Polly404
06.06.13,18:52
Poraďte, aké dôvody udať na žiadosť na predĺženie lehoty na podanie DP do 30.9.2013, aby mi to DÚ schválil.
veronikasad
06.06.13,18:54
A ten skutočný dôvod ? Žiadala si o predlženie lehoty do 31.3.2013 ?
Tweety
06.06.13,18:56
Už je neskoro, možnosť podania bola do lehoty riadneho DP. V otázke si neuviedla to, že ideš opätovne žiadať.
Polly404
06.06.13,19:06
Pokiaľ dobre viem, tak žiadosť treba daž do 15.6.2013.
Polly404
06.06.13,19:07
Áno,žiadala, príjmy zo zahraničia.Skutočný dôvod? Nestíham.
Tweety
06.06.13,19:09
dátum bol do 31.3., resp. do 1.4..
Polly404
06.06.13,19:11
(7) Ustanovenia § 49 ods. 3 písm. a) a b) sa nepoužijú pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013. Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 a súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov. Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu podľa druhej vety; v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.


(8) Lehotu podľa odseku 7 možno v odôvodnených prípadoch opätovne predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace na základe žiadosti daňovníka podanej príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 7. Ak daňovník do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 7 neobdrží rozhodnutie správcu dane o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, je povinný daňové priznanie podať v lehote na podanie daňového priznania uvedenej v oznámení podľa odseku 7. Ak správca dane rozhodne o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, v tejto opätovne predĺženej lehote je daň aj splatná.
veronikasad
06.06.13,19:17