Martin Federic
04.06.13,11:13
Dobrý deň,
od 1.5. som SZČO a dostal som príspevok z ÚP. Chcel by som sa opýtať či som povinný robiť "verejné obstarávanie" na veci ktoré plánujem cez dotáciu kúpiť. Konkrétne ide o fotoaparát za 1699€ a štúdiové blesky ca 1400€. Keď je potrebné ako mám pri verejnom obstarávaní postupovať? Je tam nejaká cenová hranica?
Ďakujem za odpoveď.
Martin
Tweety
04.06.13,11:20
Verejné obstarávanie žiadny obyčajný živnostník nerobí. To sú povinní len štátne úrady. Z príspevku si môžeš kupovať tam, kde sa Ti chce.
Martin Federic
04.06.13,11:29
Tak to som rád. Lebo keď som podpisoval dohodu na ÚP sa mi zdá že spomínali že mám robiť súťaž pri nákupe nad 1000€...
Tweety
04.06.13,11:30
tak si ju teda pozri, určite máš kópiu
labutienka
04.06.13,12:21
úplne istá by som si nebola... §7 zákona o verejnom obstarávaní hovori:
§ 7

(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.

(2) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať
a) postup zadávania podprahových zákaziek podľa § 99 až 101, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5; pri zadávaní takej zákazky nie je táto osoba povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,
b) postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 102, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 5.

Zákazka s nízkou hodnotou pre tovary a služby je do 10 000 € (bez DPH). To by mal stačiť prieskum trhu a záznam o tom.
Martin Federic
04.06.13,13:24
Ďakujem za odpoveď :) čiže keď tomu dobre rozumiem...mne stačí spraviť prieskum trhu na internete a spraviť záznam. Musím tento prieskum robiť aj na položky za ca 100€?
labutienka
04.06.13,13:37
Áno, stačí prieskum z internetu. Treba zadať kritéria, podľa toho nájsť ponuky a vybrať víťaza... :) Zákazka s nízkou hodnotou má len horné ohraničenie, takže podľa mňa z toho vyplýva, že všetko od 0 do 10 000 € by malo ísť cez prieskum.
anika
24.06.13,16:02
To znamená, že ak budeme potrebovať napr. čistiace potreby za 4 €, alebo napríklad kúpiť kancelársky papier, tak potrebujem prieskum trhu a zamestnáme ešte jedného pracovníka na robenie prieskumu?
labutienka
25.06.13,09:52
Aj ja tvrdím, že je to práca pre ďalšieho zamestnanca... mnohí si vôbec neuvedomujú, koho všetkého by sa tento zákon mohol dotýkať... a ako mi bolo na jednom školení naznačené - je lepšie sa nepýtať... :) )
Na druhej stranke, ak to verejné obstarávanie naozaj robiť musíš aj na takéto drobnosti, môže to vyriešiť rámcová zmluva.
anika
25.06.13,12:41
Od rána študujem VEREJNÉ OBSTARÁVANIE a prišla som k záveru, že existuje § 91, ktorý sa odvoláva na starý § 102, ktorým sme sa riadili aj doteraz a je aj bude zapracovaný v smernici, Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie zákazky boli primerané cene a kvalite. To je bod jedna starého zákona 25/2006 a zároveň je tam aj bod 3, že nemusí byť písomný záznam.