avalik
29.05.13,15:36
Na portáli PP je zverejnený Návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6216&langEID=1)

Predkladaný návrh zákona vychádza z programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa vláda SR zaviazala dosiahnuť vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj národného hospodárstva SR. Cieľom vlády SR je vytvorenie priaznivého a stabilného podnikateľského prostredia, ktoré bude založené najmä na nízkej administratívnej zaťaženosti, zabezpečenia vymožiteľnosti práva a jeho komplexnej previazanosti na iné právne normy, vrátane jeho jednoduchého uplatňovania. Z tohto záväzku vlády SR vychádzajú aj navrhované úpravy, ktoré sú zamerané najmä na opatrenia smerujúce k

• odstráneniu administratívnej náročnosti pre daňové subjekty:

- zjednodušením a zjednotením evidencie preukázateľných príjmov a výdavkov pre fyzické osoby podnikateľov,

- zrušením oznamovacej povinnosti pri platbách v hotovosti vzhľadom na prijatie zákona obmedzujúceho platby v hotovosti,

- zrušením oznamovacej povinnosti začatia a ukončenia nezahrňovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov,

- zjednotením spodnej hranice pre platenie preddavkov na daň fyzických a právnických osôb,

- zjednodušením poukazovania 2 % podielu zaplatenej dane zamestnancom prostredníctvom hlásenia u zamestnávateľa,


• nekompromisnému, koncepčnému a systematickému boju proti daňovým únikom:

- zavedením zvýšenej zrážkovej dane na vybrané druhy príjmov vyplácané nerezidentom,


• k zvýšeniu právnej istoty daňovníkov a atraktivity podnikateľského prostredia:

- úpravou základne, z ktorej sa stanovuje nepeňažný príjem v prípade používania motorového vozidla zamestnancom na služobné aj súkromné účely,

- zjednotením podmienok pre zahrnutie záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti do základu dane,

- úpravou oblasti finančného prenájmu v nadväznosti na ponechanie zrýchleného leasingového odpisovania,

- paušalizáciou výdavkov na pohonné látky pre fyzické osoby podnikateľov v prípade použitia motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku,

- obmedzenou daňovou povinnosťou pri spôsobe výpočtu základu dane z príjmov.