beata.b
28.05.13,16:33
Došlo k novele zákona, podľa ktorej je daňovníkom aj osoba, ktorá používa vozidlo na podnikanie, v dokladoch je ako držiteľ zapísaná iná osoba.
Táto zmena platí od 1.1.2012? Alebo až od 1.12.2012? Vopred ďakujem
azla
28.05.13,17:22
Novela zákona 460/2011, ktorá rieši tieto zmeny ( ak maš na mysli - vypadlo v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec ) a ešte aj iné je
účinná od 1.12.2012
ale daňová povinnosť za rok 2012 sa riadila ešte podľa pôvodného predpisu.

§ 104f
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. decembra 2012

(1) Ak daňová povinnosť k miestnym daniam podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 3, poplatková povinnosť k poplatku a oznamovacia povinnosť okrem oznamovacej povinnosti k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a ohlasovacia povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2012, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2012.