tibor1000
15.02.14,14:28
Keď máme dodávateľskú faktúru v CZK, vystavená 27.1.2014, dátum zdanitelného plnenia na faktúre 27.1.2014
faktúra aj tovar boli doručené 30.1.2014 - prepočítať DPH aj záväzok kurz.lístkom 30.1.2014,alebo deň predchádzajúci (29.1),alebo kurz.listkom 27.1.2014 (alebo 26.1) ?
Dakujem
KloferHladny
15.02.14,14:58
Pre účely vykazovanie DPH použijete kurz (§26) platný v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru vzniká 15. deň v mesiaci následujúcom po dodaní tovaru alebo v deň vystavenia faktúry (podľa toho, ktorý je skôr) v prípade, že tovar bol dodaný pred dňom vystavenia faktúry . Ak ste mali s tovarom právo nakladať 27.01.2014, potom použijete kurz vyhláseny ECB dňa 26.01.2014 (platný od dňa vyhlásenia do 27.01.2014). Pre účely účtovníctva oceňujete záväzok v zmysle §24 Zákona o účtovníctve "kurzom vyhláseným ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ak bol tovar Váš (mali ste dispozičné právo) dňa 27.01.2014 (začiatok prepravy), záväzok oceníte tým istým kurzom ako kurz platný pre DPH (vyhlásený 26.01.2014)
Ak ste s tovarom ale mali právo nakladať (dispozičné právo) až dňom dodania 30.01.2014, potom Vám daňová povinnosť vzniká 15.02.2014. Dátum kurzu DPH bude ten ktorý platí na deň 15.02.2014 (vyhlásený 14.02.2014) a dátum vzniku záväzku = účtovného prípadu bude 30.01.2014 = použijete kurz vyhlásený 29.01.2014.
Vyššie uvedené vyplýva zo Zákonov o DPH, Účtovníctve. Ale ...
... ajjednoduchšie je tváriť sa, že tovar bol Váš už 27.01.2014 (mali ste dispozičné právo k tovaru dňom vystavenia faktúry) a použijete na ocenenie záväzku aj DPH ten istý kurz (platný na deň 27.01.2014 vyhlásený 26.01.2014).