ilona
16.02.14,16:09
Zníženie základu dane o nezdanitelné časti je ods. 8, riadok 75 DP - zaplatené dobrovolné príspevky na dôchodkové. Chcem sa opýtať, či sa do tohoto riadku môže dať normálne dôchodkové pripoistenie do soc. poisťovne,ktoré si zamestnanec platí sám, alebo len pripoistenie do druhého piliera. Našla som rozdielne vyjadrenia, aký je Váš názor?
Anik
16.02.14,15:14
veď si prečítaj pokyn 23 -§11 ods. 8 - preukázateľne zapl. dobrovoľných prísp. na starobné dôchodkové sporenie .....
Katy a R
16.02.14,15:30
aj znenie zákona
(8) Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma podľa prvej vety nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.
ilona
17.02.14,05:32
To čo ste mi napísali, som si prečítala aj pred tým. Našla som však viac článkou / aj od p. Miháľa - nedá sa mi pripojiť/ názov - Nezdaniteľná časť- dobrovolné príspevky na druhý pilier. Z tých paragrafov mi nie je jasné prečo v tých článkoch píšu len o druhom pilieri, keď v par.11 odst.8 sa o tom nepíše a preto som sa pýtala či si môže odrátať nezdanitelnú časť aj ten, kto platí dobrovolne len I.pilier.
veronikasad
17.02.14,05:38
Do r.75 uvádzaš len dobrovolné príspevky do II. piliera.
Si živnostníkom a platíš si dobrovolné poistenie v SP ? (nie si zatial povinne poistená SZČO) ?
ilona
17.02.14,06:24
Jedná sa mi o zamestnanca za ktorého odvádza zamestnávateľ odvody z min. mzdy a on si dopláca dobrovolne min. odvod na dôchodkové do SP.
veronikasad
17.02.14,06:37
Zamestnaec uvedie výšku týchto príspevkov v žiadosti o vykonanie RZD v odd. IV. Pozri odkaz č. 3 v žiadosti.
ilona
17.02.14,07:05
Podávam mu DP typu B, má ešte osobnú asistenciu. Tak ja mu to dám, ale neviem prečo potom Mihál písal o II. pilieri.
Lilien 15
17.02.14,12:58
ja by som sa chcela spýtať-zamestnanec má zmluvu o doplnkovom dôch.poist.-3 pilier-od roku 2009, môže si znížiť základ dane? Za minulý rok zaplatil 199,20€
tictac7
17.02.14,14:01
nie
Katy a R
17.02.14,14:07
ilona - ale najskôr by si si mala ozrejmiť, či si dala správnu otázku?? - nezdaniteľná časť sa týka dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.. dobrovoľné dôchodkové poistenie je niečo úplne iné !!
veronikasad
17.02.14,14:12
Ilona, nemiešaj hrušky s jablkami. Príspevky o ktorých píšeš ty, uvedieš v riadku 35 DP typu B, t.zn. pripočítaš ich k poistnému zaplateenému u zamestnávatela. Zrejme bude treba preukázať ich zaplatenie ,,,
ilona
17.02.14,14:22
Ďakujem, tak teraz mi to je už jasné. Keď ich zdokladujem potvrdením zo SP, môžem ich dať na riadok 35 DP typu B aj napriek tomu, že tam ide povinné poistné a toto je dobrovolné?
Lilien 15
17.02.14,18:07
ďakujem...
a 2 pilier- ak som správne pochopila,tak ten kto si sporí v 2 pilieri si môže základ dane znížiť o 2% základu dane,správne?
tictac7
18.02.14,07:15
nie, iba o to, čo tam fyzicky vložil navyše mimo toho, čo mu tam automaticky ide z odvodov zo SP
Lilien 15
18.02.14,07:23
aha, dobre ďakujem :)
veronikasad
18.02.14,07:33
Ak sa zamestnanec prihlási ako DPO, odvody sú povinné.
veronikasad
21.02.14,09:39
iba v prípade, ak platí príspevky navyše - nad rámec povinných odvodov zamestnanca alebo SZČO a má zmluvu s prísl. DSS.