Usilovna
06.06.13,20:38
Dobrý večer,

prosím vás poraďte mi, akosi sa strácam.
Firma PO s.r.o. podnikajúca od roku 2012 sa od 1.5.2013 stala mesačným platiteľom DPH.
Konkrétne ide o novinový stánok, všetky tržby cez registračnú pokladňu, len predávajú aj pošotové známky. Na stránke drsr.sk som našla príspevok, že v tomto prípade ide o oslobodené plnenie a vzniká povinnosť koeficientovania DPH na vstupe.
Len neviem ako mám postupovať, keď mám teraz 1krat, za máj urobiť DPH.
Z ktorých výnosov mám vypočítať DPH?
Mám si pozrieť výnosy za obdobie 1-4/2013, ale vtedy som mala všetky bez DPH.
Či mám dať do pomeru tie májové výnosy? A treba to oznamovať aj správcovi dane?

Ďakujem veľmi moc za pomoc.
mondes
06.06.13,21:04
Stanovisko od metodičky odboru nepriamych daní...

Podľa § 49 ods. 4 zákona o DPH, ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50.

Z uvedeného vyplýva, že pri odpočítaní dane z tzv. "režijných nákladov" (náklady na celkovú podnikateľskú činnosť, ktorá zahŕňa plnenia platiteľom zdaňované, ako aj plnenia oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane) uplatní platiteľ postup podľa § 49 ods. 4 cit. zákona od zdaňovacieho obdobia, v ktorom začal vykonávať aj činnosti oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane (napr. predaj nehnuteľnosti s oslobodením od dane podľa § 38 zákona o DPH).
Z nákladov, ktoré sa vzťahujú výlučne na činnosti, pri ktorých platiteľ uplatňuje oslobodenie od dane bez možnosti odpočítania dane, platiteľ nemôže odpočítať daň vôbec (§ 49 ods. 3).

Na účely odpočítania dane je platiteľ dane povinný viesť záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane (§ 70 ods. 1, 3. veta).

Do zlomku pri výpočte koeficientu podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH zahŕňa platiteľ výnosy (príjmy) bez dane z dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok. Ak je platiteľ povinný uplatňovať pri určení pomernej výšky odpočítateľnej dane koeficient vypočítaný podľa cit. ustanovenia v priebehu kalendárneho roka, uplatní pri určení výšky koeficientu § 50 ods. 3 zákona o DPH. Po skončení kalendárneho roka je platiteľ dane, ktorý v priebehu roka uplatňoval pomerné odpočítanie dane, povinný vysporiadať rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a celkovou odpočítateľnou daňou za kalendárny rok v súlade s § 50 ods. 4 zákona o DPH.
azla
06.06.13,21:06
§ 50
3) V jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka platiteľ použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak nemožno použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka, určí platiteľ koeficient na príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.
KEJKA
06.06.13,22:49
vezmeš do pomeru májové výnosy a nemusíš nič oznamovať.
Usilovna
07.06.13,09:12
Ďakujem za pomoc, tak "polopatisticky" som to potrebovala, akosi som si nevedela ten komentár zákona aplikovať do môjho účtovníctva. Ale, čo tá poznámka: "že použije koeficient so súhlasom správcu dane" ?
mondes
07.06.13,09:18
No to, že môžeš po dohode s DU si určiť približnú výšku koeficientu a v poslednom zdaňovacom období to vyrovnáš.