valéria smejová
19.02.14,06:27
kn-alka
19.02.14,05:41
Málo info, takže si to nájdi sama - tu na 2.strane

starať sa o maloleté dieťa znamená:
1. že sa starala o dieťa do 3 rokov
2. že sa starala o dieťa do 6 rokov s nepriaznivým zdravotným stavom
Antonia Jendrišáková
19.02.14,05:47
V § 11 ods. 4 sa nehovorí o poberaní rodičovského. Podstatné je, aby žili v spoločnej domácnosti a ona sa stará o vyživované dieťa. Podľa môjho názoru, môže si uplatniť NDZ na manželku a bonus na dieťa.
kn-alka
19.02.14,05:51
nejde o to, či poberá alebo nepoberá rodičovské, ale či má dieťa do 3 rokov, alebo do 6 rokov
kn-alka
19.02.14,05:53
v tom § 11 ods. 4 más poznámku 63a s odkazom na zákon o rodičovskom príspevku - (2) Dieťaťom podľa odseku 1 písm. a) je dieťa
a) do troch rokov veku,
b) do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý
zdravotný stav,5) alebo
c) do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2
písm. b), najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého
rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej
oprávnenej osobe.
valéria smejová
19.02.14,09:29
Majú dieťa , ktoré má štyri roky a je na dobrovoľnej neplatenej rodičovskej dovolenke nie pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa. Neviem si s tým poradiť
kn-alka
19.02.14,09:35
tak nemá nárok na nezd.časť.
Anik
19.02.14,11:10
Jarka má pravdu nemá nárokna nezd. časť.