mondes
05.01.14,13:59
Ahojte, známy chce oznámiť DÚ odklad podania DP, z dôvodu príjmov zo zahraničia. Viem, že za r. 2012 ak neboli príjmy zo zahraničia, nebolo možné urobiť odklad. Teraz som si čítala § 49 ods. 3 a ako čítam, tak čítam, vychádza mi, že je opätovne možné aj v prípade, že nie sú príjmy zo zahraničia dať odklad podania DP. Je to správne? Ďakujem.
Mila123
05.01.14,14:09
áno, máš pravdu, o odklad netreba požiadať, odklad na podanie sa DU oznamuje do termínu na podanie riadneho DP
mondes
05.01.14,14:12
Ale je tu opäť možnosť podať DP najneskôr do konca júna a v prípade príjmov zo zahraničia najneskôr do konca septembra 2014? Pretože minulý rok bol možný odklad len pri príjmoch zo zahraničia.. Ďakujem.
Mila123
05.01.14,14:13
súhlasím....
jacekova
07.01.14,20:53
fakt je možný opäť odklad podania DP za r.2013? kde k tomu niečo najdem?
tictac7
07.01.14,20:56
veď mondes vo svojej otázke napísala odvolávku na zákon - tak asi tam, či?
KEJKA
07.01.14,21:01
áno, je možný odklad len na základe oznámenia daňovníka.
jacekova
07.01.14,21:04
ano, nasla som toto a čo pravnicke osoby?:
Možnosť predĺženia lehoty

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa na základe

oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,
oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 , predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.
jacekova
07.01.14,21:06
aha, už som to našla, takže aj PO môžu oznámiť odklad. do 31.3.2014,ze?
avalik
07.01.14,21:15
§ 52t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

(7) Ustanovenia § 49 ods. 3 písm. a) a b) sa nepoužijú pri podaní daňového priznania, ktorého posledný deň lehoty na podanie pripadne na kalendárny rok 2013. Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa § 49 ods. 2 a súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, sa na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 predlžuje lehota na podanie daňového priznania najviac o tri kalendárne mesiace, pričom koniec tejto predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov. Daňovník v oznámení uvedie skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu podľa druhej vety; v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

(8) Lehotu podľa odseku 7 možno v odôvodnených prípadoch opätovne predĺžiť najviac o tri kalendárne mesiace na základe žiadosti daňovníka podanej príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 7. Ak daňovník do uplynutia predĺženej lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 7 neobdrží rozhodnutie správcu dane o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, je povinný daňové priznanie podať v lehote na podanie daňového priznania uvedenej v oznámení podľa odseku 7. Ak správca dane rozhodne o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, v tejto opätovne predĺženej lehote je daň aj splatná.

(9) Ak podľa daňového priznania podaného v lehote podľa odseku 7 alebo odseku 8 daňovník nedosiahol príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, daňové priznanie sa považuje za podané po lehote podľa § 49 ods. 2 a správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.132a)


V prechodných ustanoveniach k neskorším novelám sa žiadne takéto obmedzenie neuvádza a teda sa § 49 uplatní tak ako je v ňom uvedené http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-595/znenie-20140101#p49
Orsz
14.01.14,11:04
Orsz
14.01.14,11:17
ivo_b
24.01.14,07:55
Na stranke Financneho riaditelstva sa pise o moznosti odkladu o 3 mesiace aj pre danovnikov, ktori nemaju prijmy zo zahranicia, co je matuce: https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-prijmov#LehotyNaPodanieDP
Vysla v januari 2014 nejaka novela, ktora to umoznila? Posledna novela o ktorej viem, len v tejto suvislosti pridala jedno slovo "zdanitelne" v § 49 ods. 3 pism. b) sa za slovo "su".
Orsz
24.01.14,09:02
opravujem odpoveď ... §49 ods.3 písm.a) sa vlastne nemenil ani za rok 2012, ale na základe §52t ods.7 bolo len za rok 2012, resp. za obdobie, za ktoré riadna lehota (3mesiace) končila v roku 2013 (kedykoľvek) bolo predlženie podania DP na základe oznámenia stopnuté. Teraz je rok 2014, kedy je lehota podania DP za rok 2013 už v roku 2014 a tak platí stále ten istý §49 ods.3 písm. a) čo predtým ... takže predlženie lehoty je už opäť možné.
tibor1000
29.01.14,22:25
Dobrý večer,prosím Vás ,keď daňovník oznámi Daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie DP za r.2013 - do 30.6.2014,a bude mat DP spracované uz k 30.4.2014,moze ho odovzdať aj pred termínom uvedenom na oznámeni? Kde prosím nájdeme tlačivo k oznámenie? Dakujem
avalik
29.01.14,22:31
cital si link od Orsz? je tam uvedené "Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania nemá predpísanú formu."
avalik
29.01.14,22:38
tibor, oznamujes "lehotu" nie presny datum podania
tibor1000
29.01.14,22:46
dakujem
ekopo
10.02.14,18:36
Za rok 2013 si opäť možno uplatniť oznámením odklad podania DP o 3 mesiace aj keď daňovník nemal príjmy zo zahraničia
http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000164/1377566/Podnikatelia--Danove-priznanie-si-mozete-odlozit
tibor1000
20.02.14,21:39
Dobry večer - prosim Vas môže oznámiť odklad termínu na odovzdanie Daň.priznania aj daňovník - nepodnikateľ? Teda občan ak mal viac príjmov zo zamestnania,bez živnosti a iných príjmov. Dakujem
anna81
25.02.14,10:45
aký dôvod odkladu podania DP za rok 2013 uvádzate?
ekopo
25.02.14,10:51
netreba uviesť žiadny dôvod, len sa oznamuje
anna81
25.02.14,10:57
dakujem
Bambi23
26.02.14,10:29
Je to už naozaj isté, že sa môže termín podania DP predĺžiť aj firmám, ktoré nemali príjmy zo zahraničia? Konečne jedna pozitívna správa :) ...
mondes
26.02.14,11:41
na 100% :-)
darinabar
06.03.14,19:03
je potrebné oznámiť príslušnej ZP odklad termínu na podanie DP za rok 2013? dakujem
korduľa
08.03.14,15:16
ake pekne MDZ :o))
cuúina
12.03.14,10:03
netreba... :-)