wirgi
31.05.13,11:26
Stravovanie zamestnancov s častou zmenou pracoviska /stav. robotník/. Zamestnanec má v zmluve uvedené , že za pracovisko sa považuje bydlisko zamestnanca, jeho presná adresa, čiže pracovisko má doma. Môžem im vyplatiť stravné, keď prechodne pracujú v meste, alebo obci kde bývajú aj, keď nie presne na svojej adrese?
katka 23
03.06.13,08:40
ja rozumiem , že môžeš, miesto výkonu práce je iné ako miesto pravidelného pracoviska
§ 2
Vymedzenie pojmov

(1) Pracovná cesta podľa tohto zákona je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko (odsek 3), vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Pracovná cesta podľa tohto zákona je aj cesta, ktorá trvá od nástupu osoby uvedenej v § 1 ods. 2 na cestu na plnenie činností pre ňu vyplývajúcich z osobitného postavenia vrátane výkonu činností do skončenia tejto cesty.