Alena Mi
10.12.13,20:52
Dobrý deň. Živnostník zomrel v júli. Všetky oznámenia boli podané /DÚ, ŽÚ, ZP, SP/. V živnosti nikto nepokračuje. Ostali po ňom dve dospelé deti, jedno z nich podalo po dohode za zomrelého daňové priznanie DPH a DzMV v termínoch v zmysle zákonov a usmernení DÚ , aby sa všetko stihlo v termínoch a neboli žiadne sankcie. Na dańové priznanie k dani z príjmov majú vybavený odklad. Dedičské konanie nie je ukončené. Teraz z DÚ prišla výzva na zaplatenie DPH . No všetky informácie , čo som sa dočítala, sú o tom, že všetky záväzky a pohľadávky voči štátu sú predmetom dedičského konania. Ako je to vlastne? Teraz keď by podali daňové priznanie k dani z príjmov a bude daňová povinnosť, bude povinný syn, ktorý podá daňové priznanie taktiež zaplatiť dań? ako je to vlastne s platením v prípade, keď ešte nie je dedičské konanie ukončené? Resp. ak to zaplatí, dá to do dedičského konania ako svoj výdavok? A ešte jeden dotaz, ak sú nezaplatené nejaké pohľadávky z podnikania, čo sa s nimi ďalej stane? Banka po smrti živnostníka účet zablokovala. Ďakujem.
a_je_to
11.12.13,11:51
Odpoveď je v § 83/3 ZoDPH :
(4) Ak sa po úmrtí platiteľa nepokračuje v podnikaní, podá jeho právny nástupca daňové priznanie do troch mesiacov po skončení posledného zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote je povinný zaplatiť daň. V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie, ktorým je zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k úmrtiu platiteľa, vzniká právnemu nástupcovi daňová povinnosť podľa § 81. Uplynutím posledného zdaňovacieho obdobia zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a platnosť identifikačného čísla pre daň.
Ďalej platí § 55 zákona 563/2009 :
(14) Povinnosť zaplatiť daň, ktorá vznikla pred smrťou fyzickej osoby, prechádza na dediča do výšky hodnoty nadobudnutého majetku v dedičskom konaní. Povinnosť zaplatiť daň za právnickú osobu, ktorá zanikla s právnym nástupcom, prechádza na tohto nástupcu.
Treba sa odvolať /ten kto výzvu dostal/, že povinná osoba pre daň - dedič ešte nebol určený. Dodal by som, že žiadam o použiteľné poučenie pre ďalší postup, aby nevznikol náväzný daňový delikt. Okrem toho .... dedičia môžu /a budú musieť/ uzavrieť dedičskú dohodu ešte pred ukončením konania, inak sa bude dedenie musieť dokončiť súdne. V dohode môžu určiť toho, kto zdedí firmu a započíta sa mu na dedičský podiel. Ten musí dokončiť aj daňové resty. Ak zdedia v rovnakých dieloch a nedohodnú sa, určí povinnú osobu správca dane. Ale ... môžu tam nabehnúť aj nejaké sankcie za omeškanie po zákonných lehotách ... lebo prieťahy spôsobujú dedičia a .... dohodnúť sa mohli dávno.