Jozef Mihál
27.12.13,14:51
Od roku 2011 sa z podielov na zisku (dividend) platí poistné na zdravotné poistenie.


KOHO SA POISTNÉ Z PODIELOV NA ZISKU NETÝKA

Poistné na zdravotné poistenie sa vôbec netýka poberateľov podielov na zisku (dividend), ak nimi sú:

- právnické osoby,
- fyzické osoby, ktoré nie sú poistené na zdravotné poistenie podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení – nie sú zdravotne poistené na Slovensku.

Uvedených osôb sa poistné na zdravotné poistenie netýka bez ohľadu na to, za aké obdobie im sú vyplatené dividendy.

Príklad

Akciová spoločnosť so sídlom na Slovensku má troch akcionárov. V roku 2013 boli vyplatené všetkým trom akcionárom podiely na zisku za hospodársky rok 2012.

Prvý akcionár má slovenské štátne občianstvo, trvalý pobyt na Slovensku a je zdravotne poistený na Slovensku. Tento akcionár má z prijatého podielu na zisku povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie.

Druhý akcionár má slovenské štátne občianstvo, trvalý pobyt na Slovensku avšak zdravotne poistený je v Českej republike – pretože je zamestnancom v pracovnom pomere u zamestnávateľa so sídlom v ČR a prácu vykonáva v ČR. Tento akcionár nemá z prijatého podielu na zisku povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie.

Tretí akcionár má rakúske štátne občianstvo, trvalý pobyt v Rakúsku a zdravotne poistený je v Rakúsku. Tento akcionár takisto nemá z prijatého podielu na zisku povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie.

Príklad

S.r.o. s jediným spoločníkom, ktorý má štátne občianstvo SR, trvalý pobyt v SR a k 1.1.2013 je zdravotne poistený na Slovensku, vyplatí spoločníkovi podiel na zisku za hospodársky rok 2012 počas roka 2013 v dvoch splátkach.

Prvú splátku prijme spoločník na svoj účet 15.6.2013. Pretože v tom čase je zdravotne poistený na Slovensku, z prijatej sumy bude musieť zaplatiť poistné na zdravotné poistenie.

K 30.6.2013 spoločníkovi zaniká zdravotné poistenie na Slovensku a k 1.7.2013 mu vzniká zdravotné poistenie v Českej republike – pretože od 1.7.2013 sa zamestnal u zamestnávateľa v ČR (žiadne iné zamestnanie v SR nemá a v SR nevykonáva ani samostatnú zárobkovú činnosť).

Druhú splátku prijme spoločník na svoj účet 15.7.2013. Pretože v tom čase už nie je zdravotne poistený na Slovensku, z prijatej sumy nebude musieť zaplatiť poistné na zdravotné poistenie.

Pri rozhodovaní, či sa musí alebo nemusí zaplatiť poistné z podielov na zisku je rozhodujúce, či v deň, kedy spoločník (akcionár) prijal (na účet, v hotovosti) sumu podielov na zisku, mal alebo nemal zdravotné poistenie na Slovensku.


KOHO SA POISTNÉ Z PODIELOV NA ZISKU TÝKA

Poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku platia fyzické osoby, ktoré sú v deň inkasa podielov na zisku zdravotne poistené na Slovensku. Poistné z podielov na zisku sa platí v závislosti od toho, za aké účtovné obdobie boli podiely na zisku vyplatené.


PODIELY NA ZISKU ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE, KTORÉ ZAČALO PRED ROKOM 2004 (ZA ROKY 2003, 2002, 2001, ...)

Ak boli takéto dividendy vyplatené ešte počas roka 2012:

- zdanili sa podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), sadzba dane bola 19%,
- príjemca dividend mal povinnosť uviesť ich v daňovom priznaní za rok 2012,
- na základe daňového priznania Finančná správa SR nahlásila tento príjem príslušnej zdravotnej poisťovni, samotný príjemca dividendy nemusel zdravotnej poisťovni nahlasovať príjem z dividendy,
- pretože šlo o príjem zdanený podľa § 8 ZDP, zdravotná poisťovňa zahrnula tento príjem do ročného zúčtovania poistného za rok 2012,
- za rok 2012 bol maximálny vymeriavací základ 27684 eur, sadzba poistného z príjmov podľa § 8 ZDP (teda i z týchto dividend) bola 14%.

Ak boli dividendy vyplatené v roku 2013:

- v súlade s § 51d ZDP sa daň vybrala zrážkou podľa § 43 ZDP, sadzba zrážkovej dane bola 15%,
- podmienkou bolo, že valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti rozhodlo o vyplatení týchto podielov na zisku v čase medzi 1.1.2013 až 31.12.2013,
- obchodná spoločnosť musela byť na DÚ registrovaná ako platiteľ dane podľa § 43 a sumu zrazenej dane odviesť daňovému úradu,
- pretože už nešlo o príjem zdanený podľa § 8 ale o príjem zdanený zrážkovou daňou, v súlade s § 10b ods. 4 zákona o zdravotnom poistení sa nebude na takto zdanené dividendy vzťahovať poistné na zdravotné poistenie.

Tu súčasne platí, že podľa § 36 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje len na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1.1.2011.

Poznámka: Podľa § 36 ods. 12 ZZP by sa poistné na zdravotné poistenie nemalo platiť z dividend za roky 2003 a predchádzajúce ani v prípade, ak tieto dividendy boli vyplatené ešte v roku 2012. Avšak v súlade so zákonom o dani z príjmov platným do 31.12.2012 sa tieto dividendy museli zahrnúť do zdaniteľných príjmov podľa § 8 ZDP – a z príjmov zdanených podľa § 8 sa zdravotné poistenie platí.


PODIELY NA ZISKU ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE, KTORÉ ZAČALO V OBDOBÍ MEDZI 1.1.2004 AŽ 31.12.2010 (ZA ROKY 2004 až 2010)

Podľa § 36 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na dividendy vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1.1.2011. Na dividendy vyplatené zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie, ktoré začalo medzi 1.1.2014 až 31.12.2010 (zjednodušene za roky 2004 až 2010) sa preto povinnosť platiť poistné na zdravotné poistenie nevzťahuje.

Poznámka: Podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 52 ods. 24 ZDP podiel na zisku nie je predmetom dane, ak ide o zisk vykázaný za roky 2004 a nasledujúce. Z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 (respektíve za roky 2004 až doteraz, čiže do roku 2013) sa daň z príjmu neplatí.


PODIELY NA ZISKU ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE, KTORÉ ZAČALO V OBDOBÍ MEDZI 1.1.2011 AŽ 31.12.2012 (ZA ROKY 2011 a 2012)

Z dividend vyplácaných zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré začalo v čase medzi 1.1.2011 až 31.12.2012 (zjednodušene dividendy až roky 2011 a 2012) sa poistné na verejné zdravotné poistenie platí.

Postupuje sa podľa prechodných ustanovení zákona o zdravotnom poistení a to podľa § 38b ods. 9 ZZP.

Konkrétne:

- do vymeriavacieho základu sa započíta suma dividendy, ktorá presiahne 50 % z priemernej mesačnej mzdy v rozhodujúcom období (teda suma nad 393 eur v roku 2013, suma nad 402,50 v roku 2014 atď.),
- vymeriavací základ (ročný) je najviac 60–násobok priemernej mesačnej mzdy v rozhodujúcom období, vrátane iných príjmov (teda max. VZ v roku 2013 je 47160 eur, v roku 2014 suma 48300 eur atď.),
- sadzba poistného z dividendy je 10% a ak ide o osobu so zdravotným postihnutím 5%.

Z podielov na zisku za roky 2011 a 2012 sa neplatí daň z príjmov. Príjemca ich neuvádza v daňovom priznaní a výšku týchto podielov na zisku musí sám oznámiť svojej zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive a to do 31. mája nasledujúceho roka. Konkrétne dividendy za rok 2011 alebo 2012, vyplatené v roku 2013, musí príjemca oznámiť zdravotnej poisťovni do 31.5.2014.

Pozor, poistenec musí zdravotnej poisťovni oznámiť nielen podiely na zisku (dividendy) vyplatené právnickymi osobami so sídlom na území SR, ale je povinný oznámiť aj podiely na zisku za roky 2011 alebo 2012, ktoré mu vyplatili právnické osoby so sídlom mimo územia SR.

Na základe tohto oznámenia zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie a vypočíta poistné z podielov na zisku.

Príklad

Spoločník s.r.o. mal za účtovné obdobie, ktorá začalo 1.1.2012, vyplatené počas roka 2013 dividendy v celkovej výške 2600 eur. Iné dividendy nemal.

Podľa § 38b ods. 9 ZZP oznámi svojej zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive do 31.5.2014 sumu 2207 eur. Zdravotná poisťovňa túto sumu zohľadní pri ročnom zúčtovaní za rok 2013.


PODIELY NA ZISKU ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE, KTORÉ ZAČALO V OBDOBÍ OD 1.1.2013 A NESKôR (ZA ROKY 2013, 2014, ...)

Na dividendy vyplatené za účtovné obdobie, ktoré začalo v období od 1.1.2013 a neskôr (zjednodušene dividendy za rok 2013 a nasledujúce) sa už vzťahuje "štandardný" režim stanovený v zákone o zdravotnom poistení.

To znamená:

- do vymeriavacieho základu sa započíta celá suma dividendy (už od 0,01 eura),
- vymeriavací základ (ročný) je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy v rozhodujúcom období, vrátane iných príjmov (teda max. VZ v roku 2013 je 47160 eur, v roku 2014 suma 48300 eur atď.),
- sadzba poistného z dividendy je 14%, bez výnimky aj pre osobu so zdravotným postihnutím.

Poznámka: Pôvodne v zákone uvedený maximálny vymeriavací základ z dividend až do výšky 180-násobku priemernej mesačnej mzdy sa zo zákona vypustil novelou č. 463/2013 Z. z.

Preddavky

Z dividendy vyplatenej za účtovné obdobie, ktoré začalo v období od 1.1.2013 a neskôr, je platiteľ dividendy povinný odvádzať preddavky.

V tejto súvislosti sa v zákone zavádza pojem "platiteľ dividend" (§ 11 ods. 11). Platiteľ dividend na účely tohto zákona je právnická osoba (komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo družstvo) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy.

Preddavok (§ 16) sa vypočíta sadzbou 14% zo sumy dividendy vyplatenej v kalendárnom mesiaci. Preddavok sa vypočíta najviac zo sumy 60-násobku priemernej mesačnej mzdy (v roku 2014 tak najviac zo sumy 48300 eur).

Pozor, ak by platiteľ dividendy tej istej osobe vyplácal dividendu za rok 2013 na viac splátok - v rôznych kalendárnych mesiacoch - každý preddavok jednotlivo sa vypočíta až do výšky 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Preddavok je povinný vypočítať a odviesť platiteľ dividend najneskôr do 8 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy (§ 17 ods. 4 ZZP).

Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy. Ak platiteľ dividend vypláca dividendy najmenej trom osobám, je povinný výkaz zaslať len elektronicky (viď § 20 ods. 6 ZZP, pozor na zmenu zákonom č. 463/2013 Z. z.).

Formu, vzory a štruktúru listinných výkazov preddavkov na poistné a výkazov platiteľa dividend a dátové rozhranie výkazov preddavkov na poistné a výkazov platiteľa dividend v elektronickej podobe zverejnilo ministerstvo zdravotníctva na svojom webe tu: http://www.health.gov.sk/?tabulka-platenia-zdravotneho-poistenia

Dividendy zo zahraničia

Podľa § 23 ods. 15 zákona o zdravotnom poistení, poistenec musí zdravotnej poisťovni sám oznámiť dividendy za roky 2013 a nasledujúce (respektíve už za roky 2011 a nasledujúce), ktoré mu vyplatili právnické osoby so sídlom mimo územia SR. A to najneskôr do 31. mája roka nasledujúcom po roku, v ktorom dividendy inkasoval.

Napríklad ak poistenec dostane počas roka 2014 vyplatenú dividendu zo zahraničia za rok 2013, musí výšku prijatej dividendy oznámiť svojej zdravotnej poisťovni do 31.5.2015.
TADO
06.03.14,09:00
Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať na Váš názor, ohľadom vyplatenia dividend za rok 2013. Vyplatené by boli pracovníkovi bez účasti na majetku v roku 2014. Odvod do ZP je 14% preddavkovo. Odvody do SP tiež musia byť. Z dividend sa daň nezráža. Pracovník má vyplatenú svoju mzdu plus dividendy. Zrejme nemôžem prirátať odvody SP aj ZP z dividend k ostatným odvodom, lebo mi to ovplyvní základ dane z klasickej mzdy ?

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Alena
Jozef Mihál
06.03.14,10:00
Dobrý deň,

chcela by som sa spýtať na Váš názor, ohľadom vyplatenia dividend za rok 2013. Vyplatené by boli pracovníkovi bez účasti na majetku v roku 2014. Odvod do ZP je 14% preddavkovo. Odvody do SP tiež musia byť. Z dividend sa daň nezráža. Pracovník má vyplatenú svoju mzdu plus dividendy. Zrejme nemôžem prirátať odvody SP aj ZP z dividend k ostatným odvodom, lebo mi to ovplyvní základ dane z klasickej mzdy ?

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Alena

Podľa § 35 ods. 1 zákona o dani z príjmov:

"Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vyberie preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy s výnimkou uvedenou v odseku 8. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie, znížený o
a) sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
..."

Keďže z podielov na zisku je zamestnanec povinný platiť poistné do SP a preddavky do ZP, odpočítate od zdaniteľného príjmu zamestnanca všetky jeho odvody, vrátane odvodov do SP a ZP z podielov na zisku.
TADO
06.03.14,12:40
ďakujem za objasnenieAlena
gabriela p
13.03.14,11:44
Dobrý deň, starobný dôchodca dostal v roku 2013 vyplatené dividendy z pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou (dividendy za rok 2013). Predmetom dane z príjmov teda nie sú. Ako je to zo zdravotným poistením? Je to príjem nad 3000 EUR. Nie je tento príjem predmetom RZZP?
Jana Motyčková
13.03.14,13:38
Podiel z pozemkového spoločenstva nie je dividendou pre zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) (nie je to obchodá spoločnosť ani družstvo). A keďže sa ani nezdaňujú, nie sú predmetom rzzp.
emr
13.03.14,19:44
Dobry den,Pri rozhodovaní, či sa musí alebo nemusí zaplatiť poistné z podielov na zisku je rozhodujúce, či v deň, kedy spoločník (http://www.porada.sk/spolocnik#__AUTOKW) (akcionár) prijal (na účet, v hotovosti) sumu podielov na zisku, mal alebo nemal zdravotné poistenie (http://www.porada.sk/zdravotne-poistenie#__AUTOKW) na Slovensku.


Mam dve otazky:

1. Z coho (z ktorej casti zakona) vyplyva ze rozhodujuci je konkretny den, a nie napriklad ci v danom kalendarnom roku bol poistencom? Vyplyva to takto jednoznacne zo zakona?

2. Priklad: Nech je fyzicka osoba s trvalym pobytom na Slovensku poistena do 31.8.2014 na Slovensku vo VSZP a od 1.9.2014 do 31.12.2014 v zahranici (kedze je tam v tom case zamestnana). Nech slovenska s.r.o. vyplati 1.11.2014 dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) tejto osobe.
- Bude fyzicka osoba povinna oznamit tieto dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) VSZP (Oznamenie o prijmoch za rok 2014)?
- Bude slovenska s.r.o. povinna vyplatenie takychto dividend oznamit a odviest za ne preddavky do VSZP?
Pod dividendami rozumiem podiely na zisku za uctovne obdobia 2011, 2012 aj 2013.

Vopred dakujem za odpoved.
Jana Motyčková
14.03.14,10:02
Keďže 1.11.2014 osoba nie je zdravotne poistená na Slovensku, nevzťahuje sa na ňu celý zákon o zdravotnom poistení vrátane toho, že príjem z dividend dosiahnutý v tomto období nie je vymeriavacím základom na ZP. (nie je napísané, že poistencom na účely dividend je aj osoba, ktorá tu nie je zdravotne poistená alebo niečo podobné)
Okrem toho to vyplýva aj z toho, že táto osoba nie je 1.11. platiteľom poistného podľa §11.
Ohľadne preddavkov §16 ods.15 - preddavok na poistné z príjmu z dividend vypoćítava a odvádza za poistenca platiteľ dividend. Vidíte že sa tu uvádza za poistenca, a táto osoba 1.11. poistencom nie je. Čiže
- pri divdendách za zo zisku r.2011,2012 vyplatených v r.2014 táto osoba tento príjem do ZP neoznamuje
- pri dividendách zo zisku z r.2013 platiteľ dividend toto neozanamuje a preddavok nezráža a neodvádza.
tomare
17.03.14,09:38
Zamestnávateľ vyplatil podiel na zisku zamestnancovi bez majetkovej účasti
zálohou v roku 2010 za rok 2010
zálohou v roku 2011 za rok 2011
nikdy zálohu nezúčtoval a teraz má problém ....
ako to teraz zúčtovať? Podľa mňa by mal zaplatiť odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) do SP, daň a ZP neplatí
ale čo dá? Už v roku 2012 skončil pracovný pomer.
Jana Motyčková
17.03.14,10:56
Ťažko riešiť niečo v súlade so zákonom, ak to tobi v rozpore so zákonom.
Nie je možné vyplácať zálohu na podiely na zisku.
mzdypd
19.03.14,06:07
Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, že podiely na zisku za účtovné obdobie 2012 vyplatené družstvom v roku 2014 ( účasť na ZI ) má oznámiť ZP príjemca a ZP urobí RZZP?
Vopred ďakujem.
Jana Motyčková
19.03.14,07:00
Áno, podiely zo zisku za rok 2012 oznamuje príjemca do 31.5. nsledujúceho roku po vyplatení. ZP urobí rzzp.
Jozef Mihál
19.03.14,07:22
Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, že podiely na zisku za účtovné obdobie 2012 vyplatené družstvom v roku 2014 ( účasť na ZI ) má oznámiť ZP príjemca a ZP urobí RZZP?
Vopred ďakujem.

Áno. Postupuje sa podľa toho, za aké účtovné obdobie boli podiely na zisku vyplatené.

Ak ide o účtovné obdobie, ktoré začalo v čase medzi 1.1.2011 až 31.12.2012 (čo je aj uvedený prípad), tak spoločnosť/družstvo len vyplatí podiely na zsiku a nemá žiadne ďalšie povinnosti.

Zodpovednosť má príjemca dividend, ktorý:

- musí oznámiť svojej ZP výšku prijatých dividend v súčte za roky 2011 a 2012,
- ak boli uvedené dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) vyplatené v roku 2014, oznamuje to do 31.5.2015,
- oznamuje sumu, ktorá presahuje mesačný minimálny ZV (SZČO) platný v danom roku, teda ak boli dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) vyplatené v roku 2014, oznamuje sumu presahujúcu 402,50 eura.

Napríklad ak mal v roku 2014 vyplatené dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) za roky 2011 a 2012 v úhrne 1000 eur, oznamuje sumu 597,50 eura.

Ak mal v roku 2014 vyplatené dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) za roky 2011 a 2012 v úhrne 400 eur, neoznamuje nič, lebo je to menej ako 402,50 eura. A teda z dividend ani nebude nič platiť.

Zdravotná poisťovňa:

- zahrnie oznámený príjem z dividend do RZZP (http://www.porada.sk/rzzp#__AUTOKW) za predchádzajúci rok, v danom prípade za rok 2014,
- max. VZ v súčte s ostatnými príjmami je 60-násobok priemernej mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) (48300 za rok 2014),
- sadzba poistného z príjmov z dividend za roky 2011 a 2012 je 10%, resp. 5% v prípade ŤZP.
mzdypd
19.03.14,09:38
Pani Motyčková,
Pán Mihál
Veľmi pekne ďakujem za rýchľu odpoveď.
mzdypd
Stvorka
20.03.14,13:03
Dotaz:
Ako správne počítať odvody (http://www.porada.sk/odvody#__AUTOKW) zamestnancovi bez ZPS, ktorému je v mesiaci 03/2014 vyplatená mzda v sume 5000 € a k tomu dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) v sume 50000€.
Ide o súbeh vyplatenia mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) a výpočet preddavkov za zamestnanca (4%) a zamestnávateľa (10%) (odvádza zamestnávateľ) a vyplatenia dividend a výpočet preddavkov za poistenca (14%) (ktoré platí platiteľ dividend, v tomto prípade = zamestnávateľ). Postupovať striktne podľa § 8 Zákona o ZP a zo mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) vypočítať preddavok z 5-násobku priemernej mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) (zo 4025€) a súčasne z dividend vypočítať preddavok zo 60-násobku priem. mzdy (http://www.porada.sk/mzdy#__AUTOKW) (zo 48.300€)?

Ďakujem.
Iveta Matlovičová
21.03.14,09:54
pre stvorka:
budu dva samostatné vymeriavacie zaklady a poistne sa vykaze na dvoch vykazoch:
- vykaz platitela ako zamestnavatela: 4% a 10% z 4025 eur
- vykaz platitela dividend: 14% z 48 300 eur
Jozef Mihál
21.03.14,10:59
Súhlas. Predpokladám, že ide o dividendy (http://www.porada.sk/dividendy#__AUTOKW) za účtovné obdobie 2013.
Naďuša
15.05.14,12:14
Dobrý deň,

Len pre upresnenie zamestnanec s účasťou na ZI má vyplatený príjem 20.000,- zo ZČ a dividendy za rok 2012 50.000,-.
VZ sa bude počítať ako ZČ 20.000,- + z dividend 47.160,- t.j. spoločný VZ bude 67.160,-? Alebo pre oba príjmy bude maximálny spoločný VZ 47.160,-?
Ďakujem
Jana Motyčková
15.05.14,17:08
Ak sa pýtate na rzzp za rok 2013 (podľa súm), v rzzp sa posudzuje úhrn VZ voči ročnému maximu 47160. Čiže 70.000 "sa zníži" na 47160.
Naďuša
15.05.14,17:29
Áno je za rok 2013. Ďakujem
Jozef Mihál
16.05.14,07:23
Dobrý deň,

Len pre upresnenie zamestnanec s účasťou na ZI má vyplatený príjem 20.000,- zo ZČ a dividendy za rok 2012 50.000,-.
VZ sa bude počítať ako ZČ 20.000,- + z dividend 47.160,- t.j. spoločný VZ bude 67.160,-? Alebo pre oba príjmy bude maximálny spoločný VZ 47.160,-?
Ďakujem

Doplním, že oba príjmy sa spočítajú a určí sa koeficient:

47160 / 70000 = 0,6737

A týmto koeficientom sa prepočítajú oba príjmy:

20.000 x 0,6737 = 13474
50.000 x 0,6737 = 33685

Z takto upravených príjmov sa následne vypočíta poistné.
Jozef Mihál
16.05.14,07:24
Ešte si dovolím všetkým pripomenúť, že termín na oznámenie príjmov z dividend za roky 2011 a 2012 vyplatených v roku 2013 sa blíži:

31.5.2014
eva6459
17.05.14,12:12
V ročnom zúčtovaní poistného vznikne nedoplatok na poistnom z dividend. Ako sa bude dať v roku 2014 zaplatený nedoplatok daňovo vysporiadať? U zamestnanca v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2014 alebo pri podávaní daňového priznania, prípadne podaním dodatočného daňového priznania za rok 2013 (ak už nie je v roku 2014 zamestnancom). A u SZČO? Bude možné zaplatený nedoplatok účtovať do daňových výdavkov - § 19 ods. 3 písm. i) ZDP uznáva poistné za daňové výdavky v súvislosti s príjmami podľa § 6 ZDP ? Ako ináč môže SZČO znížiť zdaniteľné príjmy ?
Jozef Mihál
17.05.14,12:43
Poistné na zdravotné poistenie z dividend neznižuje príjemcovi dividend základ dane, pretože dividenda samotná je príjem, ktorý nie je predmetom dane.
jozefIK
22.05.14,07:37
Poistné na zdravotné poistenie z dividend neznižuje príjemcovi dividend základ dane, pretože dividenda samotná je príjem, ktorý nie je predmetom dane.

A ak je to dividenda podľa §5 ods. 8 (zamestnanec bez majetkovej účasti) môžeme to vysporiadať pri RZD?
Jozef Mihál
26.05.14,07:27
Logika je taká istá aj pri zamestnancovi a príjme oslobodenom od dane podľa § 5 ods. 8 - o zaplatené poistné z dividend sa nemôže zamestnancovi znížiť základ dane pri RZD ani pri podávaní daňového priznania.
jozefIK
26.05.14,10:39
Ďakujem za odpoveď
TomosP
26.05.14,10:48
Logika je taká istá aj pri zamestnancovi a príjme oslobodenom od dane podľa § 5 ods. 8 - o zaplatené poistné z dividend sa nemôže zamestnancovi znížiť základ dane pri RZD ani pri podávaní daňového priznania.


Teď jsem z toho jelen. Jak s Vaší odpovědí koresponduje níže uvedené vyjádření DRSR (někde tady na Drakovi už bylo citováno)?


Dobrý deň,
Podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov základom dane (čiastkovým základom dane) sú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.
Podľa § 5 ods.7 písm.i) citovaného zákona okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.
Zákonom o dani z príjmov nie je obmedzená výška uplatnenia výdavku u zamestnanca, t.j. poistného a príspevkov. Ak sa neuplatní dobrovoľne platené poistné u zamestnanca počas kalendárneho roka z dôvodu nepreukázania nároku, resp. nízkych alebo žiadnych príjmov, potom sa dodatočne uplatní u zamestnanca v ročnom zúčtovaní alebo pri podaní daňového priznania.
Ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje zamestnancovi povinnosť platiť poistné a príspevky aj z oslobodených príjmov, o takto povinne zaplatené poistné a príspevky sa zamestnancovi znižujú zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti počas zdaňovacieho obdobia, resp. v ročnom zúčtovaní alebo pri podaní daňového priznania.

---
S pozdravom,
Ing. Jana Jezerčáková
Kontaktné centrum podpory
Finančné riaditeľstvo SR
pnavos
03.06.14,06:22
Dobrý deň,

prosím o radu: spoločník si vyplatil dividendy. V skutočnosti, reálne mu neboli vyplatené - na účet ani v hotovosti, ale vložil ich do firmy ako pôžičku. Platí z týchtio dividend ZP?
zuziku
03.06.14,09:05
Dobrý deň

chcem sa spýtať pri znížení základného imania a vyplatení časti podielov spoločníkom sa zdravotné poistenie neplatí, pretože som o znížení imania nenašla nikde zmienku v zákone o zdr.poistení ?
Jana Motyčková
03.06.14,11:51
Dobrý deň,

prosím o radu: spoločník si vyplatil dividendy. V skutočnosti, reálne mu neboli vyplatené - na účet ani v hotovosti, ale vložil ich do firmy ako pôžičku. Platí z týchtio dividend ZP?
Áno, nie je podstatný spôsob vyplatenia dividendy.
Jana Motyčková
03.06.14,12:44
Dobrý deň

chcem sa spýtať pri znížení základného imania a vyplatení časti podielov spoločníkom sa zdravotné poistenie neplatí, pretože som o znížení imania nenašla nikde zmienku v zákone o zdr.poistení ?

Ak majú spoločníci pri znížení základného imania niečo vyplatené a nejde o vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka v s.r.o. asi by bolo najskôr treba ozrejmiť, z daňového hľadiska o aký príjem ide. Podľa môjho názoru by to mohlo byť posudzované obdobne ako predaj podielu, ale daňové záležitosti nechám radšej na odborníkov.

Obchodný zákonník priamo nepočíta s tým, že pri znížení základného imania by mali byť vklady vracané.
TomosP
04.06.14,06:02
Mohu prosím požádat o vyjádření k příspěvku/otázce #27 v tomto tématu ? http://www.porada.sk/t230741-p2-post.html#post2553543
Jana Motyčková
04.06.14,07:16
Ja osobne nesúhlasím s odpoveďou Jozefa, vzhľadom na to, že FR vo svojich stanoviskách rozlišuje, či dividenda bola príjmom, ktorý nie je predmetom dane podľa §3 ods.2) alebo príjmom oslobodeným od dane (§5 ods.7). V tom prvom prípade sa poistné uplatniť nemôže, v druhom áno. Ale už sme to tu niekde rozoberali.
TomosP
04.06.14,07:24
Ja osobne nesúhlasím s odpoveďou Jozefa, vzhľadom na to, že FR vo svojich stanoviskách rozlišuje, či dividenda bola príjmom, ktorý nie je predmetom dane podľa §3 ods.2) alebo príjmom oslobodeným od dane (§5 ods.7). V tom prvom prípade sa poistné uplatniť nemôže, v druhom áno. Ale už sme to tu niekde rozoberali.

Díky za odpověď. Ano, rozebírali jsme to v tématu http://www.porada.sk/t229298-p2-post.html#post2541290, ale opačné vyjádření J.Mihála mne lehce znervóznilo:-)
gabriela p
06.06.14,07:50
Dobrý deň, spoločníkovi budú vyplatené podiely na zisku spoločnosti za roky 2011 a 2012 (45000 EUR) a 2013 (40000 EUR) v priebehu roku 2014. Vymeriavacím základom bude max. 48 300 EUR? Mohli by ste mi vypočítať koľko bude predstavovať poistné? Preddavok na poistné sa musí odviesť len zo zisku za rok 2013? V zamestnaní má spoločník minimálnu mzdu.

Ďakujem
Jana Motyčková
06.06.14,10:33
45000 sa mu vyplatí, to oznámi do ZP do 31.5.2015 (odpočita 402,50)
Z 40000 sa zrazí preddavok 14%, odvedie a vykáže to firma.
Ak má príjmy - VZ za rok (v roku) 2014 :
zamestnanie VZ ... 4224 (352x12)
dividendy za roky 2011,2012 ... 44597,50 (45000-402,50)
dividendy za rok 2014 ...40000
Tak :
spolu VZ 88821,50
maximálny VZ 48300
koeficient : 48300/88821,50 = 0,543787
koeficientom sa násobia jednotlivé VZ - výsledky
zamestnanie : 2296,95, poistné zamestnanca 91,87
dividenda 2011.2012 : 24251,48, poistné 10% 2425,14
dividenda 2013 : 21751,48, poistné 14% 3045,20
Spolu poistné : 5312,21.
Z poistného sa odpočítajú preddavky zrazené zo mzdy (cca 169) a preddavky zrazené z dividendy (5600). Výsledkom rzzp by mal byť preplatok.
emr
08.06.14,21:57
Ten vymeriavaci zaklad sa pocita zo vsetkych rokov spolu? :confused: Nema to byt pre kazdy rok separatne (podla toho z akeho uctovneho obdobia tie podiely na zisku pochadzaju)? Takto si spolocnik moze pockat 5 rokov a vyplatit nerozdelene zisky naraz a vo vysledku hlboko podlezie 14%. Alebo tu ide o zmenu ktora prisla spolu so znizenim stropu na 48300?45000 sa mu vyplatí, to oznámi do ZP do 31.5.2015 (odpočita 402,50)
Z 40000 sa zrazí preddavok 14%, odvedie a vykáže to firma.
Ak má príjmy - VZ za rok (v roku) 2014 :
zamestnanie VZ ... 4224 (352x12)
dividendy za roky 2011,2012 ... 44597,50 (45000-402,50)
dividendy za rok 2014 ...40000
Tak :
spolu VZ 88821,50
maximálny VZ 48300
koeficient : 48300/88821,50 = 0,543787
koeficientom sa násobia jednotlivé VZ - výsledky
zamestnanie : 2296,95, poistné zamestnanca 91,87
dividenda 2011.2012 : 24251,48, poistné 10% 2425,14
dividenda 2013 : 21751,48, poistné 14% 3045,20
Spolu poistné : 5312,21.
Z poistného sa odpočítajú preddavky zrazené zo mzdy (cca 169) a preddavky zrazené z dividendy (5600). Výsledkom rzzp by mal byť preplatok.
Jana Motyčková
09.06.14,05:56
Berú sa spolu všetky dividendy vyplatené v r.2014..
Zmenou max. VZ sa to jedno maximum vzťahuje aj na úhrn všetkých dividend.
Acova
09.06.14,15:31
Akciová spoločnosť dosiahla zisk za rok 2013 a valné zhromaždenie v roku 2014 rozhodlo o vyplatení dividend svojim akcionárom a taktiež rozhodlo o vyplatení podielov na zisku (tantiém) členom predstavenstva a členom dozornej rady. Podliehajú vyplatené tantiémy odvodom do poisťovní?
Jana Motyčková
10.06.14,05:52
K zdravotnému poisteniu platí príspevok 1.
Sociálne poistenie z dividend platí ten, kto je z právneho vzťahu z ktorého dividendy dostane prihlásený ako zamestnanec v SP a nemá účasť na základnom imaní spoločnosti.
zuzana.sve
18.06.14,10:31
Dobry den
ak su spolocnikovi (zaroven konatelovi) fyzickej osobe vyplatene dividendy - podiely na zisku z r.2011,2012,2013- v jednom mesiaci z viacerych spolocnosti v ktorych je spolocnikom, uplatnuje sa maximalny vymeriavaci zaklad u kazdej samostatne alebo narazi na strop ako FO pri scitani vyplatenych dividend? Ako sa tieto vyplatene dividendy dalej prejavia pri plateni preddavkov, oznami zdravotna poistovna fyzickej osobe zmenu mesacnych preddavkov alebo sa to zuctuje az v rzzp? Dakujem za odpoved.
Jozef Mihál
18.06.14,11:09
V RZZP za rok 2014 sa všetky príjmy vrátane rôznych dividend spočítajú a uplatní sa max. VZ 48300 eur.

Dividendy zúčtované v RZZP nijako neovplyvňujú výšku budúcich preddavkov, ktoré daná FO má platiť v nasledujúcom období.
Jana Motyčková
18.06.14,12:55
Zuzana.sve pozrite si aj otázku 35 a odpoveď 36 v tejto téme.
Dividendy od platiteľa A nemajú vplyv na výšku preddavkov z dividend od platiteľa B a naopak.
KSUKE
18.06.14,13:10
prosím Vás o odobrenie postupu pri vyplnení výkazu preddavkov

vyplatené dividendy za 2013 v celkovej výške 124,14 eur jedinému spoločníkovi

riadok 2. = 106,76

riadok 3. = 124,14

riadok 4. = 17,38

riadok 5. = 17,38robím to po prvýkrát a ďakujem za radu.
Jana Motyčková
18.06.14,13:59
Suma vyplatených dividend sa rozumie suma pred zrazením preddavkov na ZP, bez ohraničenia na maximum, t.j. r.2 124,14, to isté v r.3,
r. 4 je percento 14, r.5 17,37 (zaokrúhlenie nadol)
R.2,3 a 5 sú súčtom z tej tabuľky pod tým.
KSUKE
19.06.14,06:20
Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň
zuzana.sve
19.06.14,09:08
Dakujem za predchadzajucu odpoved. nie je mi vsak jasne ako to bude s dividendami za rok 2013, vyplatene 2014 ak ide o podiely zo zisku v roznych spolocnostiach A (60000 eur),B(30000),C(60000) kde je konateľom. Preddavok poistneho z dividend 2013 plati PO - v nasom pripade mame 3 PO, vymeriavaci zaklad sa uplatnuje u kazdej samostatne? Ohlasovaciu povinnosť ma kazda PO osobitne - vykazom platitela dividend, kazda PO poistne z dividend zaplati a potom v RZZP sa bude na zaklade maxima vracat preplatok? Dakujem za odpoved
Jana Motyčková
19.06.14,10:20
Maximálny VZ pre preddavky uplatníte v každej firme osobitne.
oznamovaciu povinnosť má každá firma osobitne, každá zaplatí preddavok 14% z 48300, zrazí to z dividendy. Budúci rok ZP vráti priamo tej osobe preplatok.
Pete
26.06.14,14:12
Dobrý deň,


zamestnanec bez majetkovej účasti v akciovke dostal vyplatené v 06/2014 dividendy za r. 2013, z ktorých mu odviedla preddavky na zdravotné poistenie zo samostatného VZ. Môže si tieto preddavky pripočítať k vypočítanému poistnému zo závislej činnosti pri spracovaní miezd za 06/2014? Ďakujem za odpoveď.
Jana Motyčková
26.06.14,15:37
Môžu sa pripočítať k poistnému pri výpočte preddavkov na daň.
Upozorňujem - takýto príjem z dividend sa započítava do VZ pre sociálne poistenie.
lynn
09.07.14,07:59
Suma vyplatených dividend sa rozumie suma pred zrazením preddavkov na ZP, bez ohraničenia na maximum, t.j. r.2 124,14, to isté v r.3,
r. 4 je percento 14, r.5 17,37 (zaokrúhlenie nadol)
R.2,3 a 5 sú súčtom z tej tabuľky pod tým.

Dobrý deň, v tejto súvislosti by ma zaujímalo, či dividendy za rok 2013, vyplatené v roku 2014 budú zamestnancovi /a súčasne spoločníkovi/ vyplatené v hrubom, alebo mu má byť odčítaný preddavok na ZP vo výške 14 %, ktoré za zamestnanca zaplatí zamestnávateľ? A tiež účtovanie mi nie je celkom jasné: 366,331/336?Ďakujem.
lynn
09.07.14,08:07
Dobrý deň,

v tejto súvislosti by ma zaujímalo, či dividendy za rok 2013, vyplatené v roku 2014 budú zamestnancovi /a súčasne spoločníkovi/ vyplatené v hrubom, alebo mu má byť odčítaný preddavok na ZP vo výške 14 %, ktoré za zamestnanca zaplatí zamestnávateľ? A tiež účtovanie mi nie je celkom jasné: 366,331/336?Ďakujem.

Podľa odpovede č. 48 preddavok 14 % zamestnávateľ zrazí a tento preddavok bude predmetom RZZP za rok 2014 samotného spoločníka. Spoločnosť už nič nerieši.
lynn
09.07.14,08:25
Je to správne riešenie?
Jozef Mihál
09.07.14,08:47
Dobrý deň, v tejto súvislosti by ma zaujímalo, či dividendy za rok 2013, vyplatené v roku 2014 budú zamestnancovi /a súčasne spoločníkovi/ vyplatené v hrubom, alebo mu má byť odčítaný preddavok na ZP vo výške 14 %, ktoré za zamestnanca zaplatí zamestnávateľ? A tiež účtovanie mi nie je celkom jasné: 366,331/336?Ďakujem.

Z dividendy za rok 2013 vyplatenej v roku 2014 musí spoločnosť zraziť preddavok (14%, max. VZ 48300 eur).

Vo veci účtovania ja osobne neporadím. DRAK nie je tematicky zameraný na oblasť účtovníctva.
UctAm
10.07.14,08:38
Môžu sa pripočítať k poistnému pri výpočte preddavkov na daň.
Upozorňujem - takýto príjem z dividend sa započítava do VZ pre sociálne poistenie.
Podľa vyjadrenia finančného riaditeľstva bude na ich stránke uverejnené usmernenie, podľa ktorého sa poistné z dividend nemôže odpočítať od zdaniteľného príjmu, nakoľko dividendy netvoria tento zdaniteľný príjem.
Jozef Mihál
11.07.14,07:04
Podľa vyjadrenia finančného riaditeľstva bude na ich stránke uverejnené usmernenie, podľa ktorého sa poistné z dividend nemôže odpočítať od zdaniteľného príjmu, nakoľko dividendy netvoria tento zdaniteľný príjem.

Súhlasím s vyjadrením FR SR. Poistné (preddavky) na zdravotné poistenie zrazené zamestnancovi ako príjemcovi dividend nie je možné pri určení základu dane odpočítať od zdaniteľného príjmu zamestnanca.

Poistné na sociálne poistenie (dividendy sa totiž započítajú do VZ zamestnanca na sociálne poistenie spolu s ostatným príjmom) sa však (celé, vrátane časti vypočítanej z dividend) odpočíta od zdaniteľného príjmu zamestnanca.
TomosP
11.07.14,09:11
Podľa vyjadrenia finančného riaditeľstva bude na ich stránke uverejnené usmernenie, podľa ktorého sa poistné z dividend nemôže odpočítať od zdaniteľného príjmu, nakoľko dividendy netvoria tento zdaniteľný príjem.

V tom případě prosím o jeho zveřejnění, až bue k dispozici - zatím jediné, ale opačně vyznívající vyjádření FR SR k této problematice je datováno 27.1.2014 a uvedl jsem jej v příspěvku http://www.porada.sk/t230741-p2-post.html#post2553543
hcm
16.07.14,13:52
Otázka k príspevku 56:
Poprosím, ako z tohto usmernenia vyplýva že zdravotné poistenie nie je možné uplatniť ako odpočet a sociálne poistenie áno ?

... podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZoDP) predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.
Podľa § 5 ods.7 písm. i) citovaného zákona okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.
Pri znížení zdaniteľnej mzdy o zaplatené poistné nerozhoduje skutočnosť, či sa podiely na zisku (dividendy, tantiémy) napr. za rok 2013 vyplácajú osobe s majetkovou účasťou na spoločnosti, členovi štatutárneho, alebo dozorného orgánu, alebo sa vyplácajú zamestnancovi bez účasti na základnom imaní spoločnosti, alebo družstva. Nerozhoduje teda, či u konkrétneho daňovníka podiely na zisku sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb, alebo predmetom dane nie sú (v oboch prípadoch vyplatený podiel na zisku nepodlieha dani z príjmov fyzických osôb, v prvom prípade príjem nie je predmetom dane a v druhom prípade, je tento síce predmetom dane , ale je od dane z príjmov oslobodený).
Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti je možné znížiť len o také poistné a príspevky, ktoré sa viažu k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Znamená to, že poistné platené z príjmov oslobodených od dane alebo z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, nie je možné uplatniť (odpočítať) pri výpočte čiastkového základu dane podľa § 5 ZoDP, a to ani v takom prípade, ak niektorý všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje povinnosť platiť poistné z takýchto príjmov.
Iveta Matlovičová
16.07.14,14:20
pre TomosP: už je vonku, všetky pôvodne stanoviska FRSR sa tým menia...uf

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny
TomosP
16.07.14,18:42
pre TomosP: už je vonku, všetky pôvodne stanoviska FRSR sa tým menia...uf

https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/dane/metodicke-pokyny


Díky. Snad už tento výklad vydrží:-)
TomosP
17.07.14,05:24
Súhlasím s vyjadrením FR SR. Poistné (preddavky) na zdravotné poistenie zrazené zamestnancovi ako príjemcovi dividend nie je možné pri určení základu dane odpočítať od zdaniteľného príjmu zamestnanca.

Poistné na sociálne poistenie (dividendy sa totiž započítajú do VZ zamestnanca na sociálne poistenie spolu s ostatným príjmom) sa však (celé, vrátane časti vypočítanej z dividend) odpočíta od zdaniteľného príjmu zamestnanca.

Z nvého metodického usměrnění FR SR jsem vyrozuměl, že pro stanovení ČZD není možno od zdanitelných příjmů odečíst žádné pojistné, které se odvádí z příjmů od daně osvobozených nebo které nejsou předmětem daně.
Z toho mi vyplývá, že pro stanovení ČZD u zaměstnance bez majetkové účasti nelze odečíst ani pojistné na ZP, ale ani pojistné na SP odváděné z vyplacených dividend.
Jana Motyčková
17.07.14,07:15
Tiež tomu tak rozumiem.
Inak si myslím, že to nemá žiadnu logiku. Ako je možné, že zamestnanec si môže uplatniť dobrovoľné poistenie, ktoré platí v čase keď je zamestnancom, ale nemôže si odpočítať poistné, ktoré je zamestnanec povinný platiť z nejakého aj keď oslobodeného príjmu.
TomosP
17.07.14,07:35
Tiež tomu tak rozumiem.
Inak si myslím, že to nemá žiadnu logiku. Ako je možné, že zamestnanec si môže uplatniť dobrovoľné poistenie, ktoré platí v čase keď je zamestnancom, ale nemôže si odpočítať poistné, ktoré je zamestnanec povinný platiť z nejakého aj keď oslobodeného príjmu.

Logiku občas těžko hledat. Problém je v tom, že jako výrobci mzdového SW musíme respektovat i nelogické výklady a zákony. U našich zákazníků logikou bohužel operovat nemůžeme - pokud si to uživatel někde najde napsané jinak, víc věří "úřadům" (a také se jich víc "bojí").
UctAm
17.07.14,07:46
Logiku občas těžko hledat. Problém je v tom, že jako výrobci mzdového SW musíme respektovat i nelogické výklady a zákony. U našich zákazníků logikou bohužel operovat nemůžeme - pokud si to uživatel někde najde napsané jinak, víc věří "úřadům" (a také se jich víc "bojí").
Keď už nenájdeme logiku, aspoň oporu v zákone. Tvrdenie: "Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti je možné znížiť len o také poistné a príspevky, ktoré sa viažu k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti." je podľa ktorého paragrafu zákona? Podiely vyplatené zamestnancovi bez účasti sú príjmami zo závislej činnosti (uvedené v §5 ods. 7 pís. i), sú len od dane oslobodené.
Jana Motyčková
17.07.14,07:53
Logiku občas těžko hledat. Problém je v tom, že jako výrobci mzdového SW musíme respektovat i nelogické výklady a zákony. U našich zákazníků logikou bohužel operovat nemůžeme - pokud si to uživatel někde najde napsané jinak, víc věří "úřadům" (a také se jich víc "bojí").
Poslala som takýto dopyt na FR :


Podľa Metodického pokynu z júla 2014 nie je možné znížiť základ dane o poistné, ktoré platí zamestnanec bez majetkovej účasti z dividend. Predpokladám, že sa rovnako má postupovať aj pri poistnom na sociálne aj zdravotné poistenie ktoré je zamestnanec povinný z dividend platiť.
Prosím o informáciu, či sa takto má postupovať až od júla 2014. Ak takéto dividendy boli vyplatené v minulých mesiacoch roku 2014 a o zrazené poistné (SP a ZP) sa čiastkový základ dane z príjmu zo závislej činnosti znížil, je potrebné opraviť preddavky a prehľady za minulé mesiace, alebo sa to bude opravovať v ročných zúčtovaniach dane a daňových priznaniach? Alebo do júna 2014 sa toto poistné mohlo odpočítať zo základu dane ?
Ak to treba opravovať za predchádzajúce mesiace roku 2014, je potrebné toto opravovať aj za predchádzajúce roky? Poistné do SP z dividend vyplatených zamestnancovi bez majetkovej účasti sa platí od 1.1.2008.
Jana Motyčková
17.07.14,07:55
Keď už nenájdeme logiku, aspoň oporu v zákone. Tvrdenie: "Zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti je možné znížiť len o také poistné a príspevky, ktoré sa viažu k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti." je podľa ktorého paragrafu zákona? Podiely vyplatené zamestnancovi bez účasti sú príjmami zo závislej činnosti (uvedené v §5 ods. 7 pís. i), sú len od dane oslobodené.
S týmto názorom súhlasím. Hlavne v súvislosti s tým, že pri uplatňovaní dobrovoľného poistenia toto pravidlo nepoužili.
UctAm
17.07.14,08:23
Poslala som takýto dopyt na FR :


Podľa Metodického pokynu z júla 2014 nie je možné znížiť základ dane o poistné, ktoré platí zamestnanec bez majetkovej účasti z dividend. Predpokladám, že sa rovnako má postupovať aj pri poistnom na sociálne aj zdravotné poistenie ktoré je zamestnanec povinný z dividend platiť.
Prosím o informáciu, či sa takto má postupovať až od júla 2014. Ak takéto dividendy boli vyplatené v minulých mesiacoch roku 2014 a o zrazené poistné (SP a ZP) sa čiastkový základ dane z príjmu zo závislej činnosti znížil, je potrebné opraviť preddavky a prehľady za minulé mesiace, alebo sa to bude opravovať v ročných zúčtovaniach dane a daňových priznaniach? Alebo do júna 2014 sa toto poistné mohlo odpočítať zo základu dane ?
Ak to treba opravovať za predchádzajúce mesiace roku 2014, je potrebné toto opravovať aj za predchádzajúce roky? Poistné do SP z dividend vyplatených zamestnancovi bez majetkovej účasti sa platí od 1.1.2008.
Ak sa to týka aj SP, ako to technicky realizovať, keďže vymeriavací základ na SP je jeden? Nemôže sa rozdeliť a počítať len z dividend a len z iných príjmov (konzultované na SP), a ak by sa aj pre určenie poistného z dividend rozdelili, vzniknú rozdiely zo zaokrúhľovania.
Jana Motyčková
17.07.14,08:28
Môžete dať ďalší dopyt na FR. Ale je to tiež poistné z príjmov oslobodených od dane. Čiže ak beriem uvedené odôvodnenie, tak to platí aj pre SP.
UctAm
17.07.14,08:37
K postupu - do júla 2014 platilo metodické usmernenie, podľa ktorého sme postupovali správne. Jeho platnosť pred vydaním nového nebola zrušená, preto by sa ani spätne nič nemalo opravovať:), či?
TomosP
18.07.14,09:21
Môžete dať ďalší dopyt na FR. Ale je to tiež poistné z príjmov oslobodených od dane. Čiže ak beriem uvedené odôvodnenie, tak to platí aj pre SP.

Další problém : Jak určit část pojistného na SP, která patří k dividendě (a tedy o tuto část nesmím podle nového MU snížit základ daně) v případě, že zaměstnanec bez účasti na majetku má zúčtovánu
- mzdu ve výši 3000 €
- dividendu ve výši 2000€

VZ na SP je však omezen na 4025€, z toho je odvedeno pojistné - jaká část tohoto pojistného připadá na dividendu?

Ze skutečně odvedeného pojistného (z maxima VZ) v poměru 2000/(2000+3000)?

Pokud se na to nikdo dosud neptal, pošlu dotaz na FR SR.
Jana Motyčková
18.07.14,10:37
Dajte dopyt.
jozefIK
21.07.14,06:11
Dal som následovný dopyt na FSSR:

Podľa Metodického pokynu z júla 2014 nie je možné znížiť základ dane o poistné, ktoré platí zamestnanec bez majetkovej účasti z dividend.
1. Platí rovnaký postup aj pre poistenie na sociálne poistenie?
2. Tento postup platí len od júla 2014 alebo je potrebné spätne vykonať opravy aj za predchádzajúce obdobia resp. roky?

A tu je odpoveď:

metodický pokyn sa týka i odvodov do sociálnej poisťovni, v pokyne sa uvádza legislatívna skratka "poistné a príspevky" pričom pod touto skratkou sa podľa § 5 ods. 7 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rozumie poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu (ďalej len "poistné a príspevky"), ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca.

K Vašej druhú otázke sa vyjadríme samostatne, uvedené vydaný metodický pokyn nerieši, po vyjadrení sa k tomuto odborom metodiky daní FR SR Vám bude ich stanovisko obratom preposlané.

S pozdravom,

Ing. Jozef Ďuriš
jozefIK
29.07.14,05:41
Další problém : Jak určit část pojistného na SP, která patří k dividendě (a tedy o tuto část nesmím podle nového MU snížit základ daně) v případě, že zaměstnanec bez účasti na majetku má zúčtovánu
- mzdu ve výši 3000 €
- dividendu ve výši 2000€

VZ na SP je však omezen na 4025€, z toho je odvedeno pojistné - jaká část tohoto pojistného připadá na dividendu?

Ze skutečně odvedeného pojistného (z maxima VZ) v poměru 2000/(2000+3000)?

Pokud se na to nikdo dosud neptal, pošlu dotaz na FR SR.

Nemáte k tomu odpoveď z FSSR prípadne ste neposielali dopyt aj na SP?
Jana Motyčková
29.07.14,08:12
To nie je problém SP, u ich sa poistné počíta z celej sumy ohraničenej na maximum. To je daňový problém - akú časť poistného možno uplatniť. Predpokladám, že tak rýchlo odpoveď nepošlú. Ale dopyt môžu podať aj viacerí.
Analytik1
29.07.14,11:29
Nemáte k tomu odpoveď z FSSR prípadne ste neposielali dopyt aj na SP?

Ja som dostala nasledovnú odpoveď:

"Ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci kombináciu príjmov (podiely na zisku 1 000 € a zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti 4 000 €), pričom celkový príjem je väčší ako maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie (4 025 €), potom je na zamestnávateľovi, či pri výpočte základu dane (§ 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.) tohto zamestnanca, zo zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti odpočíta poistné vypočítané z týchto príjmovi, t.j. poistné zo sumy 4 000 €, alebo zo zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti odpočíta poistné vypočítané z vymeriavacieho základu v pomere zo sumy 4000/(1000+4000) = 0,8 x 4025 € = 3220 €."
UctAm
14.08.14,17:14
K postupu - do júla 2014 platilo metodické usmernenie, podľa ktorého sme postupovali správne. Jeho platnosť pred vydaním nového nebola zrušená, preto by sa ani spätne nič nemalo opravovať:), či?

Uvedené bolo potvrdené telefonicky, spätne by sa nič nemalo opravovať.
TomosP
15.08.14,04:55
Nemáte k tomu odpoveď z FSSR prípadne ste neposielali dopyt aj na SP?

Dotaz jsem poslal, zde je odpověď z 3.8.2014 :

Dobrý deň p. Prunar,

zatiaľ náš odbor nedostal z metodiky daní oficiálnu odpoveď na nanesený okruh otázok (nešlo iba o vymeriavacie základy poistného). Posielam Vám však odpoveď nášho odboru metodiky na žiadosť jedného daňového subjektu. Túto som obdržal len dnes a tak Vám ju hneď aj zasielam. V prípade potreby sa ešte ohláste, ak Vám táto odpoveď nebude postačovať.

Metodický pokyn – odpoveď

K Vášmu podaniu zo dňa 18. 7. 2014, ktorým žiadate o zaujatie stanoviska k postupu pri určení výšky poistného, ktoré je možné uplatniť pri výpočte čiastkového základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“), v prípade zaplateného poistného na sociálne poistenie, ak súčasťou vymeriavacieho základu na jeho výpočet sú aj podiely na zisku vyplatené zamestnancovi bez majetkovej účasti, uvádzame nasledovné.
V nadväznosti na legislatívnu skratku „poistné a príspevky“ zavedenú v § 5 ods. 7 písm. e) ZDP poistným a príspevkami sa rozumejú poistné na verejné zdravotné poistenie (napr. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), poistné na sociálne poistenie (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov), poistné na sociálne zabezpečenie (zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a príspevky na starobné dôchodkové sporenie (zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu. Z uvedeného vyplýva, že príklad č. 2 v 3. oddiele Metodického pokynu k § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – výpočet základu dane sa týka aj poistného na sociálne poistenie.
Pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 ZDP sa zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znižujú len o to poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, t. j. daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ods. 2 ZDP), pričom uplatniť je možné len poistné viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci kombináciu príjmov (zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a okrem nich aj podiely na zisku bez majetkovej účasti, ktoré sú oslobodené od dane), môže zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“), pri výpočte základu dane z príjmov zo závislej činnosti uplatniť iba poistné vzťahujúce sa k zdaniteľnému príjmu.
V prípade, že celkový príjem zamestnanca presahuje maximálny vymeriavací základ (napr. na sociálne poistenie je to 4 025 €), potom je na zamestnávateľovi, či pri výpočte základu dane tohto zamestnanca odpočíta od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poistné vypočítané z týchto príjmov, alebo odpočíta poistné viažuce sa k zdaniteľným príjmom vypočítané rovnakým pomerom ako je pomer zdaniteľných príjmov k celkovým príjmom zamestnanca.
S úctou


Ing. Adriana Plešková
riaditeľka odboru daňovej metodiky

S pozdravom,
Ing. Jozef Ďuriš
UctAm
15.08.14,11:05
Túto odpoveď poslali mne, nezverejňoval som to, lebo nič nové nerieši.
TomosP
15.08.14,12:24
Túto odpoveď poslali mne, nezverejňoval som to, lebo nič nové nerieši.Pro mne je to užitečné, neboť to ozřejmuje problém s odečtem pojistného na SP od základu daně z příjmů ze závislé činnosti v případě, že úhrn příjmů ze závislé činnosti a vyplacených dividend u zaměstnance bez majetkové účasti je vyšší než maximální VZ na SP - viz poslední věta odpovědi. Př.: V měsíci má zaměstnanec zúčtováno :- mzda 1000€ (PrijemMzda)- dividendy 4000€ (PrijemDividenda)Zaměstnanec platí zálohu ZP ze mzdy ve výši 4% = 40€ (zalohaZPMzda)Také platí zálohu ZP z dividend ve výši 14% = 560€ (zalohaZPDividendy)Pojistné na SP však platí z úhrnu příjmů (mzdy + dividendy), omezeného na max. VZ, tedy ze 4025€. Pojistné zaměstnance z maxima VZ je 378,35€ VZ. (pojistneSPMzda+Dividendy)Při výpočtu základu daně z příjmů ze závislé činnosti je však možno odpočítat pouze pojistné, placené z těchto příjmů (nikoli tedy pojistné na SP placené z dividend). Podle vyjádření FRSR to může být v poměru zdanitelných příjmů a celkového úhrnu příjmů.Základ daně z příjmů ze závislé činnosti v případě souběhu daněných a nedaněných příjmů bude stanoven takto :Základ daně= PrijemMzda – zalohaZPMzda - (pojistneSPMzda+Dividendy)* (PrijemMzda/(PrijemMzda+PrijemDividenda))Základ daně = 1000 – 40 – 378,35 * (1000/5000) = 1000 - 40 – 75,67 = 884,33€Tak to chápu já.
TomosP
15.08.14,12:26
Zkusím ještě jednou, přehledněji (snad se to povede) :

Pro mne je to užitečné, neboť to ozřejmuje problém s odečtem pojistného na SP od základu daně z příjmů ze závislé činnosti v případě, že úhrn příjmů ze závislé činnosti a vyplacených dividend u zaměstnance bez majetkové účasti je vyšší než maximální VZ na SP - viz poslední věta odpovědi.

Př.: V měsíci má zaměstnanec zúčtováno :
- mzda 1000€ (PrijemMzda)
- dividendy 4000€ (PrijemDividenda)

Zaměstnanec platí zálohu ZP ze mzdy ve výši 4% = 40€ (zalohaZPMzda)
Také platí zálohu ZP z dividend ve výši 14% = 560€ (zalohaZPDividendy)

Pojistné na SP však platí z úhrnu příjmů (mzdy + dividendy), omezeného na max. VZ, tedy ze 4025€. Pojistné zaměstnance z maxima VZ je 378,35€ VZ. (pojistneSPMzda+Dividendy)

Při výpočtu základu daně z příjmů ze závislé činnosti je však možno odpočítat pouze pojistné, placené z těchto příjmů (nikoli tedy pojistné na SP placené z dividend). Podle vyjádření FRSR to může být v poměru zdanitelných příjmů a celkového úhrnu příjmů.

Základ daně z příjmů ze závislé činnosti v případě souběhu daněných a nedaněných příjmů bude stanoven takto :

PrijemMzda – zalohaZPMzda - (pojistneSPMzda+Dividendy)* (PrijemMzda/(PrijemMzda + PrijemDividenda))
Základ daně = 1000 – 40 – 378,35 * (1000/5000) = 1000 - 40 – 75,67 = 884,33€

Tak to chápu já.
UctAm
18.08.14,07:05
V odpovedi je ale uvedené, že je na zamestnávateľovi, ako bude postupovať. Prečo nezvýhodniť zamestnanca, ak je to možné. Odpočítam iba poistné, ktoré sa vzťahuje k zdaniteľnému príjmu, lebo je takto možné postupovať.Potom 1000 - 40 - 94 = 866€.
TomosP
18.08.14,07:17
V odpovedi je ale uvedené, že je na zamestnávateľovi, ako bude postupovať. Prečo nezvýhodniť zamestnanca, ak je to možné. Odpočítam iba poistné, ktoré sa vzťahuje k zdaniteľnému príjmu, lebo je takto možné postupovať.Potom 1000 - 40 - 94 = 866€.

Ano, i to je podle vyjádření FRSR možný postup. Tím však tvrdím, že jsem pojistné na SP odvedl přednostně z příjmů ze závislé činnosti, což není pravda. Ale pokud to FRSR dovoluje, proč ne..
UctAm
18.08.14,07:23
V tomto prípade sú aj podiely príjmami zo závislej činnosti.
TomosP
18.08.14,07:28
V tomto prípade sú aj podiely príjmami zo závislej činnosti.

Ano, měl jsem uvést "ze zdanitelných příjmů"....
eva6459
25.08.14,05:40
Konateľom budú v 9/2014 vyplatené podiely na zisku. Nie sú spoločníkmi, budú aj odvody do Sociálnej poisťovne.

1. má zmluvu o výkone funkcie - nepravidelný príjem vyplácaný vždy v júni. Vymeriavací základ z podielov stanovíme pomerne na 1 - 9/2014?

2. má zmluvu o výkone funkcie - nepravidelný príjem a zároveň aj pracovnú zmluvu - pravidelný príjem, poistné platia z dvoch vzťahov. Ako určiť vymeriavací základ z podielov na zisku?
mariapol
02.09.14,07:21
Dal som následovný dopyt na FSSR:

Podľa Metodického pokynu z júla 2014 nie je možné znížiť základ dane o poistné, ktoré platí zamestnanec bez majetkovej účasti z dividend.
1. Platí rovnaký postup aj pre poistenie na sociálne poistenie?
2. Tento postup platí len od júla 2014 alebo je potrebné spätne vykonať opravy aj za predchádzajúce obdobia resp. roky?

A tu je odpoveď:

metodický pokyn sa týka i odvodov do sociálnej poisťovni, v pokyne sa uvádza legislatívna skratka "poistné a príspevky" pričom pod touto skratkou sa podľa § 5 ods. 7 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rozumie poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu (ďalej len "poistné a príspevky"), ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca.

K Vašej druhú otázke sa vyjadríme samostatne, uvedené vydaný metodický pokyn nerieši, po vyjadrení sa k tomuto odborom metodiky daní FR SR Vám bude ich stanovisko obratom preposlané.

S pozdravom,

Ing. Jozef Ďuriš

Tu máme odpoveď od toho istého supermana zo začiatku roka 2014, ak by niekomu mohlo pomôcť.
Bubika
03.09.14,09:11
kezde sa po navsteve poistovne dovera, po vcerajsom telefonate na ich infolinku a po precitani týchto prispevkov prestavam v tom orientovat, poprosim o kontrolu nizsie1, ked platim dividendu za rok 2013 vo vyske 30.000 konatelovi, tak v reale mu na ucet poslem 30000 - 4.200 (14% poistne) = 25800. 4200 odvedie zamestnavatel do ZP. Na dividendovy vykaz do ZP ale uvediem vysku vyplatenej dividendy 30 tis a vz tiez 30?2, ak v dalsom mesiaci poslem opat dividendu v rovnakej vyske, tak uvadzam VZ opat 30 tis? alebo len 17.160 ako mi povedali vcera na infolinke .. alebo kolko?3, ked ma konatel 10 firiem a v kazdej zisk, tak kazda fy zaplati VZ do maxima a konatel bude dalsi rok cakat na xx tisíc EUR, kym mu ich poistovna vrati?4, konatel sa pyta, ci bude mat nadstandardne zdravotne sluzby za peniaze, kotre uz do ZP odviedol za minule roky a tiez ktorými bude financovat ZP cely rok kym mu vratia preplatky (to musim adresovat asi niekomu inému) :)ak niekto moze, nech ma z tohto vymota. dakujem vopred
Jana Motyčková
03.09.14,12:00
1 áno
2 30000
3 áno
4 ZP je solidárny systém (áno = odpoveď na otázku v zátvorke)
Bubika
04.09.14,05:01
1 áno
2 30000
3 áno
4 ZP je solidárny systém (áno = odpoveď na otázku v zátvorke)dakujemje docela zaujimave v priebehu 2 dni dostat na rovnake otazky 4x rozdielne odpovede priamo od koryta.
jozefIK
16.09.14,05:13
Dal som následovný dopyt na FSSR:

Podľa Metodického pokynu z júla 2014 nie je možné znížiť základ dane o poistné, ktoré platí zamestnanec bez majetkovej účasti z dividend.
1. Platí rovnaký postup aj pre poistenie na sociálne poistenie?
2. Tento postup platí len od júla 2014 alebo je potrebné spätne vykonať opravy aj za predchádzajúce obdobia resp. roky?

A tu je odpoveď:

metodický pokyn sa týka i odvodov do sociálnej poisťovni, v pokyne sa uvádza legislatívna skratka "poistné a príspevky" pričom pod touto skratkou sa podľa § 5 ods. 7 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rozumie poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu (ďalej len "poistné a príspevky"), ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca.

K Vašej druhú otázke sa vyjadríme samostatne, uvedené vydaný metodický pokyn nerieši, po vyjadrení sa k tomuto odborom metodiky daní FR SR Vám bude ich stanovisko obratom preposlané.

S pozdravom,

Ing. Jozef Ďuriš

Tak mi prišla odpoveď aj na 2. časť otázky ...

Ospravedlňujem sa zrdržanie odpovede, stanovisko metodiky sme obržali len tento týždeň. Zasielam Vám ho aj s uvedením komentára a príkladu.
Ďakujem za pochopenie.

V zmysle obdržaného stanoviska metodiky daní FR SR k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov v nadväznosti na vydaný metodický pokyn z júla 2014 uvádzame :
Ak si daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP, ktorý je aj dobrovoľne poistenou osobou, platí dobrovoľné poistné sám, preukáže sumu zaplateného dobrovoľného poistného, napr. dokladom o úhrade poistného alebo potvrdením Sociálnej poisťovne o zaplatení poistného dobrovoľne poistenou osobou.
Podľa informácie získanej zo Sociálnej poisťovne, na základe žiadosti dobrovoľne poistenej osoby vystaví Sociálna poisťovňa potvrdenie, ktoré obsahuje údaje na účely zníženia základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti, ak táto osoba vo svojej žiadosti uvedie obdobie, ktorého sa potvrdenie týka a typ sociálneho poistenia (napr. dobrovoľne poistená osoba).

Podľa „Metodického pokynu k § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – výpočet základu dane“ vydaného Finančným riaditeľstvom SR v mesiaci júl 2014 sa bude postupovať pri výpočte základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP od jeho uverejnenia na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Znamená to, že do 1.7.2014 sa postupuje dovtedy platným postupom, napr. v prípade vyplatených podielov na zisku zamestnancom bez majetkovej účasti na spoločnosti sa poistné zahrnie do základu dane zamestnanca, počnúc mesiacom júl 2014 sa odvody poistného z vyplatených podielov na zisku do základu dane zamestnanca už zahŕňať nebudú.

Pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 ZDP sa zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znižujú len o to poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, t. j. daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ods. 2 ZDP), pričom uplatniť je možné len poistné viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci kombináciu príjmov (zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a okrem nich aj podiely na zisku bez majetkovej účasti, ktoré sú oslobodené od dane), môže zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, pri výpočte základu dane z príjmov zo závislej činnosti uplatniť iba poistné vzťahujúce sa k zdaniteľnému príjmu.

V prípade, že celkový príjem zamestnanca presahuje maximálny vymeriavací základ, napr. na sociálne poistenie je to v roku 2014 mesačne 4 025 €, potom je na zamestnávateľovi, či pri výpočte základu dane tohto zamestnanca odpočíta od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poistné vypočítané z týchto zdaniteľných príjmov alebo od zdaniteľných príjmov odpočíta poistné viažuce sa k zdaniteľným príjmom, ktoré vypočíta rovnakým pomerom, ako je pomer zdaniteľných príjmov k celkovým príjmom zamestnanca.

Príklad:
Vyplatený príjem - zo závislej činnosti 2000 eur
- podiely zo zisku 3000 eur

v stanovisku FR SR sa v poslednej vete uvádza - prípade, že celkový príjem zamestnanca presahuje maximálny vymeriavací základ, napr. na sociálne poistenie je to 4 025 €, potom je na zamestnávateľovi
1. či pri výpočte základu dane tohto zamestnanca odpočíta od zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poistné vypočítané z týchto príjmov, v uvedenom príklade
- z príjmu zo závislej činnosti v sume 2 000 eur, vypočítané poistné z tejto sumy znižuje dosiahnutý zdaniteľný príjem v danom mesiaci
- znížený príjem vo forme podielov na zisku zo sumy 2 025 eur (rozdiel z vymeriavacieho základu dane a dosiahnutého príjmu zo závislej činnosti, 4 025 eur mínus 2 000 eur) - poistné, ktoré neznižuje zdaniteľný príjem v danom mesiaci

2. alebo odpočíta poistné viažuce sa k zdaniteľným príjmom vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer zdaniteľných príjmov k celkovým príjmom zamestnanca, v uvedenom príklade

Percentuálny pomer príjmov zo závislej činnosti k celkovým príjmom je vo výške 40 % ( 2000 : 5 000 = 40 %)
- poistné z príjmu zo závislej činnosti vo výške 1 610 eur ako percentuálny podiel z maximálneho vymeriavacieho dosiahnutého príjmu (40 % zo sumy 4 025 eur), vypočítané poistné z tejto sumy znižuje dosiahnutý zdaniteľný príjem v danom mesiaci

Percentuálny pomer príjmov vo forme príjmov z podielov na zisku k celkovým príjmom je vo výške 60 %, (3 000 : 5 000 = 60 %)

- poistné z príjmu z podielov na zisku vo výške 2 415 eur ako percentuálny podiel z celkového dosiahnutého príjmu (60 % z vymeriavacieho základu 4 025 eur), vypočítané poistné z tejto sumy neznižuje dosiahnutý zdaniteľný príjem v danom mesiaci.
Celkový vymeriavací základ spolu
zo závislej činnosti 1 610 eur
z podielov na zisku 2 415 eur
spolu 4 025 eur.

Podľa stanoviska odboru metodiky daní FR SR je na daňovníkovi, ktorý spôsob zníženia dosiahnutého zdaniteľného príjmu zamestnanca zvolí.

S pozdravom,
Ing. Jozef Ďuriš
gabriela p
16.09.14,13:03
Dobrý deň, spoločníci sa na Valnom zhromaždení rozhodli venovať časť zisku spoločnosti (po zdanení) ako dar fyzickej osobe - synovi zamestnanca spoločnosti (syn nie je v žiadnom vzťahu so spoločnosťou). Je syn zamestnanca povinný z tohto daru platiť zdravotné poistenie?

Ďakujem
Jana Motyčková
17.09.14,07:25
Nie .
mariapol
02.10.14,12:55
Dobrý deň Eva6459 položila túto otázku, tiež ma zaujíma odpoveď .

Konateľom budú v 9/2014 vyplatené podiely na zisku. Nie sú spoločníkmi, budú aj odvody do Sociálnej poisťovne.

1. má zmluvu o výkone funkcie - nepravidelný príjem vyplácaný vždy v júni. Vymeriavací základ z podielov stanovíme pomerne na 1 - 9/2014?

2. má zmluvu o výkone funkcie - nepravidelný príjem a zároveň aj pracovnú zmluvu - pravidelný príjem, poistné platia z dvoch vzťahov. Ako určiť vymeriavací základ z podielov na zisku?[/QUOTE]
Jana Motyčková
06.10.14,12:54
1. áno
2. ak to dostane z titulu výkonu funkcie konateľa, pripočítava sa to ako VZ konateľa. Ak to dostane z titulu pracovnej zmluvy, započítate do pracovnej zmluvy.
mariapol
07.10.14,10:19
Ďakujem!
JM1968
16.01.15,06:39
Zdravím, v roku 2015 ideme vyplatiť podiely na zisku za rok 2011 dvom spoločníkom poistených dvoch rôznych ZP, jeden je aj zamestnancom vo vlastnej firme, druhý nie (je zamestnancom inej firmy), nepoberajú žiadne iné príjmy z s.r.o., poprosím o kontrolu:1. každý podá sám Oznámenie o príjmoch za rok 2011(tlačivo som našla iba na stránke VšZp, iné poisťovne ho nemajú, nenašla som ho ani na stránke MZ) do 31.5.2015?alebo 31.5.2016?alebo do 8 dní?

2 Typ platiteľa - Zamestnanec, kód A
3. Dividendy bod a) podiel na zisku mínus 412€, nakoľko priemer.mesačná mzda na rok 2015 je 824 a započítava sa suma, ktorá presiahne 50% z priemer.mes.mzdy, alebo sa môže znížiť len o 393€ alebo o nič?

4. ZP dividendy zahrnú do ročného zúčtovania za rok 2015 a v 2016tom pošlú výmer na úhradu nedoplatkuĎakujem
Jana Motyčková
17.01.15,12:10
1. Každý podá sám do 31.5.2016. Tlačivo sa naozaj ťažko hľadá.
2. Typ platiteľa A, u toho, čo je zamestnancom. Ten druhý, neviem, či je inde zamestnaný, je samoplatiteľ, poistenec štátu alebo je szčo - ja by som tam dala (aj keď tlačivo tak nehovorí) to, čo je v čase vyplatenia príjmu z dividend.
3. mínus 412
4 áno
JM1968
18.01.15,07:01
1. Každý podá sám do 31.5.2016. Tlačivo sa naozaj ťažko hľadá.
2. Typ platiteľa A, u toho, čo je zamestnancom. Ten druhý, neviem, či je inde zamestnaný, je samoplatiteľ, poistenec štátu alebo je szčo - ja by som tam dala (aj keď tlačivo tak nehovorí) to, čo je v čase vyplatenia príjmu z dividend.
3. mínus 412
4 áno


Ďakujem, pekný deň
TomosP
12.02.15,12:41
Tak mi prišla odpoveď aj na 2. časť otázky ...Ospravedlňujem sa zrdržanie odpovede, stanovisko metodiky sme obržali len tento týždeň. Zasielam Vám ho aj s uvedením komentára a príkladu.Ďakujem za pochopenie.
V zmysle obdržaného stanoviska metodiky daní FR SR k výpočtu základu dane podľa § 5 ods. 8 zákona o dani z príjmov v nadväznosti na vydaný metodický pokyn z júla 2014 uvádzame :Ak si daňovník s príjmami podľa § 5 ZDP, ktorý je .......................... z príjmov zo závislej činnosti, ak táto osoba vo svojej žiadosti uvedie obdobie, ktorého sa potvrdenie týka a typ sociálneho poistenia (napr. dobrovoľne poistená osoba).
Podľa „Metodického pokynu k § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – výpočet základu dane“ vydaného Finančným riaditeľstvom SR v mesiaci júl 2014 sa bude postupovať pri výpočte základu dane podľa § 5 ods. 8 ZDP od jeho uverejnenia na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.
Znamená to, že do 1.7.2014 sa postupuje dovtedy platným postupom, napr. v prípade vyplatených podielov na zisku zamestnancom bez majetkovej účasti na spoločnosti sa poistné zahrnie do základu dane zamestnanca, počnúc mesiacom júl 2014 sa odvody poistného z vyplatených podielov na zisku do základu dane zamestnanca už zahŕňať nebudú.Pri výpočte základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 ZDP sa zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti znižujú len o to poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, t. j. daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti (§ 5 ods. 2 ZDP), pričom uplatniť je možné len poistné viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti. Ak má ...........príjem v danom mesiaci.Celkový vymeriavací základ spoluzo závislej činnosti 1 610 eurz podielov na zisku 2 415 eurspolu 4 025 eur.Podľa stanoviska odboru metodiky daní FR SR je na daňovníkovi, ktorý spôsob zníženia dosiahnutého zdaniteľného príjmu zamestnanca zvolí.S pozdravom,Ing. Jozef ĎurišZdravím. Bylo by možné mi citované vyjádření FR SR poslat? (tomas.prunar@elanor.cz)Díky:-)
TOPKA
23.06.15,09:22
Dobrý deň,

spoločnosť má záväzok voči spoločníkovi z podielu na zisku ( účet 364) , ak by došlo k započítaniu s pohľadávkou voči tomuto spoločníkovi a nie k fyzickému vyplateniu podielu na zisku je aj v tomto prípade povinnosť odvodu do zdravotnej poisťovne? Ďakujem .
Jana Motyčková
23.06.15,12:43
Áno, nie je podstatný "spôsob" vyplatenia.
Odpoveď z MZ z 11/2013 : "Ak ide o započítanie záväzku akciovej spoločnosti voči akcionárovi (výplata dividendy) s inou pohľadávkou akciovej spoločnosti voči akcionárovi, dochádza k forme peňažného plnenia, ktoré je formou príjmu definovanou v § 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, z ktorého vzniká aj povinnosť odviesť odvody na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) podľa § 13 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení s odkazom na § 10b ods. 1 písm. e) tohto zákona."
ivanam
25.06.15,04:41

Dobrý deň, prosím o radu. Ideme vyplácať dividendy za rok 2014 štatutárom, ktorí sú prihlásení v SP ako zamestnanci na základe pracovnej zmluvy a aj ako štatutári, ktorí dostávajú za túto funkciu každý mesiac pravidelnú odmenu. Pri odmene za výkon funkcie štatutára neplatíme odvod na garančné a úrazové poistenie. Teraz im ideme vyplatiť dividendy za rok 2014. Niektorí z nich majú podiel na základom imaní, niektorí nie. Chcem sa opýtať, či z dividend štatutárov, ktorí nemajú podiel na ZI odvádzam všetky odvody okrem garančného a úrazového? A či môžem túto dividendu uviesť na mesačnom výkaze, spolu s pravidelnou mesačnou odmenou ? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Čo sa týka zdravotnej poisťovne, to mi je jasné. Štatutári platia z dividendy 14 % a uvádzam to na osobitnom výkaze.

Jana Motyčková
01.07.15,16:16
Dividendy štatutárov, ktorí sú prihlásení v SP a nemajú podiel na základnom imaní vstupujú do ich VZ pre SP. Keďže právnym vzťahom, z ktorého dostanú dividendu je štatutár, tak sa z toho neplatí ÚP a GP a vo výkaze sa uvádza v súčte s odmenou štatutára.
Kristina27
15.07.15,08:52
Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že sa konateľovi /zároveň je spoločník aj zamestnanec vo vlastnej sro/ vyplatí podiel na zisku 2014 sumou 12000,-- eur. Uvedené nie je predmetom dane z príjmov, ako som čítala, však? A teraz, čo nás čaká?

Odvody a výkazy do ZP, a čo SP?

Už som z toho dopletená. Čítam to dookola a nevidím "koniec".

A čo RZZP?
Jana Motyčková
15.07.15,09:01
SP nič, je spoločníkom, keďže má majetkovú účasť o SP sa zaujímať nemusíme.
Ohľadne ZP je prvý článok, tá časť podiely na zisku za účtovne´obdobie ktoré začalo od 1.1.2013 a neskôr.
Rzzp urobí ZP.
Máte nejaké konkrétne otázky?
Kristina27
15.07.15,09:31
Ďakujem zatiaľ. Asi budem mať otázky, keď budem vypĺňať výkaz. Ale to si najprv odskočím do ZP. Len ma v tom článku pomýlilo to "preddavky". Takže sro platí len 14% z 12000,--, nie?
Jana Motyčková
15.07.15,11:11
Áno. Tých 14% je preddavok. ZP v rzzp posúdi všetky príjmy, ak by úhrn bol nad maximálny VZ, tak by vznikli preplatky.
dogicka
16.07.15,06:41
Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať na zdanenie príjmu od združenia súkromných vlastníkov lesov, či som ho mala uviesť v daňovom priznaní v

§ 6 ods.1 písm. a, nakoľko mi teraz prišlo zaplatiť zdravotné poistenie. Ako mám zistiť či má združenie právnu subjektivitu alebo nie?
Kristina27
16.07.15,07:10
Áno. Tých 14% je preddavok. ZP v rzzp posúdi všetky príjmy, ak by úhrn bol nad maximálny VZ, tak by vznikli preplatky.Ďakujem, p. Motyčková.

Rozmýšľam ale, že teraz má ten konateľ pri zdaniteľných príjmoch "podpísanú" odpočítateľnú položku na ZP.

Nebolo by rozumné neuplatňovať odpočítateľnú položku, aby potom pri RZZP nevznikol veľký nedoplatok? Radšej mesačne platiť do ZP, ako potom naraz nedoplatok možno aj 1000 eur.

Prajem pekný deň.
Jana Motyčková
16.07.15,07:45
Nemusí si OP uplatňovať.
Jana Motyčková
16.07.15,08:17
Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať na zdanenie príjmu od združenia súkromných vlastníkov lesov, či som ho mala uviesť v daňovom priznaní v

§ 6 ods.1 písm. a, nakoľko mi teraz prišlo zaplatiť zdravotné poistenie. Ako mám zistiť či má združenie právnu subjektivitu alebo nie?
Pozemkové spoločenstvo by malo vedieť, či ej s právnou subjektivitou. Dá sa to nájsť aj na stránke ministerstva vnútra, len sa to tam zle hľadá - najjednoduchšie je to tam pohľadať cez google.
dogicka
17.07.15,06:29
Takže už mi potvrdili právnu subjektivitu. V daňovom priznaní by to nemalo byť vôbec, nakoľko to už je zdanené. Mám podať dodatočné daňové priznanie, čo by ste mi odporučili, keď som to uviedla v par. 6 ods.1 písm. a ??
Jana Motyčková
17.07.15,06:45
Áno, treba podať dodatočné DP.
Lubkka
28.08.15,11:00
Vyplata dividend za rok 2014 v roku 2015 spolocnikovi ktory je zaroven konatelom ale nema prijem zo zavislej cinnosti bude podliehat zdaneniu v priznani typu B tohto spolocnika ? Dakujem
Moricova
06.09.15,15:33
Spoločnosť s ručeným obmedzeným (jediný spoločník) dosiahla zisk po
zdanení v roku 2013 vo výške 250.000 EUR a v roku 2014 vo výške 200.000 EUR.
V roku 2015 vypláca na základe rozhodnutia VZ dividendy nasledovne:
V mesiaci august 2015 dividendu vo výške 100.000 EUR zo zisku
dosiahnutého v roku 2013
V mesiaci september 2015 dividendu vo výške 150.000 EUR zo zisku
dosiahnutého v roku 2013
V mesiaci október 2015 dividendu vo výške 50.000 EUR zo zisku
dosiahnutého v roku 2014
V mesiaci november 2015 dividendu vo výške 150.000 EUR zo zisku
dosiahnutého v roku 2014

Do 8. dňa nasledujúceho mesiaca po výplate dividendy je povinná oznámiť
túto skutočnosť do príslušnej zdravotnej poisťovne a zaplatiť preddavok, maximálne vo výške 14 % z 49.440 EUR= 6.921,60 EUR (pre rok 2015).

Otázka: Je spoločnosť povinná z každej výplaty dividendy odviesť
maximálnu výšku preddavku do ZP (t. j. v tomto prípade 4 x 6.921,60 EUR) a pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia bude spoločníkovi vrátených 3 x 6.921,60 EUR, nakoľko maximálny odvod do ZP z dividend vyplatených v roku 2015 zo ziskov dosiahnutých v 2013 a 2014 je vo výške 6.921,60 EUR?

Ďakujem za odpoveď a vysvetlenie.
Jana Motyčková
07.09.15,05:54
Áno, spoločnosť je povinná z každého podielu zaplatiť preddavok, pre preddavky sa neposudzuje maximálny VZ v úhrne ale mesačne. Preplatok mu bude vrátený až cez rzzp.
maruška7
16.10.15,06:47
Dobrý deň, pre podiely na zisku za rok 2012 vyplatené v roku 2015 stále platí, že si to do ZP nahlasuje sám príjemca do 31.5.2016 a ZP urobí RZZP? Ponižuje to o sumu 412 EUR? Ďakujem.
Jana Motyčková
16.10.15,09:50
Áno,platí.
lynn
10.12.15,16:40
Dobrý deň, prečítala som si informácie ohľadom výplat dividend za staršie obdobia. Zaujímalo by ma, ak v roku 2015 vyplácam dividendu spoločníkovi spoločnosti s maj.účasťou /770eur/ za rok 2012, 2011
1. Vyplatím spoločníkovi celú sumu podielu na zisku bez zrazenia zdravotného poistenia 10 %?
2. oznámim ZP do 31.5.2016 výšku dividendy /výška poistného bude predmetom ročného zúčtovania ZP za rok 2015 samotného spoločníka/ - ale neviem, či vchádza do výpočtu celá suma, alebo znížená a o akú čiastku? Ďakujem
Jana Motyčková
10.12.15,19:12
1. áno
2. oznámiť do má poberateľ dividendy, uvedie sa suma znížená o 412 € (jeden mesačný minimálny základ platný v roku, v ktorom dividendu obdržal).
Odporúčam vyplatiť 412 tento rok a zvyšok v januári 2016 a nemusí nič oznamovať.
lynn
10.12.15,19:27
Ďakujem veľmi pekne pani Motyčková, potešila ma vaša okamžitá odpoveď.
mzdypd
18.12.15,06:25
Dobrý deň pani Motyčková,

chcela by som upresniť nasledovný prípad pri vyplatení dividend zamestnancovi

s majetkovou účasťou na základnom imaní:

1. dividendy zo zisku za rok 2013 vyplatené v marci 2015 v sume 50000,- EUR -

poistné do ZP 6921,60 EUR,

2. dividendy zo zisku za rok 2014 vyplatené v decembri 2015 v sume 50000,- EUR - poistné do ZP 6921,60 EUR.

Preplatok zamestnancovi vrátený cez rzzp v sume 6921,60 EUR.

Za odpoveď vopred ďakujem.
Jana Motyčková
18.12.15,07:11
V podstate áno, ale ten preplatok bude asi vyšší, lebo predpokladám, že keď je zamestnanec, tak má príjem aj ako zamestnanec a ten sa tiež zohľadňuje pri posudzovaní maximálneho vymeriavacieho základu. Nejaký preplatok bude mať aj zamestnávateľ.
mzdypd
18.12.15,07:19
Veľmi pekne ďakujem pani Motyčková za rýchlu odpoveď.

Áno, preplatok bude vyšší.
ivanam
02.02.16,08:04
Dobrý deň, prosím o radu. Naša spoločnosť mala vyplácať podiel na zisku za rok 2014 spoločníkovi, ktorý má podiel na základnom imaní. Tento podiel mu nevyplatila ale započítala s pohľadávkou, ktorú mala firma voči tomuto spoločníkovi za navýšenie základného imania. Treba z týchto dividend tiež urobiť odvod do ZP, keď mu to nebolo vyplatené ale započítané? Mám potom započítať celú dividendu alebo zníženú o odvod do ZP? Ďakujem za odpoveď.
KvetkaK
02.02.16,08:25
Dobrý deň, prosím o radu. Naša spoločnosť mala vyplácať podiel na zisku za rok 2014 spoločníkovi, ktorý má podiel na základnom imaní. Tento podiel mu nevyplatila ale započítala s pohľadávkou, ktorú mala firma voči tomuto spoločníkovi za navýšenie základného imania. Treba z týchto dividend tiež urobiť odvod do ZP, keď mu to nebolo vyplatené ale započítané? Mám potom započítať celú dividendu alebo zníženú o odvod do ZP? Ďakujem za odpoveď.


Určite aj z tohto podielu na zisku musíš urobiť odvody. Je jedno, či bude vyplatený alebo započítaný. A potom započítaš čistý podiel na zisku t.j. ponížený o odvod, lebo to bude Vaša pohľadávka voči spoločníkovi.
KvetkaK
02.02.16,08:29
Opravujem..nie pohľadávka ale záväzok voči spoločníkovi.
Jana Motyčková
02.02.16,09:01
Súhlasím.
anitap
25.02.16,10:23
Dobrý deň, prosím o pomoc v nasledujúcom prípade:
Spoločnosť s r.o. bude vyplácať podiel na zisku za r. 2015 konateľovi s majetkovou účasťou, ktorý v tejto spoločnosti nemá iný pravidelný ani nepravidelný príjem. Po výplate pošleme do ZP výkaz platiteľa dividend. Spoločnosť však nemá zamestnancov, nie je na ZP registrovaná ako zamestnávateľ. Treba sa v súvislosti s vyplatením dividendy prihlásiť na ZP a tiež prihlásiť konateľa? Akým kódom?
Ďakujem
Jana Motyčková
25.02.16,12:56
V ZP sa platiteľ preddavkov z dividend neprihlasuje. Keďže vyplácate dividendy menej ako trom ľuďom , stačí odovzdať výkaz z dividend v tlačenej forme. Ak by ste vyplácali dividendy viacerým, teoreticky by ste si mali so ZP dohodnúť elektronickú komunikáciu, v praxi viem, že aj v týchto prípadoch ZP zoberie aj výkaz v tlačenej forme.
anitap
25.02.16,14:12
Ani konateľa teda prihlasovať netreba. Ďakujem za rýchlu odpoveď.
eva6459
07.03.16,20:27
S.r.o. zvýšila v roku 2015 základné imanie zo zisku za rok 2014 - nešlo o podiely na zisku, poistné sa neplatilo. V roku 2016 chce základné imanie znížiť a sumu zníženia vyplatiť spoločníkom. Považuje sa táto suma za dividendu s povinnosťou platenia poistného?
Jana Motyčková
08.03.16,07:54
Podľa mňa príjem zo zníženia základného imania sa nepovažuje za dividendu.
Orsz
14.06.16,16:18
1. áno
2. oznámiť do má poberateľ dividendy, uvedie sa suma znížená o 412 € (jeden mesačný minimálny základ platný v roku, v ktorom dividendu obdržal).
Odporúčam vyplatiť 412 tento rok a zvyšok v januári 2016 a nemusí nič oznamovať.

Dobrý deň, tiež premýšlame nad vyplatením zisku za roky 2011 a 2012 v jednej s.r.o. - sú tam 2 spoločníci, zisk za každý rok sa pohybuje okolo 450 eur ... ak by sa im každému teraz v r. 2016 vyplatilo po 429 eur (teda spolu sa rozdelí 429+429 - berie sa to za každého poistenca samostatne, však?), tak sa nemusí nič oznamovať a v tom prípade, ani netreba prerušovať odpočítateľnú položku ZP, ktorú si uplatňujú. Uvažujem správne? Ďakujem.
Jana Motyčková
14.06.16,17:44
Áno, správne.
Martinappc
15.06.16,10:01
Dobrý deň,chcela by som sa opýtať na odvody pri vyplácaní dividend, ktoré sa budú vyplácať z nerozdeleného hospodárskeho výsledku za obdobie 1992 - 2014, nakoľko sa jednalo o malé čiastky, pristúpilo sa k výplate dividend až v roku 2016.

Jedná sa mi predovšetkým o odvody do zdravotnej poisťovne či v niektorých rokoch neboli dividend z týchto odvodov vyňaté.Pretože sa jedná o výplatu dividend z hospodárskeho výsledku, sú dividendy oslobodené od dani z príjmu?Ďakujem za odpoveď
Jana Motyčková
15.06.16,14:17
Dividendy za účtovné obdobie do r.2003 vrátane sú zdaniteľným príjmom - príjem z kapitálového majetku. ZP sa z tohoto neplatí - ZP to vyjme z kapitálového príjmu na základe uvedenia sumy v DP v prílohe č.2
Účtovné obdobia 2004-2010 ani daň, ani ZP sa neplatí.
Účtovné obdobia 2011,2012 - daň sa neplatí, ZP áno, ale iba zo sumy ktorá prekročí jeden mesačný minimálny základ platný v roku, v ktorom sú dividendy vyplatené. T.j. ak budú vyplatené v r. 2016, ZP sa platí len zo sumy nad 429 €. Príjem ponížený o uvedené minimum oznamuje do ZP poberateľ do konca mája nasledujúceho roka. ZP vyčísli poistné v rzzp, sadzba 10%, pre osobu so ZPS 5%.
Účtovné obdobia od r. 2013 - zrážku 14% na ZP z vyplatenej dividendy zráža platiteľ. Nezdaňuje sa.
Orsz
15.06.16,16:36
Áno, správne.Ďakujem :)
Martinappc
16.06.16,05:08
Ďakujem veľmi pekne.

Chcem sa ešte spýtať, kto dividendy za účtovné obdobie do r. 2003 zdaňuje platiteľ (firma) alebo poberateľ (akcionár)?
Janula1
16.06.16,10:57
Dobrý deň p. Motyčková,

akciová spoločnosť rozhodla, že budeme vyplácať dividendy za rok 2015. Časť pôjde spoločníkom, ktorí majú účasť na základom imaní, sú zdravotne poistení v SR a časť pôjde pravnickej osobe so sídlom v zahraničí, ktorá vlastní väčšinu akcií.

Mňa sa týka iba zaplatenie preddavku na ZP spoločníkom, ktorí sú poistení v SR? Právnickú osobu so sídlom v ČR nemusím riešiť vôbec? Nemusím s toho platiť preddavky?

Ak mám dvoch spoločníkov (SR) a bude im vyplatené:

napr.

1. 10 000 € z toho 14% - 1400 €

2. 10 000 € u toho 14% - 1400 €

Na ZP zaplatím 2800 € a spoločníkom pošlem na účet každému po 8600 €? Budem posielať sumu po odpočítaní preddavku?

Ďakujem za uistenie.
Jana Motyčková
16.06.16,13:57
Ďakujem veľmi pekne.

Chcem sa ešte spýtať, kto dividendy za účtovné obdobie do r. 2003 zdaňuje platiteľ (firma) alebo poberateľ (akcionár)?

Zdaňuje si to sám v daňovom priznaní.
Jana Motyčková
16.06.16,14:00
Dobrý deň p. Motyčková,

akciová spoločnosť rozhodla, že budeme vyplácať dividendy za rok 2015. Časť pôjde spoločníkom, ktorí majú účasť na základom imaní, sú zdravotne poistení v SR a časť pôjde pravnickej osobe so sídlom v zahraničí, ktorá vlastní väčšinu akcií.

Mňa sa týka iba zaplatenie preddavku na ZP spoločníkom, ktorí sú poistení v SR? Právnickú osobu so sídlom v ČR nemusím riešiť vôbec? Nemusím s toho platiť preddavky?

Ak mám dvoch spoločníkov (SR) a bude im vyplatené:

napr.

1. 10 000 € z toho 14% - 1400 €

2. 10 000 € u toho 14% - 1400 €

Na ZP zaplatím 2800 € a spoločníkom pošlem na účet každému po 8600 €? Budem posielať sumu po odpočítaní preddavku?

Ďakujem za uistenie.
Dividendy vyplatené právnickej osobe nepodliehajú zdravotnému poisteniu - ZP z dividend platí poistenec (aj keď preddavky platí cez firmu) a právnická osoba nie je poistencom (nemá preukaz poistenca.
K spoločníkom - tak.
Janula1
17.06.16,03:55
Ďakujem pekne za odpoveď a vysvetlenie.
Lubkka
08.09.16,10:46
Prosim o vysvetlenie: poistenec dostal vyplatene v roku 2016 dividendy za rok 2012 aj 2015. Dividendy za rok 2012 v sume 20.000 maju sadzbu dane 10% a dividendy 2015 v sume 50.000 maju sadzbu dane 14%. Max VZ za rok 2016 je stanoveny vo vyske 51.480 eur. Otazka je v akom poradi vstupuju dividendy do toho max VZ. Najskor sa vypocita ZP vo vyske 10% zo sumy 20.000 eur a nasledne sa vypocita ZP vo vyske 14% zo sumy 31.480 eur ? Alebo naopak_ Je to velky rozdiel v eurach ktory vznika pri vypocte.

Dakujem
Jana Motyčková
08.09.16,13:34
Nepostupujú v poradí, ale VZ za určí pomerne. T.j. ak iné príjmy nemal, urobí sa koeficient : 51480/70000 = 0,735428. Tým sa prenásobí jedno aj druhé. Čiže

VZ pre 10% poistné bude 0,735428x20000 = 14708,56
VZ pre 14% poistné bude 0,735428x50000 = 36771,40
(Na konci je to pár centov menej ako 51480, ale to sa nerieši).
Lubkka
09.09.16,08:39
Dakujem pekne za odpoved. Este mal prijmy z klasickeho zamestnaneckeho TPP. Takze to si tam pripocitam.
Lubkka
09.09.16,09:10
Este by ma zaujimalo:

Dividendy vyplaca viacero spolocnosti ktore vzojmne o sebe vedia nakolko maju rovnakych majitelov. Kazda tato spolocnost vyplaca sumu od 20000 do 50000 eur. Tychto spolocnosti je 8 takze ked sa spocitaju tie VZ tak vysoko prekracuju MAX VZ. Vpodstate vsetky tie preddavky potom bude musiet ZP vratit vramci RZZP. Neda sa to nejako zohladnit ? Dakujem za odpoved
Jana Motyčková
09.09.16,11:14
Nedá sa to zohľadniť, rozdiel vráti ZP, vracia to samozrejme poistencovi, firmy s tým už potom nič nemajú.
kirka
23.11.16,07:43
Dobrý deň, firma ma 2 spoločníkov-manželia, každý s 50% podielom. Chcú si vyplatiť dividendy za niekoľko rokov dozadu. Je možné, aby sa jeden z nich vzdal výplaty dividend v prospech druhého z dôvodu úspory na zdrav.odvodoch?
Ďakujem za odpoveď.
Jana Motyčková
23.11.16,11:10
Obchodný zákonník :


Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

(2)
Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20160701#paragraf-179.odsek-3) a ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku.

(3)
Spoločnosť nesmie vrátiť spoločníkom ich vklady. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania.

(4)
Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito ustanoveniami sú spoločníci povinní spoločnosti vrátiť. Za toto vrátenie ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí vyslovili súhlas s touto výplatou.

(1) Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
...

(4) Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito ustanoveniami sú spoločníci povinní spoločnosti vrátiť. Za toto vrátenie ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí vyslovili súhlas s touto výplatou.
Janula1
28.11.16,10:01
Dobrý deň,

p. Motyčková, máme konateľov, ktorí majú majetkovú účasť vo viacerých firmnách. Chcú si vyplatiť dividendy za jednotlivé roky.

Za každú firmu a za každý mesiac, ktorý si dividendy budú vyplácať, musia odviesť preddavky z dividend? Ak keď sú si vedomí, že im to už v úhrne presiahlo max. VZ? Prípadné preplatky im budú vrátené až pri vykonaní rzzp? Ďakujem pekne
kirka
29.11.16,08:06
Dobrý deň,
v príspevku č.36 http://www.porada.sk/t230741-p2-post.html#post2559385 je pekne popísaný postup, ako sa posudzuje max.VZ a poistné pri výplate podielov za zisku za predchádzajúce roky.

Zmenilo sa v postupe niečo pre r.2016?

Zmenil by sa postup, ak by dividendy mal vyplatené spoločník, ktorý nie je zmestnancom, ale je SZČO (podla príjmu platí min.odvody v r.2016)?
Ďakujem.
funcreation
09.03.18,09:34
Dobrý deň,

nerozdelený zisk za r.2012 je 30 000,-Eur. Je možné vyplatiť dividendy konateľovi po 5000,-Eur v hotovosti v 6 platbách?

Ďakujem za odpoveď.
mzdypd
01.04.19,05:07
Prajem pekný deň p. Motyčková,

chcela by som sa opýtať, či mám správne vypočítaný preddavok do ZP:

- zamestnanec s majetkovou účasťou na základnom imaní,

- podiely na zisku za účtovné obdobie 2016,

- podiely na zisku vyplatené v apríli 2019 v sume 63 000,- EUR,

- preddavok z max. VZ 57 240,- EUR,

- preddavok vo výške 8 013,60 EUR odvedený do ZP do 8.5.2019.Za odpoveď vopred ďakujem.