cambero
21.12.13,22:53
Spoločnosť A poskytla v 02/2013 spoločnosti B pôžičku vo výške 100.000,- €, pričom si dohodli úrok vo výške 1 %.
V 11/2013 spoločnosť A - veriteľ postúpila svoju pohľadávku ešte pred lehotou jej splatnosti na inú spoločnosť - C za hodnotu 100.800,- €, nakoľko postupila pohľadávku vrátane príslušenstva - úroku.
Ako bude spoločnosť A - postupca účtovať o postúpení pohľadávky?
Je povinná vykonať v účtovníctve aj predpis úroku za obdobie od poskytnutia pôžičky dlžníkovi do dňa postúpenie pohľadávky?
Ďakujem pekne.
a_je_to
24.12.13,00:00
Predanú pohľadávku zaúčtuje na 315/646 v sume 100800. Pôvodnú pohľadávku odpíše do nákladov, ako 546/378 v sume 100000. Všetko ku dňu predaja. O úrokoch účtovať nemusí, ani nemôže, lebo nedošlo k splateniu pohľadávky a právu vyúčtovať úrok podľa zmluvy. Postúpenie zrejme nebolo zmluvným dôvodom na vyfakturovanie úrokov. Inak .... dobrý obchod, ak došlo aj k úhrade. Lebo kupujúci vopred súhlasil s vyššou cenou, ako mala hodnotu pohľadávka k momentu postúpenia.
Emka Roman
24.12.13,10:33
Ak je to 1% p.a. , tak je to celkom dobrý úrok.
cambero
26.12.13,21:55
Pohľadávka sa postúpila vrátane príslušenstva - úroku. T.j. jej hodnota v čase postúpenia nie je len 100.000 €, ale aj úrok k tomu prislúchajúci. Veď keby bola hneď v 12/2013 aj splatná, nový veriteľ má právo okrem pohľadávky požadovať aj úrok odo dňa je poskytnutia. Preto sa mi z hľadiska účtovného žiada robiť ten predpis úroku u postupcu, len neviem isto, či uvažujem správne....
a_je_to
26.12.13,23:40
Keď si pohľadávku predal, zdaňuješ iba výnos z jej predaja, teda rozdiel medzi 646 a 546, nič iné. Ten, čo ju kúpil, bude mať finančnú investíciu. Po jej splatení náklad 100800 a výnos zo splatenia istiny a vygenerovaného úroku podľa zmluvy. Ak ku koncu roka nebude istina splatená, tak ročný úrok si sám predpíše, ako 385/662. Ty nemáš ani právo, ani povinnosť úrok predpisovať, lebo po predaji istina nie je tvoja.
cambero
27.12.13,14:22
Nový veriteľ bude predpisovať úrok z čiastky 100.000 alebo 100.800,- ? Už teda posledná otázka a som v obraze. Ďakujem za všetky rady.
a_je_to
27.12.13,19:31
Nový veriteľ kúpil pohľadávku voči dlžníkovi aj so záväznou zmluvou, ktorú musí dodržať. Úroky môže vypočítať iba z požičanej istiny a zmluvnej sadzby za uplynutý čas. Suma 100800 je jeho investícia s ktorou dlžník nič nemá, je mimo jeho zmluvy.