misco
16.12.13,09:04
Dobry den,
chcel by som ako konatel/jediny spolocnik poskytnut s.r.o. bezurocnu pozicku. Viete mi povedat aku zmluvu potrebujem, pripadne hodit odkaz na nejaky vzor? dakujem.
Adiks
16.12.13,11:11
Zmluva o pôžičke

Veriteľ: (meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo)

Dlžník: (obchodné meno, sídlo s.r.o., mená konateľa (konateľov), ktorý ju zastupujú, zápis v OR, IČO, DIČ a IČ DPH s.r.o.)

(ďalej len "zmluvné strany")

uzavreli dňa ..... zmluvu o pôžičke

I.

Veriteľ dňom podpísania tejto zmluvy požičiava dlžníkovi čiastku .... (slovom .....) bez úroku (príp. s úrokom .... % p.a.), na dobu do ...., ktorú vloží na bankový účet (príp.do pokladne) dlžníka číslo ......, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., pobočka Košice.

II.

Dlžník dňom podpísania tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie pôžičky v čiastke ... (slovom ....) a súčasne sa zaväzuje predmetnú čiastku vrátiť do ....... na bankový účet (príp. do pokladne) veriteľa číslo ....., vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pobočke Košice.

III.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.

Veriteľ: Dlžník:..................... .....................

Meno a priezvisko Meno a priezvisko konateľa
(konateľov) s.r.o.


Veriteľom a zároveň dlžníkom môže byť aj rovnaká osoba. Či sa uvádza jeden alebo viacero konateľov s.r.o. závisí od toho, či za s.r.o. môže konateľ konať sám alebo konajú viacerí konatelia (je to uvedené vo výpise z obchodného registra danej s.r.o.) V prípade pôžičky v hotovosti je potrebné dať pozor na zákon o obmedzení platieb v hotovosti.
misco
16.12.13,14:43
Dakujem, medzi tym sa mi podarilo nieco najst, uvadza sa tam §657 a nasl. z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, je to v poriadku?
Mária27
16.12.13,15:00
ano, §657 a nasl.