duves
05.01.14,07:59
Zať nastúpil v auguste 2013 do autoservisu, jedna sa o spoločnosť, ktora ma dlhe roky vybudovanú sieť pneuservisu a autoservisu po Slovensku.
V decembri 2013 mali návštevu, asi audit na základe skutočnosti, že ich pobočka robí daleko nižšie výkony (obraty) než porovnatelne pobočky.
Prislušny pracovníci za spoločnosť vypočúvali po jednom zamestnancov uvedeneho autoservisu. Zať uviedol presne tie skutočnosti, ktoré za relatívne krátke obdobie mohol pozorovať. Vedúci (už bývalý) robil zákazkky mimo oficiálnu pokladnicu autoservisu. A tržbu si privlastňoval v celom rozsahu.
Okrem neho uviedol obdobnú informáciu už iba 1 další zamestnanec pneuservisu s pozíciou na prijímanie zákaziek. Ostatní zamestnanci asi nemali záujem (bali sa možno pomsty a podobne), no v každom prípade ich stupen loajálnosti k zamestnávatelovi bol blízky nule.
Takže tu je vysvetlenie, prečo autoservis nerobil výkony/obraty. Vedúceho prepustili asi okamžite (presné detaily nepoznám).
Teraz si vedenie firmy (majitel?), zmyslelo, že by bolo dobré urobiť inventarizáciu skladu a podobne. V autoservise chýbajú nejaké náhradné diely (sumu nepoznám) a manko vyčislené v € chcú rozpočítať na existujúcich zamestnancov.
Poradte, ako sa braniť, že ste v situacii, ked podate informacie o tom, že bývalý manažer pobočky okrádal spoločnosť. Myslím si, že audit zásob náhradných dielov mali urobiť za prítomnosti ešte bývalého manažera a celú sumu mu dať na úhradu ako manko a strhnúť mu to z poslednej mzdy. Za predpokladu, že jeho mzda je vyššia ako vzniknuté manko. Prečo by jeden, resp.tí dvaja zamestnanci, ktorí boli nápomocní pri internom vyšetrovaní mali byť postihnutí za vzniknuté manko?
bodliak
05.01.14,08:57
Pokiaľ nemajú podpísanú hmotnú zodpovednosť (napríklad skladník za diely na sklade, mechanik za náradie atď), tak len do výšky tuším trojnásobku (?) mzdy, alebo po riadnom vyšetrovaní a právoplatnom odsúdení súdom (!), a nie nejakým interným kliftónom.
veronikasad
05.01.14,09:18
veronikasad
05.01.14,09:21
Bodliak, neplatí pri inventarizačných rozdieloch (manku na zásobách)

§ 186
Rozsah a spôsob náhrady škody
Na začiatok

(1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

(2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.

(3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.
duves
05.01.14,09:34
Takže za tie skladové zasoby musí zodpovedať niekto konkrétny a nie všetci. Je tak?
veronikasad
05.01.14,09:40
Ak majú spoločnú hmotnú zodpovednosť, tak všetci. Pozri si aj ďalšie §-y, kedy sa zodpovednosti možno zbaviť. Možno urobili chybu aj ostatní zamestnanci, že nežiadali o inventarizáciu hneď po skončení prac.pomeru vedúceho
bodliak
05.01.14,11:39
Neverím, že by bolo možné od zamestnanca, ktorý nastupil v 8/2013 vymáhať škodu, ktorá vznikla pred jeho príchodom.
veronikasad
05.01.14,11:42
Ak má podpísanú spoločnú hmotnú zodpovednosť a nežiadal o vykonanie inventúry keď ju podpisoval - ano.
Pozri § 184 odst. 4

(4) Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou inventarizáciou.