andre111
16.02.14,16:54
veronikasad
16.02.14,16:57
Bola uzatvorená leasingová, alebo úverová zmluva ?
andre111
16.02.14,16:59
Zmluva o spotrebnom úvere cez Impuls-Leasing Slovakia
veronikasad
16.02.14,17:06
MV zaradíš do obchodného majetku a uplatníš daňový odpis v zmysle § 26 odst. 9 ZoDzP § 27 odst.2
http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-01-2014-a.html#26


(9) Ročný odpis podľa odsekov 6, 7 a 8 sa určuje s presnosťou na celé kalendárne mesiace, počnúc mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania. Mesiacom, v ktorom boli splnené podmienky na začatie odpisovania, je mesiac, v ktorom sa majetok začal účtovať alebo evidovať podľa § 6 ods. 11 alebo 14. Pri tomto spôsobe odpisovania možno v roku začatia a v roku ukončenia odpisovania uplatniť ročné odpisy len vo výške pripadajúcej na toto zdaňovacie obdobie v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých sa majetok využíval na zabezpečenie príjmov.

§ 27
Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku
Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-01-2014-a.html#hore)

(1) Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 takto:

Odpisová skupina Ročný odpis
1 1/4
2 1/6
3 1/12
4 1/20.

(2) V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa odseku 1 v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak počas doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1

a) nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotnéhomajetku podľa § 26 ods. 1,
b) bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní podľa § 26 ods. 5.
marjankaj
16.02.14,17:22
Veronika, myslím, že v tomto prípade nejde o klasický leasing.

§2

s) finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka,ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, ak
1. vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka,ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a
2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky alebo ak je predmetom prenájmu pozemok, doba trvania nájmu pozemku je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 4, pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu táto podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok,
andre111
17.02.14,20:54
takže ako teraz postupovať?
marjankaj
17.02.14,20:58
Pozri sa do technického preukazu.Tam zistíš, kto je vlastníkom vozidla, keď ti to nie je jasné z tej úverovej zmluvy.
andre111
21.02.14,10:15
vlastníkom je Impuls-Leasing Slovakia a drzitelom klient
marjankaj
21.02.14,10:37
Tak potom to bude leasingová zmluva a nie úverová.
To potom podstatne mení situáciu.
Potom platí to preškrtnuté od Veroniky.
andre111
13.03.14,08:46
takže tak ako som uvažovala na začiatku, že mu dám do odpisov 1500eur? /18000:48 x 4/