tina.mm
19.02.14,06:53
V kontrolnom výkaze v tabuľke B3 sa uvedie spolu základ dane a daň pre sadzby 10 a 20 %, alebo sa musia uvádzať základy dane a daň osobitne pre každú sadzbu?
kn-alka
19.02.14,06:57
Tabuľka B3
B.3. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane
Celková suma základov dane
v eurách Celková suma dane
v eurách Celková suma odpočítanej dane
v eurách Kód opravy
1 2 3 4
V tabuľke B3 sa uvádzajú údaje z prijatých zdaniteľných plnení, ktoré sa zväčša evidujú v bežnej pokladni platiteľa dane. Pri tejto tabuľke chceme upozorniť, že údaje o základe dane a sume dane sa nečlenia podľa jednotlivých sadzieb dane.