maribet
07.06.13,16:07
FO zacala podnikat 1.2.2013, no uz v januari 2013 a koncom roku 2012 mala vydavky na prac.cesty, na kolky, majetok do 1700 Eur ap.
Mila123
07.06.13,16:26
preštuduj si najmä § 4 ods. 4 ZDP......pripájam

(4) Výdavky vynaložené na zásoby a iné nevyhnutne vynaložené výdavky spojené so začatím činnosti vynaložené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom daňovník s príjmami podľa § 6 začal túto činnosť vykonávať, sa zahrnú do základu dane, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom začal túto činnosť vykonávať. U daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý pokračuje v činnosti8) poručiteľa, sa prihliadne aj na zásoby získané z dedičstva po poručiteľovi, ktorý mal príjmy podľa § 6, ak o tieto zásoby bol zvýšený základ dane poručiteľa podľa § 17 ods. 8.