Maxinka
03.06.13,11:38
v 05/2013 mi dodali FA, ktorá bola vystavená v 12/2012.
Neviem z akého dôvodu... ale ani neviem či ju môžem uplatniť v 05/2013...čo mám robiť?
Ja ako účto. som nevedela že sme niečo preberali nakoľko ani žiadny dod. list sa ku mne nedostal - len teraz dodávateľ sa ozýva že máme nezaplatenú FA.
Tweety
03.06.13,11:43
Faktúru môžeš zaúčtovať klasicky v máji aj s uplatnením odpočtu dph.(ak je uvedená, ste platiteľmi, spĺňate nárok na odpočet) Ak by ste boli robili inventarizáciu k 31.12, tak ako káže zákon, určite by ste boli zistili, že vám faktúra chýba, a mali ste účtovať o nej cez ID.
Maxinka
03.06.13,11:47
a nevadí ak je dátum vystavenia/dodania r. 2012? Nemusím ani robiť Opravné DP?
Normálne to zaúčtujem tak ako mi to poslali?
Tweety
03.06.13,11:48
Áno tak, DDP nie je potrebné.
Maxinka
03.06.13,11:49
ĎAKUJEM Tweety :)
Maxinka
04.06.13,13:02
No to hej..lenže ja som aj robila inv. k 31.12. ale ako som to mohla zistiť keď mi nikto nič nedal...až teraz!!!:) A im keď som povedal o Inventarizácii..tak mi povedali, že teraz to neriešme, ony len zbadali v máji že majú niečo nezaplatené :)
mondes
04.06.13,13:08
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
Na začiatok

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.