Centrum
27.05.13,08:44
Pri evidencii nového vozidla do firmy sme zaplatili jednou sumou 990,- EUR poplatok ( poštovou peňažnou poukážkou ). Tento zahrňa evidenciu vozidla na DI + novú registračnú daň.Toto sa udialo 3 dni po tom, ako bolo auto použité už na podnikanie. Je to správny poplatok ( účet 538 ?).
anka_p
27.05.13,08:50
i ja by som použila účet 538
zuzana.š.
27.05.13,09:18
Ja by som to dala ako súčasť vstupnej ceny auta, lebo až následne po zaplatení poplatku bolo auto evidované
v SR a vydané osvedčenie o evidencii.
IvanPK
27.05.13,09:19
neviem prečo to volete registračná daň, nie je to daň je to správny poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie...
Tweety
27.05.13,09:22
Je to náklad, ktorý zvyšuje OC MV.
anka_p
27.05.13,09:31
pripájam niečo od Cenigovej....
do nákladov na obstaranie dlhodobého majetku sa nezahrňajú poplatky platené podľa zákona č. 145-1995 o správnych poplatkov, ktoré sa účtujú na ťarchu účtu 538- ostatné dane a poplatky....
a patrí tam napr.:
poplatok na návrh začatia konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností....
poplatok za zápis prvého alebo ďaľšieho držiteľa MV do evidencie, poplatok za vydanie EČ a pod...
ide teda o poplatky vyplývajúce zo zákonných predpisov o evidencii nehnuteľnosti a o právach k nehnuteľnostiam, o evidencii MV a držiteľoch MV, ktoré sú už nákladmi súviacími s užívaním majetku....
Centrum
11.06.13,10:12
To je pravda, ale v súvislosti s podnikazeľskými aktivitami mohlo byť už auto a aj bolo ( 3 dni ) používané aj bez evidencie na DI, preto moja otázka ??? Auto už bolo zaevidované v obch.majetku a následne sa evidovalo, priťom vznikli náklady. Ďakujem.
Mirka DM
13.11.13,17:40
Môžem sa pripojiť k tejto už staršej debate. Práve sa mi vyskytol podobný prípad. Viem že v minulosti kolky, ktoré sa kupovali na prihlásenie vozidla boli súčasť OC vozidla a vstupovala do odpisov. Logicky mi z toho vyplýva, že aj tieto zvýšené registračné poplatky by mali byť súčasť OC vozidla. Ako ste teda uzavreli túto debatu?
Centrum
19.11.13,09:02
Poslala som mail.otázku na Kontaktné xentrum podpory FR SR B.Bystrica, a odpoveď znie :
" Podľa § 35 ods.1 PÚ pre podnikateľov účtujúcich v PÚ náklady súvisiace s obstaraním majetku ..... vynaložené DO ČASU UVEDENIA MAJETKU DO UŽÍVANIA sú súčasťou obstaracej ceny. Náklady vynaložené PO UVEDENÍ MAJETKU DO UŽÍVANIA SA ÚČTUJÚ OSOBITNE ako náklad "

pokračujem v citácii z odpovee :
" To znamená, že ak náklady súvisiace s prvým zápisom držiteľa vozidla boli vynaložené DO ČASU uvedenia vozidla DO UŽÍVANIA, sú súčasťou OC ."
Stefan2005
19.11.13,09:11
... súhlasím s odpoveďou z DRSR i s pani Cenigovou.
mojto
25.02.14,16:31
Sú tu 2 protichodné názory, s odstupom času aký máte názor - je to jednorazový náklad alebo výdavok zvyšujúci cenu obstarania?
Rozalka
25.02.14,20:35
anka-p, môžeš dať presný zdroj?
avalik
25.02.14,20:53
Rozalka, Cenigova - Podvojne uctovnictvo podnikatelov, 2011, str. 97
Betina2
03.03.14,14:05
no práve ! si tiež zrovna nad tým lámem hlavu, my sme mali všetky poplatky vždy účtovane do OC (popkial boli do zaradenia majetku do užívania) a nie priamo do nákladu, a navyše je to teraz o to horšie, že všetky poplatky okrem Registračnej dane (cca 800 eur) sa platili 5.5. a zápis do TP bol 7.5. kedy sa auto aj zaradilo do majetku. Ale registračná daň bola do záväzku predpísaná 6.5. a aj zaplatená z banky 6.5..... najradšej by som sa s tým netrápila a všetko by som naučtovala do obstarania .... ....inak už mi aj bolo radene práve na základe knižky pani Cenigovej dať registračnú daň a aj všetky ostatne poplatky voči štátnej kase (teda platene voči DI a OU pre cestnú dopravu, teda všetko čo ide na účet štátnej pokladnice) bez ohľadu na dátum úhrady priamo do nákladu na 538...ale i ked si cením rady pani Cenigovej a rešpektujem ju, aj ona je len človek - účtovník a nemusí mať jednoznačne pravdu v súlade so zákonom.... Fakt neviem, som na pochybách.
mojto
03.03.14,16:47
Práve v spomínanej knižke o tom píše, ale knižka bola napísaná 2011, registračná daň existuje od 2012. Práve zato som na pochybách.
Betina2
03.03.14,16:53
a ostatné kolky a poplatky ako dávate ? lebo aj v tom sú názory rozdielne, jedna účtovnička vraví priamo do nákladu ako službu a druhá že do obstarania...
TatianaM
03.06.14,20:22
Ak sa smiem spýtať, ako ste nakoniec zúčtovali registračnú daň?
TatianaM
04.06.14,14:46
Dobrý deň je som zaslala dopyt na Finančnú správu a dostala som takúto odpoveď:

Otázka:

Pri evidencii nového vozidla do firmy sme zaplatili jednou sumou poplatok 1730,- EUR poštovou peňažnou poukážkou plus 3,10 EUR poplatok na pošte. Poplatok zahrňa evidenciu vozidla na DI + novú registračnú daň. Ako mám uvedenú čiastku zúčtovať v Podvojnom účtovníctve? Je to jednorazový náklad alebo výdavok zvyšujúci cenu obstarania motorového vozidla?


Odpoveď:

Dobrý deň,
v súlade s § 25 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov spojených s jeho obstaraním. Náklady spojené s obstaraním sa v súlade s § 33 postupov účtovania účtujú do obstarávacej ceny do doby uvedenia tohto majetku do užívania.
Podľa § 33 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov, dlhodobý hmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný ak je uvedený do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov (stavebný zákon, zákon o ochrane pred požiarmi, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pod.).
tictac7
04.06.14,15:01
1. otázka sa nedáva ako komentár
2. do otázky láskavo zadaj aj dátumy - zaradenie do používania a úhrada poplatku. FS Ti odpovedalo správne, tak ako bola položená otázka, tak odpovedali.
Gusto
18.07.14,09:22
A ako by ste zaúčtovali správny poplatok v sume 1 730,- €. Tiež na 538 ?
promont maja
09.10.15,10:37
.. ďakujeeem ... práve sa mi tvoja rada zišla ... anka-p ...
promont maja
09.10.15,10:50
.. poprosím doplniť dátum, aj osobu, ktorá takúto odpoveď poskytla, nakoľko to ako argument bez týchto informácii nepostačuje ... či? ..
TatianaM
09.10.15,11:03
môžem pozrieť v archíve došlej pošty a preposlať to
e-mailom
karakul
09.10.15,11:31
... poprosím preposlať aj mne. ďakujem.
TatianaM
09.10.15,12:06
19.05.2014 14:39

Dobrý deň,
v súlade s § 25 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov spojených s jeho obstaraním. Náklady spojené s obstaraním sa v súlade s § 33 postupov účtovania účtujú do obstarávacej ceny do doby uvedenia tohto majetku do užívania.
Podľa § 33 ods. 1 postupov účtovania pre podnikateľov, dlhodobý hmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný ak je uvedený do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov (stavebný zákon, zákon o ochrane pred požiarmi, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pod.).

---
S pozdravom,
Štefánia Haščíková
Štefánia Haščíková [sluzby@financnasprava.sk]