avalik
30.05.13,14:54
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6073&langEID=1)

Cieľom návrhu zákona je podporiť zamestnanosť zabezpečovanú formou pracovnoprávnych vzťahov tým, že výkon inšpekcie práce sa bude zameriavať najmä na dozor a poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch. Navrhuje sa zvýšenie sumy poriadkovej pokuty a pokuty za nedodržanie zákazu nelegálneho zamestnávania dvoch a viacerých osôb s cieľom zlepšiť dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania v súlade s pracovnoprávnymi predpismi.

Návrhom zákona sa novelizujú aj ďalšie súvisiace zákony. V novelizačnom čl. II sa v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje preukazovanie zamestnancov ústredia a úradov vykonávajúcich kontrolnú činnosť vrátane kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania preukazom kontrolóra, upravuje sa vzor preukazu kontrolóra, ustanovuje sa kompetencia ústredia a úradu vydávať preukaz kontrolóra a text dotknutých ustanovení zákona č. 5/2004 Z. z. sa terminologicky zosúlaďuje s navrhovanými úpravami podľa čl. III. V novelizačnom čl. III sa v zákone č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhuje upraviť prechod povinnosti zaplatiť administratívnu pokutu uloženú za nelegálne zamestnávanie na ďalšie vymedzené osoby podieľajúce sa na predmetnej dodávke práce, tovaru a poskytovaní služieb, a to aj ak ide o nelegálne zamestnávanie občana Slovenskej republiky, resp. občana Európskej únie. Návrhom zákona sa tiež reaguje na poznatky z aplikačnej praxe a doterajšia právna úprava sa súčasne harmonizuje s aktuálnymi súvisiacimi právnymi predpismi.
avalik
30.05.13,14:56
7. V § 19 ods. 2 písm. a) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5000 eur,“.

K bodu 7
Navrhuje sa zvýšiť dolnú hranicu pokuty za nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb.


8. V § 19 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) presiahnutie rozsahu pracovného času uvedeného v evidencii pracovného času25b) o viac ako 10 % v jednom dni pri práci vykonávanej na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:
„25b) § 224 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce.“.

K bodu 8
Medzi závažné porušenie predpisov sa navrhuje zaradiť nedodržanie rozsahu pracovného času uvedeného v evidencii pracovného času, ktorú vedie zamestnávateľ, pri prácach vykonávaných na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti.
Indeed
31.05.13,08:54
Prist s touto novelou je ako "behať s krížkom po funuse"....

takí,čo nelegalne zamestnávali už zahynuli na finančnu podvýživu
a veĺkých zamestnavateĺov sa to netýka....