denisa1222
08.07.13,15:53
Zmluva o zriadení vecného bremena, za účelom zabezpečenia výstavby technickej infraštruktúry, ja, stavebník. Ako dlho budem odpisovať odplatné vecné bremeno (viac ako 2.400,-€) k pozemkom, ktoré vlastní obec, keď infraštruktúra tam zostane navždy, a tým pádom aj vecné bremeno. Ak dôjde k prevodu vlastníckeho práva k infraštruktúre na tretiu osobu, prechádza aj vecné bremeno. Mám to vôbec odpisovať? a účtovanie na 014? už fakt neviem :-((
a_je_to
10.07.13,11:27
O vecnom bremene píšu postupy pre PÚ podnikateľov v § 42, ods. 2. Iné pokyny nie sú. Iba toľko, že v analytickej evidencii sa osobitne uvádza. Zriadenie vecného bremena za odplatu u stavebníka je iba zložka obstarávacej ceny 042, ktorá sa zaraďuje v stavbe ako celok, bez účtovného vylíšenia a spolu sa aj odpisuje. Iba na karte majetku sa osobitne vyčísli suma voči veriteľovi, aby sa trvale zaevidovalo aj zadosťučinilo požiadavke postupov.