Lila
21.03.06,08:23
Prosím Vás, stále mám dilemu. Sme plátca DPH bez akéhokoľvek nároku na odpočet.
Ako mám zaúčtovať služby Nextra za 1/2006, ak DF má tieto údaje:
dátum vystavenia 1.12.2005
dátum dodania 1.12.2005
dátum splatnosti 14.12.2005
CBD 800 Sk
DPH 152 Sk
Spolu 952 Sk
1. možnosť
MD 381/ DAL 321 včetne DPH ???

Alebo 2.možnosť : MD 381 / DAL 321 800 Sk
MD 518 / DAL 321 152 Sk /DPH, ktorú zaznamenám podľa § 70 do 12/2005/ Keďže DPH nám priamo navyšuje cenu obstarania. A podľa §19 je DPH daň. výdavkom, na ktorú nemáme nárok na odpočet. V tomto prípade nárok na odpočet vzniká v 12/2005.

Prosím súrne.
montecristo
23.03.06,13:16
Dátum dodania - a tým pádom aj zdaniteľného plnenia, je stanovený na 1. 12. 2005. Z pohľadu DPH ako aj dane z príjmov ide jednoznačne o zdaňovacie obdobie december 2005. Ako môže dodávateľ faktúrovať za službu dva mesiace dopredu, pričom ako dátum dodania určil ako dátum vystavenia daňového dokladu? Ak by faktúroval 1. 12. 2005 za január 2006, dátum dodania v žiadnom prípade nemôže byť 1. 12. 2005.
Pri dátume dodania 1. 12. 2005 spoločnosť uvedenú faktúru zaúčtuje na 518.
Jana Acsová
23.03.06,18:12
No mám za to, že dodávateľ postupuje správne, nakoľko sa jedná podľa môjho názoru o opakovane poskytované elektronické komunikačné služby (siete) a v prípade, že má na to povolenie podľa zákona o elektronických komunikáciách, tak za deň dodania služby sa považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry.

Čo sa týka účtovania, tak v prípade služby by podľa môjho názoru bolo možné účtovať daň jednorázovo do nákladov, nakoľko sa viaže k dátumu dodania služby podľa zákona o dani z pridanej hodnoty a nie k obdobiu, v ktorom bude poskytnutá. Inak by som uvažovala v prípade obstarania majetku.
va1ke
23.03.06,18:17
Neviem či uvažujem správne ale ja by som to asi riešila takto:
odpočet DPH r. 2005 ale náklad r. 2006.
Jana Acsová
23.03.06,18:27
Neviem či uvažujem správne ale ja by som to asi riešila takto:
odpočet DPH r. 2005 ale náklad r. 2006.Aj ja sa prikláňam k tomu, že DPH do nákladov v roku 2005 a časovo rozlíšiť hodnotu služby ...
Jana Acsová
23.03.06,18:38
Aj ja sa prikláňam k tomu, že DPH do nákladov v roku 2005 a časovo rozlíšiť hodnotu služby ...Ešte som si overila presnú citáciu z postupov účtovania § 52 ods. 5:
Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov. Je to dosť zapeklité, ale mám za to, že uvedené znenie neviaže daň k cene služby, spresňuje iba účtovanie na rovnaký účet, na aký sa účtuje služba, ku ktorej sa vzťahuje.

Uvedené si vysvetľujem podobne aj v prípade leasingov. Sme povinní časovo rozlíšiť úrok, ale nie DPH k nemu sa viažúcu.

Otázka je to zaujímavá.
renča1
23.03.06,18:38
AVO, nemala by sa dph zosúladiť so sumou bez dph? a táto suma by sa spoločne časovo rozlíšila?
Jana Acsová
23.03.06,18:42
AVO, nemala by sa dph zosúladiť so sumou bez dph? a táto suma by sa spoločne časovo rozlíšila?Takýto postup nikde nenájdeme ... Skúsim ešte porozmýšľať :)
renča1
23.03.06,18:46
vychádzala som z § 19 ods.3 písm.k) bod.2 zákon o dani z príjmu . Zasa sme našli dierku v zákone.:)
Jana Acsová
23.03.06,18:47
Z vybraného metodického pokynu DR SR:


2. Do druhej skupiny (§ 49 ods. 3)platiteľ dane zahrnie prijaté faktúry, z ktorých nebude daň na vstupe odpočítateľná, t. j. prijaté tovary a služby platiteľ dane použije výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona o DPH.
Účtovná jednotka už pri účtovaní daňového dokladu vie, že nemá nárok na odpočítanie DPH. Podľa § 52 ods. 7 Postupov účtovania: „na ťarchu účtu 343 sa účtuje nárok voči daňovému úradu na odpočítanie dane z pridanej hodnoty v zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dane z pridanej hodnoty daň na vstupe zaúčtoval, a to so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov záväzkov“. Je treba uviesť, že zákon o DPH ustanovuje nárok na uplatnenie práva odpočítať daň v zmysle § 51 zákona o DPH, okrem iného, ak má platiteľ faktúru, bez podmienky zaúčtovania dane, tak ako to bolo v zákone 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že DPH, ktorú platiteľ DPH nemôže odpočítať, zaúčtuje ako zvýšenie obstarávacej ceny nakúpeného majetku, tovaru alebo služieb.
Jana Acsová
23.03.06,18:49
Z pripnutého citátu z DRSR vyplýva, že je viazaná DPH k obstarávacej cene služby z čoho by vyplývalo časové rozlíšenie ...

Nemôžem sa však plne stotožniť s uvádzaným ... ale akcept verejne prezentovaného stanoviska doporučujem.
Jana Acsová
23.03.06,18:53
Druhý citát z usmernenia DR SR:

3. Do tretej skupiny (§ 49 ods. 4) platiteľ dane zahrnie prijaté faktúry, z ktorých bude daň na vstupe odpočítateľná len čiastočne, pretože prijaté tovary a služby platiteľ dane použije čiastočne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 zákona o DPH a zároveň čiastočne aj na plnenia podliehajúce dani. Daň, ktorá bola uplatnená k cene tovaru alebo služby, musí platiteľ dane prepočítať koeficientom podľa § 50 zákona o DPH. Krátenie dane sa bude týkať predovšetkým tých prijatých plnení, ktoré predstavujú režijné náklady platiteľa dane.
V tomto prípade sa daň z pridanej hodnoty účtuje na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty v plnej výške a na konci zdaňovacieho obdobia účtovná jednotka daň vynásobí na vstupe koeficientom. Neuplatnenú daň zaúčtuje platiteľ DPH na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady z hospodárskej činnosti.
Jana Acsová
23.03.06,18:56
Takže aby to nebolo také jednoduché tak:
- v prípade, že platiteľovi nevzniká právo na odpočítanie dane, daň sa viaže k cene služby,
- v prípade, že platiteľ uplatňuje právo na odpočítanie dane pomerne (koeficientom) účtuje daň na 548.

Takže ... časovo rozlíši iba ten, kto nemá právo dań odpočítať a nerozlíši koeficientár ... ???

Fakt zaujímavá otázka. A názory zrejme rôzne. Svoj som už uviedla :)
Lila
24.03.06,06:20
Ďakujem dievčatá, priznám sa, že pri účtovaní som sa tvárila ako "neplátca" a tiež som to čas. rozlišovala z ceny včetne DPH.
Po dlhšom študovaní zákona o DPH mi vznikla dilema, s ktorou som si nevedela rady..../stále mi vŕtal v hlave dátum dodania.../

Som rada, že existuje táto stránka a takí skvelí ľudia, ktorí dokážu pomôcť.
Ešte raz vďaka.