KEJKA
18.12.13,14:04
V nasledujúcom texte sú podľa môjho názoru najdôležitejšie zmeny v ZDP, ktoré sa aplikujú hlavne v rámci roku 2013. Pokus o malú a zdôrazňujem neúplnú rekapituláciu toho, čo sa uviedlo do platnosti v tomto roku.
1. Daňové priznanie DPPO (ďalej DP DPPO) sa bude podávať na novom tlačive.
2. zmena pri vyplácaní podielov na zisku dosiahnutom do roku 2003 /včítane/ - platí LEN v roku 2013, t.j. jednorazová príležitosť. Ak VZ rozhodne o vyplatení podielu na zisku „starých rokov“ do konca roka 2013, podiel zdaní spoločnosť zrážkou 15% (nezdaňujú spoločníci) a vyplatí netto sumu. Daň zrážkou odvedie spoločnosť v stanovenom termíne a oznámi túto skutočnosť správcovi dane štandardným spôsobom. Musí byť registrovaná ako platiteľ zrážkovej dane. Vyplatené podiely budú uvedené v osobitom riadku nového tlačiva pre DP DPPO. Spoločníci tento zdanený príjem nikde neuvádzajú a neplatia z neho žiadne odvody (mierne zvýhodnenie s cieľom získať príjmy do ŠR).
3. DPFO – sprísňujú sa podmienky pre uplatnenie NČZD na manželku – manžela

4. Máte príjmy z prenájmu?
Príjmy z prenájmu patria medzi tzv. „pasívne príjmy“ a zdaňujú sa v plnej výške (po odpočte 500 EUR oslobodená čiastka). Nie je možné uplatniť paušálne výdavky 40% a to ani v limitovanej výške 5040 EUR za rok, ako ani iné výhody (daňový bonus, umorovanie straty ai.). Tento príjem je súčasne príjmom aj pre platenie odvodov do ZP (zisk z prenájmu).

5. Máte nadštandardné príjmy?
DPFO -. dve sadzby dane 19% a od sumy 34401,74 EUR za rok je sadzba 25%.

6. Platíte preddavky na daň z príjmu?
Právnické osoby – sadzba dane 23% platí len v roku 2013. V roku 2014 bude sadzba 22%. Zároveň sa hranica DPPO (zároveň aj DPFO) pre platenie štvrťročných preddavkov zvyšuje na 2500 EUR. Z toho dôvodu je potrebné znova prepočítať preddavky platené v roku 2013 podľa DP za rok 2012 sadzbou 22%. Ak bude povinnosť platiť preddavky zachovaná, za 1.Q.2014 zaplatíte preddavky v prepočítanej – zmenenej výške zaokrúhlenej na celé EUR.

7. Chcete umorovať stratu?
Od roku 2014 zaniká možnosť umorovať stratu v ľubovoľnej výške – posledná možnosť uplatniť stratu starých rokov v plnej výške (pri dostatočne vysokom základe dane) – je v DP DPPO za zdaňovacie obdobie 2013. Od roku 2014 sa bude strata umorovať len 4 roky a to rovnomerne.
Zostáva „dobeh strát“ starých rokov s 5 ročným obdobím umorovania (pre rok 2014 a 2015). Straty minulých rokov so 7-ročným obdobím umorovania sa sčítajú a môžu sa umorovať len podľa nových pravidiel – rovnomerne a max. 4 roky počnúc rokom 2014.

8. Chcete podať DP neskôr ? Obnovuje sa možnosť na základe oznámenia daňovníka predĺžiť si lehotu na podanie DP o tri mesiace. Tiež o 6 mesiacov, ak sú príjmy zo zahraničia.

9. Nie je povinnosť vyplniť prílohu k potvrdeniu o príjmoch zo závislej činnosti na účely SP a ZP.

10. Posielate upomienky a vyrubujete dlžníkom úroky?
Novelou Obchodného zákonníka máte právo uplatniť = fakturovať 40EUR ako paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky. Tieto paušálne náhrady sú rovnako ako úroky z omeškania daňovo uznané až po zaplatení. Platí to aj v prípade, ak ste v pozícii dlžníka.

11. Nezaplatené záväzky po splatnosti sa budú dodaňovať v rovnakom režime, aký platí pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam. Táto úprava platí od roku 2014.

12. Dostávate, alebo platíte dividendy, podiely na zisku – cezhraničné?
DP DPPO je doplnené o tabuľku, kde sa vypočíta základnou sadzbou 15% daň z príjmu, ktorá sa následne upravuje o sumy podľa štátu platiteľa dividend (členský štát EU, štát tretích krajín, existenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá upravuje zápočet, alebo vyňatie takýchto príjmov).
bredikova
02.02.14,16:54
Veľmi pekne zhrnuté, ďakujeme :)
Jana_clenka
05.02.14,12:01
.....

4. Máte príjmy z prenájmu?
Príjmy z prenájmu patria medzi tzv. „pasívne príjmy“ a zdaňujú sa v plnej výške (po odpočte 500 EUR oslobodená čiastka). Nie je možné uplatniť paušálne výdavky 40% a to ani v limitovanej výške 5040 EUR za rok, ako ani iné výhody (daňový bonus, umorovanie straty ai.). Tento príjem je súčasne príjmom aj pre platenie odvodov do ZP (zisk z prenájmu).
....
Zvýrazená posledná veta ma zarazila. Pozrela som preistotu posledné novely zákona o ZP, ale ... neviem to nájsť. Poprosím ak je to naozaj správne o nasmerovanie na príslušný §. Ďakujem.
cloe
05.02.14,12:46
.....

4. Máte príjmy z prenájmu?
Príjmy z prenájmu patria medzi tzv. „pasívne príjmy“ a zdaňujú sa v plnej výške (po odpočte 500 EUR oslobodená čiastka). Nie je možné uplatniť paušálne výdavky 40% a to ani v limitovanej výške 5040 EUR za rok, ako ani iné výhody (daňový bonus, umorovanie straty ai.). Tento príjem je súčasne príjmom aj pre platenie odvodov do ZP (zisk z prenájmu).
....
Zvýrazená posledná veta ma zarazila. Pozrela som preistotu posledné novely zákona o ZP, ale ... neviem to nájsť. Poprosím ak je to naozaj správne o nasmerovanie na príslušný §. Ďakujem.

Príjem z prenájmu podľa § 6, ods.3 skutočne nie je príjmom podliehajúcim odvodom do ZP. Mňa to zarazilo tiež, takže som to dnes pre istotu overovala na zdravotnej poisťovni, či mi niečo neuniklo. Kejka by to mala opraviť, aby to nemýlilo aj ostatných.
KEJKA
05.02.14,23:43
nedá sa mi vstúpiť do článku
zvýraznená veta - áno, mea culpa, mea maxima culpa.............
rada by som ju vymazala, žiaľ neviem sa do príspevku - tipu dostať,

Príjmy z prenájmu nie sú príjmami, z ktorých sa platí odvod ZP.
Jana_clenka
06.02.14,08:38
KEJKA, ďakujeme ...
mojto
27.02.14,09:36
Dnes som vyplnila priznanie DP PO cez e-dane, pričom daň vyšla do 16,60. Daňovník mal zaplatené preddavky, po ich doplnení zrazu z preplatku na r. 901 vypočítanú daň do 16,60 odpočítalo.
Nezdalo sa mi to, tak som zavolala do BB a čuduj sa svete, pre PO za rok 2013 neplatí, že do 16,60 sa daň nevyrúbi a neplatí.
Zatiaľ som to nepredýchala!
Rozalka
04.03.14,21:26
Dnes som vyplnila priznanie DP PO cez e-dane, pričom daň vyšla do 16,60. Daňovník mal zaplatené preddavky, po ich doplnení zrazu z preplatku na r. 901 vypočítanú daň do 16,60 odpočítalo.
Nezdalo sa mi to, tak som zavolala do BB a čuduj sa svete, pre PO za rok 2013 neplatí, že do 16,60 sa daň nevyrúbi a neplatí.
Zatiaľ som to nepredýchala!


Tiež mi to nedalo, tak som poslala otázku na frsr:

Dobrý deň.

V poučení pre vyplnenie priznania dane z príjmov právnických osôb za rok 2013 k r. 850 je uvedené:

Na riadku 850 sa uvádza daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na riadku 710 (zaokrúhlená na celé eurocenty nadol).
Taktiež pri vypĺňaní cez e-dane ako aj na portáli FRSR nie je možné údaj na r. 850 prepísať na 0.

V daňovom priznaní PO v poučení k r. 850 v predošlých rokoch bolo uvedené:
Na riadku 850 sa uvádza daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na riadku 710 (zaokrúhlená na celé eurocenty nadol). Ak daň za zdaňovacie obdobie nepresiahla 16,60 €, v súlade s § 46 zákona sa nevyrubí a neplatí (na riadku 850 sa uvedie nula).


Z akého dôvodu bola zrušená možnosť vypočítanú daň do 16,60 neplatiť?

Podľa nášho názoru zákone v znení platnom k 31.12.2013 naďalej platilo, že

§ 46
Minimálna výška dane
Daň* sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou ....

V prechodných ustanoveniach nie je k § 46 nič uvedené, Zákon č. 243/2013 platí až od 1.1.2014, priznania za rok 2013 sa podávajú podľa právneho stavu k 31.12.2013. Niečo sme zle pochopili?Tu je odpoveď:

Dobrý deň,
v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie
roka 2013 sa uvedie nula na riadku 900, a to v prípade, ak daň na úhradu
vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 5 eur (viď poučenie k riadku
900 daňového priznania). Uvedené nadväzuje na § 46 zákona o dani z príjmov
v znení platnom od 1.1.2014. Uplatnenie tohto ustanovenia v daňovom priznaní
za rok 2013 má opodstatnenie, pretože ide o platenie daní, ktoré je vykonané
v roku 2014.

S pozdravom ....