tara05
18.03.06,21:24
Živnostník mal na účte v banke Sk 10000,--, účtuje v JÚ, banka skrachovala, nedostal nič. Uvádzam to prosím Vás, vo výkaze o majetku a závazkoch, správne do pohľadávok? alebo do peniaze na účte?
Zita5
18.03.06,21:28
Živnostník mal na účte v banke Sk 10000,--, účtuje v JÚ, banka skrachovala, nedostal nič. Uvádzam to prosím Vás, vo výkaze o majetku a závazkoch, správne do pohľadávok? alebo do peniaze na účte?

No v skutočnosti tie peniaze nemá , ale určite má nejakú dokumentáciu , ktorou by si mohla podložiť nevykázanie vo výkaze o MaZ.
renča1
19.03.06,08:46
vo výkaze budeš evidovať pohľadávku voči banke, pretože peniaze v skutočnosti nemáš na účte, máš len pohľadávku voči banke.
tonkat
27.03.08,12:57
vo výkaze budeš evidovať pohľadávku voči banke, pretože peniaze v skutočnosti nemáš na účte, máš len pohľadávku voči banke.

Prosím vás, takúto pohľadávku evidujem už 3 roky, stále to vo výkaze MaZ opisujem, lebo nič sa nedeje. Ako sa to dá zlikvidovať? Môžem ju jednoducho odpísať ako nedaňovú? Lebo sú to už zdanené peniaze, nie?
Ďakujem
tonkat
27.03.08,19:40
posúvam ... s dovolením ..
tonkat
28.03.08,09:52
Prosím vás, takúto pohľadávku evidujem už 3 roky, stále to vo výkaze MaZ opisujem, lebo nič sa nedeje. Ako sa to dá zlikvidovať? Môžem ju jednoducho odpísať ako nedaňovú? Lebo sú to už zdanené peniaze, nie?
Ďakujem
Poradíte niekto? Môžem odpísať túto pohľadávku? Ďakujem pekne.
tinulli
08.09.08,22:22
Poradíte niekto? Môžem odpísať túto pohľadávku? Ďakujem pekne.
No vidím, že zatiaľ nikto nevedel poradiť. Prosím o radu aj ja. Máme obdobný problém... evidujeme nezaplatené fa od jednej firmy, ani na súde sme nepochodili, sme s.r.o., môžem ju teda odpísať? a ako to mám prosím urobiť? na základe čoho tak môžem urobiť?
SAIVI
29.10.08,09:37
http://www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=2&obsah=5&area=55&cid=27682

Odpis nevymožiteľnej pohľadávky

Ako postupovať s nevymožiteľnými pohľadávkami

Ak sa spoločnosť rozhodne pre odpis pohľadávok, pri posúdení výšky daňovo uznaných nákladov je potrebné vychádzať z ustanovení § 19 ods. 2 písm. h) alebo r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Daňovo uznaný náklad pri odpise pohľadávky podľa § 19 ods. 2 písm. h), bodov 1. až 5. zákona prichádza v úvahu v prípade, ak ide o odpis na základe právoplatného rozhodnutia súdu - ak súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu alebo zrušil konkurz pre nedostatok majetku dlžníka; ak to vyplýva z výsledku konkurzu alebo reštrukturalizačného konania; ak súd zastaví exekúciu alebo výkon rozhodnutia, atď. - presné dôvody sú vymenované v citovaných ustanoveniach zákona.

Pri odpise pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona - je možnosť pohľadávky z obchodného styku odpísať ako daňový výdavok v prípade, ak je na danú pohľadávku možné tvoriť daňovú opravnú položku. Daňový výdavok pri odpise je len do takej výšky, do akej je možné tvoriť k tejto pohľadávke opravnú položku podľa § 20 ods. 14 zákona. Môže ísť len o pohľadávky, ktoré boli v predchádzajúcich obdobiach zahrnuté do zdaniteľných príjmov, resp. na subjekty, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery, sa vzťahuje osobitný postup.

Podľa tohto ustanovenia výška daňového odpisu (a tvorba opravných položiek) je naviazaná na dobu, ktorá uplynula od splatnosti pohľadávky. Ak uplynula doba dlhšia ako:

* 12 mesiacov - do výšky 20% menovitej hodnoty,
* 24 mesiacov - do výšky 50% menovitej hodnoty,
* 36 mesiacov - do výšky 100% menovitej hodnoty.

Z uvedeného vyplýva, že ak napríklad v roku 2008 k 31. 7. je pohľadávka viac ako 24 mesiacov po lehote splatnosti, je možné tvoriť daňovú opravnú položku do výšky 50% menovitej hodnoty. Ak dôjde do konca roka 2008 k odpisu pohľadávky, je možné menovitú hodnotu pohľadávky do výšky 50%, t.j. v takej istej výške v akej je možnosť tvorby opravnej položky podľa § 20 ods. 14, zahrnúť do základu dane.

Daňový odpis je možný aj v prípade, ak opravná položka nebola v skutočnosti vytvorená (zaúčtovaná). Zákon podmieňuje odpis pohľadávky možnosťou tvorby opravnej položky, nie jej skutočným vytvorením.

Ak by sa jednalo o pohľadávky, ktorých splatnosť nastala do konca roku 2002 - pre odpis platí osobitný postup, ktorý je určený v prechodných ustanoveniach § 52 ods. 19 zákona o dani z príjmov - vychádza sa z podmienok, ktoré určoval zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.