europa
14.02.14,22:36
....ak kupuje a predava nehnutelnosti s datumom kolaudacie starsim ako 5 rokov? to znamena ze za mesiac januar som kupil 4 nehnutelnosti za 100.000€ a v mesiaci marec predam dve z nich za 70.000€...budem sa musiet stat s.r.o. platcom DPH alebo nie kedze ide o nehnutelnosti strasie ako 5 rokov od kolaudacie? D.

....nikto neporadi?...
blondy
17.02.14,19:55
je to v paragrafe 4, odsek 7 - čo patrí do obratu :
Na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.
Dodanie nehnuteľnosti je v §38, t.j. počíta sa do obratu, a v tvojom prípade by si sa stal platcom DPH z dôvodu prekročenia obratu - predpokladám že nejde o príležitostný predaj...
europa
10.03.14,14:59
Dobrý deň,

Platiteľom dane zo zákona v zmysle § 4 ods. 4 zákona o DPH sa stáva zdaniteľná osoba v prípade, ak dodá stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 €. Platiteľom dane sa zdaniteľná osoba stáva dňom, ktorý nastane skôr, t.j. buď dodaním nehnuteľnosti alebo prijatím platby pred dodaním nehnuteľnosti. Už samotné dodanie nehnuteľnosti alebo prijatie platby týmto dňom podlieha dani.
Zdaniteľná osoba sa nestane platiteľom dane zo zákona, ak dodá stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok v prípade:
- ak pôjde príležitostný predaj stavby alebo jej časti, stavebného pozemku,
- ak pôjde o predaj stavby alebo jej časti, ktoré sú oslobodené od dane z dôvodu, že uplynulo 5 rokov od kolaudácie dodávanej (predávanej) stavby alebo jej časti.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 €, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat podľa prvej vety.

V zmysle § 4 ods. 7 zákona o DPH niektoré zo služieb, ktoré sú oslobodené od dane, sa do obratu na účely registrácie musia zahrnúť. Je to napr. aj dodanie a nájom nehnuteľnosti podľa § 38 zákona o DPH.

TOTO je odpojed z FRSR ....takze nestane....