jaanna
17.12.13,07:40
Chcem sa opýtať, ak pracovník nepracuje celý rok, na ošetrenie sa mu poskytuje alikvotná časť nároku?
Tweety
17.12.13,07:41
Môže ale aj nemusí.
§141 ZP
(6) Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.