Martin Karas
24.05.13,21:14
Zdravím.
Od 15. júna do 30. septembra budem pracovať na dohodu - konkrétne dohoda o vykonaní práce - rozsah 350 hodín. Zamestnávateľ mi dal hodinovú odmenu + ma upozornil, že budem platiť (nie malé) odvody. Keď prišla otázka na príplatky (nakoľko budem robiť iba nočné) - dostal som odpoveď, že príplatky nebudú - vraj na ne nemám nárok. Ale podľa zákonníka práce od 1.1.2013 má aj zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na základe dohody právo na príplatky. Ako to teda je? Zamestnávateľ je povinný vyplatiť mi aj príplatok za prácu v noci, alebo nie? Ďakujem.
avalik
24.05.13,22:23
na dohodarov sa nevztahuje mzdove zvyhodnenie za pracu v noci (§ 123 ZP)

§ 223
(2) Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1 a šiestej časti. Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas. Ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí.

§ 226
Dohoda o vykonaní práce

(1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

(2) Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

(3) Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

(4) Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

(5) Ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže jej výsledky použiť, právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva.

------
odkaz na uplatnenie §123 pre dohodara sa v zakone nenachadza - priestor na ohodnotenie prace v noci je v ramci dohody o odmene

to co je publikovane v mediach, je treba brat s rezervou, podstatne je to, co je uvedene v zakonoch
Martin Karas
25.05.13,20:42
Ja som našiel toto.

Na „dohodárov“ sa budú v zmysle nového Zákonníka práce vzťahovať aj nasledujúce ustanovenia, ktoré doteraz platili len pre trvalý pracovný pomer:

ustanovenie o minimálnej mzde – od 1.1.2013 je minimálna mzda vo výške 337,70 Eur
nárok na materskú a rodičovskú dovolenku
príplatok za prácu v noci a cez sviatok
právo na prestávku v práci – 30 minútová prestávka na jedlo (ak práca presahuje 6 hodín)
nárok na nemocenské dávky
ochrana pred neplatnou výpoveďou
ospravedlnenie neprítomnosti v práci zo zdravotných dôvodov (za tento čas nepatrí dohodárovi náhrada odmeny)

Dohodári aj naďalej nemajú nárok na dovolenku ani na stravné lístky.

Podľa tohto mi vychádza, že dohodár má skoro rovnaké práva a povinnosti ako "normálny" zamestnanec.
Som v pomykove :)
Prečítal som si aj rôzne fóra a diskusie, kde sa vyjadrovali aj odborníci - jedny tvrdia, že príplatky áno, iní že nie.
avalik
25.05.13,21:04
doplnila som odpoved