Najkki
14.02.14,17:44
Potrebovala by som poradiť, či si môže sro uplatniť odpis zariadenia (ktorý nakúpila) a rekonštrukciu v byte, ktorý si prenajíma od FO na služobné účely. Ďakujem veľmi pekne.
Mila123
14.02.14,17:47
Potrebovala by som poradiť, či si môže sro uplatniť odpis zariadenia (ktorý nakúpila) a rekonštrukciu v byte, ktorý si prenajíma od FO na služobné účely. Ďakujem veľmi pekne.
kto je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti?
Najkki
14.02.14,17:48
tá fyzická osoba, ktorá byt prenajíma sročke
Antonia Jendrišáková
15.02.14,08:22
Podľa môjho názoru, ak so súhlasom prenajímateľa uplatní z rekonštrukcie odpisy bude to nepeňažný príjem prenajímateľa.
Mila123
15.02.14,08:51
kuk do § 17 ods. 20 a 21 ZDP...
pripájam

20) Súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom prenajatej veci, a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom, po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených prenajímateľom, a to v zdaňovacom období, v ktorom

a) bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
b) došlo k skončeniu nájmu; nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).

(21) Nepeňažným príjmom prenajímateľa sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého hmotného majetku zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve.80)