adrianna2
06.06.13,19:37
Som externý študent a popri tom pracujem na trvalý pracovný pomer. No z ďalšej pracovnej činnosti mám Zmluvu o umeleckom výkone, kde je uvedené nasledovné:
Umelecká činnosť spadá pod tzv. slobodné povolanie, ktoré nezahŕňa len činnosť samotných umelcov, ale aj duševnoideové služby založené na vedomostiach. Príslušník slobodného povolania sa nepovažuje za samostatne zárobkovo činnú
osobu, preto sa neregistruje na Živnostenskom úrade, ale na Štatistickom úrade do štatistického registra. Príjmy (honoráre) zo
slobodného povolania však patria podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov medzi príjmy z podnikania a príjmy z inej
samostatne zárobkovej činnosti. Preto sa príslušník slobodného povolania prihlasuje na miestne príslušný daňový úrad a ten
mu pridelí DIČ kvôli odvodu dane z príjmov v daňovom priznaní. Lehota prihlásenia je 30 dní od podpisu zmluvy. Vybavenie DIČ
je bezplatne. Z hľadiska odvodov do zdravotnej poisťovne sa takáto osoba považuje za SZČO a je povinná prihlásiť sa a platiť
odvody. Z pohľadu zákona o sociálnom poistení sa budú príslušníci slobodných povolaní posudzovať ako SZČO prvýkrát
k 1.7.2014 podľa príjmu dosiahnutého za rok 2013. K dosiahnutým príjmom je možné uplatniť paušálne alebo preukázateľné
výdavky súvisiace s ich dosiahnutím.

Z uvedeného vyplýva, že si musím nahlásiť DIČ. No ak som aj zamestnaná, tak odvody musím platiť ja? Aká je výška odvodov ak som zamestnaná s minimálnou mzdou a výška príjmu z druhej prac. činnosti je zanedbateľná?
V zdravotnej poistovni mi to ani poriadne nevedia vysvetliť.
ĎAKUJEM ZA VŠETKY REAKCIE! :)
Katy a R
06.06.13,17:46
Ke´d vychádzame z toho, čo si napísala - tak na začiatok je tvojou povinnosťou registrácia na DU (lehotu si uviedla) .. a takisto v ZP - keďže si zároveň zamestnanec, tak si môžeš dať nulové preddavky.
Do konca marca 2014 spravíš DP
No a podľa príjmu za rok 2013 potom doplatíš odvody do ZP - ak bude treba:confused: (RZZP spraví ZP).
A takisto podľa príjmu za tento rok (2013) ti vznikne - resp nevznikne povinnosť platiť odvody do SP od júla budúceho roku.