Sika3008
28.05.13,11:48
Prajem pekný deň,
nakoľko sa 2xDÚ nezhodol pri odpovedi na otázku za aké obdobie spätne sa má podať DP k DPH pri neskorej registrácii poprosila by som o Váš názor.
Firma mala podať žiadosť o plátcu DPH 20.01.2013, nakoľko presiahli výšku obratu za 12 nasledujúcich mesiacov v 12/2012; ale žiadosť podali až 02.04.2013 (neskoro dodané doklady za rok 2012).
Plátcami DPH sa stali od 01.05.2013.
1, telefonicky na info linke mi bolo povedané, že treba podať DP za obdobie od 20.02.2013 do 30.04.2013 - takže to budú mesačné DP za 2013/02,03,04 a na prvej strane začiarknem "Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona"
2, včera osobne na DÚ-styk s verejnosťou má pán šokoval, keď mi povedal, že treba podať DP k DPH za obdobie marec 2013
3, ja sa ale prikláňam skôr k podaniu DP za apríl 2013, nakoľko v §78 ods,9 sa píše, že je povinná podať za jedno daňové obdobie, v ktorom mala byť platiteľom.
Veľmi pekne ďakujem.
eduard43
28.05.13,15:21
O tomto hovorí paragraf 78 ods. 9. Jedno priznanie za celé obdobie čo mali byť platcami DPH do 60 dní od zistenia DÚ alebo dňa oneskoreného podania žiadosti o registráciu. Ak dosiahli obrat, v decembri ,do 20 jan prihlásenie. Priznanie od 1.1. do 30.4.
azla
28.05.13,16:38
Zdaňovacie obdobie bude od 20.2.2013 - 30.4.2013 avšak si myslím, že budeš podavať iba jedno daňové priznanie.
- povinnosť podať žiadosť o registráciu bola 20.1.2013 ; 31. deň od tohto dátumu je 20.2.2013 - týmto dňom ste mali byť platiteľom.

Vychádzala by som z §78/9
(9) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre daň. V daňovom priznaní osoba prizná daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, a v lehote na podanie daňového priznania je povinná túto daň zaplatiť po odpočítaní dane podľa § 55 ods. 3 a 4; ak odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 prevyšuje daň, ktorú je povinná platiť podľa § 69 ods. 13, daňový úrad vykoná kontrolu a daň vráti v lehote desiatich dní od skončenia kontroly.

§ 55
(3) Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o registráciu pre daň oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, má za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, právo na odpočítanie dane inej ako podľa odseku 1 viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb, v rozsahu a za podmienok podľa § 49 a 51. Odpočítanie dane sa uplatní v tom istom daňovom priznaní, v ktorom sa uvádza daň podľa § 78 ods. 9. Obdobím, v ktorom osoba mala byť platiteľom, sa rozumie obdobie, ktoré sa začína 31. dňom po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre daň.