srska
18.06.13,17:26
vyberám z pripomienok v mpk (pridané na poslednú chvíľu 17.06.2013) - slovenskej komory daňových poradcov k novele zákona č. 78/1992 - o daňových poradcoch a skdp:


... Za § 2 navrhujeme vložiť nové znenie § 3 takto:

㤠3
Daňové poradenstvo
(1) Daňovým poradenstvom je podnikanie2) , ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov (ďalej len „daň“), ako aj v iných veciach, ktoré s daňami súvisia.
(2) Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa najmä:
a) poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam,2a)
b) poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,2a)
c) poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní,
d) vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta,
e) podávanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam v mene klienta,
f) poradenstvo pri vypracovaní a vypracovanie žiadostí o záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu,2b)
g) zastupovanie klienta v konaní3) pred orgánmi verejnej moci.“.

Poznámky pod čiarou č. 2, 2a), 2b) a 3) znejú:
„2) § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje Nariadenie Rady (EHS) č. 3693/93.
2b) § 53a až 53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č...../2013 Z. z.
3) Napríklad zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
V novom znení § 3 v odseku 1 sa navrhuje všeobecná definícia daňového poradenstva. Daňovým poradenstvom je podnikanie, t.j. činnosť vykonávaná sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosahovania zisku. Predmetom tejto činnosti je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov a iných povinných platieb, ako aj v iných veciach, ktoré
s daňami súvisia. Definovanie daňového poradenstva ako podnikania teda vylučuje z tejto definície svojpomocné riešenie daňových problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie daňových priznaní pre seba alebo bezodplatne pre blízke osoby, zostavovanie priznaní a riešenie daňových záležitostí zamestnancom pre zamestnávateľa a podobne.
Odsek 2 obsahuje neúplný výpočet niektorých činností, ktoré sa považujú za daňové poradenstvo, ak sú splnené všeobecné definičné znaky daňového poradenstva podľa odseku 1.
Výpočet týchto činností v rámci daňového poradenstva vychádza najmä z vymedzenia činností Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje Nariadenie Rady (EHS) č. 3693/93, ako aj z ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Navrhujeme nové znenie § 29 :

„§29

(1) Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, považuje sa to za správny delikt a daňový úrad 8) jej uloží pokutu
a) od 100 eur do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
b) od 1 000 eur do 50 000 eur, ak ide o právnickú osobu.
(2) Na účely preverenia skutočností podľa odseku 1 je daňový úrad oprávnený vykonať miestne zisťovanie.8a)
(3) Na konanie o uložení pokuty sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.3) Nezaplatená pokuta po lehote splatnosti sa vymáha rovnako ako daňový nedoplatok.8b)
(4) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a) a 8b) znejú:
„8a) § 37 a nasl. zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8b) § 2 písm. f) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
Upresňujú sa oprávnenia daňového úradu v oblasti ukladania sankcií za porušenie zákona pri zistení neoprávneného podnikania v oblasti daňového poradenstva bez príslušného oprávnenia (osvedčenia na výkon činnosti daňového poradcu).
Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, daňový úrad jej uloží pokutu vo výške ustanovenej v odseku 1.
Daňový úrad môže zistiť skutočnosť, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva daňové poradenstvo bez oprávnenia, na základe podnetu tretej osoby, iného orgánu verejnej moci, alebo aj vlastnou činnosťou. Aby bolo možné preveriť skutočnosti relevantné pre uloženie pokuty, explicitne sa ustanovuje právomoc daňového úradu vykonať za týmto účelom miestne zisťovanie, ktorého procesná úprava je obsiahnutá v Daňovom poriadku. Pokuta sa udeľuje v konaní, ktoré sa spravuje ustanoveniami tej istej procesnej normy – Daňového poriadku. V prípade nezaplatenia alebo čiastočného nezaplatenia sumy uloženej pokuty sa táto bude vymáhať rovnako ako daňový nedoplatok. Príjmy z pokút budú tak ako doteraz príjmom štátneho rozpočtu. ....
a_je_to
18.06.13,19:20
... to ... akože, ak budem viesť predpísanú evidenciu podľa § 70 zákona o DPH a podám z nej elektronicky priznanie DPH za klienta ako živnostník - účtovník, tak vykonávam daňové poradenstvo podľa § 3/2/d+e tohto navrhovaného zákona ? A daňový úrad v zmysle nového § 29/1/ a je povinný mi z vlastného podnetu dať zato pokutu od 100 do 10000 Eur, lebo nie som daňový poradca ? To v tejto Ficílii pod Tatrami je možné už naozaj úplne všetko ?
avalik
18.06.13,19:31
aha, takze ja ako klient podla nich budem musiet vyuzivat aj sluzby danoveho poradcu ... cize uctovnik spracuje ucto ... ja papiere odovzdam danovemu poradcovi aby mohol dat dokopy danovu evidenciu a potom odoslat papiere na DU?
ved to je choreeeee!
tictac7
18.06.13,19:36
....Valika, nie choré, to len daňoví poradcovia majú dobrého kamaráta, čo im kšefty naháňa. Moja otázka, keďže ako účtovník nebudem môcť odosielať DP, ale niekto to spraví za mňa z hotových papierov - mám sa vzdať časti svojho aj tak mizerného príjmu?
Žabinka
18.06.13,19:42
choré, choré, choré, slušne povedané.. tu skutočne už nič nemôže prekvapiť..
Dav
18.06.13,19:42
alebo si mám urobiť skúšky za 330,- a nechať vydať osvedčenie za 660,-.... alebo robiť BEZODPLATNE ???
Stefan2005
18.06.13,19:47
alebo si mám urobiť skúšky za 330,- a nechať vydať osvedčenie za 660,-....

... plus každoročné poplatky SKDP, povinné školenia, ....
Zita5
18.06.13,19:48
Keď to rozdýcham, potom odpoviem ......zatiaľ si myslím, že ........
JankaO
18.06.13,19:50
Nemyslím, že bezodplatne - na úkon podania DP sa zamestnať s úväzkom 10 min/mes.. :D
veronikasad
18.06.13,19:50
Keď to rozdýcham, potom odpoviem ......zatiaľ si myslím, že ........
Odkedy sa predpokladá účinnosť tohto zákona ?
avalik
18.06.13,19:52
Keď to rozdýcham, potom odpoviem ......zatiaľ si myslím, že ........
Odkedy sa predpokladá účinnosť tohto zákona ?

od 1.1.2014
Zuzka
18.06.13,19:56
chory stat :(
Dav
18.06.13,19:57
Vidím to tak, že dohodári s nepravidelným príjmom boli predohrou k smerovaniu zákonov...
Luna
18.06.13,20:06
Kto zhasína svetlo?
Dav
18.06.13,20:12
vrátnik VSŽ...
Stefan2005
18.06.13,20:14
Vidím to tak, že dohodári s nepravidelným príjmom boli predohrou k smerovaniu zákonov...

... ono tých predohier je asi viacej - napr. aj ten poplatok od 4.000 do 30.000 € za vydanie záväzného stanoviska FRSR - do tej spodnej hranice ponechali priestor na zárobok pre DP...
Pre zaujímavosť - v Českej republike obdobný úrad vydáva záväzné stanoviská za paušálnych 10.000 CZK... u nás ešte treba dane platiacich občanov a firmy žmýkať a žmýkať! ... ešte ma napadá jedna kacírska myšlienka - nebude náhodu FRSR platiť za záväzné stanoviská externých (spriaznených) daňových poradcov ???
Dáša_
18.06.13,20:40
a keď si daňové bude podávať klient "sám" ? Konateľ firmy za sro napríklad. A keď si bude sám hľadať info? A vlastne nestane sa náhodou porada nelegálnou?
avalik
18.06.13,21:08
ale sranda ako to pisu ... ze poradenstvo, vedenie evidencii a potom uz rovno podavanie priznani ... nejako mi v tom ale chyba spracovanie DP ... tak to mi uz moze uctovnicka spracovat???? a oni ho laskavo za poplatok podaju????
Dav
18.06.13,21:33
ale sranda ako to pisu ... ze poradenstvo, vedenie evidencii a potom uz rovno podavanie priznani ... nejako mi v tom ale chyba spracovanie DP ... tak to mi uz moze uctovnicka spracovat???? a oni ho laskavo za poplatok podaju????
detail, ten sa upraví novelou...
Monika Kováčová
18.06.13,21:35
Jebe im. Nadobro. Vsetko chcu mat pod kontrolou a lobisticke skupiny sa idu posrat, len aby policajny stat fungoval.
Melnick
18.06.13,21:48
Som rada, že som znova na Slovensku a čo už na to povedať - dovracala som sa z týchto jojovín. Ja budem ako debil nahadzovať, lepiť a niekto si zhrabne tučnú odmenu, lebo mne klient určite zníži odmenu o to, čo ho bude stáť daňový poradca.
Rozalka
18.06.13,21:52
Ja to neviem predýchať - to čo za svinstvo?
A vedením "povinnej evidencie vo veciach daní" - tam sa môže zašiť všetko, aj účtovníctvo, ak to bude niekomu vyhovovať.
Germany
18.06.13,22:54
Nestresujem..ešte nie je nič schválené.. a keď schvália.. vymyslíme ako na to (poradíme si ako vždy) .. :D
Sarlotka
18.06.13,23:20
a kolko je na SR momentalne danovych poradcov a kolko je na sr firiem, celkom by ma zaujimala tato statistika teda kolko padne na jedneho danoveho poradcu firiem bez ohladu na velkost firmy...
srska
18.06.13,23:34
a kolko je na SR momentalne danovych poradcov a kolko je na sr firiem, celkom by ma zaujimala tato statistika teda kolko padne na jedneho danoveho poradcu firiem bez ohladu na velkost firmy...cca 800 - fo
tictac7
18.06.13,23:39
a kolko je na SR momentalne danovych poradcov a kolko je na sr firiem, celkom by ma zaujimala tato statistika teda kolko padne na jedneho danoveho poradcu firiem bez ohladu na velkost firmy...cca 800 - fo
....a to fakt všetko stihnú? ...veď už na nič iné im ani čas neostane....
avalik
18.06.13,23:45
a kolko je na SR momentalne danovych poradcov a kolko je na sr firiem, celkom by ma zaujimala tato statistika teda kolko padne na jedneho danoveho poradcu firiem bez ohladu na velkost firmy...

na stranke SKDP je zoznam danovych poradcov FO je cca 770 a do 100 PO

vo vyrocnej sprave Financnej spravy za rok 2012 sa uvadza:

http://snag.gy/5xWus.jpg
Nandrolon
19.06.13,06:32
externý účtovník komplet všetko spracuje, vypíše a podá si to sám majiteľ firmy bezplatne so svojimi podpisom že si to sám spracoval... a peniaze keš na ruku...
TomasBugiy
19.06.13,07:29
A následne budú Ficovci a iní ovci bedákať ako rastie šedá ekonomika. Začínam mať pocit, že čoskoro sa niekoľkonásobne rozrastie aj trh so zbraňami.
Nandrolon
19.06.13,07:40
... ten trh sa už rozrastá dosť dlho....
tuta
19.06.13,08:44
externý účtovník komplet všetko spracuje, vypíše a podá si to sám majiteľ firmy bezplatne so svojimi podpisom že si to sám spracoval... a peniaze keš na ruku...

Presne toto mi zišlo na um...a nakoniec sa ten ich zákon minie účinku ako mnohé predtým a možno i potom...
Monika Kováčová
19.06.13,08:55
externý účtovník komplet všetko spracuje, vypíše a podá si to sám majiteľ firmy bezplatne so svojimi podpisom že si to sám spracoval... a peniaze keš na ruku...
to si neviem predstaviť, ktorý klient podpíše zmluvu na externé vedenie účtovníctva s tým, že je za všetko zodpovedný sám, že si to akože robí sám... a čo potom napr. pokuta?
Ester plus
19.06.13,09:03
Citujem "Definovanie daňového poradenstva ako podnikania teda vylučuje z tejto definície svojpomocné riešenie daňových problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie daňových priznaní pre seba alebo bezodplatne pre blízke osoby, zostavovanie priznaní a riešenie daňových záležitostí zamestnancom pre zamestnávateľa a podobne." To by potom znamenalo, že tieto činosti budeme naďalej robiť, len si oficiálne nebudeme do faktúr uvádzať tieto činnosti. Termín bezodplatne pre blízke osoby - to je rodina? Blízkou osobou je pre mňa aj podnikateľ ktorému 15 rokov vediem účto.
ajobs
19.06.13,09:04
....ako by povedal klasik " niečo je zhnité v tom štáte Dánskom". To ešte chudák Shakespeare netušil, čo všetko bude zhnité v štáte Slovenskom. Je to všetko na zaplakanie a pozvracanie zároveň
Nandrolon
19.06.13,09:05
Monika, sila peňazí je všemohúca a ak má podnikateľ 15 rokov účtovníčku s ktorou je spokojný, myslím že za tie ušetrené peniaze /daňového poradcu, ktorí si zrejme týmto zvýšia svoje ceny lebo budú žiadanejší ako doteraz/ to rád urobí.
Predsa len niektorí ľudia si za euro nechajú vŕtať koleno /skoro každý podnikateľ/ a keď sa jedná o partnerov, s ktorými už spolupracuje nejaký ten rok tak veľmi dobre vie aj jedna aj druhá strana posúdiť kvalitu práce...

ps: a vlastne to, čo som napísal vyššie sa deje aj teraz, polovica zamestnancov/účtovníkov si takto privyrába /teda keď majú potrebné kontakty/.
Už neviem čo sa dá pokaziť na jednoduchom účtovníctve nejakého živnostníka, murára, tesára, maliara, ktorí aj tak skoro všetko robia ako keš na ruku, teda v účte je v skutočnosti pár dokladov tak, aby to vyšlo "na nulu"...
Tak sa netvárme že to tak nie je...
marjankaj
19.06.13,09:39
Veď to môžeme robiť zadarmo. A zvýšime cenu za účtovníctvo.
Horšie to bude pri zastupovaní klienta, ale aj to by mohlo byť grátis.

„§29

(1) Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie na výkon tejto činnosti, považuje sa to za správny delikt a daňový úrad 8) jej uloží pokutu
halúzka
19.06.13,09:47
Jedno obrovské svinstvo...som zvedavá ako sa k tejto problematike bude stavať SKCÚ, ktorej som členom. Dúfam, že nám pomôžu, lebo potom je zbytočne tam platiť členstvo, keď nebudem môcť vykonávať moju prácu za odmenu.

Je mi z toho zle....
srska
19.06.13,10:04
štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) v prílohe nariadenia ep a rady č. 451/2008 + vysvetlivky k CPA uvedené na portal.statistics.sk
veronikasad
19.06.13,10:08
štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) v prílohe nariadenia ep a rady č. 451/2008 + vysvetlivky k CPA uvedené na portal.statistics.sk
Na túto tému už na Porade zopár tém bolo - či účtovník v rámci svojej živnosti môže faktúrovať spracovanie daňového priznania.
Ester plus
19.06.13,10:33
Takže doteraz sme si mohlí alebo nemohli účtovať za sparcovanie daňových priznaní?
Andrej13
19.06.13,11:17
V podstate je jedna vec pravda, a to, ze uctovnictvo moze robit ktokolvek, a nemusi pritom vobec mat znalosti. Druha vec je, ze je pekne, ze by sa to malo osetrit, ale toto je sposob osetrenia typicky pre Slovensko. Moze robit iba kto ma prachy, takisto ako politikov, pravnikov atd. Cela ta banda medzi seba pusta iba svojich a takto chcu ovplyvnit asi aj spolocnosti veduce uctovnictvo.

A ked prachy nemas, aj tak plat.
Gabi03
19.06.13,11:32
Presne aj mňa napadlo toto... lenže to bude o iných ľuďoch, nie o nás smrteľníkoch... :(
AdrianaA
19.06.13,11:55
Ja osobne poznám dvoch " daňových poradcov" , ktorým by som si nedala veru ani bločky lepiť. Keby nemali zamestnankyne, ktoré riešia problémy za nich, tak dnes im nedá účto nikto spracovať.
K problému novely nemám výhrady, pokiaľ budú skúšky za symbolicky poplatok. Ak chcú preskúšať účtovníkov, tak nech sa páči. Ale za tie poplatky je každému jasné o čo tu ide.
Andrej13
19.06.13,11:56
a ešte k tomu všetkému, ak chceš byť členom, musíš mať vysokú školu ekonomického zamerania. No ja som sa namiesto školy rozhodol zarábať a robiť účtovníctvo. To bola asi chyba :D
siso
19.06.13,12:33
Čiže ak to schvália ja ako účtovníčka, daniarka, mzdárka ,personalistka v jednej osobe v stredne veľkej s.r.o. budem viesť daňovú evidenciu tak ako doteraz, t.j. musím ovládať daňové zákony v celom rozsahu, pripraviť podklady až po samotné tlačivo, následne prizvať platenú daňovú poradkyňu na kontrolu ( to bude každý mesiac aj viac krát - DPH, preddavky ZČ a čo ja viem čo všetko), ona skontroluje , ona elektronicky odošle, jej musia zaplatiť ( a asi viac ako mne) a mne ešte môžu znížiť plat?
A keď bude akýkoľvek problém, aj jednoducho riešiteľný, budem si s ňou minimálne dopisovať, aby som mala písomný povel ako to mám urobiť? Dúfam, že som to nepochopila správne.
Replasťačka
19.06.13,12:38
Ja osobne poznám dvoch " daňových poradcov" , ktorým by som si nedala veru ani bločky lepiť. Keby nemali zamestnankyne, ktoré riešia problémy za nich, tak dnes im nedá účto nikto spracovať.
K problému novely nemám výhrady, pokiaľ budú skúšky za symbolicky poplatok. Ak chcú preskúšať účtovníkov, tak nech sa páči. Ale za tie poplatky je každému jasné o čo tu ide.
Čudujem sa, že vôbec definovanie daň.poradenstva vylučuje svojpomocné riešenie daň.problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie priznaní a riešení daň.záležitostí zamestnancom a pod...
A k tým skúškam účtovníkov: účtovníci by mali preverovať našich zákonodarcov, či vôbec vedia, čo robia.
Dav
19.06.13,12:43
Nie, v zamestnaní, v závislej činnosti, budeš pracovať podľa pokynov svojho zamestnávateľa vo vzťahu podriadenosti k nemu a plniť úlohy, ktorými budeš poverená. Ak to správne chápem ja, je zamestnanie spôsob, akým sa bude dať vyhnúť tejto...novele.
Dav
19.06.13,12:50
Ja osobne poznám dvoch " daňových poradcov" , ktorým by som si nedala veru ani bločky lepiť. Keby nemali zamestnankyne, ktoré riešia problémy za nich, tak dnes im nedá účto nikto spracovať.
K problému novely nemám výhrady, pokiaľ budú skúšky za symbolicky poplatok. Ak chcú preskúšať účtovníkov, tak nech sa páči. Ale za tie poplatky je každému jasné o čo tu ide.
Čudujem sa, že vôbec definovanie daň.poradenstva vylučuje svojpomocné riešenie daň.problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie priznaní a riešení daň.záležitostí zamestnancom a pod...
A k tým skúškam účtovníkov: účtovníci by mali preverovať našich zákonodarcov, či vôbec vedia, čo robia.
Naši zákonodarcovia vedia, čo robia, a v čí prospech.
Ale čo sa týka toho, či aspoň tušia, ako sa ich novely v praxi prejavia a čo všetko nie je domyslené, o tom samozrejme nemajú ani šajnu. Aspoň poradcov by mali strčiť do nejakej kamarátovej, manželkinej, sponzorovej... firmy, aby si odskúšali, čo za nezmysly to tvoria.
Andrej13
19.06.13,12:50
Prípadne ak si spoločnosť PO, tak si zamestnáš jedného daňového poradcu a môžeš fakturovať a robiť veci tak ako doteraz, ale vo firme bude všetko vypĺňať ON resp. ONA. A máme hotovo.
Braňo
19.06.13,12:56
Podľa môjho názoru nemôže daňový poradca bez toho, aby videl priamo do účtovníctva vôbec kvalitne zostaviť daňové priznanie napr. auditovanej firmy. Z hlavnej knihy uričte nebude vidieť ani daňové odpisy a určite ani všetky pripočítateľné položky napr. nadspotreba a ani iné, ktoré sa prerátavajú - členské príspevky a pod. Čiže mám pocit, že je to odtrhnuté od reality, aby spracoval niekto iný DP ako účtovníctvo...
siso
19.06.13,12:56
ak je zamestnanie určitou formou riešenia tejto "novej zákonnosti", tomu by napovedal fakt, že v návrhu sa uvádza práca pre klienta ( a zamestnávateľ klientom nie je).T.j. pokiaľ Klientovi spracováva účtovníctvo a dane ext.firma, v tom prípade je samotný účtovník nekompetentný dotiahnuť prípravu DP až po samotné podanie ak súčasne nie je daňovým poradcom. Takto je to teda správne? A styčným bodom medzi účtovníkom a daň.poradcom by v praxi mal byť práve klient? Inak platí to čo som napísala hore, ak má účtovník spracovať daniarovi daňovú evidenciu a má vôbec postrehnúť nejaký problém, musí zákon ovládať na primeranej úrovni. Klient tak účtovníkovi na príjem by nemal siahnuť, ale bude platiť navyše daňového poradcu?
Ak je to tak, tešiť sa budú len DP, účtovníkovi môže znížiť cenu ( aj keď urobí gro celej práce), ale zníženie bude snáď menšie ako platba pre DP.
siso
19.06.13,13:03
Prípadne ak si spoločnosť PO, tak si zamestnáš jedného daňového poradcu a môžeš fakturovať a robiť veci tak ako doteraz, ale vo firme bude všetko vypĺňať ON resp. ONA. A máme hotovo.
A ja ho budem pri tom vypĺňaní zásobovať tabuľkami, prehľadmi v rôznych tvaroch a vyhotoveniach?
Žabinka
19.06.13,13:05
Neviem, či tomu správne rozumiem, nevládzem sa nad tým v tomto teple zamýšľať.. Podľa tohto:
Definovanie daňového poradenstva ako podnikania teda vylučuje z tejto definície svojpomocné riešenie daňových problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie daňových priznaní pre seba alebo bezodplatne pre blízke osoby, zostavovanie priznaní a riešenie daňových záležitostí zamestnancom pre zamestnávateľa a podobne.
Nemôžem ja ako konateľ a zároveň účtovník za svoju vlastnú sro podávať DP, či už DPH, alebo DzP?
A nemôžem ja ako SZČO a zároveň účtovník sama za seba podávať DP?
siso
19.06.13,13:14
Neviem, či tomu správne rozumiem, nevládzem sa nad tým v tomto teple zamýšľať.. Podľa tohto:
Definovanie daňového poradenstva ako podnikania teda vylučuje z tejto definície svojpomocné riešenie daňových problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie daňových priznaní pre seba alebo bezodplatne pre blízke osoby, zostavovanie priznaní a riešenie daňových záležitostí zamestnancom pre zamestnávateľa a podobne.
Nemôžem ja ako konateľ a zároveň účtovník za svoju vlastnú sro podávať DP, či už DPH, alebo DzP?
A nemôžem ja ako SZČO a zároveň účtovník sama za seba podávať DP?
A dovolím si pridať ešte jednoduchú otázku:
Budem môcť ja ako zamestnanec-účtovník aj podať DP za zamestnávateľa ako som to robila doteraz?
Nandrolon
19.06.13,13:14
Sám sebe to môžeš podávať, aj ako konateľ a aj ako SZČO.

siso: tá novela sa netýka zamestnaneckého vzťahu a ani podávania "sám sebe", takže sa týka iba externých účtovníckych firiem...
siso
19.06.13,13:16
Sám sebe to môžeš podávať, aj ako konateľ a aj ako SZČO.
Čiže môže to vlastne pripraviť a napr. aj elektronicky odoslať účtovník ako doteraz, len tam nesmie figurovať jeho meno? Pri tomto mám pred očami malé sro a SZČO ( tí veľkí majú daň.poradcov aj teraz) a keď by som išla do dôsledkov, nemôže byť napr v zmluve s exter.účtovníkom zakotvené podávanie DP a takisto v popise prac.činnosti zamestnanca -účtovníka nesmie byť táto činnosť spomenutá? Alebo to nechápem?
Andrej13
19.06.13,13:18
Prípadne ak si spoločnosť PO, tak si zamestnáš jedného daňového poradcu a môžeš fakturovať a robiť veci tak ako doteraz, ale vo firme bude všetko vypĺňať ON resp. ONA. A máme hotovo.
A ja ho budem pri tom vypĺňaní zásobovať tabuľkami, prehľadmi v rôznych tvaroch a vyhotoveniach?


Nechcem to moc rozpisovať, ale budiž, ako to robia učitelia? Však ty to prakticky môžeš robiť ako doteraz, no budeš mať "zamestnaného poradcu na čiastočný úväzok" a už je iba na strane štátu dokazovanie. Je to celé jedna veľká blbosť, a ani tak o to nejde, prachy by sa našli, ale to že musíš mať VŠ je obmedzenie, a keď som tam nebol doteraz nepôjdem ani kvôli tomuto. Akoby VŠ znamenala, že máš vyššie IQ.
siso
19.06.13,13:26
Ja netrvám na rozpisovaní, sama to rozpisujem len preto, že sa mi nechce veriť, že toto by sa naozaj mohlo aj diať a dúfam, že mi niekto povie, že to čo píšem je hlúposť.
Braňo
19.06.13,13:26
nemáme hotovo, lebo od externej firmy tento daňový poradca rozhodne nedostane pripočítateľné a odpočítateľné položky bezplatne....
bea
19.06.13,13:42
Mne len nejde do hlavy, že ja, keby som bola zamestnanec, ktorý robí účtovníctvo vo firme, tak bez problému môžem spracovať daňové priznania a aj ich odoslať.
Ale ako SZČO, účtovník, môžem už len účtovať a nemôžem už ani elektronicky poslať daňové priznania za svojich klientov. A to nie len daňové priznania k dani z príjmov, DPH, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností, ale ani mesačné prehľady a ročné hlásenia ....... Hlavne,že mám firmy pridané k svojmu osobnému účtu :(
A myslíte, že konateľ môže za svoju firmu podať daňové priznania? Lebo neviem si predstaviť, že tie malé firmičky, ktoré nemajú žiadneho zamestnanca, teraz zamestnajú niekoho špeciálne kvôli tomu....
účtovník 007
19.06.13,13:48
Najskôr tento štát umožní komukoľvek a s akýmkoľvek vzdelaním založiť živnosť na vedenie účtovníctva. Nepožaduje sa žiadne dokazovanie vzdelania a skúseností.Taký bordel, ako v profesii účtovník, nezažila žiadna profesia. Tento problém bolo treba riešiť, ale čo dokázali vypotiť v návrhu DP, nemá obdobu. Práca účtovníka tak bude končiť pri vytlačení hlavnej knihy? Dehonestácia tejto profesie pokračuje. Verím, že takýto paškvil nebude prijatý.
účtovník 007
19.06.13,14:37
nemáme hotovo, lebo od externej firmy tento daňový poradca rozhodne nedostane pripočítateľné a odpočítateľné položky bezplatne....

... ale to, čo sa navrhuje bude znamenať, že všetky podklady napr. k mesačnej DPH bude potrebné poslať DP a iba ON po prekontrolovaní všetkých faktúr odobrí podanie DP na DPH. Takže účtovník už nemusí ovládať všetky predpisy, zákony...a schválené legislatívne debility, iba všetko nahádže do evidencie, ako sa mu zazdá, uplatní a odvedie daň ako sa mu prisnije a ešte za to skásne podnikateľa? Veď za všetko bude zodpovedný daňový poradca, nie? Už teraz panuje medzi podnikateľmi názor, že účtovník je iba darmožráč, čo lepí papieriky. No a teraz, ich už môže lepiť ako sa mu zachce, aj hore nohami. Podnikatelia by si dali za euro aj koleno vŕtať, tak som zvedavá, akí budú nadšení z tejto navrhovanej úpravy. Ešte budú spomínať, milý- zlatý účtovník.Môže mi niekto vysvetliť, prečo komora navrhla takúto rozsiahlu úpravu? Čo sa tým sleduje?

PS. Braňo, neber môj príspevok, ako útok na Tvoju osobu, iba som si ho dovolila použiť pri svojom rozhorčení. .-)
Stefan2005
19.06.13,14:44
... ale to, čo sa navrhuje bude znamenať, že všetky podklady napr. k mesačnej DPH bude potrebné poslať DP a iba ON po prekontrolovaní všetkých faktúr odobrí podanie DP na DPH...


... veď sa plánuje, že DPH budú robiť DÚ, takže nebude k tomu treba daňových poradcov.
Zita5
19.06.13,14:47
Však nakoniec budú posielať aj nové Výkazy k DPH ...kto vie ...
účtovník 007
19.06.13,14:54
... ale to, čo sa navrhuje bude znamenať, že všetky podklady napr. k mesačnej DPH bude potrebné poslať DP a iba ON po prekontrolovaní všetkých faktúr odobrí podanie DP na DPH...


... veď sa plánuje, že DPH budú robiť DÚ, takže nebude k tomu treba daňových poradcov.

Tak mi z toho vychádza, že treba zbaliť fidlátka a treba sa zaujímať o prácu na DU, lebo tam sa budú zvyšovať počty.
Tweety
19.06.13,14:55
Myslíš, že tam bude lepšia fidlovačka?
Braňo
19.06.13,14:56
rozhodne bez fyzických dokladov ani poradcovia neposúdia, či to je dobre. na Daňový úrad budú chodiť iba čísielka...
Braňo
19.06.13,15:01
... ale to, čo sa navrhuje bude znamenať, že všetky podklady napr. k mesačnej DPH bude potrebné poslať DP a iba ON po prekontrolovaní všetkých faktúr odobrí podanie DP na DPH...


... veď sa plánuje, že DPH budú robiť DÚ, takže nebude k tomu treba daňových poradcov.

Tak mi z toho vychádza, že treba zbaliť fidlátka a treba sa zaujímať o prácu na DU, lebo tam sa budú zvyšovať počty.

myslíš, že to je tá reforma ESO? lebo ja furt počúvam o efektivite a znižovaní počtu pracovníkov....
AdrianaA
19.06.13,15:20
Efektivita to bude, ked budu účtovníci na úrade práce.
avalik
19.06.13,16:18
marjankaj
19.06.13,16:44
http://www.blogovisko.sk/slovenska-komora-danovych-poradcov-a-jej-snahy-eliminovat-uctovnikov.html
Ale ak to budeme robiť zadarmo, tak sa nás to netýka. :---
Zrušíme si bankové účty, odpadnú odvody do sociálnej poisťovne, dane žiadne, ani z motorových vozidiel. A čo dostaneme cash do vrecka bez dokladu, by nás musel niekto bonznúť.
Tak ako to robia inštalatéri, murári a iní : Bez dokladu so zľavou.
Economic
19.06.13,17:16
Milí poraďáci... Viem, že všetci účtovníci ste s tým návrhom zhrození tak isto ako aj ja.
Opäť sa pokúsim niečo zmedializovať cez TA3 alebo Markízu... Najhoršie je, že sa toto deje teraz, keď musím makať na DPH... Neviem sa modliť, ale asi sa naučím, aby takáto hovadina (slušne napísané) nikdy neprešla... Vláda asi potrebuje kopec ďalších nezamestnaných mám taký pocit.... Joooj taká som nakúrená, že až... Ale štrajkujú učitelia, možno budeme musieť aj my....
pavol54
19.06.13,17:16
To som teraz z toho pako, : daňový poradca mi bude viesť evidenciu a všetko čo sa týka účtovníctva takže fakturačná adresa bude adresa daňového poradcu, vydané faktúry mi bude robiť a odosielať daňový poradca takisto mzdy, výplaty a poisťovne . To som zvedavý ako to bude fungovať. Bude určovať ceny, mzdy, a keď zistí že som stratový či si bude uplatňovať nulový príjem za svoju činnosť.
Johanka
19.06.13,17:27
Poprosím kolegov z SKCÚ, aby napísali našej profesnej organizácii, nech už konečne začnú pre nás robiť (okrem vyberania členského) - ja som už napísala. ...v opačnom prípade nastane naša likvidácia za účelom zvýšenia zamestnanosti - lebo riešením je u bývalých klientov sa zamestnať alebo za účelom zvýšenia nezamestnanosti alebo (a tomuto verím najviac) za účelom čo najväčšieho výberu pokút ...
marjankaj
19.06.13,17:30
Milí poraďáci... Viem, že všetci účtovníci ste s tým návrhom zhrození tak isto ako aj ja.
Opäť sa pokúsim niečo zmedializovať cez TA3 alebo Markízu... Najhoršie je, že sa toto deje teraz, keď musím makať na DPH... Neviem sa modliť, ale asi sa naučím, aby takáto hovadina (slušne napísané) nikdy neprešla... Vláda asi potrebuje kopec ďalších nezamestnaných mám taký pocit.... Joooj taká som nakúrená, že až... Ale štrajkujú učitelia, možno budeme musieť aj my....
A ako budeme štrajkovať? Učitelia môžu proti svojmu zamestnávateľovi. Neprídu do práce a o detičky nech sa postarajú rodičia. Ale my? Proti sebe?
Napríklad nepodáme daňové priznanie DPH?:eek: Kto bude z toho nadšený?
Dáša_
19.06.13,17:41
http://www.blogovisko.sk/slovenska-komora-danovych-poradcov-a-jej-snahy-eliminovat-uctovnikov.html
Ale ak to budeme robiť zadarmo, tak sa nás to netýka. :---
Zrušíme si bankové účty, odpadnú odvody do sociálnej poisťovne, dane žiadne, ani z motorových vozidiel. A čo dostaneme cash do vrecka bez dokladu, by nás musel niekto bonznúť.
Tak ako to robia inštalatéri, murári a iní : Bez dokladu so zľavou.
a čo práca na čierno a pokuty pre obe strany????
Teda už nielen pre zamestnávateľa ale aj pre toho, čo na čierno pracuje?

Na druhej strane, ked to budem mastit po veceroch doma a konateľ sa bude tvarit, ze to robi on, ťažko zisťovať...
Dav
19.06.13,17:57
Na štrajk nemáme rukojemníkov ako lekári alebo učitelia. Nesplnenie si našich povinností je správny delikt a nemôžme chcieť od svojich zamestnávateľov, alebo klientov, aby prestali platiť dane a podávať DP. Možno, keby sme napísali petíciu, aby sa niektorý orgán zaoberal našou situáciou. Na jednej strane podnikatelia s ich "kreativitou", na druhej strane stále sa meniace zákony. Okrem toho, účtovníctvo by sa mohlo stať viazanou živnosťou, aby sa obmedzili počet "kurzových účtovníkov", medzi ktorými je málo odborníkov . Veľa z nás už malo možnosť prevziať a hlavne dávať do poriadku účtovanie pseudoúčtovníkov.
Zväz certifikovaných účtovníkov by tiež mohol zareagovať v prospech našej profesie, veď má členov aj z radov necertifikovaných účtovníkov. Auditorov odstavil na vedľajšiu koľaj zákon o kritériách povinného auditu a vylobovaná pripomienka SKDP má urobiť z cca 1000 daňových poradcov supermanov pre celé Slovensko? To je jednoducho fyzicky nezvádnuteľné.
marjankaj
19.06.13,17:57
http://www.blogovisko.sk/slovenska-komora-danovych-poradcov-a-jej-snahy-eliminovat-uctovnikov.html
Ale ak to budeme robiť zadarmo, tak sa nás to netýka. :---
Zrušíme si bankové účty, odpadnú odvody do sociálnej poisťovne, dane žiadne, ani z motorových vozidiel. A čo dostaneme cash do vrecka bez dokladu, by nás musel niekto bonznúť.
Tak ako to robia inštalatéri, murári a iní : Bez dokladu so zľavou.
a čo práca na čierno a pokuty pre obe strany????
Teda už nielen pre zamestnávateľa ale aj pre toho, čo na čierno pracuje?

Na druhej strane, ked to budem mastit po veceroch doma a konateľ sa bude tvarit, ze to robi on, ťažko zisťovať...
Písal som už skôr.
Poradenstvo bude zadarmo a vedenie účtovníctva vyfakturujeme. Pekne po položkách.
evina
19.06.13,19:02
Sám sebe to môžeš podávať, aj ako konateľ a aj ako SZČO.

siso: tá novela sa netýka zamestnaneckého vzťahu a ani podávania "sám sebe", takže sa týka iba externých účtovníckych firiem...

Nebola som ešte na novej Porade, tak dúfam, že odpoviem viditeľne.

Snaha daňových poradcov, aby len oni mohli vykonávať akcie, o ktorých sa píše je dlhodobá. Mnohí máme skúseností, aké sú ich rady a aj snaha nezobrať na seba zodpovednosť. Ak by prešla táto novela, budem mať pocit, že som stratila rozum a vôbec všetko, čo súvisí s minimom demokracie, zdravým rozumom a čímkoľvek.

Zatiaľ uvediem dve oblasti, ktoré ma najviac zaujali:

1. Aké zákony to tvoria zákonodarcovia, že ešte pred uskutočnením obchodného prípadu sa idem poradiť s inštitúciou, ktorá existuje na základe daní obyvateľstva a chce vykladať zákon za 4 000 EUR minimálne /samozrejme je podľa mňa to povinná robiť zadarmo/. Načo budú potom aj daňoví poradcovia. Štát svoju informáciu nezrozumiteľných zákonov ocenil na 4 000 EUR a "obyčajní" účtovník má pomaly robiť za minimálnu mzdu.
Tu doplním ešte jednu vec - tá základná chyba, ktorá sa tu stále robí, a to spájanie pod pojem "účtovník" všetko. Osoba, ktorá spracuje kompletné účtovníctvo, obhospodarí kompletnú daňovú problematiku pre klienta, vrátane poradenstva nie je účtovník....

2. Podaktorí tú píšete, že konateľ, zamestnanec a napríklad ja sama sebe si môžu, resp. môžeme spracovať DP, napríklad aj mesačné k DPH sami. No ja to čítam tak, ako píše vyššie žabinka. Podľa mňa nie - nie sme daňoví poradcovia , ani konateľ ním nie je ani zamestnanec to nieje v zmysle zákona
a v odôvodnení sa jasne píše

Definovanie daňového poradenstva ako podnikania teda vylučuje z tejto definície svojpomocné riešenie daňových problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie daňových priznaní pre seba alebo bezodplatne pre blízke osoby, zostavovanie priznaní a riešenie daňových záležitostí zamestnancom pre zamestnávateľa a podobne.

Alebo, ak niektorí tvrdíte, že sám sebe áno, kde to je napísané? - asi sa musíme poradiť s daňovými poradcami.
Ktorý daňový poradca v krátkom čase na základe neznámeho účtovníctva, ktoré nevykonával spracuje DP, za ktoré si zodpovie? ako píše Braňo vyššie x-vecí si nemusí napr. z hlavnej knihy všimnúť a ukrátiť o dane napríklad aj štát.

Musím povedať, že som skutočne v nemom úžase a súhlasím s Economic, že len tak sa nad tým rozhorčovať nepomôže, ale na solídnych základoch zdôvodňovať, čo za hlúposť a likvidáciu sa chystajú urobiť. Daňoví poradcovia, keby aj boli takí iteligetní ako si o sebe mysli, nemôžu zvládnuť ani len mzdové Prehľady /aby som neublížila ich odbornosti mierim na kapacitné možnosti.
evina
19.06.13,19:13
Asi si odpoviem na jednu časť sama. Z toho nemého úžasu som prehliadla slovko vylučuje, čiže sám sebe, zamestnanec, konateľ atď. áno.....nuž .......
bea
19.06.13,19:30
Tak tomu rozumiem aj ja.... Asi chcú aj týmto spôsobom zvýšiť zamestnanosť..... Bude menej živnostníkov a viac zamestnancov..... teda , no veru človeku už chýbajú aj slová na toto :(
Nandrolon
19.06.13,19:59
Evina, už som rozmýšľal na 0,12544785 sekúnd dať "neužitočné", ale vzhľadom na Váš príspevok by som si to nedovolil, som rád, že ste to slovíčko našli....
Horšie bude, ak už v schválenej úprave ho zabudnú dopísať, ale však to by bola občianska vojna, teda aspoň dúfam :-))))))))))))))
evina
19.06.13,21:08
Áno Nandrolon, nechcela som už tú časť príspevku mazať, keďže to už bolo čítané. Smutné na tom je, že som vo svojom vnútri pripustila, že by mohli takú vec schváliť, a verím , že by mohli.
Takisto neviem ako môže daňový Poradca len a len daňový poradca zabrániť daňovým únikom. Tie úniky robia účtovníci? Ako sa zabráni daňovým únikom, keď na základe našich podkladov budú robiť DP k DPH na DÚ /lebo aj to už bolo povedané ministrom financií/. Daňovým únikom sa takto nezabráni, tie sa tvoria inde, ale chybám vo zvýšenej miere sa tiež nezabráni. Ja byť daňový poradca osobne ani by som nechcela spracovať DP napríklad strednej sro bez toho, aby som robila ja účtovníctvo.
Melnick
19.06.13,22:50
Definovanie daňového poradenstva ako podnikania teda vylučuje z tejto definície svojpomocné riešenie daňových problémov pre vlastnú potrebu, zostavovanie daňových priznaní pre seba alebo bezodplatne pre blízke osoby, zostavovanie priznaní a riešenie daňových záležitostí zamestnancom pre zamestnávateľa a podobne.

Len aby to nedopadlo tak, že zrazu si budú "všetci" svojpomocne zostavovať priznania a riešiť daňové záležitosti a štát dostane do kasičky ešte menej ako doteraz.
Bojím sa tu napísať, kto všetko robí účtovníctvo "načierno" a skôr by sa malo isť po nich a nie po riadne podnikajúcom účtovníkovi.

A ešte niečo ma napadlo - ja som ešte bohužiaľ nečítala na titulke o účtovníkovi, čo mal plné trezory zlata a peňazí a ktorý pre desať svojich nasledujúcich generácií pripravil bezstarostný život. Tu niekde by sa mali hľadať rezervy na napĺňanie štátnej kasy a nerobiť z účtovníkov vystresovanú štvanú zver. Lebo novopríjimanými zákonmi a "bububu" čo stále na nás robia sa im to skvele darí.

Jedna otázka na záver: prosím Vás, neviete kto má môj zlatý prsteň a retiazku, ktorú som celá žhavá darovala na Alveg ?????
(že ma vtedy niekto neprefackal, aby som sa spamätala. :mee:)
Dáša_
20.06.13,06:59
A ešte niečo ma napadlo - ja som ešte bohužiaľ nečítala na titulke o účtovníkovi, čo mal plné trezory zlata a peňazí a ktorý pre desať svojich nasledujúcich generácií pripravil bezstarostný život. Tu niekde by sa mali hľadať rezervy na napĺňanie štátnej kasy a nerobiť z účtovníkov vystresovanú štvanú zver. Lebo novopríjimanými zákonmi a "bububu" čo stále na nás robia sa im to skvele darí.

no, tuším si zabudla na Mojsejovú :D
účtovník 007
20.06.13,07:52
Ja som len zvedavá, kto bude mať hmotnú zodpovednosť v prípade pokuty. Účtovník, daňový poradca, konateľ, FO živnostník?

Inak tých dvoch mladých nagelovaných ministrov zo SMERU by mal už niekto poriadne kopnúť do riti. Odkedy doštudovali, sú prisatí na peniazoch daňových poplatníkov, ale múdri sú jak....
Braňo
20.06.13,08:20
To som teraz z toho pako, : daňový poradca mi bude viesť evidenciu a všetko čo sa týka účtovníctva takže fakturačná adresa bude adresa daňového poradcu, vydané faktúry mi bude robiť a odosielať daňový poradca takisto mzdy, výplaty a poisťovne . To som zvedavý ako to bude fungovať. Bude určovať ceny, mzdy, a keď zistí že som stratový či si bude uplatňovať nulový príjem za svoju činnosť.

Na to zabudni kamarát, že Ti daňový poradca bude robiť účtovníctvo.
Ester plus
20.06.13,08:22
Čím viac práce zoberú účtovníkom a dajú ju do rúk istej skupine ľudí, tým menší prehľad bude mať široká verejnosť o tom čo a ako vypočítať - a legálne si znížiť dane alebo odvody. Už len to, že RZZP robia zdravotné poisťovne, nemusíme mať toľko vedomostí - upúšťame od nich a strácame prehľad. Tým štát získava väčšiu kontrolu nad daňami a odvodmi. Myslím si, že tu nikoho netrápi či účtovník bude mať z čoho žiť.
A nielen účtovník .... .
Zita5
20.06.13,08:27
Ja som len zvedavá, kto bude mať hmotnú zodpovednosť v prípade pokuty. Účtovník, daňový poradca, konateľ, FO živnostník?

Inak tých dvoch mladých nagelovaných ministrov zo SMERU by mal už niekto poriadne kopnúť do riti. Odkedy doštudovali, sú prisatí na peniazoch daňových poplatníkov, ale múdri sú jak....

Čítala som si profesijný kódex daňového poradcu a citujem :
2.6.. Špecifiká daňového poradenstva

2.6.1. Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo s odbornou spôsobilosťou, pri dôslednom využívaní zákonných prostriedkov a podľa svojho presvedčenia rešpektuje pokyny klienta so zámerom správne určiť daňovú povinnosť klienta.

2.6.2. Daňový poradca nemá klienta udržiavať v presvedčení, že vyhotovené daňové priznanie, hlásenie, podanie a poskytnuté daňové poradenstvo je nenapadnuteľné, ale naopak má sa ubezpečiť, že klient si je vedomý obmedzení týkajúcich sa predmetu poradenstva.

2.6.3. Daňový poradca poskytuje poradenstvo len v rámci svojich odborných kompetencií a profesionálnych schopností a v rozsahu zmluvného predmetu a dohodnutých termínov s klientom.

2.6.4. V prípadoch, ak sa daňový poradca vyjadruje k otázkam ktoré majú významný charakter mal si vyžiadať k ich riešeniu aj iný odborný názor alebo odborné stanovisko od iného daňového poradcu, prípadne získať aj oficiálny výklad od inštitúcie oprávnenej takýto odborný výklad alebo stanovisko poskytnúť.

2.6.5. Pri vypracovaní daňového priznania alebo hlásenia má daňový poradca poučiť klienta, že zodpovednosť za obsah daňového priznania alebo hlásenia nesie primárne klient. Daňový poradca má urobiť nevyhnutné kroky, aby daňové priznanie bolo vyhotovené správne na základe získaných informácií a podkladov. V odôvodnených prípadoch, hlavne pri nesprávnosti alebo neúplnosti informácií, však poradca má vyžadovať od klienta aj iné dôkazy resp. si dokumenty a dôkazy preveriť.
.................................
Takže s tou zodpovednosťou za DP zostavené daňovým poradcom je to asi tak , ako sa píše vyššie .Zodpovednosť si nesie klient sám ,jedine, že by DP niečo nesprávne vypočítal .

Zdroj:http://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/2e524ec2a4bf1f12c1257acc0048fd66?OpenDocument
tuta
20.06.13,08:54
presne tak, zodpovednosť zostáva na klientovi a pre štát je vytvorená pôda na pokutu
Nandrolon
20.06.13,08:55
A daňový poradca inkasuje ťažké prachy takmer bez zodpovednosti za svoje "rady"...
Braňo
20.06.13,09:14
jedine, že by spravil súčtovú chybu a chybu vo výpočte 23% zo základu dane....
Zita5
20.06.13,09:23
Zase platí, že nie je možné hádzať do jedného vreca všetkých daňových poradcov . Určite viem chápať , že nesú aj svoje bremeno zodpovednosti a rizík najmä pri riešení hodnotovo väčších prípadov .Nechcela by som byť v koži nie jedného daňového poradcu .Ale na druhej strane za tých 20 rokov mojej praxe , nech som sa stretla s akýmkoľvek daňovým poradcom a niečo sa riešilo , tak som písomne nedostala, čo sa riešilo a na doklade o platbe bol uvedený účel všeobecne
"Daňové poradenstvo ".Taktiež aj keď napíšeme na dopyt na FRSR ...tiež odpoveď je bez ich zodpovednosti ,odporučia nás k daňovému poradcovi ....no a naša zodpovednosť,to nemusím rozpisovať...Ale to už som mimo témy, len som chcela k tej zodpovednosti daňového poradcu niečo napísať .
azla
20.06.13,11:04
jedine, že by spravil súčtovú chybu a chybu vo výpočte 20% zo základu dane....
iba na odľahčenie....mimotemy.Braňo mal si na mysli, že vypočíta 20% a mal už dať 23 % (pre r. 2013 ) ?
azla
20.06.13,11:12
Sledujem danú tému, diskusiu a predpokladám (možno naivne), že uvedená iniciatíva v takejto podobe neprejde.
Takéto snahy tu už boli v minulosti a neprešli.
Predpokladám, že neprejdnú ani teraz.
V minulosti bolo (pamätam niekedy okolo 2002), že komu robil DP daňový poradca, mohol požiadať o odklad.
Teraz, keď natvrdo zrušili odklad DP, tak sa to určite nebude dať stíhať v riadných termínoch pri odmedzenej kapacite služieb daňových poradcov.
A nakoniec tu nejde iba o koncoročné daňové priznania.....
Myslím, že celkove nie je situácia vo firmách a spoločnosti nastavená tak, aby sa mohol splniť zámer komory daňových poradcov.
mimabb
20.06.13,11:13
- o tomto by chcelo informovat podnikatelov a ti by sa mali ozvat
- ked je riesenie zamestnat sa, tak si stat pride na svoje - odvody a dane z dohod, z prac.pomeru a my budeme robit odpoly zadarmo :-(
- danovych poradcov je na tento novy zakon sialene malo

mam jedinu otazku, kedy sa tento zakon bude schvalovat a odkedy bude platit? teda dufam, ze k niecomu takemu ani nedojde
tuta
20.06.13,11:23
účinnosť sa predpokladá od 01.01.2014
Zita5
20.06.13,11:37
- o tomto by chcelo informovat podnikatelov a ti by sa mali ozvat
- ked je riesenie zamestnat sa, tak si stat pride na svoje - odvody a dane z dohod, z prac.pomeru a my budeme robit odpoly zadarmo :-(
- danovych poradcov je na tento novy zakon sialene malo

mam jedinu otazku, kedy sa tento zakon bude schvalovat a odkedy bude platit? teda dufam, ze k niecomu takemu ani nedojde

Práve verejnosť o tejto pripomienke SKDP nevie .K čomu by to aj bolo ? Si myslia. Čo by to dalo takému maliarovi -natieračovi , alebo SZČO z profesie stavebníctvo,či obchod alebo zamestnancovi , ktorý si podáva DP "B" sám ......však postavíme ich pred hotovú vec .
Nejde mi do hlavy , že by mali odvahu a takúto masu ľudí by obišli .Naši klienti sa predbežne dozvedia od nás , čo sa chystá,aký je návrh .
Alebo počítajú, že by prišli cez sankcie od týchto ľudí k navýšeniu štátnej pokladne ? Čím väčšia neiformovanosť ,tým viac pokút.
Ale stále si myslím, že možno to je len v inom znení písané v inom chápané ...tak ešte stále dúfam , že sa v konečnom dôsledku vyjasní a niekto sa spamätá akú blbosť vymysleli .
Braňo
20.06.13,11:37
jedine, že by spravil súčtovú chybu a chybu vo výpočte 20% zo základu dane....
iba na odľahčenie....mimotemy.Braňo mal si na mysli, že vypočíta 20% a mal už dať 23 % (pre r. 2013 ) ?
Jasné, že 23%. možno v 2014 zas zmenia. ja len hovorím o kalkulácii, avšak tiež ma napadlo, že evidenciu daňovej straty tiež nebudú mať odkiaľ zistiť...
srska
20.06.13,12:21
Práve verejnosť o tejto pripomienke SKDP nevie .K čomu by to aj bolo ? Si myslia. Čo by to dalo takému maliarovi -natieračovi , alebo SZČO z profesie stavebníctvo,či obchod alebo zamestnancovi , ktorý si podáva DP "B" sám ......však postavíme ich pred hotovú vec .
Nejde mi do hlavy , že by mali odvahu a takúto masu ľudí by obišli .Naši klienti sa predbežne dozvedia od nás , čo sa chystá,aký je návrh .
Alebo počítajú, že by prišli cez sankcie od týchto ľudí k navýšeniu štátnej pokladne ? Čím väčšia neiformovanosť ,tým viac pokút.
Ale stále si myslím, že možno to je len v inom znení písané v inom chápané ...tak ešte stále dúfam , že sa v konečnom dôsledku vyjasní a niekto sa spamätá akú blbosť vymysleli .zákerácké je to v tom, že to nedali priamo do návrhu novely zákona (určite skdp spolupracovala s mf sr pri návrhu novely) - tým sa vyhli pripomienke verejnosti vrámci medzirezortného pripomienkového konania. dali to ako zásadnú pripomienku v posledný deň mpk 17.06.2013
IVETA N
20.06.13,12:27
a najhoršie na tom , že ako ,,zásadnú pripomienku, a posledný deň ,,, , chce se mi blejt velebnosti...
srska
20.06.13,12:32
a najhoršie na tom , že ako ,,zásadnú pripomienku, a posledný deň ,,, , chce se mi blejt velebnosti...
poučili sa zo situácie z veľkej novely zákona č. 563/2009 (§§ 9+10) (http://www.porada.sk/t165966-podporte-pripomienkove-konanie-svojim-podpisom.html)
IVETA N
20.06.13,12:39
To chcem vidieť akí z toho budú ,,vyvalení ,,, až toto v takejto podobe bude schválené keď ich o tomto budem informovať s komentárom : ,, no páni ja som Vám účtovné podklady spracovala, polepila, zrátala ,nahodila zaplaťte mi za to, a teraz hajde za daňovým poradcom nech Vám podá danové priznanie , alebo DPH .

A mi účtovníci z čoho sa poučíme ....
Zita5
20.06.13,12:48
Práve verejnosť o tejto pripomienke SKDP nevie .K čomu by to aj bolo ? Si myslia. Čo by to dalo takému maliarovi -natieračovi , alebo SZČO z profesie stavebníctvo,či obchod alebo zamestnancovi , ktorý si podáva DP "B" sám ......však postavíme ich pred hotovú vec .
Nejde mi do hlavy , že by mali odvahu a takúto masu ľudí by obišli .Naši klienti sa predbežne dozvedia od nás , čo sa chystá,aký je návrh .
Alebo počítajú, že by prišli cez sankcie od týchto ľudí k navýšeniu štátnej pokladne ? Čím väčšia neiformovanosť ,tým viac pokút.
Ale stále si myslím, že možno to je len v inom znení písané v inom chápané ...tak ešte stále dúfam , že sa v konečnom dôsledku vyjasní a niekto sa spamätá akú blbosť vymysleli .zákerácké je to v tom, že to nedali priamo do návrhu novely zákona (určite skdp spolupracovala s mf sr pri návrhu novely) - tým sa vyhli pripomienke verejnosti vrámci medzirezortného pripomienkového konania. dali to ako zásadnú pripomienku v posledný deň mpk 17.06.2013

Vlado a ako by sa tomu dalo pomôcť ? Nikdy som sa nezaujímala o postup pri pripomienkach,ale chcela by som mať o tom znalosť .
srska
20.06.13,13:07
Práve verejnosť o tejto pripomienke SKDP nevie .K čomu by to aj bolo ? Si myslia. Čo by to dalo takému maliarovi -natieračovi , alebo SZČO z profesie stavebníctvo,či obchod alebo zamestnancovi , ktorý si podáva DP "B" sám ......však postavíme ich pred hotovú vec .
Nejde mi do hlavy , že by mali odvahu a takúto masu ľudí by obišli .Naši klienti sa predbežne dozvedia od nás , čo sa chystá,aký je návrh .
Alebo počítajú, že by prišli cez sankcie od týchto ľudí k navýšeniu štátnej pokladne ? Čím väčšia neiformovanosť ,tým viac pokút.
Ale stále si myslím, že možno to je len v inom znení písané v inom chápané ...tak ešte stále dúfam , že sa v konečnom dôsledku vyjasní a niekto sa spamätá akú blbosť vymysleli .zákerácké je to v tom, že to nedali priamo do návrhu novely zákona (určite skdp spolupracovala s mf sr pri návrhu novely) - tým sa vyhli pripomienke verejnosti vrámci medzirezortného pripomienkového konania. dali to ako zásadnú pripomienku v posledný deň mpk 17.06.2013

Vlado a ako by sa tomu dalo pomôcť ? Nikdy som sa nezaujímala o postup pri pripomienkach,ale chcela by som mať o tom znalosť .
stručne:
o pripomienkach sa po mpk rokuje u predkladateľa - hlavne o "zásadných". ak sa dohodnú (a oni sú zrejme dohodnutí dopredu :cool: ) dajú to do novely a ide to do národnej rady.

potom je ešte možnosť - pozmeňujúcim návrhom poslanca (cov):
... "podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný." ...
mimabb
20.06.13,13:24
stručne:
o pripomienkach sa po mpk rokuje u predkladateľa - hlavne o "zásadných". ak sa dohodnú (a oni sú zrejme dohodnutí dopredu :cool: ) dajú to do novely a ide to do národnej rady.

potom je ešte možnosť - pozmeňujúcim návrhom poslanca (cov):
... "podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný." ...
predpokladam, ze pripomienka SKDP nie je nikde zverejnena, lebo uz 2 hodiny pozeram na stranke "portal pravnych predpisov". je tam zmena zakona 78/1992, v suhrne je uvedene, ze SKDP dala pripomienky, ale tie pripomienky nie su nikde zverejnene
da sa k tomu dokumentu nejako dostat?
srska
20.06.13,13:26
predpokladam, ze pripomienka SKDP nie je nikde zverejnena, lebo uz 2 hodiny pozeram na stranke "portal pravnych predpisov". je tam zmena zakona 78/1992, v suhrne je uvedene, ze SKDP dala pripomienky, ale tie pripomienky nie su nikde zverejnene
da sa k tomu dokumentu nejako dostat?
veď sú všetky pripomienky v pdf súbore na 1. strane tejto debaty
srska
20.06.13,13:30
mimabb
20.06.13,13:30
dakujem! :-) asi som uz z tohto tepla slepa :-)
Katarína Cigánová
20.06.13,13:31
Prečítala som pozorne celú diskusiu . Neviem si však predstavit , že účtovník nebude viest ani len daňovú evidenciu . Ved máme všetci / SZČO , alebo ext. firmy / softver , ktorý robí daňovú evidenciu priamo v účtovníctve . My , čo máme softver oficialne , na každej vytlačenej strane je vytlačený typ softu , resp účt. doklad je so všetkými náležitostami - teda meno účtovníka je na každom doklade , aj na evidencii DPH , aj na doklade o "samozdanení " aj - všade !!!!!! Nič nevytlačím bez toho , aby som tam nesvietila !. Podla tohoto návrhu zákona je každá daňová evidencia daňovým poradenstvom . Povedzte mi ako si toto ošetríte . Vyhýbala som sa aby klient bol vlastníkom softveru / závislá práca / , pracujem so svojim zakupeným softverom, na svojom PC ... . Ono by sme si možno mnohí aj tie skúšky daňového poradcu urobili / odhliadnuc od financií / , len máme tú smolu , že nemáme vysokú školu , máme 50 a viac rokov / čo na tom , že vedomosti z oblasti daní častokrát prevýšia aj VŠ vzdelaných _ nášho "GARGAMELA " na MF určite - sorry neodpustila som si :) / .
avalik
20.06.13,13:33
stručne:
o pripomienkach sa po mpk rokuje u predkladateľa - hlavne o "zásadných". ak sa dohodnú (a oni sú zrejme dohodnutí dopredu :cool: ) dajú to do novely a ide to do národnej rady.

potom je ešte možnosť - pozmeňujúcim návrhom poslanca (cov):
... "podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný." ...


doplnim ta

Spracovatel predlozi navrh zakona do MPK (medzirezortne pripomienkove konanie) tam sa mozu k navrhu vyjadrit aj ine subjekty a verejnost. Po skonceni MPK sa spracovavaju pripomienky, bud sa im vyhovie alebo sa zamietnu. U zasadnych pripomienok sa musi urobit rozporove konanie. V pripade verejnosti pripomienka musi mat aspon 500 podporovatelov.
Po tomto sa pripravi znenie zakona podla prijatych pripomienok a navrh spolu so suvisiacimi dokumentami (vratane vyhodnotenia MPK) sa posle do vlady.

Tam to najprv prejde Legislativnou radou vlady, nasledne to vlada prerokuje na svojom zasadnuti a po schvaleni postupi na rokovanie NR SR.

V NRSR do toho este mozu vstupit poslanci svojimi pozmenujucimi navrhmi. Ak ich schvalia, a schvalia aj zakon ako celok, zakon putuje na podpis prezidentovi.

Ak prezident podpise zakon, ten putuje na publikovanie do Zbierky zakonov a po zverejneni sa stane ucinny od uvedeneho dna.
Zita5
20.06.13,13:39
stručne:
o pripomienkach sa po mpk rokuje u predkladateľa - hlavne o "zásadných". ak sa dohodnú (a oni sú zrejme dohodnutí dopredu :cool: ) dajú to do novely a ide to do národnej rady.

potom je ešte možnosť - pozmeňujúcim návrhom poslanca (cov):
... "podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný." ...


doplnim ta

Spracovatel predlozi navrh zakona do MPK (medzirezortne pripomienkove konanie) tam sa mozu k navrhu vyjadrit aj ine subjekty a verejnost. Po skoncenie MPK sa spracovavaju pripomienky, bud sa i m vyhovie alebo sa zamietnu. U zasadnych pripomienok sa musi urobit rozporove konanie. V pripade verejnosti pripomienka musi mat aspon 500 podporovatelov.
Po tomto sa pripravi znenie zakona podla prijatych pripomienok a navrh spolu so suviaiacimi dokumentami (vratane vyhodnotenie MPK) sa posle do vlady.

Tam to najprv prejde Legislativnou radou vlady, nasledne to vlada prerokuje na svojom zasadnuti a po schvaleni postupi na rokovanie NR SR.

V NRSR do toho este mozu vstupit poslanci svojimi pozmenujucimi navrhmi. Ak ich to vsetko schvalia, zakon putuje na podpis prezidentovi,

Ak prezident podpise zakon, ten putuje na publikovanie do Zbierky zakonov a po zverejneni sa stane ucinny od uvedeneho dna.

Čiže len môže pripomienkovať verejnosť ? Alebo má právo ? Ak má právo , prečo táto možnosť nebola daná ?
avalik
20.06.13,13:45
stručne:
o pripomienkach sa po mpk rokuje u predkladateľa - hlavne o "zásadných". ak sa dohodnú (a oni sú zrejme dohodnutí dopredu :cool: ) dajú to do novely a ide to do národnej rady.

potom je ešte možnosť - pozmeňujúcim návrhom poslanca (cov):
... "podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný." ...


doplnim ta

Spracovatel predlozi navrh zakona do MPK (medzirezortne pripomienkove konanie) tam sa mozu k navrhu vyjadrit aj ine subjekty a verejnost. Po skoncenie MPK sa spracovavaju pripomienky, bud sa i m vyhovie alebo sa zamietnu. U zasadnych pripomienok sa musi urobit rozporove konanie. V pripade verejnosti pripomienka musi mat aspon 500 podporovatelov.
Po tomto sa pripravi znenie zakona podla prijatych pripomienok a navrh spolu so suviaiacimi dokumentami (vratane vyhodnotenie MPK) sa posle do vlady.

Tam to najprv prejde Legislativnou radou vlady, nasledne to vlada prerokuje na svojom zasadnuti a po schvaleni postupi na rokovanie NR SR.

V NRSR do toho este mozu vstupit poslanci svojimi pozmenujucimi navrhmi. Ak ich to vsetko schvalia, zakon putuje na podpis prezidentovi,

Ak prezident podpise zakon, ten putuje na publikovanie do Zbierky zakonov a po zverejneni sa stane ucinny od uvedeneho dna.

Čiže len môže pripomienkovať verejnosť ? Alebo má právo ? Ak má právo , prečo táto možnosť nebola daná ?

Moznost pripomienkovat navrh zakona bola ... prave prostrednictvom portalu pravnych predpisov.
Ta kuleha je v tom, ze SKDP to nedali do navrhu zakona v case jeho pripravy (je to zakon o nich, tak mi pride nepravdepodobne, ze by nespolupracovali pri tvorbe navrhu) ale ako svoju pripomienku - a k takymtou pripomienkam sa uz verejnost nema moznost vyjadrit
Zita5
20.06.13,13:48
Však práve ...verejnosť bola vlastne potichu odstavená .
IVETA N
20.06.13,14:11
a_je_to
20.06.13,14:24
Pekne sa nám to tu rozhorelo. Emócií ... ako v Modrom z neba a ani zdravá analýza, ani návrh východiska akosi neprichádza. Bolo by zaintersovať Vilka, nech to tu spíkruje a viac vystresuje, aj vybičuje emócie.
Keď som písal prvý príspevok do témy, dúfal som, že prispeje aj nejaký daňový poradca. Ale nič. Ani audítori sa akosi nezapájajú. Návrh samotný v tejto podobe zatiaľ nie je žiadnou reálnou hrozbou. Lebo ak sa zatiaľ nemenia súvisiace zákony /živnostenský, správa daní, účtovný, elektronické doručovanie, atď./ tak zostáva v platnosti aj po jeho schválení to, čo bolo doteraz. Návrh je vytrhnutá záujmová túžba z kontextu všeobecných právnych zásad aj vecných a hmotnoprávnych súvislostí. Už z jeho samotného obsahu vyčnieva vysoká kvalifikovanosť komory, aj MF. Odkedy zákon o profesnej komore môže ukladať práva a povinnosti štátnej - daňovej správe ? A definuje čo je správny delikt ? Ako sa môže byť tento zákon v konflikte s platným živnostenským ? Ako možno vyhradiť daňové evidencie a priznania do výlučnej kompetencie daňového poradenstva, keď ich zostavuje sám softvér a iba z účtovných podkladov ? Ktorý daňoví poradcovia ani nevyvíjajú, ani neimplementujú, ani nenastavujú aktualizácie ? A z účtovníctva, ktoré daňový poradca nevedie a nemôže sa v ňom náležite orientovať ? Tu zlyhalo to, že ani kompetentné ministerstá /najmä MV a prokuratúra/ k tomu nevzniesli zatiaľ žiadne pripomienky, viď pdf v úvode. Všetko je ovládané straníckou disciplínou a pevnou rukou vodcu. Turci doma povstali proti novému sultánovi a my si ho tu hýčkame ešte aj preferenciami.
Doterajšie daňové zákony vychádzajú z toho, že daňovník si priznanie zostavuje sám. Hoci je z princípu jasné, že absolútna väčšina daňovníkov to nedokáže a musí poveriť inú osobu. Účtovníctvom môže poveriť aj iný subjekt, ale daňovým priznaním z toho účtovníctva nie. Každý daňovník, ak má takú povinnosť a lehoty na jej splnenie, musí mať právo, aby si v trhovom prostredí a blízkom okolí našiel subjekt, ktorý mu to za dostupnú a dojednateľnú cenu urobí ... a nie zadarmo. Táto možnosť v daňových zákonoch chýba, hoci dopady zo zlyhania spracovateľa, smerujúce k zníženiu dane sú v oboch prípadoch absolútne rovnaké.
Zatím je to jěště dobrý. Horšie bude ak sa začnú prispôsobovať aj súvisiace zákony. Daňovým orgazmom vývoja bude, ak zo živnostenského zákona vypadne živnosť vedenia účtovníctva, alebo sa určí povinnosť dozoru zodpovednej osoby - daňového poradcu. Ako v lekárňach, reštauráciách, kúpaliskách a fitkách. V tomto vývoji je nebezpečie, nie v nami pripomienkovanom návrhu. Ten v takejto podobe nemôže prejsť. A ak áno, tak je nediferencovateľný a nevykonateľný. Návrh je utláčajúci a diskriminačný voči živnostenskému výkonu povolaní, pretože obmedzuje výkon, ktorý je povinný a dovolený aj samotnému daňovníkovi, aj v pracovnom pomere pri tej istej kvalifikácii a tej istej úrovni zodpovednosti zúčastnených subjektov. Je obdivuhodné, aká úžasná priehľadná triedna nenávisť existuje u predstaviteľov, budujúcich silný sociálny štát voči živnostenskému stavu a nezávislej samostatnej strednej vrstve vôbec.
Ak sa dielo podarí, ocitne sa mnoho, hlavne jednoosobových účtovných kancelárií v existenčnej tiesni, so škodou na zakúpenom hardvéri a softvéri, ktorý legislatívnou zmenou dofunguje. Alebo odkázaných na to či si milosťpán daňový poradca nájde čas na dokončenie ich ročnej práce do podoby daňového priznania. Polovica daňových poradcov je aj tak v Bratislave, kto bude uhrádzať výjazd na jeho 4 litrovom BMW k účtovníkovi na vidiek ? So zánikom týchto živností padne aj biznis s malým účtovným softvérom. Ohrozená je aj stránka Porada. Nie preto, že zadarmo konkuruje daňovým poradcom a oberá ich o kšeft. Ale preto, že sa zakáže Drak. Lebo jeho poradcovia napriek erudovanosti - kvôli inému vzdelaniu ťažko získajú štatút daňového poradcu a stratí sa hybná motivácia stránky. Účtovníci nebudú môcť podávať prehľady a daňoví poradcovia Draka kupovať určite nebudú. Hustejšie reklamy to jednak neutiahnu a jednak odpudia aj zbytok návštevníkov stránky. Pre ďalšiu analýzu stavu a vývoja treba pozrieť aj dôvodovú správu /nestíham/ , ako sú dopady vyčíslené. Toho roku už koľká novela … s beštiálnymi sankciami ? Je už neúnosné,čo sa na tento stav od silného sociálneho štátu valí … Do konca volebného obdobia ďaleko a nádej žiadna, až mizivá … Babky demokratky už nemilujú Vlada, ale silný sociálny štát.
Daňovým poradenstvom sa u nás asi uživiť nedá. Ani auditom. Ale tí majú vystarané aspoň zákonnou povinnosťou auditu. Pre občanov je daňové poradenstvo drahé, polovičaté, nič okrem nezrozumiteľnosti neprinášajúce. Účtovníci ho nepotrebujú, z tých istých dôvodov. Zostávajú mafiáni a živly, profitujúce z krátenia daní. Väčšina poradcov sa živí aj tak účtovníctvom, ako my. A asi majú pocit útlaku nižšie kvalifikovanými skupinami v spoločnom záujmovom priestore. Taký pocit existuje aj medzi nami účtovníkmi ... všakhej ? No ... čo už !
Zita5
20.06.13,14:35
Ja osobne som myslela v tejto súvislosti aj na skutočnosť , že zatiaľ živnostenský zákon nemení a neruší resp. nemení predmet činnosti "Vedenie účtovníctva " a nemí ani úzko súvisiace zákony ...o Porade som sa taktiež už niekde v diskusii včera zmienila, že to by malo dopad aj na Poradu. Tak len musíme počkať , čo sa bude diať .....
Ester plus
20.06.13,14:47
Citujem "Je obdivuhodné, aká úžasná priehľadná triedna nenávisť existuje u predstaviteľov, budujúcich silný sociálny štát voči živnostenskému stavu a nezávislej samostatnej strednej vrstve vôbec. "
Veľmi trefné.
IVETA N
20.06.13,15:02
našla som článok citujem :
" Keď so m si dnes prečítal jeden príspevok na stránkach www.porada.sk,
zistil som ,že toto divadielko je opäť predpríprava na niečo vážnejšie "

Slovenská komora daňových poradcov a jej snahy eliminovať účtovníkov
autor článku Tomáš Bugeľ.
Tamila
20.06.13,15:07
Tweety
20.06.13,15:09
http://www.blogovisko.sk/slovenska-komora-danovych-poradcov-a-jej-snahy-eliminovat-uctovnikov.html
Vyzerá to tak, že daňovým poradcom neidú kšefty tak, ako by mali, preto to chcú vylepšiť.
Zita5
20.06.13,15:15
Tento blog je aj na facebooku, tam tiež prebiehali diskusie včera ...
IVETA N
20.06.13,15:25
http://www.blogovisko.sk/slovenska-komora-danovych-poradcov-a-jej-snahy-eliminovat-uctovnikov.html
Vyzerá to tak, že daňovým poradcom neidú kšefty tak, ako by mali, preto to chcú vylepšiť.
a keď príde isté k istému daňový poradcovia oslovia živnostníkov -účtovníkov v tom najlepšom,alebo najhoršom prípade zamestnajú ,účtovník so svojou klientelov prejde pod jeho,,správu,,.Účtovník spracuje účtovníctvo a daňový poradca dokončí čo bude musieť a pekne krásne podá na DU. Aj tak še dá......
Anik
20.06.13,18:02
Prečítala som pozorne celú diskusiu . Neviem si však predstavit , že účtovník nebude viest ani len daňovú evidenciu . Ved máme všetci / SZČO , alebo ext. firmy / softver , ktorý robí daňovú evidenciu priamo v účtovníctve . My , čo máme softver oficialne , na každej vytlačenej strane je vytlačený typ softu , resp účt. doklad je so všetkými náležitostami - teda meno účtovníka je na každom doklade , aj na evidencii DPH , aj na doklade o "samozdanení " aj - všade !!!!!! Nič nevytlačím bez toho , aby som tam nesvietila !. Podla tohoto návrhu zákona je každá daňová evidencia daňovým poradenstvom . Povedzte mi ako si toto ošetríte . Vyhýbala som sa aby klient bol vlastníkom softveru / závislá práca / , pracujem so svojim zakupeným softverom, na svojom PC ... . Ono by sme si možno mnohí aj tie skúšky daňového poradcu urobili / odhliadnuc od financií / , len máme tú smolu , že nemáme vysokú školu , máme 50 a viac rokov / čo na tom , že vedomosti z oblasti daní častokrát prevýšia aj VŠ vzdelaných _ nášho "GARGAMELA " na MF určite - sorry neodpustila som si :) / .


Presne na toto som myslela aj ja.
Ako môžem robiť niečo "na čierno " keď mám licenciu na program?
V aplikácii eDane keď budem tlačiť DP s údajmi daňovníka tak isto sa dá zistiť, ak sa veľmi chce z ktorej IP adresy.
Toto všetko sa tu ťažko číta, nie žeby to mala byť ešte dokonca aj realita.
Fisher
21.06.13,11:14
jednoduché riešene - tieto daňové veci budeme robiť bezodplatne, a zaplatiť si to dáme v rámci účtovných služieb
JAJA11
21.06.13,11:24
tak toto som nevedela a len zíram ..... ale vlastne prečo by som sa mala čudovať, na Slovensku je to tak.....
táto vláda naozaj skúša, dokedy budú ovce ovcami a čo si môžu dovoliť..... :-((((
som zvedavá, čo by spravili, keby všetci účtovníci odmietli spracovávať za týchto podmienok účtovníctvo.... daňoví poradcovia by to nestíhali.... to by tu potom bolo veselo..... :mad:
alderonka
21.06.13,11:33
Hlavu hore pokiaľ by šlo len o ten výraz "bezodplatne". Budeme účtovať len za účtovné práce a klient sa bude musieť sám rozhodnúť, či nám dôveruje a budeme sa tváriť, že si daňové vypracoval sám alebo či ešte zaplatí daňovému poradcovi za podanie.
Najsmutnejšie na tom je to, že ono to ani nie je o tom byť či nebyť daňovým poradcom, ale o všetkých tých výdavkoch, ktoré daňové poradenstvo prináša.
Pokiaľ chcem byť účtovníkom a zostať verný svojim zásadám a práci, nemôžem byť daňovým poradcom. Bez urážky mnohí z nich už stratili prehľad o reálnosti tohto sveta. Za jedno stanovisko účtujú pálky od 400,- eur nahor. Stavajú sa viac do pozície akýchsi audítorov a lektorov noviel než do účtovníkov z praxe.
Však ak by som sa len kvôli tomuto dala k daň.poradcom, nepredpokladám, že by som bola motivovaná ďalej robiť svoju účtovnícku prácu ako doteraz. Čiže o čom to vlastne je? A načo nám je vzdelanie a prax, keď k ničomu nie sme kompetentní??
Kristina27
21.06.13,11:40
Rozmýšľala som, že budem fakturovať administratívne práce /alebo niečo iné/. Klientom prikážem, aby si rozšírili živnosť o účtovnícke práce, lenže potom by si museli asi aj na DÚ vybavovať znova každý za seba nový identifikátor? Ja by som na ten môj prístup do e-daní mohla posielať DP asi len za seba. Je to všetko choré, koho to všetko postihne? Zase len malých a stredných podnikateľov, nemáme ešte dosť toho na pleciach?!
Ajdala
21.06.13,11:40
Vážené dámy a páni, veď sme na Slovensku, hádam ste si nemysleli, že keď sa sem - tam naša vláda vyjadruje o zjednodušení povinností pre podnikateľov, tak to naozaj aj tak bude .... zas skvelý nápad :(
Kristinka23
21.06.13,11:48
Tak to je úplné choré, tak s tým klientom sme dennodennom styku, pomáhame ako sa dá niekedy aj za pánbohzaplať aj to mizerné nám vezmú ,z čoho v tom štáte má človek žiť . Dať hotovú robotu a prepokladám že daňový poradcovia si dajú parádne zaplatiť.Zase je to len " podpora" drobným živnostníkom .
FAA
21.06.13,12:03
Informujte svojich klientov, že sa im niekoľkokrát predraží poradenstvo, väčšina nerozlišuje účtovníctvo od poradenstva, už nám nebudú môcť volať, hoci aj o polnoci, aspoň ja som na telefóne 24 hodín denne, doklady budú musieť dávať aspoň mesiac pred termínom, aby ich spracované mohli dať daň. poradcom v dostatočnom predstihu, dokladanie dokladov, zmeny na poslednú chvíľu.. a kvantum iných vecí, ktoré majú v cene jednoducho prestanú existovať.
Skomplikuje im to podnikateľský život, nebudú sa tak môcť venovať biznisu, klesnú tržby....všetci budeme nasr . tejší, nervóznejší...
Ak to schvália, tak to bude menšia revolúcia a stratia na tom všetci. Pětiletce zdar.
labutienka
21.06.13,12:33
Mimochodom, pár dní pred celým týmto humbukom som si otvorila stránku komory daňových poradcov, reku pozriem, čo treba ku skúškam na daňového poradcu. Našla som sylaby. Hneď navrchu "zmena 2007". Prešla som ešte len prvé zákony tam uvedené a už mi je jasné, že tento materiál veľkou kvalitou neovplýva. Niektoré zákony tam uvedené sú už dávno zrušené, iné dôležité pribudli. Za 5 rokov sa toho muselo zmeniť obrovské kvantum... Na konci je síce formulka, že "na skúškach sa používajú a skúšajú zákony v platnom znení", ale z tohoto som nadobudla dojem, že tu o vedomosti nikomu nejde...
Neviem, možno skutočným záujemcom pošlú iné sylaby...

Je asi trúfalé hodnotiť činnosť komory na základe jednej informácie na stránke, ale pre mňa je aj toto signál položiť si otázku, či je daňový poradca zárukou kvality...
Zita5
21.06.13,12:40
Ja by som asi daňových poradcov nehodnotila takto .....ani nám by sa nepáčilo, ak by nám niekto ubližoval.Nie všetci sú takí ... aj účtovníci nie sú všetci so zárukou kvality. A ak to niekto zovšeobecní tak sa nás to dotýka a boľavo.
Tu hlavne ide o to, že sa niečo potichu deje a preto naše emócie,lebo nevieme čo.U mňa už opadli.
Tak si počkajme, možno to len čierno vidíme.
betka84
21.06.13,12:42
Zita 5- kiež by si mala pravdu
Janiela
21.06.13,13:05
Ako vraví Zita5, dočkajme času ako hus klasu.
A ako betka84, kiež by Zita5 mala pravdu.
Skladaná
21.06.13,13:09
nenachádzam slova, spamätávam sa z toho už od rána....naozaj tu pomôže iba štrajk, ale ako???? Je mi z toho naozaj zle....
cathyc
21.06.13,13:15
Ja som sa už dávnejšie začala zaoberať myšlienkou, čo budem robiť, keď už nebudem mať silu na tie večné zmeny zákonov a šikanovanie zo strany štátu. Robím túto robotu už vyše 20 rokov a naposledy som už aj plakala nad tým, že koľko zbytočne vypílených stromov je len na to čo musím vyprodukovať ja vo svojej účtovnej praxi. Koľko toho je z okresu, kraja, štátu atď. Možno si pomyslíte, že nemám nad čím horekovať, ale ja už akosi po toľkých rokoch nemám ani silu obhajovať svoje pozície. Nemám síce predstavu čím sa budem živiť, ale podľa smerovania tohto štátu mi asi vezmú bremeno rozhodovania z mojich pliec a ja nakoniec budem nútená poobzerať si iným smerom. Pripomína mi to jednu ťažkú kartu z tarotu...veža. Ta v zjednodušenom ponímaní hovorí o tom, že keď sa Ti rúcajú hradby, tak to dosť bolí, ale ty nakoniec zistíš, že múry, ktoré si považovala za svoje útočisko boli len múrmi tvojho väzenia. Takže v skratke sa pokúsim o záver svojej chaotickej myšlienky. Možno budem žiť z ruky do úst a rozšírim rady nezamestnaných, alebo sa urýchlene stanem bretariánom a tým sa mi znížia životné náklady. Je tu aj tretia možnosť, že tento paškvil neprejde a ja sa budem zopár ďalších rokov umárať tým ako dlho to ešte budem zvládať?
V každom prípade ja zo znenia vyššie uvedeného návrhu si nemyslím, že bude možnosť robiť naďalej DP bez vyžadovanej kvalifikácie a skryť to pod účtovnú evidenciu. Mne z toho celého akosi vyplýva aj to, že ani tú účtovnú evidenciu už nebudeme môcť robiť.
FIcolandia GO.
ecompka
21.06.13,13:22
A to si myslíte, že to kvantum hlásení, priznaní stihnú podať danoví poradcovia za všetky subjekty? To mne nejde do hlavy.
Hanka28
21.06.13,13:31
...takže na spracovanie účtovníctva netreba žiadnu školu, ale na vypísanie daňového tlačiva treba VŠ+ďalšie skúšky....a pracovníci daňového úradu nemusia mať ekonomické vzdelanie (stačí im sociálna práca)......Kocúrkovo v priamom prenose
Ester plus
21.06.13,13:45
Celý tento chaos sa týka nielen účtovníkov ale všetkých občanov Slovenska. Asi by bolo najlepšie to medializovať aby sa čím skôr dostalo do povedomia ľudí to čo sa na nich chystá.
Janiela
21.06.13,13:55
Len tak mi ešte napadá:
teraz mám problémy s vyplácaním niektorých faktúr, ak si aj urobím skúšky na daň poradcu, bude to ešte horšie, pretože svoje výdavky si budem chcieť premietnuť do ceny pre klienta. Už teraz je problém s platením, čo bude potom?
apo
21.06.13,14:18
Ja sa venujem vedeniu účtovníctva od roku 1992. V tom roku sa rekvalifikoval z programátora na účtovníka. Od roku 1993 robím aj DPH. Túto činnosť považujem za výstup z účtovníctva. Priznania k dani z príjmu som robil veľmi nerád, nikdy som nebral peniaze za vypracovanie daňového priznania a ani som nikdy nevystavil faktúru za daňové priznanie.

Som toho názoru, že účtovník má svoju prácu ukončiť účtovnou závierkou a potom má pokračovať daňový poradca. Dnes je prax taká, že daňoví poradcovia nemajú čo robiť a robia účtovníctvo a my účtovníci im kafreme do ich remesla.

Je čas aby nám to niekto zakázal a budeme mať ľahší život.

apo
Skalka
21.06.13,14:20
20 rokov spracovávam účtovníctvo, som z týchto neustálych zmien unavená, znechutená a určite si nepôjdem robiť "daňového poradcu", je to len ďalšia páka na vyťahovanie peňazí od pracujúcich, nič iné sa nerobí, len vymýšľajú zákony, v ktorých je milión ustanovení o udeľovaní pokút, ak tie peniaze nezaplatíme za skúšky tak ich zaplatíme na pokutách - školenie 330, osvedčenie 660 = pokuta 1000. A čo je horšie naši podnikatelia nezarábajú na úrovni vyspelých krajín EU a zvýšené náklady na účtovníctvo a daňového poradcu nebudú ochotní akceptovať a žiaľ je smutné, že asi ani nebudú mať z čoho. Ak sa tento zákon schváli, určite zmením zameranie mojich podnikateľských aktivít. Ak nič nevymyslím, tak tiež asi rozšírim rady nezamestnaných.
apo
21.06.13,14:34
Ešte pripomeniem, že nás účtovníkov by to finančne nemalo poškodiť. Naopak niekto po nás skontroluje naše výstupy. Už nebude možné nosiť účtovníkovi 30, alebo aj 31. marca účtovné doklady. Účtovníci budeme zbavení časových stresov.

Aj automechanici sú rozdelení na tých čo robia motory, tých čo robia plechy a tých čo vedia robiť elektriku. Je chybou nás účtovníkov, že sme na seba zobrali záväzok na vypracovanie daňových priznaní len preto, že naši klienti sú lakomí a nechcú platiť daňového poradcu. Keď som im to radil tak ma vždy ukecali, aby som to daňové priznanie vypísal.

Riešil som to aj na daňovom úrade, že vlastne nemám glaich nato aby som mohol vypisovať daňové priznania. Bol som usmernený, že je to administratívna práca. Z toho vyplýva, že v tom čase a ešte aj dnes stačí mať živnosť na administratívne práce a môžete fakturovať vypisovanie daňových priznaní. A to je ozaj choré. To, že vzniká takýto zákon je dobrodenie pre účtovníkov. Už to malo byť dávno.

apo
Stefan2005
21.06.13,14:48
... To, že vzniká takýto zákon je dobrodenie pre účtovníkov. Už to malo byť dávno...apo

necitoval som všetko, iba záver - áno, dá sa to aj takto chápať.

Ovšem som zvedavý, ako to bude v praxi fungovať. Ak daňový poradca prevezme zodpovednosť za DP, zastupovanie klienta počas daňovej kontroly - tak to bude zaujímavé - kde nakluše daňová kontrola - ku daňovému poradcovi, či spolu s daňovým poradcom k účtovníkovi a budú ho obaja (DP i DK) preverovať, buzerovať, vyžadovať???
lebo potom voči druhému mám ako účtovník námietky - ak príde kontrola na dodržiavanie postupov účtovania a zákona o účtovníctve - prosím to áno. Ale v prípade, že daňové priznanie vypracuje daňový poradca, daňová kontrola (v zmysle ZoDP) ma potom už nezaujíma, takže neviem prečo by som mal jej venovať svoj čas...
Braňo
21.06.13,15:14
Ešte pripomeniem, že nás účtovníkov by to finančne nemalo poškodiť. Naopak niekto po nás skontroluje naše výstupy. Už nebude možné nosiť účtovníkovi 30, alebo aj 31. marca účtovné doklady. Účtovníci budeme zbavení časových stresov.

Aj automechanici sú rozdelení na tých čo robia motory, tých čo robia plechy a tých čo vedia robiť elektriku. Je chybou nás účtovníkov, že sme na seba zobrali záväzok na vypracovanie daňových priznaní len preto, že naši klienti sú lakomí a nechcú platiť daňového poradcu. Keď som im to radil tak ma vždy ukecali, aby som to daňové priznanie vypísal.

Riešil som to aj na daňovom úrade, že vlastne nemám glaich nato aby som mohol vypisovať daňové priznania. Bol som usmernený, že je to administratívna práca. Z toho vyplýva, že v tom čase a ešte aj dnes stačí mať živnosť na administratívne práce a môžete fakturovať vypisovanie daňových priznaní. A to je ozaj choré. To, že vzniká takýto zákon je dobrodenie pre účtovníkov. Už to malo byť dávno.

apo


Apo sorry, ale zostaviť kvalitne daňové prizanie neznamená po účtovníkovi prekontrolovať výstupy. Treba si uvedomiť, že daňový poradca berie zodpovednosť iba za formálnu stránku (vyplnenie do tlačiva) nie obsahovú (čo tam je). Za obsahovú je zodpovedný sám daňovník, aj keď Ti to akože vyplní daňový poradca. V prípade, že zatajíš nejaký príjem, daňový poradca za to nenesie zodpovednosť. Ani daňový poradca bez fyzického prekontrolvoania dokladov a pripočítateľných a odpočítateľných položiek nemôže vypracovať daňové priznanie právnickej osoby. Ja nesúhlasím s Tvojím názorom, že by si napríklad nahodil doklady do účtovníctva a išiel za daňovým poradcom, aby ich skontroloval, nakoľko faktúru napr. z Európskej únie musíš posúdiť pri nahadzovaní, nie pri vypĺňaní Daňového priznania.
evuša
21.06.13,15:18
Môže tu prosím niekto napísať meno toho "múdreho pána", čo sedí na zadku v parlamente, berie plat z našich daní a na oplátku vymýšľa takéto hovadiny? To ja len aby sme vedeli, komu sa máme poďakovať za jeho nekonečnú hlúposť. Keby sa radšej staral do daňových úradníkov, ktorí sú často krát oveľa oveľa menej zbehlí vo svojich vlastných zákonoch ako my. Niekoľko krát sa mi už stalo, že mi daňová úradníčka vyrúbila pokutu a keď som ju na to upozornila, následne pokutu stiahla. Z toho mi vyplýva, že ani oni samé neovládajú svoje zákony. Po prečítaní tohoto návrhu mnohí z vás povedia jedno jediné. Predkladateľ návrhu nemá ani predstavu o tom, čo navrhuje. Len mu to niekto za vysokú províziu postrčil, nech to presadí. Preto sa pýtam, páni "politici", koľko vám bude dosť na konte? Alebo máte kontá ako čierne diery - bezodné?
IVETA N
21.06.13,15:54
Od roku 1997 spracovávam účtovníctvo zvykla som si aj na chaos,stres keď sa blíži termín na podávanie DP. Ale mám 50 -siat rokov svoju prácu mám rada bez tohto by som ju nemohla robiť a teraz zrazu toto. To mám ísť teraz rozšíriť rady nezamestnaných, alebo už ako som písala v niektorom príspevku ísť pod ,, správu ,, nejakého daňového poradcu ? . Prečo ? Niekto múdry povedal ako sa budú snažiť odbúrať byrokraciu , nezmyselnosť a já neviem čo. A čo je toto? Čo kompetentní vôbec nemyslia na to , že sa to všetko podla mňa zdvojí ako ,zistí daňový poradca či je to dobre zaučtované, keď moja práca ako účtovníka skončí účtovnou závierkou ? Myslíte si , že keď zanesie klient výstupy, ktoré som spracovala , že bude vedieť on odpovedať na to čo tam je zaučtované a prečo to tak je ,lebo moja práca týmto skončila ? Nie, zase budem musieť zodpovedať otázky DP len já , pretože som to účtovala... Za tých pár rokov som si vybudovala akú takú klientelu svojím prístupom k práci a dovolím si tvrdiť aj svojou profesionalitou rešpekt. Nemysleli ani na to , že tak to spravia sito aj medzi daňovými poradcami,lebo nie je daňový poradca ako daňový poradca a čo potom s tým termínom na podávanie daňového priznania? To potom sa urobí novela a ,,dovolí,, sa predľžiť termín na podanie daňového priznania? Nemysleli ani na tých stavbárov, mechanikov proste malých podnikateľov , že sa im zase zvýšia náklady a ten mechanik stavbár, kováč toho bude mať dosť a,, zloží živnosť,, a čo potom ? Dajú na frak zase nezamestnanosť a príjmy do štátného rozpočtu klesnú a budú sa vyhovárať nie je na to aby sa navýšil ,,rozpočet ,, do zdravotníctva , školstva ? A na vyplnenie daňového priznania nepotrebujem vysokú školu, stačí dokúpiť si program na vyplnenie daňového priznania a stlačím ,,ikonku,, ktorá mi to ,,prenesie,, pretože gro svojej práce som si už urobila tým , že som to zaučtovala . ......
alumina
21.06.13,16:35
Ako účtovníčka podnikám od roku 1992, teda už je to riadne rokov. No toto je už priveľa. Niekoľko rokov pred dôchodkom môžem povedať, že tento štát ma dokonale vycical. Za tie roky som platila dane ako divá, na odvodoch som zaplatila neuveriteľné sumy, no môj dôchodok bude možno o 400 eurách. Pritom som nikdy nebola na úrade práce, nikdy som nepoberala nemocenské dávky, Stále som iba platila. Tento štát mi nedal nič. A nakoniec ma oberie ešte aj o prácu. Mám zamestnancov, mám klientov, ktorí si ma vážia, čo im mám povedať, keď sa budú so mnou radiť? Choďte za daňovým poradcom, lebo ja nesmiem. Veď niektorí sú pri mne dlhé roky. Je to veľmi smutné. A daňoví poradcovia nech sa tiež snažia makať a nebrať hotovú prácu účtovníkom. Lebo o tom to všetko je. No keď im to schvália, väčšina účtovníkov skončí. Buď sa budú musieť zamestnať, alebo pracovať na čierno.
evina
21.06.13,16:41
Ešte pripomeniem, že nás účtovníkov by to finančne nemalo poškodiť. Naopak niekto po nás skontroluje naše výstupy. Už nebude možné nosiť účtovníkovi 30, alebo aj 31. marca účtovné doklady. Účtovníci budeme zbavení časových stresov.

Aj automechanici sú rozdelení na tých čo robia motory, tých čo robia plechy a tých čo vedia robiť elektriku. Je chybou nás účtovníkov, že sme na seba zobrali záväzok na vypracovanie daňových priznaní len preto, že naši klienti sú lakomí a nechcú platiť daňového poradcu. Keď som im to radil tak ma vždy ukecali, aby som to daňové priznanie vypísal.

Riešil som to aj na daňovom úrade, že vlastne nemám glaich nato aby som mohol vypisovať daňové priznania. Bol som usmernený, že je to administratívna práca. Z toho vyplýva, že v tom čase a ešte aj dnes stačí mať živnosť na administratívne práce a môžete fakturovať vypisovanie daňových priznaní. A to je ozaj choré. To, že vzniká takýto zákon je dobrodenie pre účtovníkov. Už to malo byť dávno.

apo


Apo, prepáč, ale keďže vykonávaš túto prácu vôbec tomu nerozumiem ako môžeš uvedené napísať.

Celý proces, ktorý funguje teraz nastal vývojom a prispôsobovaním sa dobe /vôbec tým nechcem povedať, že sa nemá nič meniť/ a takáto novela zákona nič pozitívne neprinesie nikomu , len daňovým poradcom.

Ja tu znova zopakujem, že najväčšou chybou je používanie slova "účtovník"., ktorý prakticky má na základe predložených dokladov skontrolovať úplnosť a správnosť dokladu, zaúčtovať MD D a vypracovať ročnú závierku. /samozrejme za inú plácu ako keď robíš komplet všetko/.To, že "účtovníci" , teda vlastne ekonómovia robia všetko priniesla doba z viacerých dôvodov.

1. Malá a stredná firma nebude predsa zamestnávať alebo dávať spracovávať účto účtovníkovi, priznania daňovému poradcovi či, mzdy mzdovému účtovníkovi atď. Samozrejme prvý dôvod je finančný. Ak toto všetko spracováva jeden človek, človek, ktorý dokonale pozná firmu jeho spracovanie je určite menej náročné na čas a určite bude kvalitnejšie, ako keď budú niečo lepiť traja ľudia, z ktorých ani jeden nebude poznať celú problematiku firmy dobre.

2. Dnes nejde robiť účtovníka bez nadväznosti na dane, veľa účtovných prípadov je závislých od toho, čo hovoria daňové predpisy, účtovník-ekonóm si nemôže dovoliť neovládať ich.

3. ako môžeš povedať, že by nás to nemalo finančne poškodiť, ak to Ty robíš zadarmo, tak ostatní to samozrejme nerobia zadarmo, a podnikateľ predsa nebude platiť niečo dvakrát a ak som ekonóm, tak potom by mi malo ležať na srdci i finančný stav podnikateľa.

4. Bez toho, že by som sa chcela vyťahovať, z vlastnej skúsenosti si dovolím povedať, že som vedela lepšie vyložiť a riešiť daňovú problematiku ako niektorí daňoví poradcovia. Tím chcem povedať, že vždy je to len a len o ľuďoch a kvalite ich odvádzanej práce.

5. Ak si môže každý sám - ako amatér, konateľ a pod. vystaviť DP, akým právom sa predpisuje iným firmám, že v ich prípade to musí byť daňový poradca, ktorý nesie rovnakú zodpovednosť voči podnikateľovi ako aj my za svoje chyby a pred štátom je zodpovedný jedine podnikateľ a niekto mu určí, kto mu to má vykonávať?

6. Ak spracujeme celé účtovníctvo podľa zákonov o účtovníctve a daňových zákonov /ináč sa nedá, chceš povedať, že vypísanie DP je taký problém, že ho majú robiť iba daňoví poradcovia????

6. Akú kontrolu výstupov urobí daňový poradca? - žiadnu, zoberie konečné stavy , vypíše za pol hodiny DP, zoberie 3krát vyššiu plácu a zodpovedný zostane, ten, ktorý výstupy dal, teda účtovník. Tu sa plne stotožňujem s DÚ, že vlastné vypísanie DP je už administratívna práca-ak si prečítaš pozorne poučenie, vieš, ktoré zostatky kam písať. Ty spracuješ DPH, vytlačíš DP a daňový poradca sa pod neho podpíše, že on to vypracoval, dtto mzdový prehľad, alebo len zaúčtuješ DPH, resp. účtovné prípady a tie daňové skupiny do Tvojho softu príde dopísať daňový poradca???..... a takto by som mohla pokračovať ďalej....
7. Kontrolu účtovných stavov robí podľa mojej mienky auditor a nie DP.

8. A na záver sa pýtam -naozaj to považuješ za dobrodenie, urobiť účto, nalepiť bločky a nedokončiť svoju prácu?. A AK je tu niečo choré, tak potom takéto okaté lobovanie, resp. snaha jednej skupiny podnikateľov sa takto vyvyšovať nad druhými a ďalej je chorá neustála a jasná likvidácia strednej vrstvy podnikateľov. Tak ako my si musíme zháňať prácu, čo nie je už dnes nič ľahké, nech sa snažia aj daňoví poradcovia.
alumina
21.06.13,16:57
Ja sa venujem vedeniu účtovníctva od roku 1992. V tom roku sa rekvalifikoval z programátora na účtovníka. Od roku 1993 robím aj DPH. Túto činnosť považujem za výstup z účtovníctva. Priznania k dani z príjmu som robil veľmi nerád, nikdy som nebral peniaze za vypracovanie daňového priznania a ani som nikdy nevystavil faktúru za daňové priznanie.

Som toho názoru, že účtovník má svoju prácu ukončiť účtovnou závierkou a potom má pokračovať daňový poradca. Dnes je prax taká, že daňoví poradcovia nemajú čo robiť a robia účtovníctvo a my účtovníci im kafreme do ich remesla.

Je čas aby nám to niekto zakázal a budeme mať ľahší život.

apo
Toto snáď nemyslíte vážne. Keďže aj ja som účtovníčka od roku 1992, nie som rekvalifikovaná, ale účtovala som už 15 rokov predtým. Veď ak sa správne účtuje s prihliadnutím na zákon o dani z príjmov musíme v analytickej evidencii účtovať o nákladoch, ktoré nepatria do základu dane. Čiže odovzdám pekne vypracované nákladové účty s dôslednou analytickou evidenciou, aby niekto iný vypísal daňové priznanie, ktorého vypísanie podľa takto pripravených podkladov trvá niekoľko minút?
Toto považujem za urážku všetkých poctivých účtovníkov. Degradovanie našej práce a vy zdá sa mi, že nie ste účtovník, ináč by ste tomu rozumeli. Ako potom zaúčtujete daň? To ju zaúčtuje daňový poradca? Účtovná závierka je Súvaha a Výkaz ziskov a strát, teda aj zaúčtovaná daň. Daň je zaúčtovaná, ak je spravená transformácia hospodárskeho výsledku na základ dane, to znamená, urobené daňové priznanie.
evina
21.06.13,16:58
Keďže neviem to dopísať do svojho príspevku tak, ešte doplním, to, že automechanici sú rozdelení, teda špecializovaní na plechy, motory, elektriku ako píšeš, neznamená, že nemôžu vykonávať všetko komplet, lebo sú vyučení automechanici...
marjankaj
21.06.13,17:08
No už len chýba, aby podávanie daňových priznaní bola viazaná živmosť. A komu ju nepovolia, tak si nebude môcť sám robiť daňové priznanie.:---

Evina, pod tvojim príspevkom je taká "ceruzka"(editovať). Klikni na ňu a môžeš dopisovať.:)
Dáša_
21.06.13,17:46
Ako potom zaúčtujete daň? To ju zaúčtuje daňový poradca? Účtovná závierka je Súvaha a Výkaz ziskov a strát, teda aj zaúčtovaná daň. Daň je zaúčtovaná, ak je spravená transformácia hospodárskeho výsledku na základ dane, to znamená, urobené daňové priznanie.

no to môže byť ešte celkom zaujímavé - účtovník v PU odovzdá ku závierky zostatky na jednotlivých účtoch pred zdanením - danovy poradca vypočíta daň, zrejme aj také veci ako napríklad odloženú daň... - vysledok odovzdá účtovníkovi, ten zase toto zaúčtuje, zostatky nanovo posunie poradcovi a ten zostaví výkazy. Plus samozrejme bude zostavovať aj prílohu... A z čoho ju bude zostavovať? Ak si dobre pamätám, tak iba zostatky z účtovníctva k tomu nestačia.... A kto ju bude zostavovať?
alumina
21.06.13,19:26
Ako potom zaúčtujete daň? To ju zaúčtuje daňový poradca? Účtovná závierka je Súvaha a Výkaz ziskov a strát, teda aj zaúčtovaná daň. Daň je zaúčtovaná, ak je spravená transformácia hospodárskeho výsledku na základ dane, to znamená, urobené daňové priznanie.

no to môže byť ešte celkom zaujímavé - účtovník v PU odovzdá ku závierky zostatky na jednotlivých účtoch pred zdanením - danovy poradca vypočíta daň, zrejme aj také veci ako napríklad odloženú daň... - vysledok odovzdá účtovníkovi, ten zase toto zaúčtuje, zostatky nanovo posunie poradcovi a ten zostaví výkazy. Plus samozrejme bude zostavovať aj prílohu... A z čoho ju bude zostavovať? Ak si dobre pamätám, tak iba zostatky z účtovníctva k tomu nestačia.... A kto ju bude zostavovať?
A čo by sa stalo, keby sme neúčtovali na analytických účtoch náklady, ktoré nepatria podľa zákona o dani z príjmov do základu dane? To akože si ich bude daňový poradca hľadať medzi dokladmi? To by som im priala.
Stefan2005
21.06.13,21:19
...A čo by sa stalo, keby sme neúčtovali na analytických účtoch náklady, ktoré nepatria podľa zákona o dani z príjmov do základu dane?

... to by bolo zlé, sme predsa účtovníci a riadime sa okrem iného i postupmi účtovania, ktoré stanovujú hľadiská pre tvorbu AU, medzi iným i pre:

* členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok; členenie sa týka aj požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky,
* členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní...
tompet
21.06.13,23:32
Ja sa venujem vedeniu účtovníctva od roku 1992. V tom roku sa rekvalifikoval z programátora na účtovníka. Od roku 1993 robím aj DPH. Túto činnosť považujem za výstup z účtovníctva. Priznania k dani z príjmu som robil veľmi nerád, nikdy som nebral peniaze za vypracovanie daňového priznania a ani som nikdy nevystavil faktúru za daňové priznanie.

Som toho názoru, že účtovník má svoju prácu ukončiť účtovnou závierkou a potom má pokračovať daňový poradca. Dnes je prax taká, že daňoví poradcovia nemajú čo robiť a robia účtovníctvo a my účtovníci im kafreme do ich remesla.

Je čas aby nám to niekto zakázal a budeme mať ľahší život.

apo
Sorry "oci"! Aj ja som presedlal z programátora. Ale na rozdiel od teba som nikdy nebol účtovník. Účtovník je ten ktorý "lepí či cvaká tie lístky".
To čo robím ja a zrejme väčšina z vás ja označujem slovom "EKONÓM".
Áno cvakám aj lístky, robím aj faktúry, aj optimalizáciu daní, aj rozpočty aj kalkulácie aj mzdy aj hot line aj ......tisíc iných vecí. A kto iný ako ja má spracovať a podať daňové priznanie? Kto ho urobí lepšie ako ja? Daňový poradca odtrhnutý od bežnej reality ktorý nenalepil ani jeden lístok?
Nechcel som sa už tu vyjadrovať ale si ma naštval. Považujem tvoje vyjadrenie za absolútne, mierne povedané, scestné. Veď na konci našej práce je práve DP.
Takže aby som to zhrnul , bez urážky, - tebe by som si ani DP nedal urobiť!
S pozdravom - Ekonóm
kukučka
22.06.13,00:18
Mám len dve poznámky.
Keby bolo účtovníctvo viazanou živnosťou, koľkí by ste skončili?
Čo tak namiesto špekulácií ako obísť neprijatý zákon, najprv využiť legislatívne možnosti?
Skalka
22.06.13,10:15
Mám len dve poznámky.
Keby bolo účtovníctvo viazanou živnosťou, koľkí by ste skončili?
Čo tak namiesto špekulácií ako obísť neprijatý zákon, najprv využiť legislatívne možnosti?


Kedysi bolo spracovanie účtovníctva viazanou živnosťou - teda preukazovalo sa vzdelanie a prax v príslušnom odbore. Tak to bolo v roku 2014 keď som si ja vybavovala živnosť. Neviem kto a kedy toto zmenil na voľnú živnosť a je naozaj pravda, že vzdelaných účtovníkov s praxou a vedomosťami takýmto spôsobom niekto degradoval na nejakého administratívneho pracovníka.
Chcem podotknúť, že napr. v Anglicku môže byť DP podané len s podpisom certifikovaného účtovníka, ale vypracovať ho môže ktokoľvek. Ani SZČO ani s.r.o. bez tohoto podpisu DP podať nemôže. Lenže administratívny náročnosť resp. nenáročnosť je úplne niekde inde.
Tu je problém niekde úplne inde. Vymýšľajú sa zákony na množstvo povinností - administratívnych, evidenčných, milion hlásení, priznaní a k tomu príslušné pokuty. Aj tento návrh sa dá chápať len z pohľadu možnosti udeľovania ďalších pokút, lebo aj tak to nič iné neprinesie, len ďalšiu komplikáciu a formálny podpis DP, ktorý si niekto nechá véééééľmi dobre zaplatiť. Alebo sa mýlim?
Skalka
22.06.13,10:17
Ja sa venujem vedeniu účtovníctva od roku 1992. V tom roku sa rekvalifikoval z programátora na účtovníka. Od roku 1993 robím aj DPH. Túto činnosť považujem za výstup z účtovníctva. Priznania k dani z príjmu som robil veľmi nerád, nikdy som nebral peniaze za vypracovanie daňového priznania a ani som nikdy nevystavil faktúru za daňové priznanie.

Som toho názoru, že účtovník má svoju prácu ukončiť účtovnou závierkou a potom má pokračovať daňový poradca. Dnes je prax taká, že daňoví poradcovia nemajú čo robiť a robia účtovníctvo a my účtovníci im kafreme do ich remesla.

Je čas aby nám to niekto zakázal a budeme mať ľahší život.

apo
Sorry "oci"! Aj ja som presedlal z programátora. Ale na rozdiel od teba som nikdy nebol účtovník. Účtovník je ten ktorý "lepí či cvaká tie lístky".
To čo robím ja a zrejme väčšina z vás ja označujem slovom "EKONÓM".
Áno cvakám aj lístky, robím aj faktúry, aj optimalizáciu daní, aj rozpočty aj kalkulácie aj mzdy aj hot line aj ......tisíc iných vecí. A kto iný ako ja má spracovať a podať daňové priznanie? Kto ho urobí lepšie ako ja? Daňový poradca odtrhnutý od bežnej reality ktorý nenalepil ani jeden lístok?
Nechcel som sa už tu vyjadrovať ale si ma naštval. Považujem tvoje vyjadrenie za absolútne, mierne povedané, scestné. Veď na konci našej práce je práve DP.
Takže aby som to zhrnul , bez urážky, - tebe by som si ani DP nedal urobiť!
S pozdravom - EkonómMUSÍM SA LEN K TOMUTO NÁZORU PRIDAŤ
Zita5
22.06.13,10:34
Skalka treba opraviť vyššie dátum rok 2014 ešte len bude ,zrejme to mal byť rok 2004.
Skalka
22.06.13,10:37
Skalka treba opraviť vyššie dátum rok 2014 ešte len bude ,zrejme to mal byť rok 2004.

Sorry, ten čas letí ako blázon - ten rok má byť správne 1994, prešli sme už do nového tísícročia
Zita5
22.06.13,10:39
Súhlasím inak s Tebou , aj ja som ešte v roku 1993 musela preukázať doklad o vzdelaní pri predmete činnosti Vedenie účtovníctva.Tiež neviem kedy to zmenili.Nesledovala som to , lebo som nemala prečo .Ale dosť by ma to zaujímalo,v ktorom roku to bolo zmenené.Len sa mi nechce vŕtať v zákone .
avalik
22.06.13,11:31
Súhlasím inak s Tebou , aj ja som ešte v roku 1993 musela preukázať doklad o vzdelaní pri predmete činnosti Vedenie účtovníctva.Tiež neviem kedy to zmenili.Nesledovala som to , lebo som nemala prečo .Ale dosť by ma to zaujímalo,v ktorom roku to bolo zmenené.Len sa mi nechce vŕtať v zákone .

Zitka, viazaná živnosť vedenie účtovníctva bola vypustená od 1.9.2001 zákonom č. 279/2001.

Z dôvodovej správy:
"9. Živnosti Automatizované spracovanie dát, Poskytovanie softwaru-predaj hotových programom na základe dohody s autorom, Vedenie účtovníctva a Činnosť organizačných a ekonomických poradcov patria k živnostiam, u ktorých je požadovaná odborná spôsobilosť ustanovená výlučne živnostenským zákonom. Požadovaná spôsobilosť pritom nemá vecnú súvislosť s predmetom činnosti, naviac je problematické aj určenie rozsahu predmetu podnikania, preto sa navrhuje ich preradenie medzi voľné živnosti."
marjankaj
22.06.13,11:39
Zitka, viazaná živnosť vedenie účtovníctva bola vypustená od 1.9.2001 zákonom č. 279/2001.

Z dôvodovej správy:
"9. Živnosti Automatizované spracovanie dát, Poskytovanie softwaru-predaj hotových programom na základe dohody s autorom, Vedenie účtovníctva a Činnosť organizačných a ekonomických poradcov patria k živnostiam, u ktorých je požadovaná odborná spôsobilosť ustanovená výlučne živnostenským zákonom. Požadovaná spôsobilosť pritom nemá vecnú súvislosť s predmetom činnosti, naviac je problematické aj určenie rozsahu predmetu podnikania, preto sa navrhuje ich preradenie medzi voľné živnosti."
Takže preto "ekonomický poradca" od 1.1.2014 nebude môcť poskytovať "daňové poradenstvo" :eek:
apo
22.06.13,11:48
Som spokojný s tým, že som rozvíril názory na túto tému. Všetko je to o tom, že nič nie je jednoduché.
Ku niektorým pripomienkam:

Ozaj neviem odpovedať ako by sa zrealizovalo zaúčtovanie dane z príjmu v podvojnom účtovníctve, kď ne to nebude dostatok času.

Čo je ekonóm a čo je účtovník.
Pokiaľ robím účtovníctvo 10 eseročkám tvrdiť o sebe že som ekonóm je podľa mňa nesprávne. Ekonóm rieši denné problémy, účtovník sa zaoberá tým čo sa v ÚJ udialo pod pozorným dohľadom ekonóma. Je fakt, že aj lepím papieriky, ale inak sa to nedá. Systém mojej práce je ten, že každá ÚJ ktorú ktorú robím má človeka aj dvoch, ktorí riešia denné problémy a donesú doklady už pripravené, tam kde je toho viac aj oxeroxované, nalepené a spočítané. Na každej faktúre je napísané k čomu slúži. Lebo faktúra za ten istý štrk môže byť zaúčtovaná ako investícia, ako materiál na opravu dvora, ale aj ako materiál vstupujúci do zákazky, respektíve ako tovar. No a toto členenie robí ekonóm hoci chodí v montérkach, ale má prehľad o všetkom čo sa deje. Bez týchto informácií by som ako účtovník varil z vody. A ak by som nechcel variť z vody nemohol by som robiť viac firiem, za jednu firmu by som musel brať viac peňazí a podnikatelia by to nedali. Všetko je vec kompromisov.

Daňový poradca.
Samozrejme, že nebudem očakávať, že daňový poradca za mňa urobí pomaly daňovú kontrolu. Ale na čísla vystupujúce z účtovníctva sa pozrie z iného uhlu pohľadu a bude sa pýtať. Priznám sa, že mal som chyby, ktoré by daňový poradca odhalil.


Daňový poradca rieši iba formálnu stránku DP.
Braňo to určite nie. Formálnu stránku DP riešia elektronické formuláre. Ako príklad uvediem odpočet straty od základu dane. Teraz to máme so stratami pomerne jednoduché, ale pár rokov dozadu od éry pani Šmegnerovej to bol guláš a to je práca pre daňového poradcu, my účtovníci sme sa s tým vytrápili, ale nemuseli sme. Kto riešil totálku kamióna obstaranú na finančný lízing vie, že to nie je tak jednoduché. Posúdiť, či sa jedná situáciu či sa predčasne ukončený lízing bude celý dodaňovať alebo nie účtovník, ktorý nebol z komory auditorov alebo daňových poradcov vyškolený to nezvládne bez asistencie daňového poradcu. To čo sa dočítame v odbornej tlači alebo aj v usmernení z DRSR nestačí.

No a takto by som mohol reagovať na reakcie na moje príspevky ďalej. Určite, nie to to čiernobiele. Ak tá situácia ozaj nastane všetci sa tomu prispôsobíme, nič iné nám nezostane. Ale viďme v tom aj nejaké pozitíva.

apo
marjankaj
22.06.13,12:01
Daňový poradca.
Samozrejme, že nebudem očakávať, že daňový poradca za mňa urobí pomaly daňovú kontrolu. Ale na čísla vystupujúce z účtovníctva sa pozrie z iného uhlu pohľadu a bude sa pýtať. Priznám sa, že mal som chyby, ktoré by daňový poradca odhalil.


Daňový poradca rieši iba formálnu stránku DP.
Braňo to určite nie. Formálnu stránku DP riešia elektronické formuláre. Ako príklad uvediem odpočet straty od základu dane. Teraz to máme so stratami pomerne jednoduché, ale pár rokov dozadu od éry pani Šmegnerovej to bol guláš a to je práca pre daňového poradcu, my účtovníci sme sa s tým vytrápili, ale nemuseli sme. Kto riešil totálku kamióna obstaranú na finančný lízing vie, že to nie je tak jednoduché. Posúdiť, či sa jedná situáciu či sa predčasne ukončený lízing bude celý dodaňovať alebo nie účtovník, ktorý nebol z komory auditorov alebo daňových poradcov vyškolený to nezvládne bez asistencie daňového poradcu. To čo sa dočítame v odbornej tlači alebo aj v usmernení z DRSR nestačí.

No a takto by som mohol reagovať na reakcie na moje príspevky ďalej. Určite, nie to to čiernobiele. Ak tá situácia ozaj nastane všetci sa tomu prispôsobíme, nič iné nám nezostane. Ale viďme v tom aj nejaké pozitíva.
apo
Ty si myslíš, že daňový poradca sa riadi niečím iným ako platnými zákonmi, ktoré sú v dnešnej dobe bežne dostupné?
A čítať predsa vie každý, čo má ukončené základné vzdelanie.
a_je_to
22.06.13,12:40
Vážení znepokojení kolegovia a kolegyne, vystresovaní účtovníci živnostníci, neangažovaní v SKDP.
Nedalo mi, tak som odsunul všetko, aby som urobil aspoň hrubé zisťovanie, že čo je vo veci, kto s kým, komu koľko, koho kedy a pod. Aby sme sa trochu upokojili a mohli venovať tomu, čo nás trápi viac. Začal som trochu gúgliť a čítať, dedukovať. Preskúmal som stránku nrsr ... zatiaľ nič. Na Portáli právnych predpisov – časť Materiály v leg. procese som našiel celý materiál.. Vypracovalo ho MF SR 27.5.2013 z vlastnej iniciatívy, podpísaný Kažimír. Dôvod možno vyvodiť z obsahu návrhu. Z neho som zistil, že ide o aktualizáciu na novelizované súvisiace predpisy,aj pripravovanú reorganizáciu štátnej správy. Ale hlavne uznanie zahraničných právnych a ekonomických škôl pre výkon poradcu, aj možnosť pôsobenia zahraničných poradcov u nás. A ešte nejaké pravidlá na zápis a vylúčenie, ktoré sa nás netýkajú. To je zhruba všetko. Teda ... okrem zosúladenia s dobou nič agresívne. V predkladacej správe k vládnemu návrhu sa hovorí o tých istých dôvodoch. A okrem toho, že ... novela nemá vplyv na podnikateľské prostredie, ani na zamestnanosť, ani sociálne vplyvy. A je v súlade s ostatnými predpismi SR. Takže ... zatiaľ sa pre nás živnostníkov účtovníkov úplne nič nedeje.
Medzirezortné pripomienkové konanie sa uskutočnilo 28.5.2013. Zúčastnilo sa ho aj SKDP, ktorá podala v rámci pripomienok písomný návrh zmeny §-ov 2, 3, 29 ... ktoré na začiatku tejto témy v podobe pdf prilepil Srska. Aj s komentárom, ktorý nás sám od seba vydesil viac, než bolo treba. Od SKDP by som teda naozaj čakal niečo pojmovo presnejšie a kvalifikovanejšie. Ale aj v tejto podobe z toho nič nehrozí, lebo my sa zase ako skupina vieme primerane obhájiť.
Vo vládnom návrhu, ktorý ide do NRSR sa paragrafy navrhované SKDP nenachádzajú. Neviem, či preto, že boli MF odmietnuté, alebo vstupujú do procesu až neskôr. Toto som v materiáloch nenašiel. Domnievam sa však, že práve kvôli konfliktu so živnostenským zákonom a deklarovanými istotami pre podnikateľské prostredie a zamestnanosť táto vyhradzujúca podoba na betón nemá nádej prejsť. Vládny návrh je v týchto dňoch zrejme na ceste do NRSR.
Keď si pozriete pdf - vznesené pripomienky z úvodu, je tam niekoľko pozoruhodných vecí, ktoré nám dávajú istotu, že sa nič vážne nedeje. Ide o tieto časti :
OAP SVL – nad rámec návrhu – upozorňuje na precedens súdneho dvora EU proti zväzu portugalských účtovníkov, ktorí si vyhradili nejaké práva, ktoré diskriminovali konkurenciu v hospodárskej súťaži, čo je v zmluve o fungovaní EU zakázané.
SKDP – k čl. 1, bod 2 žiada upresniť pojem, ale zdôrazňuje, že ... nie sú dotknuté oprávnenia na výkon činnosti v súlade so zákonom, napr. o advokácii, ani so živnostenským. To ešte raz zdôrazňuje v odôvodnení, že kde sa sa poradenstvo prekrýva s činnosťou iných profesií, nie je ich výkon novelou dotknnutý.
SKDP – k čl. 3, nový bod – návrh nového § 3 je ustanovenie, ktoré nás právom vynervovalo ... ale neprešlo a podľa mňa v tejto podobe anin neprejde. Aj toto, aj ostatné ustanovenia, po zvážení celého kontextu nie sú dravým útokom SKDP na živnosť účtovníka, ktorý robí svojmu klientovi daňové priznania. Ale odôvodnený strach z agresívnych zahraničných firiem, ktoré by neboli člernmi SKDP a vyfúkli by daňové poradenstvo našim poradcom v tých najlukratívnejších zákazkách zahraničných podnikateľov na Slovensku. K tomu sa viaže zrejme aj návrh tých beštiálnych sankcií a ich sadzieb. Toto možno názorovo iba podporiť. Veď práve na toto sú tu ! Nie na lepenie bločkov z igelitiek za nás !
Keď som sa pred cca 20 rokmi ocitol z postu vedúceho podnikovej učtárne na ulici, mal som aj povolenie na daňového poradcu /práve kvôli tomu …/. Vtedy sa to dalo. V tom čase vznikla komora a tieto povolenia zanikli. V tých časoch som robil daňové priznania pre pilčíkov a chovateľov, ktorí predávali svoje býky do mäsokombinátov. Časom som sa začal uchádzať o členstvo v komore. Absolvoval som plný kurz pre prípravu na skúšky, vtedy stál len dva moje mesačné platy, ale stál zato. Nielen, že mi dal nové vedomosti, ale aj upevnil moje sebavedomie, že som patril do tej lepšej polovice uchádzačov. Na konci kurzu mi oznámili, že nespĺňam požiadavku vzdelania, lebo moja vysoká škola nemá v názve ekonomická. Hoci som mal tri dvojsemestrálky z ekonomiky aj účtovníctva a 5 ročnú prax vedúceho učtárne. Nepomohlo. Pri defenzívnej debate s vtedajšou hlavnou celebritou SKDP došlo aj na tému, či vôbec môžem živnostníkom robiť daňové priznania, keď im vediem celoročné účtovníctvo ? Celebrita povedala … že prečo nie ? Že okrem názvu tlačiva tam nevidí nič extra daňové. Veď je to iba sumarizácia účtovných údajov a nejaké zaradenie a vylúčenie položiek. Potom prenásobenie sadzbou a hotovo. Navyše je to v PÚ posledný účtovný doklad roka. Iba že nemôžem svojich klientov zastupovať pred súdom kvôli dani a otvoriť si kanceláriu na daňové poradenstvo. Odvtedy som sa toho držal a darilo sa. Teraz som sa ocitol na krátku chvíľu tam, kde pred 20 rokmi. Asi som sa naučil cestovať v čase, ako tibetský mních. Našťastie už som na zemi a v reálnom čase.
Nebojte sa ! Robte svoje daňové priznania ďalej. S presvedčením, že nejde o nič iné, než zostavenie DPPO, ako posledného účtovného dokladu roka. Po ktorom ešte musím urobiť rýchlo účtovnú závierku a stíhať odovzdanie na poslednú chvíľu. Alebo rutinné zostavenie DPFO, ktoré si živnostník z môjho účtovníctva sám nevie zostaviť. Toto všetko je náplň účtovníka, nie žiadneho daňového poradcu. Náplňou poradcu nie je makať na dokladoch. Ale radiť tam, kde účtovníkovi nedostačuje bežná rutina a potrebuje odbornú pomoc. Aj to len vtedy, ak si ju účtovník objedná v trhovom prostredí. Nie nariadením zákona o povinnom vyhradení časti jednej nedeliteľnej práce. Ale … neotvárajte si kancelárie s daňovým poradenstvom. A ak nemusíte, nefakturujte nič, čo by mohlo byť čistým daňovým poradenstvom. Aj keď na to máte. Ale … keď príde susedka odvedľa, že jej neprijali žiadosť o ročné zúčtovanie a potrebuje podať daňové priznanie, kľudne jej ho z dodaných podkladov urobte. Aj za primeranú odmenu, ktorá bude určite nižšia, ako od daňového poradcu a v súlade s odbornou, rutinnou, administratívnou prácou. Lebo … otravovať s tým daňového poradcu je také, ako … požiadať renomovaného akademického maliara, aby vám cez víkend prišiel vymaľovať kúpeľnu.
evina
22.06.13,12:42
Som spokojný s tým, že som rozvíril názory na túto tému. Všetko je to o tom, že nič nie je jednoduché.
Ku niektorým pripomienkam:

Ozaj neviem odpovedať ako by sa zrealizovalo zaúčtovanie dane z príjmu v podvojnom účtovníctve, kď ne to nebude dostatok času.

Čo je ekonóm a čo je účtovník.
Pokiaľ robím účtovníctvo 10 eseročkám tvrdiť o sebe že som ekonóm je podľa mňa nesprávne. Ekonóm rieši denné problémy, účtovník sa zaoberá tým čo sa v ÚJ udialo pod pozorným dohľadom ekonóma. Je fakt, že aj lepím papieriky, ale inak sa to nedá. Systém mojej práce je ten, že každá ÚJ ktorú ktorú robím má človeka aj dvoch, ktorí riešia denné problémy a donesú doklady už pripravené, tam kde je toho viac aj oxeroxované, nalepené a spočítané. Na každej faktúre je napísané k čomu slúži. Lebo faktúra za ten istý štrk môže byť zaúčtovaná ako investícia, ako materiál na opravu dvora, ale aj ako materiál vstupujúci do zákazky, respektíve ako tovar. No a toto členenie robí ekonóm hoci chodí v montérkach, ale má prehľad o všetkom čo sa deje. Bez týchto informácií by som ako účtovník varil z vody. A ak by som nechcel variť z vody nemohol by som robiť viac firiem, za jednu firmu by som musel brať viac peňazí a podnikatelia by to nedali. Všetko je vec kompromisov.Daňový poradca.
Samozrejme, že nebudem očakávať, že daňový poradca za mňa urobí pomaly daňovú kontrolu. Ale na čísla vystupujúce z účtovníctva sa pozrie z iného uhlu pohľadu a bude sa pýtať. Priznám sa, že mal som chyby, ktoré by daňový poradca odhalil.


Daňový poradca rieši iba formálnu stránku DP.
Braňo to určite nie. Formálnu stránku DP riešia elektronické formuláre. Ako príklad uvediem odpočet straty od základu dane. Teraz to máme so stratami pomerne jednoduché, ale pár rokov dozadu od éry pani Šmegnerovej to bol guláš a to je práca pre daňového poradcu, my účtovníci sme sa s tým vytrápili, ale nemuseli sme. Kto riešil totálku kamióna obstaranú na finančný lízing vie, že to nie je tak jednoduché. Posúdiť, či sa jedná situáciu či sa predčasne ukončený lízing bude celý dodaňovať alebo nie účtovník, ktorý nebol z komory auditorov alebo daňových poradcov vyškolený to nezvládne bez asistencie daňového poradcu. To čo sa dočítame v odbornej tlači alebo aj v usmernení z DRSR nestačí.

No a takto by som mohol reagovať na reakcie na moje príspevky ďalej. Určite, nie to to čiernobiele. Ak tá situácia ozaj nastane všetci sa tomu prispôsobíme, nič iné nám nezostane. Ale viďme v tom aj nejaké pozitíva.

apo

Posledná moja poznámočka, lebo priznám sa vôbec nemôžem pochopiť čo to tu píšeš.
Ak by som dostávala podklady pripravené tak ako píšeš, tak by som sa považovala za administratívneho pracovníka, ktorý si pred seba položí knihu so súvzťažnosťami a všetko ostatné dokončí odborne zdatnejší daňový poradca. Povedz mi prosím Ťa koľko malých , stredných alebo jednoosobových s.r.o. môže mať účtovníka, ekonóma, daňového poradcu? a prečo ten daňový poradca by naraz vedel, či ide o investíciu alebo tovar? Všetko sa dá zistiť zo zmlúv, faktúr, podkladov, ktoré pripraví konateľ a samozrejme sú tu i otázky, resp. v niektorých prípadoch jednoduchý lístok pripnutý ku faktúre s poznámkou, že štrk bol požitý na opravu dvora a jav viem, čo s tým mám robiť. A to, či niekto je schopný spracovať komplexne 3 alebo 10 sr.o. závisí od odbornej a ľudskej zdatnosti toho človeka, jeho štýlu práce a v konečnom dôsledku za neho hovoria výsledky práce a či mu ju konateľ pridelí ďalej alebo nie. .

Daňový poradca sa nepozrie z iného uhľa pohľadu, iba ak by sa jednalo o nejednotnosť výkladu zákona. A ekonóm sa pri výkone svojej práce nebude pýtať, len daňový poradca?? Mimochodom koľko daňových poradcov nezištne pomáha na tejto stránke. ??


Pokiaľ by som sa nevedela vysporiadať bez daňového poradcu s daňovou stratou na DP, tak ani nebudem túto prácu robiť. My sme nikdy nevolali po jednoduchej práci. Tá v tejto oblasti nie je pre n ikoho jednoduchá kvôli džungli zákonov, ktoré sa u nás schvaľujú, neustále menia a nejednoznačne vykladajú. A ja sa všetko snažím a čítam zo zákonov, usmernení , v odbornej tlači, komunikujem a pod. To do akého svetla nás staviaš, že sme tu nesvojprávni a nevieme si vyložiť zákony a každý kto účtuje má mať nad sebou daňového poradcu??

V novele zákona, ak by sa schválila, vidím jediné pozitívum vo finančnom profite daňových poradcov /bez zodpovednosti, lebo zodpovedný stále je a bude konateľ a pod./, ktorý by im umožnil zákon oproti ostatným. Táto stránka je jedinečným dôkazom toho, či komplexne spracovanie ekonomiky firmy robia účtovníci alebo ekonómovia. Neviem o jedinom probléme, s ktorým by sme si tu neporadili.
srska
22.06.13,12:59
...Takže ... zatiaľ sa pre nás živnostníkov účtovníkov úplne nič nedeje.
Medzirezortné pripomienkové konanie sa uskutočnilo 28.5.2013. Zúčastnilo sa ho aj SKDP, ktorá podala v rámci pripomienok písomný návrh zmeny §-ov 2, 3, 29 ... ktoré na začiatku tejto témy v podobe pdf prilepil Srska. Aj s komentárom, ktorý nás sám od seba vydesil viac, než bolo treba. Od SKDP by som teda naozaj čakal niečo pojmovo presnejšie a kvalifikovanejšie. Ale aj v tejto podobe z toho nič nehrozí, lebo my sa zase ako skupina vieme primerane obhájiť.
Vo vládnom návrhu, ktorý ide do NRSR (1) sa paragrafy navrhované SKDP nenachádzajú. Neviem, či preto, že boli MF odmietnuté, alebo vstupujú do procesu až neskôr. Toto som v materiáloch nenašiel. Domnievam sa však, že práve kvôli konfliktu so živnostenským zákonom a deklarovanými istotami pre podnikateľské prostredie a zamestnanosť táto vyhradzujúca podoba na betón nemá nádej prejsť. Vládny návrh je v týchto dňoch zrejme na ceste do NRSR. (2)
Keď si pozriete pdf - vznesené pripomienky z úvodu, je tam niekoľko pozoruhodných vecí, ktoré nám dávajú istotu, že sa nič vážne nedeje. Ide o tieto časti :
OAP SVL – nad rámec návrhu – upozorňuje na precedens súdneho dvora EU proti zväzu portugalských účtovníkov, ktorí si vyhradili nejaké práva, ktoré diskriminovali konkurenciu v hospodárskej súťaži, čo je v zmluve o fungovaní EU zakázané.
SKDP – k čl. 1, bod 2 žiada upresniť pojem, ale zdôrazňuje, že ... nie sú dotknuté oprávnenia na výkon činnosti v súlade so zákonom, napr. o advokácii, ani so živnostenským. To ešte raz zdôrazňuje v odôvodnení, že kde sa sa poradenstvo prekrýva s činnosťou iných profesií, nie je ich výkon novelou dotknnutý.
SKDP – k čl. 3, nový bod – návrh nového § 3 je ustanovenie, ktoré nás právom vynervovalo ... ale neprešlo (3) a podľa mňa v tejto podobe anin neprejde. Aj toto, aj ostatné ustanovenia, po zvážení celého kontextu nie sú dravým útokom SKDP na živnosť účtovníka, ktorý robí svojmu klientovi daňové priznania. ....
(1) - až po rozporovom konaní o pripomienkach - tak ako napísala "avalik" a vyhodnotení pripomienkového konania
(2) - ešte nie
(3) - ktovie či neprejde

až keď bude vyplnená 4. strana pdf-u budeme môcť hovoriť ako dopadlo mpk
klbko49
22.06.13,15:42
pre všetkých tých, čo akosi nevedia túto právnu úpravu "rozdýchať " len toľko, že konečne sa prijíma rozumná zákonná úprava a dúfam, že znamená ešte len začiatok ďalších zmien v klondajku, ktorý sa dnes nazýva účtovníctvom.

Žabinka - naozaj je niečo choré, ale choré je predovšetkým to, že dnes môže robiť účtovníctvo ktokoľvek, kto sa vie podpísať a kúpi si nejaký lacný sw. Hocikto, komu sa už ďalej nechce vzdelávať a robí kdesi v banke alebo v administratíve si popri zamestnaní privyrába "účtovníctvom" a hrdo si myslí že je účtovník. Často takúto činnosť robia dôchodcovia, len tak bez zmluvy a (a bez záruky), nekvalifikovane a samozrejme bez riadnej fakturácie a zdanenia. Potom sa kvalifikovaný účtovník, ktorí si platí drahé školenia, komory, pravidelne sa vzdeláva, hradí si kanceláriu, počítačové vybavenie, platí dane a odvody nedokáže uživiť lebo takýto šuflikanti ho podtrhávaním cien pripravujú o prácu.

Že mám pravdu o tom svedčia aj otázky podaktorých diskutujúcich tu na Porade, otázky často tak triviálne, že by jeden zaplakal ako je možné, aby sa účtovník na toto pýtal.
Apropo, daňový poradca je predovšetkým človek, ktorý dlho študoval, zodpovedne sa pripravoval na skúšky (ktoré vôbec nie sú lacné a už vôbec sa nedajú len tak kúpiť za nejakých 1000€ ako nám to ti nejaký diskutujúci napísal.

Dúfam, že sa štát znova vráti k právnej úprave, ktorá zaraďovala účtovníctvo medzi viazané živnosti. Prejaví sa to nie len na skvalitnení účtovnej evidencie firiem a vo výbere daní ale aj v tom, že sa profesii účtovníka a daňového poradcu dostane tej vážnosti, ktorá jej všade inde vo vyspelých krajinách prislúcha. V USA, Nemecku, Rakusku atd, je pozícia daňového poradcu v rovnakom postavení ako pozícia právnika. Vyžaduje si totiž rovnako dôsledné štúdium, celoživotné vzdelávanie a zodpovedný prístup k práci.

Tak že vážení kritici zákona, prestaňte nadávať na štát, vyplakávať nad tým, že po vás niekto zrazu chce odbornosť a ak si chcete naďalej zachovat svoju profesiu, prispôsobte sa a vzdelávajte sa. Potom sa bude aj na tomto portáli diskutovat kvalifikovane a odborne, namiesto prázdneho klebetenia.
evina
22.06.13,15:49
pre všetkých tých, čo akosi nevedia túto právnu úpravu "rozdýchať " len toľko, že konečne sa prijíma rozumná zákonná úprava a dúfam, že znamená ešte len začiatok ďalších zmien v klondajku, ktorý sa dnes nazýva účtovníctvom.

Žabinka - naozaj je niečo choré, ale choré je predovšetkým to, že dnes môže robiť účtovníctvo ktokoľvek, kto sa vie podpísať a kúpi si nejaký lacný sw. Hocikto, komu sa už ďalej nechce vzdelávať a robí kdesi v banke alebo v administratíve si popri zamestnaní privyrába "účtovníctvom" a hrdo si myslí že je účtovník. Často takúto činnosť robia dôchodcovia, len tak bez zmluvy a (a bez záruky), nekvalifikovane a samozrejme bez riadnej fakturácie a zdanenia. Potom sa kvalifikovaný účtovník, ktorí si platí drahé školenia, komory, pravidelne sa vzdeláva, hradí si kanceláriu, počítačové vybavenie, platí dane a odvody nedokáže uživiť lebo takýto šuflikanti ho podtrhávaním cien pripravujú o prácu.

Že mám pravdu o tom svedčia aj otázky podaktorých diskutujúcich tu na Porade, otázky často tak triviálne, že by jeden zaplakal ako je možné, aby sa účtovník na toto pýtal.
Apropo, daňový poradca je predovšetkým človek, ktorý dlho študoval, zodpovedne sa pripravoval na skúšky (ktoré vôbec nie sú lacné a už vôbec sa nedajú len tak kúpiť za nejakých 1000€ ako nám to ti nejaký diskutujúci napísal.

Dúfam, že sa štát znova vráti k právnej úprave, ktorá zaraďovala účtovníctvo medzi koncesované živnosti. Prejaví sa to nie len na skvalitnení účtovnej evidencie firiem a vo výbere daní ale aj v tom, že sa profesii účtovníka a daňového poradcu dostane tej vážnosti, ktorá jej všade inde vo vyspelých krajinách prislúcha. V USA, Nemecku, Rakusku atd, je pozícia daňového poradcu v rovnakom postavení ako pozícia právnika. Vyžaduje si totiž rovnako dôsledné štúdium, celoživotné vzdelávanie a zodpovedný prístup k práci.

Tak že vážení kritici zákona, prestaňte nadávať na štát, vyplakávať nad tým, že po vás niekto zrazu chce odbornosť a ak si chcete naďalej zachovat svoju profesiu, prispôsobte sa a vzdelávajte sa. Potom sa bude aj na tomto portáli diskutovat kvalifikovane a odborne, namiesto prázdneho klebetenia.

Neviem, či mi ušla pointa, len akosi som nepostrehla ako táto novela pozdvihne účtovníctvo a účtovnícky stav? a ako si prišiel na to, že my nemáme odbornosť a plačeme, že nám ju chce niekto vziať. Závidím Ti, ináč ako si za jeden deň zhodnotil kvalifikovanosť odpovedí na stránke.Ak by si si ju pozorne preštudoval zistil by si, že práve my voláme minimálne po viazanej živnosti a prekáža nám, že papier na výkon účtovníctva dostane každý kto ide okolo živnostenského úradu.
klbko49
22.06.13,15:56
ako? jednoducho, je to začiatok procesu, ktorý v ďalších zákonných úpravách dúfam pozdvihne aj účtovnícky stav medzi viazané živnosti. Nateraz si podnikatelia stále pletú účtovníctvo s administratívou. Aj verejné povedomie o práci účtovníka je silno skreslené.
evina
22.06.13,16:02
ako? jednoducho, je to začiatok procesu, ktorý v ďalších zákonných úpravách dúfam pozdvihne aj účtovnícky stav medzi viazané živnosti. Nateraz si podnikatelia stále pletú účtovníctvo s administratívou. Aj verejné povedomie o práci účtovníka je silno skreslené.
Novela sa týka daňových poradcov a spracovania daňovej oblasti a nemá nič spoločné s účtovníctvom a účtovníkmi, len , že im zakáže robiť čo ovládajú - aj tým certifikovaným legálnym, s vysokoškolským vzdelaním a dostatočnou praxou. Ak by to bol taký ideálny proces ako píšeš, tak by začali tou viazanou živnosťou, resp. celým komplexom k tomu smerujúcim, čo situácia v spoločnosti nenaznačuje ani za máčny máčik..... a podnikatelia budú mať ešte horší pocit prázdnejších peňaženiek.....
apo
22.06.13,16:05
Áno prišlo aj na účtovnícky stav.

Ale som si istý, že keď príde na to, že aj účtovníci budú musieť niečo splniť, aby mohli túto činnosť vykonávať stretne sa to s odporom, lebo dnes účtovníctvo robia aj tí ktorí iba idú popri živnostenskom úrade, ale aj takí ktorí na živnostenskom úrade nikdy neboli, robia to defacto načierno a nás účtovníkov to poškodzuje.

Preto aj daňoví poradcovia sa bránia, lebo na vypísanie daňového priznania dnes potrebujete mať v živnosti administratívne práce a to je dehonestujúce.

apo
Žabinka
22.06.13,16:08
Ja patrím tiež medzi tých, čo si živnosť na vedenie účtovníctva zakladali, keď patrila medzi viazané. Keďže som bola zdravotná sestra po rekvalifikačnom kurze, nespľňala som požiadavku podľa živnost. zákona. Stačilo mať zodpovedného zástupcu s Ing. (hocijakým Ing.), a bolo to v poriadku. Takže aby to bola viazaná živnosť ( za podobných podmienok) to asi nie je riešenie. Mňa odjakživa bavila matematika, čítať viem, dokonca aj rozumiem tomu čo čítam, tak prečo by som nemohla s dosiahnutým vzdelaním, praxou, vedomosťami, ukončiť celý proces vypracovaním a podaním daňového priznania?
Stefan2005
22.06.13,16:08
...Dúfam, že sa štát znova vráti k právnej úprave, ktorá zaraďovala účtovníctvo medzi koncesované živnosti. Prejaví sa to nie len na skvalitnení účtovnej evidencie firiem a vo výbere daní ale aj v tom, že sa profesii účtovníka a daňového poradcu dostane tej vážnosti, ktorá jej všade inde vo vyspelých krajinách prislúcha...

... fíha, to je mi novinka - že za mizerný výber daní v tomto štáte vlastne môžu účtovníci! A možno aj zato, ako veľká časť krvopotne nimi zdokumentovanej a vybratej dane mizne rafinovane v čiernych dierach vytvorených ctihodnou a už váženou časťou našej populácie...

P.S. ... jedna malá poznámočka na margo celého príspevku: moja dlhoročná skúsenosť svedčí o tom, že čím kvalitenejší a kvalifikovaný ekonomický managment má daná firma, tým viacej má optimalizovaný (t.j. minimalizovaný) základ dane...
evina
22.06.13,16:11
Áno prišlo aj na účtovnícky stav.

Ale som si istý, že keď príde na to, že aj účtovníci budú musieť niečo splniť, aby mohli túto činnosť vykonávať stretne sa to s odporom, lebo dnes účtovníctvo robia aj tí ktorí iba idú popri živnostenskom úrade, ale aj takí ktorí na živnostenskom úrade nikdy neboli, robia to defacto načierno a nás účtovníkov to poškodzuje.

Preto aj daňoví poradcovia sa bránia, lebo na vypísanie daňového priznania dnes potrebujete mať v živnosti administratívne práce a to je dehonestujúce.

apo
Nie je to nič dehonestujúce, len vypísanie daňového priznania je administratívna činnosť.

Daňoví poradcovia nech chránia seba svojou odbornosťou, tak ako ju musíme chrániť Tí, ktorí napríklad ako ja máme živnosť na účtovnícvto za podmienky, že som musela doložiť vysokoškolské vzdelanie a tri roky praxe v obore, reso. stredoškolské a 5 rokov v obore a neželám si nič iné, aby to aj dnes bolo tak. Túto svoju "ochranu účtovníctva" ovšem nebudem žiadať lobovaním, aby napríklad daňoví poradcovia nemohli vykonávať účtovníctvo.
Žabinka
22.06.13,16:22
a ešte pre zaujímavosť.. keď moja firma začala nakupovať vozidlá podľa paragrafu 66 ZoDPH, obrátila som sa na daňového poradcu, aby mi poradil s problematikou, pretože teóriu som síce mala naštudovanú, ale nechcela som urobiť chybu. Premúdrelo a dôležito tváriaci sa daňový poradca mi nielen že nepomohol, ale sa predo mnou dokonca zatajoval.. :D
Zita5
22.06.13,20:15
klbko49 hmmmm prečo mám pocit, že niekto z nás má určité zábrany písať príspevok pod svojim pôvodným nickom ? Máte úžasný prehľad o klebetení na Porade a taktiež aj o triviálnych otázkach ....za pár hodín prehľad ako hrom.
Dav
22.06.13,21:15
pre všetkých tých, čo akosi nevedia túto právnu úpravu "rozdýchať " len toľko, že konečne sa prijíma rozumná zákonná úprava a dúfam, že znamená ešte len začiatok ďalších zmien v klondajku, ktorý sa dnes nazýva účtovníctvom.
.
.
Tak že vážení kritici zákona, prestaňte nadávať na štát, vyplakávať nad tým, že po vás niekto zrazu chce odbornosť a ak si chcete naďalej zachovat svoju profesiu, prispôsobte sa a vzdelávajte sa. Potom sa bude aj na tomto portáli diskutovat kvalifikovane a odborne, namiesto prázdneho klebetenia.

Skrátila som Tvoj príspevok, aby ten môj nebol s citáciou pridlhý.
Nevyplakávame nad tým, že niekto (zákonodarca) by chcel vrátiť, resp. dať profesii účtovníka spoločenskú prestíž. Pre nás, čo už máme za sebou pár rokov účtovania, ročných závierok, preštudované stohy zákonov a absolvované nejedno školenie je to doslova profesionálna satisfakcia. Ale v tejto novele nejde o toto. Zvýhodňuje sa činnosť daňových poradcov. Nič proti nim nemám, ale na základe dlhoročnej praxe si neviem predstaviť, ako by práve novelou navrhované úpravy mohli prispieť k lepšiemu výberu daní. Určite nie v tejto podobe. Účtovník otvára účtovný rozvrh, účtovník posúdi druh nákladu, účtovník posúdi daňovú uznateľnosť nákladu. Ak dodá daňovému poradcovi hlavnú knihu na spracovanie daňového priznania, tak je buď daňový poradca veštec, alebo bude musieť prezrieť jednotlivé položky, aby účtovníka skontroloval. Aby parlament nehľadal teplú vodu, ten, kto doteraz kontroloval správnosť účtovania, sa volá audítor, a ten skutočne skontroluje celé účtovníctvo. Zákon presne vymedzuje právnickým osobám povinnosť auditu, a práve rozsahom podmienok povinného auditu sa počet firiem podliehajúcich auditu znížil. Prečo nie je v zákone pripomienka, presnejšie, prečo sa nepripravuje novela zákona o povinnosti auditu so znížením hranice imania, obratu a počtu zamestnancov? Prečo sa pripravuje novela so zvýhodnením daňových poradcov? V takom znení, že to sami nemôžu fyzicky zvládnuť.
Tým, že sa živnosť vedenie účtovníctva prestalo viazať na kvalifikáciu a prax, sa účtovníctvu venujú aj ľudia, ktorí sa tu pýtajú tak, ako máme možnosť čítať. Ale aspoň sa pýtajú a majú snahu si tú svoju vedomosť - nevedomosť doplniť. Koľkí sú takí, že sa ani neopýtajú. Spolu s podnikateľským folklórom rozhodne neprispievajú k vážnosti profesie účtovníka. Či už robíme ako zamestnanci, alebo na živnosť, musíme ovládať obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákonník práce, zákon o účtovníctve, o DPH, o sociálnom zabezpečení, o zdravotnom zabezpečení, o dani z príjmov, daňový poriadok zákon o cestovných náhradách, zákon o bezpečnosti pri práci, zákon o sociálnom fonde a ďalšie, ktoré sa našej práce týkajú. Ak toto parlament novelou zákona ocení ako profesiu hodnú profesionálnej a spoločenskej prestíže, budeme mu len tlieskať. A budeme len radi, ak tí, ktorí by si za odvahu pustiť sa do vedenia účtovníctva po týždňovom kurze zaslúžili Bobríka odvahy, sa z našich radov vytratia.
klbko49
22.06.13,22:02
áno, súhlasím s vami aj v otázke znižovania hranice pre audit - tadial vedie cesta k dôslednejšej kontrole. Žial dnes je trend opačný (v populistickej viere, že zvýšením limitov pre povinný audit sa odbremenia podnikatelia od byrokracie).

Len by som poopravil vasu predstavu - z hlavnej knihy predsa žiadny DP ani auditor nebude robit daňové priznanie alebo kontrolu učtovníctva. Obidve profesie robia kontrolu priamo kontrolou dokladov podla zvolených krytérií z hľadiska významnosti alebo všetkých dokladov.
Mimochodom, väčšina daňových poradcov pôsobí zároveň aj ako účtovníci alebo auditori.

Je hrozné kam sme sa dopracovali s urovnou cien za prácu učtovníkov, ked v Bratislave je klient schopný navrhovat odmenu za mesačné vedenie podvojného účtovníctva vo výške 20,-€ (lebo doposial mu to za takúto cenu robil iný "účtovník" ) Koľko takýchto "klientov" by profesionálny účtovník musel mať aby zaplatil aspon kanceláriu, min. odvody a ďalšie + mal svoju mzdu na uživenie rodiny. Až sem sme to dopracovali v čase krízy nekontrolovanou čiernou prácou rôznych účtovníkov popri zamestnaní alebo dôchodku.
klbko49
22.06.13,22:03
jeho chyba, prišiel o zakazku..
marjankaj
22.06.13,22:15
klbko49 hmmmm prečo mám pocit, že niekto z nás má určité zábrany písať príspevok pod svojim pôvodným nickom ? Máte úžasný prehľad o klebetení na Porade a taktiež aj o triviálnych otázkach ....za pár hodín prehľad ako hrom.
No jednému permanentnému nicku to admin občas zatrhne. :---
srska
22.06.13,22:23
áno, súhlasím s vami aj v otázke znižovania hranice pre audit - tadial vedie cesta k dôslednejšej kontrole. Žial dnes je trend opačný (v populistickej viere, že zvýšením limitov pre povinný audit sa odbremenia podnikatelia od byrokracie).

Len by som poopravil vasu predstavu - z hlavnej knihy predsa žiadny DP ani auditor nebude robit daňové priznanie alebo kontrolu učtovníctva. Obidve profesie robia kontrolu priamo kontrolou dokladov podla zvolených krytérií z hľadiska významnosti alebo všetkých dokladov.
Mimochodom, väčšina daňových poradcov pôsobí zároveň aj ako účtovníci alebo auditori.

Je hrozné kam sme sa dopracovali s urovnou cien za prácu učtovníkov, ked v Bratislave je klient schopný navrhovat odmenu za mesačné vedenie podvojného účtovníctva vo výške 20,-€ (lebo doposial mu to za takúto cenu robil iný "účtovník" ) Koľko takýchto "klientov" by profesionálny účtovník musel mať aby zaplatil aspon kanceláriu, min. odvody a ďalšie + mal svoju mzdu na uživenie rodiny. Až sem sme to dopracovali v čase krízy nekontrolovanou čiernou prácou rôznych účtovníkov popri zamestnaní alebo dôchodku.
no, čísla v skdp sú také:
fo = cca 800
fo = auditor ... 217 (86 BA)
fo = účtovník ... 426 (160 BA)
fo = auditor + účtovník ... 148 (53 BA)
apo
23.06.13,15:03
S klbko49 súhlasím.
Novela o daňových poradcoch nie je tragédia pre účtovníkov, ale môže vyústiť do zlepšenia postavenia účtovníkov. Zopakujem, ak nastane proces zlepšenia postavenia účtovníkov nebude to len tak, že to niekto zmení v zákone. Určite to bude vyžadovať preukazovanie znalostí potrebných pre vedenie účtovníctva. A to nebude "zadarmo", bude to vyžadovať absolvovanie skúšok tak ako to majú zavedené audítori aj daňoví poradcovia. Potom sa opäť vytvorí diskusné fórum kde budeme účtovníci spomínať na "zlaté dobré časy" keď účtovníctvo bola voľná živnosť.

Daňoví poradcovia absolvovali nákladné aj časovo náročné školenia a potom aj veľmi náročné skúšky. Nedivme sa, že chcú oddeliť tých čo majú certifikát na dane od tých čo daniam rozumejú, ale sú samoukovia bez priebežných informácií zo zdroja od tvorcov daňových zákonov, tieto informácie tiež nemajú zadarmo.

Nás účtovníkov podľa predchádzajúcich príspevkov trápi, že sú dve skupiny účtovníkov. Tí ktorí začali s viazanou živnosťou a tí, ktorí to robia až ako voľnú živnosť.
Mňa skôr trápia tí účtovníci, ktorí to robia doma na čierno, a ktorí sa nemôžu ani podpísať na doklad pod kolónku zaúčtoval.

Takže účtovníci nebojme sa daňových poradcov, deľba práce nám uľahčí život a zamedzí robenie uzávierok na poslednú chvíľu. Všetko bude musieť mať svoj časový úsek a my účtovníci na tom nemôžeme "prerobiť".
Germany
23.06.13,15:20
Keď som si prečítala tento príspevok, povedala som si :"Kľud, je to návrh, nič nie je schválené. Ak by to aj náhodou prešlo, vyberiem si zopár dobrých klientov, zamestnám sa u nich.. a je to, môžem pracovať ďalej.." ALE Po 10-tich rokoch tvrdej práce, mám 4 zamestnankyne a rozsiahlu klientelu, ktorá zahŕňa nielen väčšie firmy, ale aj malých živnostníkov. Ako každý z Vás, aj ja som nič nedostala zadarmo a tam kde som teraz som sa dostala len vďaka tvrdej práci, poučovania sa z vlastných chýb (neboli zadarmo...), prebdených nocí, neraz som svoj čas obetovala práci na úkor rodiny, všetky záväzky voči štátu, poisťovniam, zamestnancom, odberateľom som si poctivo plnila... Takže ak by tento nedomyslený "nepodarok" prešiel.. čo ďalej? Ako pokračovať vo svojej práci bez toho aby som musela prepustiť "svoje dievčatá", ktoré si veľmi vážim, vážim si ich prácu, mám v nich dôveru a viem, že by to pre nich nebolo ľahké, ak by stratili zamestnanie ? Nuž, musím si len pomôcť s tým čo sa dá.. TAKŽE.. zamestnanci nemusia byť daňoví poradcovia - z toho vychádzam. Gro práce - teda spracovanie dokladov (lepenie bločkov, zaevidovanie do účt.softwaru..)môžem faktúrovať aj naďalej.. pre účely vypracovania a podania daňových priznaní(daň z príjmu, DPH), prehľadov, sa zamestnám na dohodu alebo prac pomer (môže byť predsa aj na 1-2 hodiny mesačne..) Drobným živnostníkom by som vyfakturovala spracovanie podkladov k daňovému priznaniu a ..daňové priznanie si podajú sami.. Ak má niekto lepšie riešenie ... sem s ním :D
Tým všetkým som len chcela povedať, že sa nehodlám vzdať len tak ľahko a že pokiaľ tu bude čo len minimálna šanca a možnosť, pracovať budem ďalej .. a "moje dievčatá" o prácu neprídu..
apo
23.06.13,16:46
Germany domnievam sa, že to tak zlé nebude.
Postavenie, ktoré sme si vybudovali sa nestane bezpredmetným. Pri daňových kontrolách budeme musieť my zdôvodňovať prečo je niečo zaúčtované tak ako je. Výhoda bude v tom, že za nami bude ešte daňový poradca, ktorý bude podporovať náš výsledok práce. Ak sa príde na chybu za ktorú sa budeme červenať daňový poradca nám nepomôže, ale kde bude treba obhajovať to na čom sme sa radili s daňovým poradcom tak bude pri nás.

Okrem toho nebude dlho trvať a naše postavenie a image pri daňových kontrolách bude nanič. Musí skončiť obdobie, keď daňovú kontrolu robia mamičky ktoré majú malé detičky a ktoré sú daňovými gaunermi tlačené do toho aby radšej nič nevideli. Daňovú kontrolu musia robiť anonymní špecialisti. Daňové úradníčky a malými detičkami budú iba recepčné, ktoré mám preberú a potom odovzdajú doklady. Musí to fungovať tak ako v bankovom sektore. Nik nepozná osoby, ktoré posudzujú či dostaneme alebo nedostaneme úver.
Stefan2005
23.06.13,17:07
... ako tak čítam, čaká nás ružová budúcnosť... niečo ako sci-fi
apo
23.06.13,21:46
No ja by som to tak rúžovo nevidel. Celkom som rád, že moja pracovná kariéra sa blíži k záveru.
stellin
24.06.13,10:58
fajn, prijatie-neprijatie zákona mám pocit, že neovplyvníme. Teda budeme spolupracovať s daňovým poradcom (osobne sa tomu až tak nebránim), ale ako ktosi tu povedal, každý DP má svoju účtovnú firmu, takže kto mi zaručí, že mi nepreberie klientov a ja po rokoch tvrdej práce ostanem na "ulici" poznám osobne 2-3, ktorí majú firmy a ruku do ohňa by som nedala....
Orsz
24.06.13,11:18
http://www.topky.sk/cl/10/1353537/Lezu-vam-danove-priznania-na-nervy--Moze-to-byt-este-horsie-

veľmi "povzbudivé" ... ani sa neni čo k tomu vyjadrovať ...
Zita5
24.06.13,11:33
Hlavne ma zarazilo ...vyznačené z citácie .................................................. ...............................S novinkou prišla Slovenská komora daňových poradcov. Je rozdiel, ak sa údaje do daňového priznania spracujú kvalifikovane, alebo iba mechanicky presunú, zdôraznil pre HN prezident komory Michal Chovan ...citácia z príspevku od Orsz

http://hnonline.sk/c1-60119260-mensim-firmam-hrozia-problemy
Aj pre lepšiu kvalifikáciu sú poradcovia pre firmy drahší. Podľa majiteľa účtovnej a poradenskej kancelárie Libertax Consulting Petra Furmaníka sa tak firmy musia pripraviť na vyššie náklady. „Pričom tisíckam účtovníkov hrozí strata živobytia.“ Pripomeňme, že daňových účtovníkov je na Slovensku približne 80-tisíc.
Jana Motyčková
24.06.13,11:45
Tu nejde len o daňové priznania, ale aj vedenie povinných evidencií vo veciach daní, podávanie hlásení, výkazov a prehľadov by mohli robiť len daňoví poradcovia. Povinné eidencie z daňového zákona (to si myslím, že je vo veciach daní) sú napr. evidencia príjmov, výdavkov, pohľadávok, záväzkov,... a v mzdovej oblasti napr. evidencia niektorých údajov v mzdovom liste, spadajú sem mesačné prehľady (z miezd). Čiže v podstate celé účtovníctvo a mzdy by mali externe robiť len daňoví poradcovia. Asi skončím s firmou, nie som dostatočne kvalifikovaná.
Sarlotka
24.06.13,11:50
jmparazit
24.06.13,11:56
d) vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta,
e) podávanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam v mene klienta,

Podľa mňa za d) sú vlastne všetky evidencie, ktoré sa predkladajú pri daňovej kontrole, čiže neviem čo vlastne ako účtovník budem môcť robiť?

za e) podľa mňa sa toto týka aj mzdových účtovníčok - to ako prehľad na FU pošle za nich daňový poradca a mesačné výkazy do poisťovní pošlú sami?

Podľa mňa si neuvedomujú že toto sa týka aj štátu - všetky obce, mestá, úrady budú musieť využívať Daňových poradcov - potom zistia, že na to vlastne nemajú financie a budú musieť zdvihnúť dane.


PS: Ak toto prejde tak som zvedavý ako to budú daňový poradcovia stíhať (neviem koľko ich v SR je)
marjankaj
24.06.13,11:59
d) vedenie povinných evidencií vo veciach daní pre klienta,
e) podávanie priznaní, hlásení, výkazov a prehľadov k daniam v mene klienta,

Podľa mňa za d) sú vlastne všetky evidencie, ktoré sa predkladajú pri daňovej kontrole, čiže neviem čo vlastne ako účtovník budem môcť robiť?

za e) podľa mňa sa toto týka aj mzdových účtovníčok - to ako prehľad na FU pošle za nich daňový poradca a mesačné výkazy do poisťovní pošlú sami?

Podľa mňa si neuvedomujú že toto sa týka aj štátu - všetky obce, mestá, úrady budú musieť využívať Daňových poradcov - potom zistia, že na to vlastne nemajú financie a budú musieť zdvihnúť dane.


PS: Ak toto prejde tak som zvedavý ako to budú daňový poradcovia stíhať (neviem koľko ich v SR je)
Bezodplatne budeš môcť robiť všetko. A platiť sa bude daňovým poradcom. "A vo tom to je" :---
evina
24.06.13,12:04
Ja si myslím tiež, že takáto vytrhnutá úprava jedinej oblasti nerieši nič, len zabezpečenie financií a práce daňovým poradcom.

Kto dá ruku do ohňa koľko daňových poradcov je 100% pri spracovaní daňovej problematiky oproti tým, ktorý to doteraz spracovávajú, či už ako FO alebo účtovné firmy?
lubko6394
24.06.13,12:04
http://www.topky.sk/cl/10/1353537/Lezu-vam-danove-priznania-na-nervy--Moze-to-byt-este-horsie-

veľmi "povzbudivé" ... ani sa neni čo k tomu vyjadrovať ...
Ja by som sa vyjadril, aj keď nie som účtovník. Ja účtovníka potrebujem, ale nepotrebujem žiadnu certifikovanú pijavicu. Ja musím niečo vyrobiť a komusi predať účtovník mi to musí zúčtovať a ja zase musím zaplatiť daň.
To sme naozaj nesvojprávni., že si nemôžeme naše daňové priznania spraviť sami ?
A bude to stačiť ? Nebude musieť to daňové priznanie ešte schváliť pred podaním nejaký superkvalifikovaný Bruselský poradca, možno aj šikmooký medzigalaktický ak som pri výrobe utrel špóny na sústruhu tričkom z Číny ?
Však to všetko ide proti tým, čo sa chcú a kedysi aj dokázali živiť vlastnými rukami a hlavou, a to bez akejkoľvek podpory tohto sociálneho štátu, bez 30.000-covej podpory na pracovné miesto. Stále polená pod nohy sú tuším zabezpečené. Registratúra, pracovná služba, výpalníci zo SOZA... Však oni na nás predávajú poľovné lístky a netvoria zákony pre ľudí ale proti nim.
heket
24.06.13,12:07
Daňový poradcovia prišli na to, že je už dosť kvalifikovaných účtovníkov, ktorý plne a kvalifikovane zvládajú ich prácu a tým pádom im ,,berú pekné kšefty,,.....o rozdiele ceny sa tu nemusíme vôbec baviť. Tiež si myslím, že zákon je postavený tak, že síce môžme urobiť svoju prácu, ale nesmieme dať žiadne výstupy.
IVETA N
24.06.13,14:07
A potom načo si budem robiť svoju prácu,keď nebudem môcť urobiť žiadne výstupy a ako to deň daňový poradca ,,mechanicky,, preklopí keď nebudú výstupy? A to nepíšem o tom , že keď dám výstupy či vôbec na základe týchto výstupov to dokáže preklopiť/ do tlačív DPH, prehľadov.../ , lebo bez znalosti toho aby vedel čo bolo zaučtované to si myslím nedokáže .
marjankaj
24.06.13,14:13
A potom načo si budem robiť svoju prácu,keď nebudem môcť urobiť žiadne výstupy a ako to deň daňový poradca ,,mechanicky,, preklopí keď nebudú výstupy? A to nepíšem o tom , že keď dám výstupy či vôbec na základe týchto výstupov to dokáže preklopiť/ do tlačív DPH, prehľadov.../ , lebo bez znalosti toho aby vedel čo bolo zaučtované to si myslím nedokáže .
Ale budeš môcť. Len si to nebudeš môcť nechať zaplatiť. :eek:
heket
24.06.13,14:18
A potom načo si budem robiť svoju prácu,keď nebudem môcť urobiť žiadne výstupy a ako to deň daňový poradca ,,mechanicky,, preklopí keď nebudú výstupy? A to nepíšem o tom , že keď dám výstupy či vôbec na základe týchto výstupov to dokáže preklopiť/ do tlačív DPH, prehľadov.../ , lebo bez znalosti toho aby vedel čo bolo zaučtované to si myslím nedokáže .

Veru, tak som to aj myslela....buď robiť zadarmo, alebo pekne výstupy povytláčať pre daňového poradcu...a on si s tým už poradí....mechanicky preklopí.
marjankaj
24.06.13,14:24
Veru, tak som to aj myslela....buď robiť zadarmo, alebo pekne výstupy povytláčať pre daňového poradcu...a on si s tým už poradí....mechanicky preklopí.
No on nie "mechanicky", ale "odborne". :--- "A vo tom to je" :---
IVETA N
24.06.13,14:26
Tak to idem rázne, vulgárne , pekne po SLOVENSKY a od srdca napísať do jednej témy , že kam KRÁČA SLOVENSKO ....
heket
24.06.13,14:28
Veru, tak som to aj myslela....buď robiť zadarmo, alebo pekne výstupy povytláčať pre daňového poradcu...a on si s tým už poradí....mechanicky preklopí.
No on nie "mechanicky", ale "odborne". :--- "A vo tom to je" :---

my to robíme odborne a tvrdia, že mechanicky...takže, keď oni odborne, tak potom logicky to musí byť len mechanicky...nie?
marjankaj
24.06.13,14:30
Veru, tak som to aj myslela....buď robiť zadarmo, alebo pekne výstupy povytláčať pre daňového poradcu...a on si s tým už poradí....mechanicky preklopí.
No on nie "mechanicky", ale "odborne". :--- "A vo tom to je" :---

my to robíme odborne a tvrdia, že mechanicky...takže, keď oni odborne, tak potom logicky to musí byť len mechanicky...nie?

Nie, oni budú mať na to "dekrét" na rozdiel od teba.
Podobne ako je rozdiel, keď niekto šoféruje bez vodičského preukazu. Dôležitý je papier.
heket
24.06.13,14:35
Roky spolupracujem s daňovými poradcami, musím zo zákona, inak by som nie, lebo nikdy som nedostala väčšiu, lepšiu, kvalifikovanejšiu odpoveď ako som už dávno vedela. Účtovníci sme spracovali doklady, daňový poradcovia prekontrolovali za pár hodín. Pri daňovej kontrole našli vždy len drobné chybičky, na ktoré ani daňový poradcovia pri svojej kontrole neprišli. Takže ......o čom to celé je? Odpovede tu už boli...a všetci vieme.....peniaze hýbu svet, aj naše Slovensko.
avalik
24.06.13,14:37
a to ja teraz ako podnikatel budem musiet s kazdou fakturou bezat najprv za danovym poradcom aby mi odobril DPH na vydanej fakture a pri doslych fakturach aby "poradil" predkontaciu na zauctovanie DPH ... potom to dam zauctovat uctovnikovi a s papiermi zase zajdem za danovym poradcom aby laskavo urobil "poradenstvo" a podal DP nasledne znovu odnesiem papiere uctovnikovi aby zauctoval DP DPH ??? ... a kedy budem podnikat?
veronikasad
24.06.13,14:42
Roky spolupracujem s daňovými poradcami, musím zo zákona, inak by som nie, lebo nikdy som nedostala väčšiu, lepšiu, kvalifikovanejšiu odpoveď ako som už dávno vedela. Účtovníci sme spracovali doklady, daňový poradcovia prekontrolovali za pár hodín. Pri daňovej kontrole našli vždy len drobné chybičky, na ktoré ani daňový poradcovia pri svojej kontrole neprišli. Takže ......o čom to celé je? Odpovede tu už boli...a všetci vieme.....peniaze hýbu svet, aj naše Slovensko.
nemýliš si náhodou "spoluprácu" s daňovým poradcom s povinným auditom ?
heket
24.06.13,14:47
trochu zle som to napísala...bola spolupráca zo zákona s audítorom, ale vždy chcel majiteľ aj daňového poradcu, aby sa nemusel naťahovať s audítorom...veľké firmy sú o inom...
Skladaná
24.06.13,14:58
...to snáď nemyslíte vážne, kto tu vyplakáva a nechce sa vzdelávať??? Ja sa živím účtovníctvom už od roku 1994, čo znamená sústavné vzdelávanie sa a roky precíznej práce, študovania, a.t.ď..... že nie som kvalifikovaná, to ma uráža! Nemám síce vysokú školu, ale strednú odbornú školu ekonomickú a od maturity pracujem v odbore (nebudem tu rozpisovať čím všetkým som prešla), to mám teraz všetko zavesiť na klinec?? Svoju prácu si robím poctivo a zodpovedne, čo svedčí aj to, že nemám núdzu o klientov. Jediné s čím môžem súhlasiť je, že účtovníctvo musí znova nadobudnúť patričnú vážnosť a stať sa viazanou živnosťou a to čím skôr.
marjankaj
24.06.13,15:01
...to snáď nemyslíte vážne, kto tu vyplakáva a nechce sa vzdelávať??? Ja sa živím účtovníctvom už od roku 1994, čo znamená sústavné vzdelávanie sa a roky precíznej práce, študovania, a.t.ď..... že nie som kvalifikovaná, to ma uráža! Nemám síce vysokú školu, ale strednú odbornú školu ekonomickú a od maturity pracujem v odbore (nebudem tu rozpisovať čím všetkým som prešla), to mám teraz všetko zavesiť na klinec?? Svoju prácu si robím poctivo a zodpovedne, čo svedčí aj to, že nemám núdzu o klientov. Jediné s čím môžem súhlasiť je, že účtovníctvo musí znova nadobudnúť patričnú vážnosť a stať sa viazanou živnosťou a to čím skôr.

A načo ti to bude, keď smotanu majú zlízať daňoví poradcovia?
účtovník 007
24.06.13,15:04
áno, súhlasím s vami aj v otázke znižovania hranice pre audit - tadial vedie cesta k dôslednejšej kontrole. Žial dnes je trend opačný (v populistickej viere, že zvýšením limitov pre povinný audit sa odbremenia podnikatelia od byrokracie).

Len by som poopravil vasu predstavu - z hlavnej knihy predsa žiadny DP ani auditor nebude robit daňové priznanie alebo kontrolu učtovníctva. Obidve profesie robia kontrolu priamo kontrolou dokladov podla zvolených krytérií z hľadiska významnosti alebo všetkých dokladov.
Mimochodom, väčšina daňových poradcov pôsobí zároveň aj ako účtovníci alebo auditori.

Je hrozné kam sme sa dopracovali s urovnou cien za prácu učtovníkov, ked v Bratislave je klient schopný navrhovat odmenu za mesačné vedenie podvojného účtovníctva vo výške 20,-€ (lebo doposial mu to za takúto cenu robil iný "účtovník" ) Koľko takýchto "klientov" by profesionálny účtovník musel mať aby zaplatil aspon kanceláriu, min. odvody a ďalšie + mal svoju mzdu na uživenie rodiny. Až sem sme to dopracovali v čase krízy nekontrolovanou čiernou prácou rôznych účtovníkov popri zamestnaní alebo dôchodku.

Iba podotýkam, že audítor nekontroluje, iba overuje a k overovaným skutočnostiam vydáva stanovisko. No ťarcha dokazovania je v konečnom dôsledku na daňovom subjekte.
A tak to bude i po akejkoľvek novele.

Ja som svoj názor na uvedenú novelu už vyjadrila a iba zopakujem, dehonestácia povolania účtovník začala už dávno, keď bola táto profesia presunutá medzi voľné živnosti. Táto novela v ničom nepozdvihuje účtovnícky stav, ako tu kdesi bolo spomenuté. Je to lobing DP a je zameraný iba do ich radov. S účtovníkmi a ich stavom to nemá nič spoločné. Zas len snaha preferovať jednu skupinu na úkor druhej.
Skladaná
24.06.13,15:04
...jasné, už by som mala vedieť, že ty pracuješ a smotánku si obyčajne zlízne niekto iný :)
Jozef Mihál
24.06.13,18:38
Pre Vase info, dnes sa na FB vyjadril hovorca MFSR Radko Kuruc, ze danovi poradcovia ako obvykle lobuju, ale MF nema zaujem im podlahnut. Uvidime.
Zita5
24.06.13,18:49
evina
24.06.13,19:39
Pre Vase info, dnes sa na FB vyjadril hovorca MFSR Radko Kuruc, ze danovi poradcovia ako obvykle lobuju, ale MF nema zaujem im podlahnut. Uvidime.

Rozmýšľam, ktorá skupina ľudí má v spoločnosti takéto privilégium a akosi neviem na nikoho prísť.
IVETA N
24.06.13,19:52
že to môže aj pán hovorca takéto niečo vypustiť z úst.Veď uvidíme ako povedal slepý a padol do jamy:cool::cool::cool:
evina
24.06.13,19:55
http://jurajpolacek.blogspot.sk/2013/06/rana-imperialistom-alebo-likvidacia.html
Áno autor v blogu píše tak ako by bola aj skutočnosť. Táto však poukazuje vôbec na pokrivené skutočnosti v našej spoločnosti-
účtovníčka /podľa mňa ekonóm/ zvládne účtovníctvo vrátane mzdového, komunikáciu s auditorom, obhajobu pred daňovým úradom, evidenciu, poradenstvo a vypracovanie DP za cenu 5krát nižšiu ako daňový poradca bez účtovníctva..... /podnikatelia nebojte sa nemierim na zvýšenie cien účtovníkov 5krát :D/ a to zvládne bez príslušného vzdelávania, znalostí zákonov a pod. napr. oproti daňovým poradcom, či ako to je vlastne?....;)
keksicek
25.06.13,08:50
Mna by aj zaujimalo, kde su vyjadrenia SKCU - preco za nas nebojuje, preco je neustale v uzadi - a to myslim viac - menej vo vsetkom.
Dav
25.06.13,10:41
Materiál, zaujímavý aj z pohľadu na závery pri výklade zákona. Ak každá strana - MFSR, FRSR a SKDP zaujme svoje stanovisko, kde sa ocitne podnikateľ. Ani stanovisko daňového poradcu nemusí byť zhodné so stanoviskom daňového kontrolóra http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/2013_05_28_komisia.pdf
Zita5
25.06.13,14:10
Monika Kováčová
25.06.13,15:21
Ja navrhujem, a to myslím celkom vážne a triezvo, aby daňové priznania mohli podávať a spracovávať len pracovníci metodického oddelenia Ministerstva financií, lebo len oni sú tí, ktorí tomu rozumia, vysvetľujú, usmerňujú a vlastne minimálne "tušia", čo tým zákonodarca resp. navrhovateľ zákona/novely myslel, resp. mohol myslieť... Možno by konečne "POCHOPILI", o čom tie ich "bludy" sú...
srska
25.06.13,15:29
Ja navrhujem, a to myslím celkom vážne a triezvo, aby daňové priznania mohli podávať a spracovávať len pracovníci metodického oddelenia Ministerstva financií, lebo len oni sú tí, ktorí tomu rozumia, vysvetľujú, usmerňujú a vlastne minimálne "tušia", čo tým zákonodarca resp. navrhovateľ zákona/novely myslel, resp. mohol myslieť... Možno by konečne "POCHOPILI", o čom tie ich "bludy" sú...a keby nastal problém v "tušení" prizvať poradcov - prezídium skdp, kpmg, deloitte, ...
Tweety
25.06.13,15:31
A keby ani to nepomohlo, tak priamo ku zdroju, k samotnému pánu ministerskému, hlave najpovolanejšejšej.
srska
25.06.13,15:36
A keby ani to nepomohlo, tak priamo ku zdroju, k samotnému pánu ministerskému, hlave najpovolanejšejšej.to není zdroj maji;)
apo
25.06.13,18:58
Po viacdňovom sledovaní tejto diskusie začínam byť tak trochu skeptický aj ja.

Priznávam, že sú daňoví poradcovia, ktorí aj účtujú. Takého čo neúčtuje poznám iba jedného a ten sa živil podomovým predvádzaním super vankúšov a paplónov.
Účtujúci daňoví poradcovia skutočne môžu vytunelovať účtovníkove portfólio.

Požiadavka, aby daňoví poradcovia mali iba jediní patent na podávanie daňových priznaní ich stavia do výhody akú majú notári. Už iba aby každému daňovníkovi podľa ulíc, alebo písmena podľa abecedy rovno pridelili konkrétneho daňového poradcu.

Ďalší zádrhel je rozsah úkonov smerujúcich k správcovi dane vyhradený pre daňového poradcu. Som si istý, že tento rozsah je napísaný ministerským blbom, ktorý to opísal z príručky podnikateľa ako súpis podaní na daňový úrad a ani jeden daňový poradca by to nechcel robiť, a kedy by to všetko stihol.
Zita5
25.06.13,19:04
http://hsr.rokovania.sk/mf0142662013-71/ máte možnosť si to preštudovať ....Pripomenky sú len pripomienkami SKDP ......neviem, myslím, už aj ja že im to neprejde ...
Citujem z dôvodovej správy.... Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Takže chcieť môžu ......
srska
25.06.13,19:46
http://hsr.rokovania.sk/mf0142662013-71/ máte možnosť si to preštudovať ....Pripomenky sú len pripomienkami SKDP ......neviem, myslím, už aj ja že im to neprejde ...
Citujem z dôvodovej správy.... Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Takže chcieť môžu ......
zitka, dole na stránke je: aktualizované 14.06.2013, 11:05
evina
25.06.13,19:48
Po viacdňovom sledovaní tejto diskusie začínam byť tak trochu skeptický aj ja.

Priznávam, že sú daňoví poradcovia, ktorí aj účtujú. Takého čo neúčtuje poznám iba jedného a ten sa živil podomovým predvádzaním super vankúšov a paplónov.
Účtujúci daňoví poradcovia skutočne môžu vytunelovať účtovníkove portfólio.

Požiadavka, aby daňoví poradcovia mali iba jediní patent na podávanie daňových priznaní ich stavia do výhody akú majú notári. Už iba aby každému daňovníkovi podľa ulíc, alebo písmena podľa abecedy rovno pridelili konkrétneho daňového poradcu.

Ďalší zádrhel je rozsah úkonov smerujúcich k správcovi dane vyhradený pre daňového poradcu. Som si istý, že tento rozsah je napísaný ministerským blbom, ktorý to opísal z príručky podnikateľa ako súpis podaní na daňový úrad a ani jeden daňový poradca by to nechcel robiť, a kedy by to všetko stihol.

No apo, dúfam, že ako sa možno máličko podarilo presvedčiť Teba, že daná novela v žiadnom prípade neznamená zlepšenie života účtovníkov, podnikateľov, daňového poradenstva a výberu daní ako takých, ide len a len o zvýhodnenie istej skupiny obyvateľstva a vôbec nie zaručene vzdelanejších v tejto oblasti, podarí sa presvedčiť i kompetentných.

Častokrát sa určité vyhlásenia pustia do verejnosti s tým, že nie všetci vedia o čo presne ide a uveria.

Ja už tri dni rozmýšľam prečo a ako účtovníci, ekonómovia iba mechanicky preklápajú a daňoví poradcovia odborne spracovávajú.

Čo myslíte ako sa dá napríklad odborne spracovať HV 12 000 a ako len mechanicky preklopiť? Ako účtovník len obyčajným analytickým zaúčtovaním zaúčtuje pripočitateľné a odpočitateľné položky a preklopí mechanicky do DP a ako ich daňový poradca odborne spracuje?......Poraďte.

citujem z článku v Topkách, ktorý pripol Orsz:

"S novinkou prišla Slovenská komora daňových poradcov. Je rozdiel, ak sa údaje do daňového priznania spracujú kvalifikovane, alebo iba mechanicky presunú, zdôraznil pre HN prezident komory Michal Chovan"
Zita5
25.06.13,19:55
Evi možno by bolo vhodné sa na to spýtať prezidenta SKDP M.Chovana a mohol by to aj detailne vysvetliť...
Dav
25.06.13,20:04
Tiež by som si to veľmi rada dala vysvetliť.Lebo ja nepresúvam, ale účtovný hospodársky výsledok transformujem na daňový HV...
avalik
25.06.13,20:13
http://hsr.rokovania.sk/mf0142662013-71/ máte možnosť si to preštudovať ....Pripomenky sú len pripomienkami SKDP ......neviem, myslím, už aj ja že im to neprejde ...
Citujem z dôvodovej správy.... Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Takže chcieť môžu ......
zitka, dole na stránke je: aktualizované 14.06.2013, 11:05

Vladko ... ale maju tam uz vyhodnotene pripomienky http://hsr.rokovania.sk/data/att/140333_subor.rtf

k navrhovanemu zneniu § 3 je vyhodnotenie: Zapracované v texte. Čiastočné akceptovanie definície daňového poradenstva.

a k navrhovanemu zneniu § 29 je vyhodnotenie: Zapracované v texte. Čiastočné akceptovanie navrhovaného znenia.


ale material http://hsr.rokovania.sk/data/att/140124_subor.rtf je tam uvedeny v povodnom zneni (teda, ked som to zbezne porovnala)


dufam, ze na HaSR rokovali o novom zneni
Zita5
25.06.13,20:23
To som si veru aj ja všimla ...
srska
25.06.13,21:27
už som kukol - je tam 3x čiastočná akceptácia - k §§ 2, 3 a 29
srska
25.06.13,21:48
čiastočne odľahčím - bafkám, bafkám a napadlo ma možné riešenie aj keby to schválili s pôvodnými pripomienkami
Zita5
25.06.13,22:06
Aké riešenie ?
FAA
25.06.13,23:08
srska

"čiastočne odľahčím - bafkám, bafkám a napadlo ma možné riešenie aj keby to schválili s pôvodnými pripomienkami "

obísť to nieje problém, problém je v tom, že je to šíté pre zopár ľudí a 100000 ľudí na Slovensku, bude musieť podľa toho tancovať, alebo míňať energiu na to ako to obísť, pri pomyslení na to sa mi otvára nožík vo vrecku.
martinaj
26.06.13,01:28
A čo teraz? Máme platný zákon 563/2009 Z.z. o správe daní, kde sa v §9 ods. (2) hovorí, že "Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane". V auguste 2008 vydalo DR SR k zastupovaniu metodický pokyn http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/zastupovanie_0808.pdf, podľa ktorého zastupovať daňový subjekt nemusí len daňový poradca. Komora daňových poradcov teraz príde s nápadom za milión, že daňové poradenstvo je okrem iného aj podávanie výkazov za klienta. Ale poradenstvo je predsa poskytovanie rád, usmernení, tipov, fígľov, stanovísk a nie aj vykonanie samotného úkonu, ktorého sa poradenstvo týka. Ak si pýtam radu, ako sa dostanem z Bratislavy do Košíc, nečakám predsa, že ma tam opýtaná osoba aj odvezie. Celé je to choré...
Zita5
26.06.13,07:10
http://hsr.rokovania.sk/mf0142662013-71/ máte možnosť si to preštudovať ....Pripomenky sú len pripomienkami SKDP ......neviem, myslím, už aj ja že im to neprejde ...
Citujem z dôvodovej správy.... Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Takže chcieť môžu ......
zitka, dole na stránke je: aktualizované 14.06.2013, 11:05

Ako je možné, že pripomienka SKDP bola podaná 17.6.2013(vlastne na poslednú chvíľu) ale aktualizácia zo dňa 14.6.2013 je už včetne pripomienky/pripomienok SKDP ?
Braňo
26.06.13,08:09
http://hsr.rokovania.sk/mf0142662013-71/ máte možnosť si to preštudovať ....Pripomenky sú len pripomienkami SKDP ......neviem, myslím, už aj ja že im to neprejde ...
Citujem z dôvodovej správy.... Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na zamestnanosť, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.

Takže chcieť môžu ......
zitka, dole na stránke je: aktualizované 14.06.2013, 11:05

Ako je možné, že pripomienka SKDP bola podaná 17.6.2013(vlastne na poslednú chvíľu) ale aktualizácia zo dňa 14.6.2013 je už včetne pripomienky/pripomienok SKDP ?

lebo sme na Slovensku, a tu sa bežne antidatujú tieto veci, aby nebolo náhodou tak, že to bolo posledný deň.
Zita5
26.06.13,08:36
Prikladám dokument našej činnosti z pohľadu Voľných živností (skopírované som uložila do dokumentu) a to Činnosť podnikateľských,organizačných a ekonomických poradcov, Vedenie účtovníctva a Administratívne práce ........a k Vedeniu účtovníctva kopírujem SK NACE


69.20.0 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
SK NACE kód
69.20.0 | 69200
Zahrňuje
Táto trieda zahŕňa:

zaznamenávanie komerčných transakcií z obchodnej a inej činnosti
vypracovanie alebo audit finančných záznamov
preverenie finančných záznamov a osvedčenie ich správnosti
vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a podnikov
poradenskú činnosť a zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi

Vylučuje
Táto trieda vylučuje:

činnosti spojené so spracovaním dát a zostavovaním tabuliek 63.11
konzultačné činnosti pre riadenie, ako je navrhovanie účtovných systémov, programov pre účtovanie nákladov, postupov na kontrolu rozpočtu 70.22
vymáhanie faktúr 82.91
Všeobecné informácie
Názov SK: Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Názov EN: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
Krátky názov SK: Účtovnícke činnosti
Krátky názov EN: Accounting activities
Platnosť od: 01.01.2008
Platnosť do: -
Štruktúra SK NACE pre kód 69.20.0
M Odborné, vedecké a technické činnosti
69 Právne a účtovnícke činnosti
69.2 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
69.20.0 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo


SK NACE
69 Právne a účtovnícke činnosti
SK NACE divízia
69 | 69
Zahrňuje
Táto divízia pozostáva z právneho zastupovania pri presadzovaní záujmov jednej strany voči druhej strane pred súdom alebo nie pred súdom alebo pred inými súdnymi orgánmi prostredníctvom alebo pod dohľadom osôb, ktoré sú členmi advokátskej komory, ako je poradenstvo a zastupovanie v občianskych sporoch, poradenstvo a zastupovanie v trestnom konaní, poradenstvo a zastupovanie v pracovno-právnych sporoch. Zahrňuje aj vypracovanie právnych dokumentov, ako sú stanovy spoločnosti, partnerské zmluvy a podobných dokumentov súvisiacich s vytvorením spoločnosti, patentmi a autorskými právami, vypracovanie listín, vôlí a poručníctva atď. ako aj iné činnosti verejných a občiansko-právnych notárov, súdnych vykonávateľov, zmierovacích sudcov, vyšetrovateľov a arbitrov.
Zahrňuje taktiež
Patria sem aj činnosti v oblasti účtovníctva a účtovnej evidencie ako je audit účtovných záznamov, navrhovanie účtovných systémov, vypracovanie finančných výkazov a vedenie účtovných kníh .
Všeobecné informácie
Názov SK: Právne a účtovnícke činnosti
Názov EN: Legal and accounting activities
Krátky názov SK: Právne a účtovnícke čin.
Krátky názov EN: Legal and account. act.
Platnosť od: 01.01.2008
Platnosť do: -

Zdroj:http://www.web-stranka.sk/sk-nace/69.20.0

Ak by novela prešla ....tak musia novelizovať aj ostatné súvisiace zákony,lebo vidím v tom chaos ,nesúlad a vlastne vidieť ako sa schvaľuje ...a že ani neuvažujú čo schvaľujú
Zosumarizovala som to do tejto témy, aby sme to mali po ruke ...
AdaMtiM
26.06.13,09:27
V prípade, že mám VŠ /Fakulta managementu UK v Bratislave/ môžem sa prihlásiť do komory na skúšky daňového poradcu? Lebo ak to schvália, tak inú cestu nevidím...
Zita5
26.06.13,09:30
V prípade, že mám VŠ /Fakulta managementu UK v Bratislave/ môžem sa prihlásiť do komory na skúšky daňového poradcu? Lebo ak to schvália, tak inú cestu nevidím...
Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti daňového poradcu

Daňový poradca je fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov (ďalej len „zoznam“) vedenom Slovenskou komorou daňových poradcov (ďalej len „komora“). Komora do zoznamu zapíše osobu, ktorá

je spôsobilá na právne úkony,
je bezúhonná,
má vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického zamerania alebo ukončenú obsahovo ucelenú časť vysokoškolského štúdia a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu,
má osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva,
zložila do rúk prezidenta komory sľub.
http://www.minv.sk/?danovy-poradca-1
marjankaj
26.06.13,09:42
No už tu chýbajú poradcovia pre "správne vysranie sa":--- A kšefty by mali zabezpečené. :D
stellin
26.06.13,10:02
len aby to nedopadlo ako u zubárov a notárov, že komora je iba pre-" vyvolených" a ostatní sa do nej nedostanú.

Mňa osobne zaujíma, čo bude s množstvom stredoškolsky vzdelaných podnikajúcich účtovníkov, ktorí veľakrát sú odborne "spôsobilejší" ako noví vysokoškoláci a či sa niekto zamyslel nad tým, že podnikateľ, ktorý teraz len-len že zaplatí účtovníka, kde zoberie na zaplatenie daňového poradcu. Prepustí nejakého svojho zamestnanca?

Asi tých nezamestnaných je málo...
marjankaj
26.06.13,10:11
len aby to nedopadlo ako u zubárov a notárov, že komora je iba pre-" vyvolených" a ostatní sa do nej nedostanú.

Mňa osobne zaujíma, čo bude s množstvom stredoškolsky vzdelaných podnikajúcich účtovníkov, ktorí veľakrát sú odborne "spôsobilejší" ako noví vysokoškoláci a či sa niekto zamyslel nad tým, že podnikateľ, ktorý teraz len-len že zaplatí účtovníka, kde zoberie na zaplatenie daňového poradcu. Prepustí nejakého svojho zamestnanca?

Asi tých nezamestnaných je málo...

To predsa SKDP nemusí zaujímať.
A v parlamente schvália hocijakú "ujovinu".

Aspoň podľa posledných prípadov.
Obmedzenie platieb v hotovosti
Hlásenie pobytu v zahraničí.
Včera zákon o vyvlastňovaní vo verejnom záujme.
Monika Kováčová
26.06.13,10:24
Ak by novela prešla ....tak musia novelizovať aj ostatné súvisiace zákony,lebo vidím v tom chaos ,nesúlad a vlastne vidieť ako sa schvaľuje ...a že ani neuvažujú čo schvaľujú
Zosumarizovala som to do tejto témy, aby sme to mali po ruke ...

naopak, ak novela prejde, podľa SK NACE a nasl. súvisiacich zákonov (hlavne živn.zákon) si ani neškrtneme... mne sa môj drahý škerí už tri dni: "Počkaj o rok, jak budeš prosiť a škebliť na kolenách, aby si mi mohla nejaký formulár vypísať!! to bola jeho odpoveď na môj rozzúrený face keď chcel vyplniť akési tlačivo 25.6. - v čase, keď som finišovala DPHčky...
no proste u nás je z toho show! A pravdupovediac, mne pomaly padá balvan zo srdca a rúcajú sa hradby, ktorými som bola oklieštená... ktovie, čo je za nimi? Tuším, že to bude svetlo... veľa svetla.
marjankaj
26.06.13,10:27
Ak by novela prešla ....tak musia novelizovať aj ostatné súvisiace zákony,lebo vidím v tom chaos ,nesúlad a vlastne vidieť ako sa schvaľuje ...a že ani neuvažujú čo schvaľujú
Zosumarizovala som to do tejto témy, aby sme to mali po ruke ...

naopak, ak novela prejde, podľa SK NACE a nasl. súvisiacich zákonov (hlavne živn.zákon) si ani neškrtneme... mne sa môj drahý škerí už tri dni: "Počkaj o rok, jak budeš prosiť a škebliť na kolenách, aby si mi mohla nejaký formulár vypísať!! to bola jeho odpoveď na môj rozzúrený face keď chcel vyplniť akési tlačivo 25.6. - v čase, keď som finišovala DPHčky...
no proste u nás je z toho show! A pravdupovediac, mne pomaly padá balvan zo srdca a rúcajú sa hradby, ktorými som bola oklieštená... ktovie, čo je za nimi? Tuším, že to bude svetlo... veľa svetla.
Neblázni. To myslíš to jasné svetlo v diaľke na konci tunela? A nebudeš sa chcieť vrátiť späť? :D