Martin Malý
22.05.13,09:46
Môj pracovný čas je nasledujúci: PO-PI od 9:00 do 17:00 a SO od 9:00 do 12:00
V zmluve mám napísane 40h týždenne.Ny výplatnej páske minimálnu mzdu do ruky dostávam hotovosť 500€.
Moja otázka znie ak pracujem stále každý týžden vkuse 6 dní.Mám právo na 2 po sebe nasledujúce dni voľna?Hlavne mi ide o tu sobotu či sa berie ako celý pracovný deň.Že ak pracujem v sobotu mal by som mať nárok na ďalší deň voľna.

Ďakujem.
mondes
22.05.13,10:00
Práca počas dní nepretržitého odpočinku v týždni

Zamestnávateľ je povinný pracovný čas rozvrhnúť tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok. Takéto rozvrhnutie pracovného času sa používa najmä v režime rovnomerne rozvrhnutého pracovného času. Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas, aby dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku pripadali na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok, zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť dni nepretržitého odpočinku v týždni na ľubovoľné dva po sebe nasledujúce dni v týždni. Napríklad, ak ide o zamestnanca pracujúceho v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času (t.j. v nepretržitej prevádzke, príp. v 3-zmennej prevádzke) dňami jeho nepretržitého odpočinku v práci môže byť akýkoľvek bežný deň, hoci aj utorok a streda.

Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. V deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:

naliehavé opravárenské práce
nakladacie a vykladacie práce
inventúrne a uzávierkové práce
práce vykonávané v nepretržitej prevádzke zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu
práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach (prípady mimoriadnych udalostí definuje zákon o civilnej ochrane obyvateľstva)
práce nevyhnutné na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva
kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat
naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín

Odmeňovanie za prácu počas dní nepretržitého odpočinku v týždni

V prípade práce počas dní nepretržitého odpočinku v týždni zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie, práca nad rámec určeného pracovného času sa posudzuje ako nadčas. Mzdové zvýhodnenie zamestnancovi patrí za prácu vykonávanú v čase nepretržitého odpočinku v týždni iba ak tento deň je aj sviatkom.

Príklad 7:

Zamestnanec vykonáva prácu 1.septembra, ktorý pripadá na nedeľu. Ustanovený pracovný čas tohto zamestnanca je 40 hod. a rovnomerne rozvrhnutý na päť po sebe nasledujúce dni tj. 8 hod. každý pracovný deň. V prípade tohto zamestnanca sobota a nedeľa je vždy dňom nepretržitého odpočinku.

V tomto prípade zamestnancovi patrí:

mzda za vykonanú prácu,
nárok za mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.

Súbeh práce nadčas a práce vo sviatok sa posudzuje nezávisle od seba. Ide o dve rozdielne situácie, na jednej strane práca nadčas a na strane druhej práca vo sviatok. Pri čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas sa zamestnancovi zachováva nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. V prípade čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok, v plnom rozsahu sa mu zachováva mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas v sume 25 % jeho priemerného zárobku.
Martin Malý
22.05.13,12:53
Ďakujem za odpoveď to všetko som čítal ale polopatisticky teda.
Musím robiť 6 dni v týždni alebo mám nárok na voľno.Teda napríklad v pondelok?
mondes
22.05.13,14:18
Z vyššie uvedeného vyberám:
Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas, aby dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku pripadali na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok, zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť dni nepretržitého odpočinku v týždni na ľubovoľné dva po sebe nasledujúce dni v týždni.
Z toho mi vyplýva, že teoreticky by si nemusel. Ale na druhej strane, snáď máte medzi sebou uzatvorenú nejakú zmluvu, v ktorej sú dohodnuté určité podmienky, ktoré je potrebné dodržať, takže ak je tam uvedené, že pracuješ aj v sobotu, tak to by si mal, naakoľko pri podpise zmluvy si s tým súhlasil.