mirka134
04.07.13,21:48
dievčatá chcela by som Vás poprosiť o názor ja viem že je toho veľa písané ale podla tohto vyjadrenia mi vyzerá žeby si SZČO mohol odpočítať DPH alebo nemôže?


dakujem veľmi pekne
:
sluzby@financnasprava.sk

komu: mne
Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podmienky odpočítania dane platiteľom DPH sú upravené v § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa § 49 odsekov 3 a 7 zákona o DPH. Ak platiteľ použije prijaté služby a nadobudnutý hmotný majetok iný ako hmotný majetok, ktorý je podľa zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odpisovaným majetkom na účely svojho podnikania ako aj na iný účel ako na podnikanie, podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH odpočíta daň len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia na podnikanie k celkovému rozsahu použitia. Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri odpočítaní DPH z pohonných hmôt platiteľ DPH postupuje podľa § 49 až 51 zákona o DPH aj v prípade, keď platiteľ DPH nemá osobný automobil zaradený do podnikania.

Ing. Ľubica Malysová
Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica
Odd. služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň

chcela by som Vás poprosiť o stanovisko keď je SZČO platca DPH a nemá auto zaradené do podnikania a využíva ho na podnikanie učtuje paušálnu náhradu plus PHM

Či sa to môže odpočítať DPH z PHM aj keď je auto napísané na súkromnú osobu a využíva ho na podnikanie.


Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď
marjankaj
04.07.13,21:52
A čo je na tom nejasné?:eek:
mirka134
04.07.13,21:57
No chcela som vedieť názor pretože ked som to ukázala jednej účtovníčke tak mi povedala, že pri súkromnom vozidle nezahrnutom do majetku firmy si nesmie odpočítať DPH ale z toho mi vychádza, že si môže
Ďakujem
marjankaj
04.07.13,22:24
A čo keď ti to jedna účtovníčka povedala? Aj to zdôvodnila nejakým paragrafom?
a_je_to
04.07.13,22:55
Treba hádam rozlíšiť, či ide u súkromného auta v zmysle ZoDP o uplatňovanie pohonných hmôt podľa :
- § 19/2/d, t. j. podľa zákona o cestovných náhradách s uplatnením paušálu za kilometer, bez dokladovania bločkov /ceny ŠÚ platné v čase nákupu/ , alebo ...
- § 19/2/l, podľa ZoDP, pričom za osobné auto poberá nejaké operatívne nájomné, alebo nič.
Neviem, či otázka uplatnenia odpočtu stojí tak, ako píše drsr ... že či môže, alebo nemôže, ale či musí, alebo nemusí. Lebo ... voči § 21/2/i ZoDP odpočítateľná DPH nie je súčasťou výdavkov u platiteľa DPH. K prvému sa odpočet DPH nehodí, nemusí ho uplatniť, lebo ide podľa zákona o cestovných náhradách, aj keď v zmysle § 19/2/d. ZoDP. K druhému je podľa citovaného § 21/2/i odpočet nie možnosť, ale dokonca povinnosť.
marjankaj
04.07.13,23:33
Podľa §49/2 platiteľovi vzniká právo odpočítať daň nie povinnosť. Teoreticky si nemusí odpočet DPH uplatniť. Ale potom tá DPH je aj tak VNZD.
Pozri aj §19/3k.
DRSR odpovedalo na otázku týkajúcu sa Vlastného motorového vozidla nezahrnutého do majetku §19/2e.

e) výdavky (náklady) daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške, aká je ustanovená pre zamestnancov podľa osobitného predpisu, 87) a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste; ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)
marjankaj
04.07.13,23:37
§ 49
Odpočítanie dane platiteľom

(2) Platiteľ MOŽE odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň

a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dodané,
a_je_to
05.07.13,00:07
... hej, hej detaily. Nie povinnosť odpočítať, ale povinnosť znížiť výdavky o DPH. Jasné ... že v § nie d, ale e ... rovnako, ako nie k, ale l /k = reklama/.
vanessa2
05.07.13,07:20
ak využíva auto na podnikanie môže si odpočítať dan,ak auto využíva i na súkromné cesty,môže si dan odpočítať len v pomere,ktorý zodpovedá využitiu aut a na podnikanie
marjankaj
05.07.13,07:23
Uviedol som §19/3k a nie §19/2k.
mirka134
05.07.13,14:01
Ďakujem Vám pekne auto je súkromné nezaradené do podnikania ale je väčšinou používané na podnikanie - dovoz tovaru - rozvoz tovaru
Ďakujem
marjankaj
05.07.13,15:12
Veď to si sa pýtala a drsr ti aj odpovedalo.
Nemohla by si si odpočítať DPH iba pri súkromnom vozidle zamestnanca pri pracovnej ceste. Pošli tú účtovníčku na školenie.
mirka134
05.07.13,16:37
áno ona mi povedala, že SZČO si môže uplatniť len PHM a cestovné náhrady a nemôže si odpočítať dph pretože dokazuje cenu PHM bez bločkov podľa štatistického uradu a to som bola aj na kurze aj tá pani mi to povedala
Ale si zlatá a Ďakujem veľmi pekne za radu
marjankaj
05.07.13,17:18
No bločky samozrejme musí doložiť do účtovníctva. Inak nemá doklad na odpočet DPH. A podľa štatistického úradu si ceny môže dať iba zamestnanec, nie podnikateľ.
mirka134
05.07.13,19:24
Ešte by som sa chcela spýtať ked budem robiť knihu jázd musím písať do knihy jázd aj stav tachometra? a či môžem dať cenu bez DPH priemernú za celé obdobie? veľmi pekne ďakujem
marjankaj
05.07.13,19:31
pri vlastnom aute nemusíš uvádzať stav tachometra. A cenu si vyrátaš z bločkov. Napríkladcelková suma/počet litrov.
mirka134
05.07.13,19:36
dakujem ti velmi pekne za radu a ochotu
007gituska
11.07.13,19:54
podľa môjho názoru si pri cestovných náhradách dph uplatňovať nemôže. a výdavky na automobil, ktorý je nezaradený do obchodného majetku, uplatňuje vo forme cestovných náhrad.
skôr by ma pri tomto probléme zaujímalo, či môže osobný automobil považovať za majetok zaradený do obchodného majetku aj v prípade, keď v dokladoch nie je zapísaná fyzická osoba s ičo ale osoba ako taká bez ičo. automobil je starší, viac-menej s nulovou hodnotou, teda prepis z fyzickej osoby na fyzickú osobu s ičo je i v tomto prípade potrebný?
a_je_to
11.07.13,21:10
všeobecne záväzné účtovné a daňové predpisy takú povinnosť neuvádzajú a fyzickej osobe možno povinnosti záväzne ukladať iba zákonom. Za obchodný majetok sa považujú predmety, evidované podľa zákona o účtovníctve. Teda vykázané vo výkaze o majetku a záväzkoch podľa § 2/4/e ZoÚ, zapísané v pomocnej knihe majetku podľa § 15 P JÚ a inventarizované podľa § 6 ZoÚ. Ale hlavne to, že je preukázateľne používaný na dosiahnutie príjmov. Zápis IČO do TP je formálna záležitosť, ktorá nenahrádza predchádzajúce povinnosti. Iné je to u právnických osôb, lebo tá je určená svojím IČO, ale FO je určená aj RČ, čo je dostačujúca identifikácia. Právo použiť majetok ako obchodný nemôže byť podmieňované zápisom na IČO. Veď aj odpísané auto si FO môže ponechať na osobné používanie bez zdanenia /od PO nie/ iba predaj sa zdaňuje.