Maaaria
10.10.13,11:54
1
Mila123
10.10.13,12:06
DoVP je vymedzená výsledkom práce....
nič nebráni to, aby nebola prihlásená aj 10 rokov, ale mňa by zaujímalo, akú činnosť na dohodu vykonáva?
kn-alka
10.10.13,12:09
§ 226
Dohoda o vykonaní práce


(1) Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

(2) Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

(3) Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

(4) Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

(5) Ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže jej výsledky použiť, právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva.
Maaaria
10.10.13,12:13
chceme prijať zamestnanca na upratovanie 2hodiny denne, tak preto rozmyslam akou formou ho prijat.
veronikasad
10.10.13,12:24
Uzatvorte s ním dohodu o pracovnej činnosti = výkon práce max. 10 hod. týždenne. Môže byť na dobu určitú alebo neuričtú. V druhom prípade ju nemusíte každý rok obnovovať.
Mila123
10.10.13,12:29
súhlasím s Veronikou, zamestnanca na upratovanie je najlepšie zamestnať formou DoPČ,,....
DoVP by bola vhodná na vymaľovanie kancelárií, prevádzky (s dátumom ukončenie, natretia plota a pod.)
na opakujúce sa činnosti naj, je DoPČ a ak to nebude študent, či dôchodca, raz ho prihlásite do Zp a tým, že bude pracovať každý pracovný deň, neodhlasujete ho zo ZP........