pytam_sa
16.12.13,20:21
Dobrý deň,
prosím o spresnenie informácie, čo sa považuje za dátum splatnosti. príklad.
fa je splatná do 10.12.2013. Kedy sa jedná o dátum po splatnosti? Ešte 10-teho, keď v priebehu dňa (hocikedy) nemám pripísané peniaze na účte, alebo až 11teho, keď vo výpise z predchádzajúceho dňa vidím, že peniaze naozaj neboli pripísané.
a ešte podotázka. môžem ku dátumu splatnosti pripísať aj čas, dokedy chcem mať faktúru uhradenú?
ďakujem za všetky odpovede
Tweety
16.12.13,20:45
Kedže je dátum 10.12. uvedený ako splatnosť, tak logicky po splatnosti je všetko, po tomto termíne. A uviesť aj čas splatnosti na faktúru, to je už troška mimo. Zákon pozná pojem dátum, nie čas.
lapejko
16.12.13,20:53
ale dátum splatnosti znamená posledný dátum kedy môže platca faktúry spraviť úhradu, nie kedy peniaze prídu na účet príjemcu.
Mária27
16.12.13,20:54
Doba splatnosti sa určuje konkretnym dňom alebo lehotou. Ak je určený deň 10.12., musíš mať v tom dni pripísané peniaze na tvojom účte.
Prvým dňom omeškania je deň bezprostredne nasledujúci po dni určenom ako deň splatnosti, v tojom príklade 11.12.
Peniaze pripisuje na účet banka, hodina sa určiť nemôže.
Mária27
16.12.13,21:01
ale dátum splatnosti znamená posledný dátum kedy môže platca faktúry spraviť úhradu, nie kedy peniaze prídu na účet príjemcu.

obchodný zákonník
§ 339

(2) Peňažný záväzok platený prostredníctvom banky alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy peňažného záväzku na účet veriteľa v jeho banke alebo vyplatením sumy peňažného záväzku veriteľovi v hotovosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak sa veriteľ a dlžník nedohodnú inak.