bazil
24.08.13,21:10
Prepáčte, asi som zle zaradil otázku, ale stále sa v tej novej porade neviem orientovať. Mám takýto problém, firma nám- mesačným platiteľom DPH - zaslala faktúru za spotrebu energie ( máme ich priestory v prenájme) , ide o vysporiadanie energii za obdobie január až jún 2013, zdaniteľné plnenie je 30.6., dátum vystavenia faktúry je 22.7., ale nám prišla faktúra až 1.8., takže samozrejme do DPH za mesiac jún ku 25.7. sa mi už nedostala. Predpokladám, že musím urobiť opravné dańové priznanie za mesiac jún ? A nebola firma povinná nám faktúru vystaviť do 15.7. a obratom ju zaslať? My sme podnikanie ku 31.7. ukončili, už som to pustil z hlavy a teraz toto. Nie je nejaká možnosť že to dám do DPH za mesiac júl? Ďakujem.
kremienok76
24.08.13,21:13
nemusíš robiť dodatočné DP k DPH stačí keď to zaradíš do DPH za august... je to odpočet takže to takto bude v poriadku

teda samozrejme myslím priznanie DPH za júl odovzdávané teraz v auguste...
kn-alka
29.08.13,14:54
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
Na začiatok

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Nemusíš podávať dodatočné priznanie k DPH.
Odpočet DPH si môžeš uplatniť kedykoľvek do konca roka.... trebárs aj v decembri.
Adiks
30.08.13,11:40
Kremienok, mýliš sa. Jednou z podmienok na to, aby som si odpočítal DPH je aj to, že mám faktúru od dodávateľa. Ak mi faktúra prišla 1.8.2013, odpočítanie DPH si môžem uplatniť až v daňovom priznaní za mesiac august 2013.