mmaatt
08.08.13,16:28
Existuje nejaký predpis, ktorý upravuje v akej lehote môžu dopravné spoločnosti refakturovať dopravu klientom? Je vôbec na to nejaké časové obmedzenie? Doprava z krajín EU do SK. Ďakujem
JAJA11
13.06.14,14:41
otázka presunutá
Anik
13.06.14,15:36
JAJA11 zadaj si samostatne otázku tu si to dala vlastne ako keby do odpovede
áčko
14.06.14,00:05
zákon o DPH §19:
(6) Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná; deň dodania služby podľa tohto odseku sa neurčí, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby. Daňová povinnosť vzniká nositeľovi autorských práv dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv, ak táto organizácia vyberá vo svojom mene pre nositeľa autorských práv odmeny a náhrady odmien za poskytnutie práva na použitie diela.

...

(8) Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ods. 1 až 4, dňom vzniku daňovej povinnosti je
a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo
b) deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).

Toto je síce náš zákon, ale pokiaľ viem tieto lehoty by mali byť v rámci EU jednotné, mne z uvedeného vychádza, že je potrebné vystaviť faktúru najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola služba dodaná, čo však v prípade refakturácie z EU nemusí byť pravda.

treba si pozrieť zákon danej konkrétnej krajiny...


zároveň však platí, že povinnosť odviesť DPH na výtupe mám podľa nášho zákona, nehľadiac na to kedy príde faktúra, v prípadoch, ak príde neskôr ako 15. kalendárny deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy bola služba dodaná, vzniká podľa vyššie uvedeného, takže treba pýtať faktúru v týchto termínoch.