Ester plus
13.12.13,08:21
Firma sa zaoberá poskytovaním služby ktorej výsledkom je:
a) technické zhodnotenie dodaného majetku alebo
b) oprava majetku
Jedná sa v týchto dvoch prípadoch podľa bodu a) a b) o účtovanie zákazkovej výroby?
promont maja
13.12.13,15:05
... potrebné zvážiť ... o. i. zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom = zmluva o diele ...

§ 536 Obchodného zákonníka
(2) Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti.

§ 30 Postupov účtovania v PÚ
Účtovanie zákazkovej výroby
(1) Na účely účtovania zákazkovej výroby u zhotoviteľa sa rozumie
a) zákazkovou výrobou zákazka vznikajúca na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom osobitne dohodnutá na zhotovenie majetku alebo kombinácie majetkov, ktoré spolu súvisia alebo sú navzájom závislé vzhľadom na ich dizajn, technológiu, funkciu, účel alebo použitie, pri ktorej objednávateľ určuje hlavné konštrukčné prvky alebo architektonicko-stavebné riešenie, a preto nejde o štandardizovanú výrobu; ..