kapadelta
19.12.13,07:23
Ahojte. Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade, že zrážam zrážkovú daň z licenčných poplatkov, môžem uplatniť len v tom prípade, ak mám v rukách potvrdenie o daňovom domicile z daňového úradu môjho zahraničného dodávateľa? Alebo stačí aj písomne stanovisko, resp. prehlásenie zahraničného dodávateľa, že má daňový domicil v tej krajine, na ktorú chcem uplatniť Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia? ĎAKUJEM.

Našla som odpoveď vo finančnom spravodajcovi 8/2000, kde je Usmernenie na uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, konkrétne článok 3:

Rozhodujúcou podmienkou pre uplatnenie príslušnej
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je preukázanie
miesta daňovej rezidencie daňovníka
v niektorom zo zmluvných štátov, s ktorými bola
zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená.
Preukazným dokladom tejto skutočnosti je predovšetkým
potvrdenie o mieste daňovej rezidencie
daňovníka v príslušnom zdaňovacom období, vydané
zahraničným správcom dane. Potvrdenie je potrebné
od daňovníka vyžiadať v prípade akýchkoľvek
pochybností o mieste jeho daňovej rezidencie
zo strany tuzemského správcu dane alebo platiteľa
dane. Po odstránení pochybností sa príslušná
zmluva uplatňuje automaticky, daňovník teda nemusí
o aplikáciu zmluvy žiadať.

A u mňa aj článok 4:

Z príjmov charakteru dividend, úrokov a licenčných
poplatkov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej
republiky daňovníkovi s obmedzenou daňovou
povinnosťou, ktorý je skutočným vlastníkom týchto
príjmov (ďalej len „skutočný vlastník príjmu“)
uplatní platiteľ dane oslobodenie od dane alebo
zníženie sadzby dane vyberanej zrážkou v rozsahu
a za podmienok podľa príslušných článkov zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia, len ak je preukázané
miesto daňovej rezidencie daňovníka podľa
článku 3 tohto pokynu, najneskôr do termínu výplaty,
poukázania alebo pripísania úhrady v jeho prospech.

Záver: Ak mám akékoľvek pochybnotí o mieste daňovej rezidencie tak vtedy potrebujem potvrdenie o daňovom domicile, ale ak nemam pochybnosti, tak vtedy to nepotrebujem?