Valika
27.05.04,09:22
Prosím o radu!
Syn zmaturoval 25.5.2004 a nehlási sa na vysokú školu.Doposiaľ som poberala rodinné prídavky a uplatňovala si na ňho daň.bonus.Do akého termínu je študentom strednej školy? Do 31.8.2004 alebo do 25.5.2004?
Dostanem naďalej rod.prídavky a môžem si uplatňovať daň.bonus ak sa v máji nezaeviduje na úrad práce? Aké povinnosti mu vyplývajú z ukončenia štúdia na strednej škole? A čo zdravotné poistenie?
Jozef Mihál
27.05.04,09:37
Za študenta bude považovaný až do 31.8.2004, ak nezmení tento svoj štatút tým, že sa zamestná, zaregistruje sa ako živnostník alebo kým sa neprihlási na Úrade práce.
Dovtedy teda máte prídavky a daňový bonus. Zdravotné platí štát, takisto do 31.8.2004.
Povinnosť máte upozorniť zamestnávateľa na to, že od septembra nemáte nárok na D.B. Ďalej písomne oznámiť úradu práce, soc.vecí a rodiny, ktorý vypláca prídavok na dieťa, že dieťa ukončilo štúdium na SŠ.
maria56
27.05.04,09:52
Doplnila by som ešte pána Mihála, že ak si zamestnanec uplatňuje zníženie sadzby poistného na starobné poistenie o 0,5% na nezaopatrené dieťa / podľa ustanovenia § 131 ods. 2 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení /, ukončenie štúdia je potrebné tiež písomne oznámiť zamestnávateľovi.
Veva
27.05.04,15:39
Áno,súhlasim s doporučenými radami ,ale mám aj ja jednu nemusím to byť písomne ,veď na to slúži vyhlásenie k dani, kde treba napísať druh a dobu zmeny a doklad o ukončení ,alebo zaradení do prac.pomeru ,NÚP.Pnd musí ísť tiež s dokladom ,lebo tam vyžadujú vždy podpis.
Nika
28.05.04,07:37
V zdravotnej poisťovni to treba tiež nahlásiť. Pýtajú kópiu maturitného vysvedčenia
juko
04.06.04,16:18
takže ak som tomu dobre porozumel, do 31.8.2004 má nárok aj na zníženú sadzbu o 0,5% zo starobného poistenia?
Jozef Mihál
04.06.04,18:27
juko -
Áno. Takže si to zrekapitulujme.
Študent strednej školy po zmaturovaní, nehlásiaci sa na VŠ, sa považuje za nezaopatrené dieťa až do 31.8. - alebo do dňa, kedy sa zamestná, zaregistruje sa ako živnostník alebo kým sa neprihlási na Úrade práce.
Rodič má až do 31.8. nárok na
- daňový bonus
- prídavok
- o 0,5% zníženú sadzbu na starobné poistenie (rodič - zamestnanec)
consuelo
23.06.04,14:03
Vraciam sa ešte k tejto problematike, pretože sme sa tento týždeň s jednou kolegyňou - mimobratislavskou účtovníčkou - stretli s iným výkladom. Na daňovom úrade Malacky dostala informáciu, že ak študent ukončil štúdium maturitou a nehlási sa na vysokú školu, dňom skončenia štúdia je pre neho deň maturity. Ak by to bolo v máji, už v júni vraj nemôžeme rodičovi vyplatiť daňový bonus. Neverila som tejto informácii, ale medzitým ju kolegyni potvrdili na Sociálnej poisťovni pre vidiek - ohľadom zníženia starobného poistenia. Mne dala taký istý výklad aj slečna poradkyňa pre mzdový program Olymp. Vraj to vyplýva zo Zákona o prídavku na dieťa, §4 písm. c):
"Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené"
Ja som si doteraz myslela, že práve tie slová "najdlhšie do konca školského roka" nás oprávňujú priznávať bonus a ostatné až do 31.8., ale tieto tri iné výklady z rôznych inštitúcií ma zmiatli....
Jozef Mihál
23.06.04,14:44
Typické naše zákony...Nejednoznačne formulované a potom máme takéto problémy...

Zákon o prídavku...:

§ 4 Sústavná príprava dieťaťa na povolanie
(4) Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie
a) bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, b) od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
c) po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,


Podľa písmena a) trvá sústavná príprava... až do konca školského roka, čo je 31.8.

Podľa písmena c) trvá sústavná príprava... do vykonania maturity.

Ak zákon umožňuje nejednoznačný výklad, použije sa ten výklad, ktorý je priaznivejší pre občana - to je jedna zo zásad práva, ktorú si ako "právnik amatér" dobre pamätám z rozhovorov so staršími skúsenejšími...

Pokiaľ ide o úľavy na platenie starobného poistenia, tak na

http://www.socpoist.sk/index/podstranka.php3?id=325&lang=sk

(to je OFICIÁLNA stránka Sociálnej poisťovne) okrem iného nájdeme, že

Sústavnou prípravou na povolanie je:
...
obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole (vykonaním predpísanej, napr. maturitnej, skúšky), najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole (t. j. najdlhšie do 31. augusta toho školského roku)

Takže podľa toho - nárok na zníženú sadzbu starobného poistenia je do 31.8....A toho by sa mali držať aj v pobočke SP Ba - vidiek...

consuelo
24.06.04,08:14
Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď, pán Mihál.
vladan
24.06.04,08:34
rada by som k tejto diskusii podotkla, že ak skončí stredoškolák SŠ dňom maturity, napr. 25.5., tak myslím, že do 8 dní sa musí nahlásiť na Úrad práce (v prípade, že nepokračuje na VŠ alebo 26.5. nenastúpi do zamestnania). Čiže z toho mi vyplýva, že ak už bude nahlásený na ÚP od 26.5., tak rodičia nemajú nárok na rodinné prídavky, daňový bonus a myslím, že ani na zníženie %sadzby na starobné poistenie. V prípade nastúpenia do zamestnania platí predchádzajúca veta a v prípade pokračovania štúdia na VŠ - neviem. Fakt neviem, pretože ak mi rodič oznámi, že jeho dieťa chce pokračovať v štúdiu na VŠ, ešte to pre mňa neznamená, že študovať začne (buď si to cez leto rozmyslí, alebo ho na VŠ neprijmu). Takže v takomto prípade neviem ako postupovať. Lebo aj v prípade, že by mal záujem o VŠ musí sa nahlásiť na ÚP do tých 8 dní - aspoň také mám poznatky z tejto oblasti.
Jozef Mihál
24.06.04,08:59
Prečo by sa MUSEL niekto (abstraktne NIEKTO - HOCIKTO, nielen stredoškolák po vykonaní maturity, ktorý sa nehlási na VŠ) nahlasovať na Úrade práce ?
Na Úrad práce sa nahlasujem dobrovoľne, lebo od neho (Úradu práce) niečo chcem - aby mi pomohol s hľadaním zamestnania, aby mi vyplácal podporu...

Niečo iné je pojem NEZAOPATRENÉ dieťa, sústavne sa pripravujúce na budúce povolanie štúdiom...Ide o to, dokedy trvá to štúdium - lebo dovtedy majú rodičia nárok na RP, bonus, znížené star.poistenie, štát platí ZP...
vladan
24.06.04,09:25
...ale ja hovorím o tom, že to dieťa nepôjde na VŠ, ani sa nezamestná - tak vtedy sa musí evidovať niekde - no NEMUSÍ, môže byť aj dobrovoľne nezamestnaný. Ale v prípade, že si nevyberie možnosť byť dobrovoľne nezamestnaný, nepôjde študovať na VŠ a ani sa nezamestná - to znamená už nie je nezaopatrené dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom. Alebo sa mýlim? Ale mne sa to zdá dosť logické, že v tomto prípade dňom vykonania maturity strácajú rodičia nárok na RP, bonus a znížené star.poistenie.
Jozef Mihál
24.06.04,10:25
V tejto téme sa bavíme práve o tom, dokedy sa považuje stredoškolák, ktorý urobil maturitu a nejde na VŠ, za nezaopatrené dieťa. A to je práve v § 4 zákona o RP (viď vyššie) definované nejednoznačne... viď body 4a) a 4c) ktoré si odporujú... a ak platí § 4 odsek 4a), tak takéto dieťa je nezaopatrené až do konca školského roka, v ktorom ukončilo štúdium na SŠ maturitou...samozrejme, ak sa nezaregistruje na Úrade práce - a registrovať sa nemusí.
Valika
24.06.04,12:13
Pekný deň prajem a mám z toho riaden chaos. Už v máji som si myslela, že mi je všetko jasné ohľadom syna ale teraz mám ozaj pochybnosti či si môžem uplatňovať daň. bonus a zníženie 0,5 % na star.poist.. A čo moje rod.prídavky? Budem ich niekedy vlastne už asi v septembri vracať?
Poradte prosím!
Jozef Mihál
24.06.04,12:24
Ja si stále stojím za názorom, že ak sa nezamestná alebo nezaregistruje na ÚP, tak do 31.8. máte nárok na prídavky, bonus, znížené starobné a štát platí ZP.
Valika
24.06.04,12:26
Už opäť naberám na istote. Krásny deň Vám prajem.:) :) :)
Peťo
24.06.04,14:13
Výklad p. Mihala je správny , tak isto ho chápem aj ja . Myslím si , že najväčšim problémom je pochopenie § 4 ,písm. 4 ods.c, časť ... " do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené " / s odvolavkou na § 25 ods. 1 zák č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Tento odsek ma na mysli tých študentov stred.škôl , ktorým sa nepodarilo zmaturovať v bežných termínoch /v máji/, a podľa osobitného predpisu opravný termín im bol stanovený napr. v septembri. Ale v septembri sa už tento študent nebude považovať za nezaopatrené dieťa pre tieto účely. Čiže vo všetkých prípadoch / keď sa nehlasí na VŠ, nebolo zaradené do evid.nezamestnaných ,alebo nevykonáva zárobkovú činnosť/, je takéto dieťa nezaopatreným dieťatom do 31.8. . Pripomínam, že príp. príjem z dohody o vyk.práce tohto študenta a z dohody o brig.práci študentov sa nepovažuju za zárobkovú činnosť. Pekný deň.
Jozef Mihál
24.06.04,15:12
Myslím si , že najväčšim problémom je pochopenie § 4 ,písm. 4 ods.c, časť ... " do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené " / s odvolavkou na § 25 ods. 1 zák č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Tento odsek ma na mysli tých študentov stred.škôl , ktorým sa nepodarilo zmaturovať v bežných termínoch /v máji/, a podľa osobitného predpisu opravný termín im bol stanovený napr. v septembri. Ale v septembri sa už tento študent nebude považovať za nezaopatrené dieťa pre tieto účely.
Super, Peťo to presne vystihol, § 4 odsek 4c) si treba vykladať takto !
juko
24.06.04,17:30
Podporujem tvrdenie p.Mihála o trvaní školského roku do 31.8. aj pre maturantov. Je tomu už síce pár rokov, ale keď sa môj synátor po maturite chcel prihlásiť na úrad práce, tam ho vypoklonkovali, že prihlásiť sa môže až od 1.9. Úrady práce boli síce zrušené, ale ustanovenia o nezaopatrenosti detí zostali v platnosti.
Jozef Mihál
25.06.04,08:12
Rozviniem príspevok p.juka - podľa zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti, § 34 odsek 10 - do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý sa sústavne pripravuje na povolanie. § 35 odsek 2 definuje, že sústavná príprava na povolanie je aj obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole atď.
Takže skončeného úspešne zmaturovaného stredoškoláka zaevidujú ako uchádzača o zamestnanie až k 1.9.
vladan
25.06.04,11:28
vidím p. Mihál, že vám táto téma nedala a hľadali ste aj v iných zákonoch. Pekne! Teraz sa už stotožňujem s Vašim názorom a ten príspevok, kde som tvrdila, že maturant sa musí po maturite prihlásiť na ÚP beriem späť. Ale musím vysvetliť - vychádzala som z čerstvého príkladu môjho známeho, kde skončil VŠ dňa 1.6.2004 a zamestnal sa dňa 3.6.2004. Deň 2.6.2004 si musel doplatiť zdravotné poistnenie vo svojej poisťovni (čiže z toho mi vyplýva, že štát s ním už od 1.6.2004 nič nemal). Tak som si myslela, že to platí aj pre maturantov, ale teraz vidím, že nie. Pekný deň a víkend.
Jozef Mihál
25.06.04,11:33
Áno, treba si uvedomiť, že niečo iné je ukončenie strednej školy a niečo iného ukončenie štúdia na VŠ.
Nika
24.08.04,07:42
Prosím Vás a ako je to keď sa stredoškolák zamnestná napr. v polovici augusta? Má za august nárok na daňový bonus a 0,5%? Ja by som mu to už nedala, ale nechcem nikoho ukrátiť, tak sa radšej pýtam.
vladan
24.08.04,07:45
na daňový bonus aj na zníženie 0,5% má jeho rodič nárok
luebchenko
24.08.04,08:32
A ako je to so študentom, ktorý po SŠ nenastúpi hneď, ale až po roku na VŠ? Syn bol dobrovoľne nezamestnaný, sám si platí ZP, teraz má 2. septembra zápis na VŠ - odkedy mám ako rodič nárok a na čo? A aké papierčoky treba, komu a kam predložiť?http://www.porada.sk/images/icons/icon10.gif
vladan
24.08.04,10:38
od 2. septembra máte nárok na daňový bonus, ak váš syn nemá ešte 26 rokov. zároveň máte na nárok na zníženie 0,5% na starobné poistenie. U zamestnávateľa doplníte vyhlásenie k zdaneniu príjmov - kde uvediete, že si chcete uplaniť nárok na daňový bonus. Zároveň vyplníte vyhlásenie k zníženiu 0,5% starobné poistenie - tieto dokumenty si opýtajte od zamestnávateľa. Zároveň máte nárok na prídavky na dieťa - to sa vybavuje myslím, že na Úrade práce, soc. vecí a rodiny - vyplňuje sa nejaká žiadosť. Zamestnávateľovi by ste mali predložiť potvrdenie o tom, že váš syn začal študovať - teda potvrdenie od VŠ. Na bonus a 0,5% budete mať nárok už v 09-2004.
pekný deň
luebchenko
24.08.04,11:37
Ďakujem, zabudla som uviesť, že mám tzv. súbeh - som aj zamestnaná aj SZČO - odvody platím z oboch príjmov - a daňové priznanie si robím sama. Takže zrejme to všetko budem dokladovať aj na sociálnej poisťovni, to aby si syn vypýtal zo desať exemplárov nejakého potvrdenia o štúdiu. A ešte musím ponahánať bývalého za alimenty... Tour de Byrokracia, alebo šetrime naše lesy! Na sociálnej poist. mi povedali, že tie prídavky na dieť spadajú pod Okresný úrad.
vladan
24.08.04,11:46
tým - myslím na Úrade práce, soc. vecí a rodiny som myslela, že myslím, na 100% neviem. Môže byť, že to vybavujú Okresné úrady. Ale to nech sa vyjadria tí, ktorí už rodinné prídavky poberajú. Bo ja ešte ne :-)))
maria56
24.08.04,13:09
Viem že vladan ovláda problematiku, ale chcela by som poopraviť jej odpoveď č.27. Daňový bonus sa vypláca do dovŕšenia 25 rokov veku nezaopatreného dieťaťa.
Do 26 rokov veku nezaopatreného dieťaťa sa uplatňuje zníženie sadzby poistného o 0,5% na starobné poistenie. Želám pekný zvyšok dňa.
vladan
24.08.04,13:26
Viem že vladan ovláda problematiku, ale chcela by som poopraviť jej odpoveď č.27. Daňový bonus sa vypláca do dovŕšenia 25 rokov veku nezaopatreného dieťaťa.
Do 26 rokov veku nezaopatreného dieťaťa sa uplatňuje zníženie sadzby poistného o 0,5% na starobné poistenie. Želám pekný zvyšok dňa.... presne som to prehodila (to je tým, že jedno je do 25 a druhé do 26 :-)))
... a prídavky na deti sú do 25 alebo do 26??? - ja len aby odpoveď bola kompletná :-)
Ďakujem za opravu a prajem pekný deň
Magma
25.08.04,05:20
Na upresnenie:
-zníženie starobného poistného o 0,5% - nezaopatrené dieťa do veku 26 rokov,
-daňový bonus podľa zákona o prídavku na dieťa (600/2003 Z.z.), teda oba najdlhšie do dovršenia veku dieťaťa 25 rokov.
ricij
03.08.05,08:17
Mňa trápi problém, či je možné zamestnať takéhoto študenta, ktorý zmaturoval na DoBPŠ do 31. 8. Poraďáci, čo si myslíte?
Jura
03.08.05,08:49
Keď je prijatý na VŠ tak áno, keď nie tak na DVP.
brm
03.08.05,09:03
Mňa trápi problém, či je možné zamestnať takéhoto študenta, ktorý zmaturoval na DoBPŠ do 31. 8. Poraďáci, čo si myslíte?na obyčajnú dohodu určite, a čo sa týka študentskej dohody, pochybujem, že mu škola dá potvrdenie...hoci, jeden nikdy nevie...ak ti dá potvrdenie zo školy možno by som riskla...
MáriaPaM
03.08.05,09:19
Ja takýchto študentov mám na DBPŠ v lete, ak má potvrdenie zo školy na šk. rok 2004-2005. Ekonómka zo školy mi potvrdila, že šk. rok sa oficiálne končí 31.8.
ricij
03.08.05,09:59
Hm. Ďakujem. ;)
Zita4
03.08.05,11:51
Mňa trápi problém, či je možné zamestnať takéhoto študenta, ktorý zmaturoval na DoBPŠ do 31. 8. Poraďáci, čo si myslíte?
Moja dcéra takto brigáduje teraz, a nebol žiadny problém s potvrdením zo školy. Zmaturovala v júni a teraz robí na DoBPŠ.
ESTER
03.08.05,16:23
Aké povinnosti má rodič dieťaťa, ktorý v septembri nastúpi na VŠ voči úradom a mzdovej učtárni.
Pepa
03.08.05,16:34
Aké povinnosti má rodič dieťaťa, ktorý v septembri nastúpi na VŠ voči úradom a mzdovej učtárni.
Predložiť potvrdenie o štúdiu na VŠ - mzdová učtáreň /zníženie o 0,5% na SP+daňový bonus/, UPSVaR - PnD.
marek.kilahim
27.10.11,09:49
Dobrý den
Potreboval by som radu.Ako stredoskolak denneho studia si zalozim zivnost mozem stale poberat rodinne pridavky. Dakujem
Tweety
27.10.11,09:50
Dobrý den
Potreboval by som radu.Ako stredoskolak denneho studia si zalozim zivnost mozem stale poberat rodinne pridavky. Dakujem
ÁNo, nárok ostáva nezmenený.