mondes
27.05.13,16:48
Ahojte, hľadám niečo ohľadom DPH pri kúpe auta na firmu, ale všetko sú to už staršie roky, preto Vás prosím o radu. SZČO, platca DPH plánuje kúpiť osobný automobil na leasing a chce ho zaradiť do obch. majetku firmy.
1. Má pri kúpe nárok na plný odpočet DPH?
2. Ako budem postupovať v účtovaní akontácie a ako účtujem leasingové splátky? Budem ich účtovať mesačne?
3. Akú výšku odpisu si môžem v r. 2013 uplatniť? Alikvotnú čiastku na mesiace, alebo na dni?

Pekne Vás prosím, ešte som to nerobila, ak máte s tým skúsenosti, budem rada, ak mi pomôžete, ako mám správne postupovať. Ďakujem veľmi pekne.
Tweety
27.05.13,16:53
Málo si hľadala, pretože lízing je tu popísaný z každej strany. Odpovede sú na všetky otázky áno, samozrejme s dph je to tak, že ho musíte používať na podnikanie, musíte mať fa od platiteľa a aj vy musíte byť platiteľom. Odpis na rok 2013 bude len od začiatku zaradenia do používania.
Zita5
27.05.13,19:23
1.Pri leasingu MV platiteľ DPH má nárok na odpočet DPH zo sumy akontácie + 1.splátky.Potom mesačne postupuje podľa splátkového kalendára, ktorý obdrží od lízingovky.
2.Akontáciu a 1.splátku zaúčtujete v období, kedy účtovný prípad vznikol .Ostatné budete účtovať mesačne (podľa splátkového kalendára) tak ako účtovné prípady budú vznikať. Na Porade je jedna výborná tabuľka od Maríny(Evky)ktorá Vám veľmi pomôže.Potom Vám ju niekde priložím,ak sa bude dať,resp.doplním moju odpoveď neskôr,teraz nemám času .
3. Odpisy § 26 odst.(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa už uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne až do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.

To znamená vozidlo budete odpisovať počas trvania doby lízingu - zaradíte do majetku,vyhotovíte odpisový plán a podľa toho budete odpisovať vozidlo. V roku 2013 ak vozidlo zaradíte v mesiaci jún a lízing trvá 36 mesiacov - tak odpis bude nasledovný:
r.2013 - 7 mesiacov (jún-december)
r.2014 - 12 mesiacov
r.2015 - 12 mesiacov
r.2016 - 5 mesiacov

Zatiaľ toľko okolo uplatnenia DPH a účtovania pri lízingu.Beriem v úvahu, že vozidlo je samozrejme obstarané na podnikateľský účel.
mondes
27.05.13,20:19
Srdečná vďaka Zita, cením si to, veľmi mi to pomôže.