Mariana42
14.06.13,10:06
Chcela by som poprosiť o radu, nakoľko nie som si istá či zákon o DPH vykladám v tomto prípade správne : sme zdaniteľné osoby SR, sídlo máme na Slovensku, máme objednané služby - konkrétne sa jedná o žatevné práce - od českého dodávateľa ktorý je zdaniteľnou osobou DPH v ČR. Partner nám priamo dodáva službu na Slovensku, nie je sprostredkovateľom služby. Miestom dodania služby bude určené podľa par. 15 ods. 1 - tzn. na Slovensku... český dodávateľ nám vystaví fa. bez DPH, a mi si uplatníme sadzbu platnú v SR /samozdanenie/ ? Vopred ďakujem za Vaše odpovede
Sarlotka
14.06.13,10:42
nejde nahodou o sluzby podľa §16 ods 1 (viazuce sa na nehnutelnost)


prikladam z pokynu drsr

Miesto dodania služby podľa § 15, § 16

Práce na nehnuteľnosti § 15 ods.2

Otázka:
Slovenský podnikateľ platiteľ DPH vykonáva žatevné práce v Českej republike pre odberateľa v ČR . Ako má postupovať pri uplatňovaní DPH? Má poskytovanú službu zdaniť alebo neuplatňuje daň k poskytnutej službe?
Odpoveď:
Zákon o DPH v ustanovení § 15 ods. 1 v súlade čl. 43 Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty účinnej od 1.1.2007 (ďalej „smernica 112“), ktorou sa zrušila Šiesta smernica Rady 77/388/EHS, stanovuje všeobecné pravidlo pri určení miesta dodania služby. Za miesto dodania služby sa považuje to miesto, kde má dodávateľ zriadené sídlo svojho podnikania alebo kde má stálu prevádzkareň, z ktorej poskytuje služby, alebo ak takéto sídlo podnikania alebo stála prevádzkareň neexistujú, miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava. Zákon o DPH v ustanoveniach § 15 ods. 2 - 10 a
§ 16 upravuje v súlade so smernicou 112 aj niektoré odchylné postupy pri určení miesta poskytnutia služby. Podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH v súlade s čl. 45 smernice 112, miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľný majetok, vrátane služieb realitných kancelárií, znalcov a služieb zameraných na prípravu a koordináciu konštrukčných alebo stavebných prác, ako sú služby architektov alebo stavebného dozoru, je to miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
V Slovenskej republike sa od 1.5.2004 pri poskytovaní poľnohospodárskych prác ako sú napr. žatevné práce alebo zber úrody uplatňoval postup pri určení miesta ich dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t.j. podľa všeobecného pravidla v zmysle čl. 9 ods. 1 v znení Šiestej smernice Rady 77/388/EHS účinnej do 31.12.2006 vrátane a od 1.1.2007 v znení čl. 43 smernice 112. Niektoré členské štáty uplatňujú prístup pri určení miesta poskytnutia uvedených služieb podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) Šiestej smernice Rady 77/388/EHS, resp. od 1.1.2007 v zmysle čl. 45 smernice 112, t.j. že ide o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľný majetok (§ 15 ods. 2 zákona o DPH).
Vychádzajúc z judikatúry Európskeho súdneho dvora, pokiaľ ide o pojem „nehnuteľný majetok“ je potrebné zdôrazniť, že jedným z podstatných znakov nehnuteľného majetku je, že sa viaže k určitej časti zemského povrchu. V tejto súvislosti Súdny dvor už rozhodol, že ak je pozemok trvalo ohraničený, môže byť považovaný za nehnuteľný majetok. Ak sa poskytovanie služieb vzťahuje na určité oblasti, v ktorých môžu byť služby vykonávané, a preto sa spájajú s týmto povrchom, ktorý je vymedzený stálym spôsobom, musia byť tieto služby považované za služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok. Je potrebné však skúmať, či je vzťah medzi predmetnou službou a týmto nehnuteľným majetkom (pozemkom) dostačujúci. Bolo by v rozpore s čl. 45 smernice 112, aby do rozsahu pôsobnosti tohto osobitného predpisu patrilo každé poskytovanie služieb, aj keď sa len veľmi zanedbateľne viaže k nehnuteľnému majetku, lebo veľké množstvo služieb súvisí určitým spôsobom s nehnuteľnosťou. Pokiaľ samotné poskytovanie služieb dostatočne úzko súvisí s nehnuteľným majetkom, patrí do pôsobnosti čl. 45 smernice 112.
Vzhľadom na vyššie uvedené, poľnohospodárske služby ako sú napr. žatevné práce, kosba, zber úrody a taktiež aj lesnícke služby ako je napr. výrub stromov, môžu byť vykonávané len v súvislosti s dotknutým pozemkom, t.j. s nehnuteľnosťou, na ktorom sa vykonávajú a ktorá predstavuje základný prvok pre vykonávanie uvedených prác. Pri určení miesta dodania pri dodaní uvedených služieb za protihodnotu, sa uplatňuje postup podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH odo dňa vydania tohto usmernenia ( dňa 10.1.2007) . Miestom poskytovania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.