jeffry1
21.05.13,10:32
Dobrý deň,

vedel by mi niekto poradiť, či môže Sociálna poisťovňa vyrúbiť penále za oneskorené platby v rokoch 1995-2004? Nevzťahuje sa na roky 1995-2002 premlčanie/preklúzia?
Nejedná sa o penále za dlžné poistné.
Richard
21.05.13,11:16
Premlčanie resp. odpustenie penále malo svoje podmienky, ak neboli 100% dodržané (čiže zaplatené všetko do určitého dátumu) tak môže.
promont maja
21.05.13,13:03
... ak nemáš splnenú oznamovaciu, resp. registračnú povinnosť ( odhlášky, prihlášky ...), tak premlčacia doba nezačne plynúť ...
jeffry1
21.05.13,13:47
jedna sa o SZCO od r. 1994 nepretrzite
Kvaka
21.05.13,21:57
MIMORIADNE ODPUSTENIE POVINNOSTI ZAPLATIŤ PENÁLE – prvého januára 2010 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení (§ 293bl), v ktorej rámci sa opätovne otvára možnosť odpustenia povinnosti zaplatiť penále fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré nesplnili povinnosť odvádzať poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie včas a v správnej sume v období pred 1. januárom 2010.
Sociálna poisťovňa od 1. januára 2010 odpustí fyzickým a právnickým osobám povinnosť zaplatiť penále, ktoré sa viaže na nezaplatené, resp. neskoro zaplatené poistné a príspevky za obdobie pred 1. januárom 2010.
Podmienkou uplatnenia tohto mimoriadneho inštitútu odpustenia povinnosti zaplatiť penále je zaplatenie všetkých dlžných súm poistného a príspevkov za celé obdobie poistenia pred 1. januárom 2010 najneskôr do 30. apríla 2010.
Sociálna poisťovňa po splnení podmienky nepredpíše penále, prípadne odpustí už predpísané, ale nezaplatené penále, ktoré by z dôvodu neskorej platby poistného a príspevkov alebo platby poistného a príspevkov v nesprávnej sume inak muselo byť predpísané a zaplatené.
Zdroj:http://www.poradca.sk/SubPages/Emailove-Noviny/Otvor.aspx?id=143&cislo=7&rok=2010#x3