porfin
07.05.04,07:02
Chcela by som sa spýtať na §71 ods.5 a jeho vysvetlenie.
Nie je mi dosť jasné to, že ak predáme tovar nap.FO nepodnikateľovi, tiež musíme mu vyhotoviť faktúru? Neviem si to predstaviť ako to robí taký NAY, to má všetkých zákzníkov/ nepodnikateľov/ dávať do databázi,
alebo sa to týka len PODNIKATEĽOV´?
Ďakujem za odpoveď
Tipi
07.05.04,06:10
ktorého zákona?
porfin
07.05.04,07:56
ktorého zákona?
zákona o DPH
porfin
07.05.04,07:57
zákona o DPH , toho nového
Richard
07.05.04,18:43
Podľa zákona sa vyhotoví faktúra iba pre zdaniteľné osoby, alebo právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnou osobou.
Zjednodušene povedané, faktúra sa vystavuje pre všetky podnikajúce osoby plus nepodnikajúce právnické osoby (NIE pre nepodnikajúce FO).
§71 ods. 5 Zákona o dani z pridanej hodnoty umožňuje zjednodušenie procesu a to tým, že uznáva za faktúru aj doklad z registračnej pokladnice, ktorý nemusí na rozdiel od riadnej faktúry obsahovať:
1. Meno, adresu a IČ DPH príjemcu tovaru al. služby
2. Základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty

To však platí iba ak ide o dodanie tovaru alebo služby do hodnoty 50.000,-Sk
porfin
10.05.04,04:39
A ako to je ak predám FO nepodnikovateľovi tovar nad 50000, musím mu vystaviť faktúru?
Richard
10.05.04,18:25
A ako to je ak predám FO nepodnikovateľovi tovar nad 50000, musím mu vystaviť faktúru?
Doklad vyhotovený registračnou pokladnicou sa uznáva za náhradu faktúry ak cena tovaru, alebo služby nie je viac ako 50000,-Sk
Faktúru sa vystavuje iba zdaniteľným osobám, čiže táto náhrada platí iba na faktúry zdaniteľným osobám.

Ak sa dodáva tovar fyzickým osobám, faktúra podľa zákona o dph (náležitosti dph) sa nemusí vystaviť pri akejkoľvek cene. Existujú tu však výnimky, napr. dodanie tovaru na osobnú spotrebu... (§8ods.3 a §9ods. 2a3)
Viera
11.05.04,08:57
Ako mám postupovať v tomto prípade :
Suma na úhradu je vyššia ako 50 000,- Sk a zákazník to chce zaplatiť v hotovosti. Je to podnikateľ, ktorý je plátcom DPH.
Doklad z registračnej pokladne mu podľa nového zákona o DPH dať nemôžem,
ale musím ho vystaviť podľa zákona o registračných pokladniach, lebo dátum
úhrady je rovnaký ako deň dodania.
Richard
11.05.04,12:32
Ak je to podnikateľ, potom je potrebné jednoznačne vystaviť faktúru so všetkými náležitosťami DPH.
Podľa vyhlášky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou sa za úhradu v hotovosti nepovažuje úhrada pohľadávky. Vystavením faktúry vzniká pohľadávka a preto nie je povinné zaregistrovať úhradu faktúry v hotovosti pomocou registračnej pokladnice.

Citujem zo zákona:
c) úhradou v hotovosti príjem peňazí v hotovosti, a to bankoviek
a mincí platnej meny; za úhradu v hotovosti sa nepovažuje
úhrada pohľadávky a úhrada dobierky,
Koniec citátu

Pričom sa nerozlišuje, či je pohľadávka uhradená v deň jej vzniku alebo neskôr.
Viera
11.05.04,13:03
Na stránke www.drsr.sk (http://www.drsr.sk/) som našla v časti Zovšeobecnené informácie
k dani z príjmu usmernenie , kde je "vysvetlená" problematika úhrady
pohľadávky v deň predaja v hotovosti. Je to 7 strana, tohoto materiálu :
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/dzp595.pdf
Z tohoto usmernenia ( posledný odstavec ) mi vyplýva, že to asi tak
celkom nie je ako tvrdí Richard.
elPi
11.05.04,13:35
Je treba rozlišovať povinnosti podľa tých dvoch samostatných predpisov. Ak mi raz vznikne prei predaji povinnosť úhradu zaevidovať cez ERP, tak tak musím urobiť bez ohľadu na výšku sumy.

Len nový zákon o DPH vymyslel, že na jeho účely sa za faktúru (po starom daňový doklad) uznáva len doklad z ERP do výšky 50000,- Sk. Pre platiteľa DPH, ktorý si chce uplatniť nárok na odpočet, musím teda vystaviť faktúru (teda akoby daňový doklad) na základe ktorej si nárok na odpočet uplatní.

V tomto prípade sa teda nebude jednať o faktúru vystavenú z dôvodu vzniku pohľadávky a jej úhrada sa sa preto nemôže posudzovať ako jej následná úhrada pohľadávky, lebo by časovo musela najprv byť vystavená faktúra a potom jej úhrada cez pokladničný doklad s časovým odstupom. Ale takto by zase nevznikla povinnosť zaevidovať túto tržbu cez ERP.
Richard
11.05.04,14:17
Z uvedeného predpisu vyberám:


Používanie elektronickej registračnej pokladnice pri predaji tovaru na faktúru


zaplatenú v deň predaja v hotovosti


V súlade s § 1 Vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb


elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov je daňový subjekt, ktorého


predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb povinný používať od


1.1.1995 na účely evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej ERP)


s tlačiarňou, a to vo všetkých svojich predajných miestach, v ktorých dochádza k úhrade


v hotovosti. Podľa § 2 písm. c) tejto vyhlášky sa za úhradu v hotovosti nepovažuje úhrada


pohľadávky.


Vzniku pohľadávky v súlade s Občianskym zákonníkom predchádza vznik záväzku.


Záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie


(pohľadávka) od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok.


Ak dodávateľ svoj záväzok splní, t.j. vydá tovar odberateľovi, ktorý za nakúpený tovar


nezaplatí, vznikne dodávateľovi právo na finančnú úhradu za uskutočnenú dodávku tovaru,


tzn. že vzniká pohľadávka. Takýto predaj tovaru dodávateľ zaúčtuje v súlade so zákonom


o účtovníctve a postupmi účtovania nasledovne:


Výdaj tovaru zo skladu (výdajka) 504/132


Vznik pohľadávky voči odberateľovi 311/604


(napr. na základe vystavenej faktúry, alebo iného účtovného dokladu)


Ak dodávateľ svoj záväzok splní, t.j. vydá tovar odberateľovi a odberateľ za nakúpený


tovar zaplatí v hotovosti do pokladne, nevznikne dodávateľovi vymožiteľné právo, t.j.


pohľadávka. Takýto predaj tovaru dodávateľ zaúčtuje nasledovne:


Výdaj tovaru zo skladu (výdajka) 504/132


Príjem peňazí do pokladne, tržba z predaja tovaru 211/604


Z uvedeného vyplýva, že z predaja tovaru zaúčtovaného na základe faktúry zaplatenej


v deň predaja v hotovosti do pokladne nevzniká dodávateľovi pohľadávka, preto je


organizácia povinná takýto predaj tovaru zaregistrovať prostredníctvom ERP.Z hľadiska opatrnosti potom radšej postupujte na základe tohoto usmernenia.Samotné usmernenie si však protirečí:

najprv tvrdí, že vystavením faktúry vznikne pohľadávka (ak odberateľ nezaplatil) a na druhej strane tvrdí, že v deň predaja v hotovosti nevzniká dodávateľovi pohľadávka (tu sa usmernenie vyhýba faktúre, resp. s ňou vôbec neuvažuje - s čím súhlasím ak faktúra nie je vystavená).Rovnako toto usmernenie odporúča, aby ste neúčtovali 311 ale 211, ale ak účtujete 311 tak vám vzniká pohľadávka.Nikde však nie je vymedzené, že následná úhrada faktúry musí byť na nasledujúci deň. Či sa tak udeje 5 minút po vystavení faktúry, alebo 24 hodín, myslím si že stále ide o úhradu pohľadávky.

Ak však nevystavíte faktúru a do pokladne prijímate peniaze, potom to musí ísť cez ERP.
Marian
12.05.04,05:24
Viera, Richard,
ja osobne úplne súhlasím s Richardom a článok na drsr ma minulý týždeň šokoval. Mám za to, že nejde o usmernenie, ale
o panské huncútstvo so zámerom dodatočne niečo povyberať na
pokutách. Dal som tam žiadosť o stanovisko, či to myslia vážne.
Čakám na odpoveď. Keď príde dám Vám vedieť. Ono to ich tvrdenie je založené na vytvorení si časového faktora 1 deň. Prečo však by to nemohla byť 1 hodina alebo 1 sekunda.
Beata
12.05.04,18:27
Osobne si myslím, že všetci máte pravdu, iba ste sa trochu zamotali... Čo tým chcem povedať? Nikde nie je napísané, že ak používam registračnú pokladňu a predám zákazníkovi, či už podnikateľovi alebo nepodnikateľovi, tovar za vyššiu sumu ako 50 000,- Sk musím mu vystaviť faktúru. §71 zákona o DPH hovorí len o tom, čo má faktúra (ak ste vystavili faktúru) obsahovať a že za faktúru sa považuje aj doklad z registračnej pokladne, pokiaľ cena nie je vyššia ako 50 000,- Sk. To ale neznamená, že doklad z registračnej pokladne nie je, na účely zákona o dani z príjmov, alebo zákona o DPH, platným dokladom.

To znamená, že kľudne môžete predať plátcovi, či neplátcovi, podnikateľovi, či nepodnikateľovi tovar za vyššiu sumu ako 50 000,- Sk a bude mu stačiť doklad z registračnej pokladne.
Marian
13.05.04,08:36
Doklad z ERP na sumu > 50tis. Sk môžte vystaviť, ale nebude považovaný za faktúru podľa §71 zákona 222/04 a tým príjemca takéhoto dokladu nebude môcť uplatniť právo na odpočítanie dane podľa §51. Myslím, že každý, koho sa nákup bude týkať sa vo svojom vlastnom záujme bude dožadovať vystavenia faktúry (teraz myslím plachty, nie ERP).
juko
18.05.04,20:24
Zaujímalo by ma, aké máte skúsenosti s dokladmi z registračných pokladníc, ktoré si zaučtovávame do výdavkov. Musia byť opečiatkované predajcom, alebo nemusia?Ako sa na to pozerajú daniari?

Ďakujem za Váš názor.:confused:
juko
21.05.04,15:48
dnes som si to bol overiť na DU. Pečiatka na vystavenom doklade z RP sa nevyžaduje.
________________
to mi odľahlo!!!
Vladimír Ozimý
03.08.04,11:23
Prosím Vás kde sa dá dopátrať k tej vyhláške ja už som skúšal všetko a rád by som si to pozrel tie registračné pokladne.
McMarti
03.08.04,11:30
Zákon 55/1994 o registračných pokladniach, musiš isť do archívu Zbierky, alebo ju si kúpiť.
Vladimír Ozimý
03.08.04,11:32
Ja som tiež počul rôzne názory na to razítko a keď som sa opýtal na základe čoho to tvrdí tak mi to nevedel argumentovať. Tak ja sa stále riadim tým že nie je treba razítko pretože RP by mala mať náležitosti Fa tak nechápem na čo to razítko, pokiaľ viem tak ani v zákone o DPH sa neuvádza že faktúra musí mať razitko.
Vladimír Ozimý
03.08.04,11:35
Ja som v tom archíve bol a tam je najstarší ročník 2001.
Danka Kosibová
03.08.04,11:35
je to pekna hlupost, lebo vsetko je napisane zo zakona, no to zhnutie, vobec nie je totozne s predchadzajucim clankom. Lebo, ked si zoberieme, ze vystavením vznika pohladavka, teda vystavim fa, mam pohladavku, to sedi. Zaplati mi to niekto v hotovosti, je to uhrada v hotovosti, takto hovori zakon. a nehovori vobec o ziadnej uhrade v den vystavenia fa. TAk si zoberte uplne realnu situaciu. Rano pride zakaznik, vezme tovar, vystvim mu fakturu, pretoze nema peniaze. Pocas dna mu pridu peniaze, zoberie hotovost a pride mi to popoludni zaplatit. Vystavim mu predsa pokl. doklad o uhrade ako uhradu pohl. Ci mam urobit storno faktury???? (ktoru uz mozno jeho uctovnicka zauctovala, ked je sikovna a robi uctovanie denne) a vystavit blocek z ERP. Je to dobra hlupost....Vidno, ze to usmernenie nemohla pisat osoba z praxe. Myslim si, ze moj argument je viac ako presvedcujuci.
McMarti
03.08.04,11:36
Tak nič iné neostava len si ju isť kúpiť
Dada
03.08.04,11:38
My vôbec nemáme ERP a vystavujem faktúry a s tým istým dátum aj príjmový doklad. Mali sme aj kontrolu a nikto nič nevyčítal. Keby aj, tak mám pripravený rovnaký argument ako Danka Kosibová. :-))))
McMarti
03.08.04,11:42
Dievčata ten argument obstoji, ja som mala takú kontrolu už 5 rokov dozadu ked boli zavedené registračné pokladne, boli sme velkoobchod a presne takto sme to robili,žiadnu registračnu pokladnu sme nemali.A kontrola nemala namietky.
Luckasari
03.08.04,11:43
vyhlasku prikladam v prilohe
inac velmi dobre sa hlada na www.iura.sk, ked sa tam zaregistrujete, da sa hladat daleko daleko do historie zakonov, myslim, ze na www.zbierka.sk nie je takato moznost, ze tam su zakony len po rok 2000, alebo 2001
Danka Kosibová
03.08.04,11:44
Danka Kosibová
03.08.04,11:44
ups, uz ma niekto predbehol
Vladimír Ozimý
04.08.04,07:20
ďakujem moc za info na vyhlášku ja som sa k nej nevedel dopátrať. Inak si tiež myslím že tie odporúčania usmernenia píšu asi odborníci z praxe. Im sa to píše ale reálne si to asi nevedia predstaviť. Liga proti odborníkom
Danka Kosibová
04.08.04,07:38
vladimír, pridavam sa k lige proti "odborníkom z praxe" :)

Pekny den
lubos f
07.02.05,09:36
Dobry den,

Este by som sa pripojil k tejto debade o uhradach a ERP. Podla vyhlasky 55/1994 sa "za úhradu v hotovosti .. nepovažuje úhrada pohľadávky a úhrada dobierky".
Ja 95% tovaru zasielam kurierom alebo postou, ale obcas sadnem do auta, zaveziem tovar s fakturou a PPD zakaznikovi, zoberiem hotovost a hned potom vlozim na ucet... A pevne verim, ze na to nepotrebujem ERP. Lenze s uhradou pohladavky je to sporne, tak by sa to mozno mohlo povazovat za dobierku... http://www.porada.sk/images/icons/icon5.gifVie niekto, ci je niekde definovane co sa povazuje za dobierku?