Letko
18.12.13,20:04
Ahojte,

S. R. O. zalozena Mestom robila verejne obstaravanie za necelych 300tisic. Ma povinnost zverejnit dokumenty v centralnom registri zmluv, centralnom registri dokumentov verejneho obstaravania alebo na svojej web stranke?

Dakujem :)
avalik
18.12.13,20:32
nechce sa mi študovať podrobne, ale minimálne v centrálnom registri zmlúv by zmluva mala byť zverejnená

211/2000 Z. z.Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) - http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211

25/2006 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-25
Letko
20.12.13,12:17
Ďakujem za linky :)

Hľadal som a našiel som takúto informáciu v zákone 546/2010, §5a, ods. 4 a 5, podľa ktorého musím uverejniť zmluvy na svojej web stránke a nie v CRZ. Tak ja neviem, som z toho jeleň. HELP

4) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia alebo nimi založená právnická osoba, v ktorej vlastnia väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo ktorú ovládajú väčšinovým podielom na hlasovacích právach alebo vymenúvajú viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu, sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). V registri sa zverejňuje aj zmluva, ktorej účastníkom je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená povinnými osobami uvedenými v prvej vete. Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na zverejnenie. Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe; register je informačný systém verejnej správy.7d)

(5) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je iná povinná osoba, ako je uvedená v odseku 4, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera. Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje bezodplatne v Obchodnom vestníku.7e)
sandy.r
07.01.14,17:49
Ak je 100% vlastníkom obec, odporúčam zverejniť na stránke obce. Hlavne ak ide o čerpanie eurofondov. V CRZ sú povinné zverejňovať len ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a nimi založené PO.
Letko
07.01.14,19:42
Ďakujem :) 100% vlastníkom je obec. Už sme došli k záveru, že musíme zverejňovať v CRDVO a na našej web stránke :)