alena
21.05.13,14:19
máme zavedený pružný pracovný čas, základný pracovný čas je od 9.00 do 15.00 hod. Ak donesieme od lekára celodenné ošetrenie, uznajú nám len 5,30 hod. a nie 6 hod. a ostatné si musíme nadpracovať. Je to správne, nemali by nám uznať 6 hodín? Ďakujem
Tweety
21.05.13,14:30
Pozri je to tak, počíta sa len čas, ktorý zasiahne do základného PČ.

§ 143
Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase
(1) Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.
(2) Ak tento zákon alebo kolektívna zmluva pri prekážkach v práci na strane zamestnanca ustanoví presnú dĺžku nevyhnutne potrebného času, za ktorý zamestnancovi patrí pracovné voľno, posudzuje sa ako výkon práce celý tento čas; za jeden deň sa pritom považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času zamestnanca.
(3) Prekážky v práci na strane zamestnávateľa sa posudzujú ako výkon práce najviac v rozsahu prevádzkového času v určenom pružnom pracovnom období.

(4) Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnené prekážky v práci uvedené v odseku 1 druhej vete celý prevádzkový čas určeného pružného pracovného obdobia, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný bez zbytočného odkladu po jej odpadnutí túto neodpracovanú časť pracovného času odpracovať v pracovných dňoch, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Odpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak sa nedohodla iná doba, a odpracovanie nie je prácou nadčas.
alena
22.05.13,13:51
zákonník práce som si prečítala, ale odpoveď som nenašla: prečo nám zamestnávateľ počíta len 5,30 hod. miesto 6 hod. tak ako je základný pracovný čas.
Tweety
22.05.13,19:57
Odratáva obedňajšiu prestávku.
alena
29.05.13,08:25
pružný pracovný čas je pre mňa niečo nové a myslím, že aj pre zamestnávateľa, preto sa snažím to pochopiť aj preto, že máme zavedený elektronický dochádzkový systém. Takže, ak budem u lekára medzi 9.00 - 15.00 hod, čo je náš základný pracovný čas, tak mi vždy odrátajú 30 min. na obedňajšiu prestávku, alebo len v čase, kedy máme určenú obednú prestávku, alebo aké je na to pravidlo? Veľmi pekne ďakujem.