katuliK1986
28.05.13,11:26
Dobrý deň,

min. týždeň sme otvorili nový podnikateľský účet v zahraničnej banke. Je stále potrebné ho nahlásiť na Daňovom úrade? Našla som zmienku o §31 ods.6 z. 511/1992, ale ten už pravdepodobne neplatí. v § 67 zase hovoria o nahlásení účtov pri registrácií, my sme sa registrovali už dávno. Platí §67 na každý nový účet aj po registrácií? Mám ho do 15 dní nahlásiť?

ĎAKUJEM za každú reakciu :)
Tweety
28.05.13,11:27
Áno, máš.
Zita5
28.05.13,11:28
Každý novozriadený bežný účet treba nahlásiť na DU.Niet o čom uvažovať.Ak niektorý z účtov zrušíte,opäť nastala zmena, ktorú je potrebné hlásiť na DU .
Sarlotka
28.05.13,12:53
oznamit cislo uctu vyplyva zo zakona 563/2009 (myslim ze oproti 511/1992 nastala zmena v lehote , nahlasovanie uctov bolo do 15 dni teraz do 30)

konkretne
§67 ods 8
(9) Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 okrem odseku 2 písm. a) siedmeho bodu a písm. b) piateho bodu vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii. Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.

a § 67 ods 2
(2) V žiadosti o registráciu je daňový subjekt, ktorým je
a) fyzická osoba, povinný uviesť
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. rodné číslo,
4. identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené,
5. miesto podnikania; ak uvedie okrem miesta podnikania aj miesto, kde vykonáva podnikateľskú činnosť, vyznačí, kam sa majú doručovať písomnosti, ak sa miesto vykonávania podnikateľskej činnosti líši od miesta podnikania,
6. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
7. hlavný predmet činnosti,
8. dane, ku ktorým žiada registráciu,
9. čísla účtov vedených v bankách, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti,
10. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o fyzickú osobu podľa § 9 ods. 11,
11. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov, 1)
b) právnická osoba, povinný uviesť
1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo organizácie,
4. svoje organizačné zložky na území Slovenskej republiky,
5. hlavný predmet činnosti,
6. dane, ku ktorým žiada registráciu,
7. čísla účtov vedených v bankách, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti,
8. štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu v daňových veciach konať,
9. splnomocnenca na doručovanie, ak ide o právnickú osobu podľa § 9 ods. 11,
10. ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitných predpisov.1)
kuravesele
29.05.13,09:36
A zmena účtu KONTOKORENTNÉHO úveru...tiež to treba hlásiť? Či nie? Ďakujem...