erpanet
14.02.14,21:15
Dobrý deň, študoval som tu toho veľa ohľadom konkurzu, úpadku a predĺženosti. No chcel by som sa uistiť v konkrétnej situácii.
Potreboval by som vedieť, či je firma povinná vyhlásiť konkurz? Podmienky sú nasledovné. Vlastné imanie je záporné, ale dlhuje len spoločníkovi na účte 479 (poskytnutá dlhodobá bezúročná pôžička od konateľa). Študoval som si zákon o konkurze a reštrukt. a tam sa uvádza, že treba dlhovať aspoň dvom veriteľom, aby bol povinný sám vyhlásiť firme konkurz.... Uvažujem teda správne, že nie je konateľ povinný vyhlásiť konkurz?
Ide mi o to, či môžeme uzavrieť účtovníctvo s tým, že vlastné imanie bude vo vyššie spomínanom mínuse a snažiť sa napraviť to budúci rok dosiahnutím zisku?

Za odpoveď vopred ďakujem.
JUDr. Lucia Semančínová
30.04.14,13:47
Predlžený je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva a prihliadne sa aj na očakávateľné výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku pokračovať. Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, 1a) ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky.

Z uvedeného vyplýva, že keďže máte len jedného veriteľa, nespĺňte prvú z dvoch kumulatívnych podmienok na vyhlásenie konkurzu. Okrem toho len čisto zo záporného čísla VI sa nedá usudzovať, či sú vaše záväzky vyššie ako hodnota majetku, pretože je potrebné brať do úvahy, či v ďalšom období očakávate zlepšenie situácie Vášho podnikania. Okrem toho, do záväzkov na posúdenie predĺženia sa nezapočítava práve suma záväzku, ktorý má spoločnosť voči svojmu konateľovi či spoločníkovi.

Osobne mám zato, že môžete pokračovať v podnikaní a nie ste povinní na seba vyhlásiť konkurz.