avalik
30.05.13,13:50
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6211&langEID=1)

Nadväzne na potrebu zabezpečiť elimináciu krátenia prijatých tržieb sa predkladaným návrhom zákona navrhuje ustanoviť také povinnosti pre výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc, pre podnikateľov ako aj pre servisné organizácie, ktoré umožnia kontrolným orgánom ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici a uľahčia kontrolu používania elektronických registračných pokladníc.

Predkladaným návrhom sa ukladajú povinnosti:


výrobcom, dovozcom a predajcom elektronických registračných pokladníc predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré kontrolným orgánom umožnia ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici,
podnikateľom umožniť kontrolným orgánom pripojenie k elektronickej registračnej pokladnici za účelom prístupu k uloženým údajom, na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu predkladať kontrolné záznamy a sprístupniť pre kupujúcich vyobrazenie pokladničného dokladu,
servisným organizáciám ukladať pri výmene fiskálnej pamäte údaje z nej na dátové médium.